Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 4: VALIDITY
ГЛАВА 4: ЧИННІСТЬ

перейти на попередню сторінку
Article 4:101: Matters not Covered Стаття 4:101: Питання поза увагою
This chapter does not deal with invalidity arising from illegality, immorality or lack of capacity.
Ця глава не стосується недійсності, що виникає внаслідок незаконності, аморальності чи недієздатності.
Article 4:102: Initial Impossibility Стаття 4:102: Початкова неможливість
A contract is not invalid merely because at the time it was concluded performance of the obligation assumed was impossible, or because a party was not entitled to dispose of the assets to which the contract relates.
Контракт не є недійсним лише тому, що на момент його укладення виконання прийнятого зобов'язання було неможливим, або тому, що сторона не мала права розпоряджатися активами, яких стосується контракт.
Article 4:103: Fundamental Mistake as to Facts or Law Стаття 4:103: Істотна помилка щодо фактів або права
(1) A party may avoid a contract for mistake of fact or law existing when the contract was concluded if:
(a)
(i) the mistake was caused by information given by the other party; or
(ii) the other party knew or ought to have known of the mistake and it was contrary to good faith and fair dealing to leave the mistaken party in error; or
(iii) the other party made the same mistake, and
(b) the other party knew or ought to have known that the mistaken party, had it known the truth, would not have entered the contract or would have done so only on fundamentally different terms.
(2) However a party may not avoid the contract if:
(a) in the circumstances its mistake was inexcusable, or
(b) the risk of the mistake was assumed, or in the circumstances should be borne, by it.
(1) Сторона має право розірвати контракт у звʼязку із помилкою щодо факту чи права, яка сталася в момент укладення контракту, якщо: 
	(a)
		(i) причиною помилки була інформація, надана іншою стороною; або
		(ii) інша сторона знала або повинна була знати про помилку, й неповідомлення про помилку першій стороні суперечило принципам добросовісності та чесного ведення справ; або 
		(iii) інша сторона допустила таку ж саме помилку, та
	(b) інша сторона знала або повинна була знати про те, що якби перша сторона знала дійсний стан речей, вона б не укладала  контракт взагалі, чи укладала би його на принципово інших умовах.
(2) Проте, сторона не має права розірвати контракт, якщо: 
	(а) в обставинах, що склалися, помилку сторони виправдати неможливо, чи
	(b) ризик помилки був передбачуваний, або в обставинах, що склалися, такий ризик має нести ця сторона.
Article 4:104: Inaccuracy in Communication Стаття 4:104: Неточність у комунікації
An inaccuracy in the expression or transmission of a statement is to be treated as a mistake of the person who made or sent the statement and Article 4:103 applies.
Неточність у висловленні чи переданні заяви вважається помилкою особи, яка зробила або надіслала заяву, із застосуванням положень статті 4:103.
Article 4:105: Adaptation of Contract Стаття 4:105: Адаптація контракту
(1) If a party is entitled to avoid the contract for mistake but the other party indicates that it is willing to perform, or actually does perform, the contract as it was understood by the party entitled to avoid it, the contract is to be treated as if it had been concluded as the that party understood it. The other party must indicate its willingness to perform, or render such performance, promptly after being informed of the manner in which the party entitled to avoid it understood the contract and before that party acts in reliance on any notice of avoidance.
(2) After such indication or performance the right to avoid is lost and any earlier notice of avoidance is ineffective.
(3) Where both parties have made the same mistake, the court may at the request of either party bring the contract into accordance with what might reasonably have been agreed had the mistake not occurred.
(1) Якщо сторона має право розірвати контракт у звʼязку із помилкою, але інша сторона заявляє, що вона бажає виконувати, чи виконує контракт так, як перша сторона його зрозуміла, контракт має виконуватися, ніби він укладений так, як його зрозуміла перша сторона. Друга сторона повинна заявити про свою готовність виконувати контракт, або безпосередньо здійснити таке виконання негайно після того, як їй стане відомим той спосіб, у який зрозуміла контракт перша сторона, та до моменту, коли перша сторона почне діяти спираючись на повідомлення про розірвання контракту.
(2) Після такої заяви про готовність виконання чи такого виконання, право першої сторони на розірвання втрачається, й будь-яке повідомлення про розірвання не має силу.
(3) Якщо обидві сторони припустилися тієї ж самої помилки, суд може на запит будь-якої зі сторін привести контракт у відповідність із таким змістом, який би був узгоджений, з обґрунтованих міркувань, якби помилка не сталася.
Article 4:106: Incorrect Information Стаття 4:106: Помилкова інформація
A party who has concluded a contract relying on incorrect information given it by the other party may recover damages in accordance with Article 4:117(2) and (3) even if the information does not give rise to a right to avoid the contract on the ground of mistake under Article 4:103, unless the party who gave the information had reason to believe that the information was correct.
Сторона, яка уклала контракт спираючись на помилкову інформацію, надану їй другою стороною, може отримати відшкодування збитків відповідно до статті 4:117(2) та (3) навіть коли характер інформації не надає їй право розірвати контракт у звʼязку із помилкою відповідно до статті 4:103, за винятком, якщо сторона, яка надала інформацію, мала підставу вважати, що інформація була вірною.
Article 4:107: Fraud Стаття 4:107: Шахрайство
(1) A party may avoid a contract when it has been led to conclude it by the other party's fraudulent representation, whether by words or conduct, or fraudulent non-disclosure of any information which in accordance with good faith and fair dealing it should have disclosed.
(2) A party's representation or non-disclosure is fraudulent if it was intended to deceive.
(3) In determining whether good faith and fair dealing required that a party disclose particular information, regard should be had to all the circumstances, including:
(a) whether the party had special expertise;
(b) the cost to it of acquiring the relevant information;
(c) whether the other party could reasonably acquire the information for itself; and
(d) the apparent importance of the information to the other party.
(1) Сторона має право розірвати контракт якщо до його укладення її спонукало шахрайське ствердження іншою стороною, чи то словами, чи поведінкою, або шахрайське приховування іншою стороною будь-якої інформації, яку, відповідно до принципів добросовісності та чесного ведення справ, вона повинна була розкрити.
(2) Ствердження або приховування інформації стороною є шахрайським, якщо воно було здійснено нею із наміром ввести в оману.
(3) Для визначення того, чи принципи добросовісності та чесного ведення справ вимагають, щоб сторона розкривала певну інформацію, слід враховувати всі обставини, зокрема: 
	(а) чи мала сторона спеціальні знання; 
	(b) вартість для сторони отримання відповідної інформації; 
	(c) чи мала інша сторона обґрунтовану можливість отримати інформацію самостійно; та 
	(d) важливість, яку, вочевидь, інформація мала для іншої сторони.
Article 4:108: Threats Стаття 4:108: Погрози
A party may avoid a contract when it has been led to conclude it by the other party's imminent and serious threat of an act:
(a) which is wrongful in itself, or
(b) which it is wrongful to use as a means to obtain the conclusion of the contract,
unless in the circumstances the first party had a reasonable alternative.
Сторона має право розірвати контракт якщо до його укладення призвела безпосередня та серйозна погроза з боку іншої сторони дією: 
	(a) яка є протиправною сама по собі, або 
	(b) використовувати яку як засіб для досягнення укладення контракту є протиправним,
за винятком, якщо в таких обставинах перша сторона обґрунтовано мала альтернативний спосіб дії.
Article 4:109: Excessive Benefit or Unfair Advantage Стаття 4:109: Надмірна вигода або несправедлива перевага
(1) A party may avoid a contract if, at the time of the conclusion of the contract:
(a) it was dependent on or had a relationship of trust with the other party, was in economic distress or had urgent needs, was improvident, ignorant, inexperienced or lacking in bargaining skill, and
(b) the other party knew or ought to have known of this and, given the circumstances and purpose of the contract, took advantage of the first party's situation in a way which was grossly unfair or took an excessive benefit.
(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may if it is appropriate adapt the contract in order to bring it into accordance with what might have been agreed had the requirements of good faith and fair dealing been followed.
(3) A court may similarly adapt the contract upon the request of a party receiving notice of avoidance for excessive benefit or unfair advantage, provided that this party informs the party who gave the notice promptly after receiving it and before that party has acted in reliance on it.
(1) Сторона має право розірвати контракт якщо на момент укладення контракту:
	(а) вона була залежною від або мала довірчі стосунки з іншою стороною, перебувала в скрутному економічному становищі чи в стані надзвичайної потреби, була непередбачливою, необізнаною, недосвідченою або не мала достатніх навичок ведення перемовин, та
	(b) інша сторона знала чи повинна була знати про це та, з огляду на обставини та мету контракту, скористалася перевагою у звʼязку із ситуацією, в якій перебувала перша сторона, у спосіб, що був вкрай несправедливим або приніс надмірну вигоду.
(2) За заявою сторони, яка має право на розірвання, суд може, якщо це є доречним, адаптувати контракт з метою приведення його у відповідність до того положення, яке мало бути узгоджене, якби були дотримані принципи добросовісності та чесного ведення справ.
(3) Суд може так само адаптувати контракт за заявою сторони, яка отримала повідомлення про розірвання контракту через отримання надмірної вигоди або несправедливої переваги, за умови, що ця сторона поінформує сторону, яка надіслала повідомлення, негайно після його отримання й до того, як та сторона почне діяти відповідно до повідомлення.
Article 4:110: Unfair Terms not Individually Negotiated Стаття 4:110: Несправедливі положення, що не погоджені прямо
(1) A party may avoid a term which has not been individually negotiated if, contrary to the requirements of good faith and fair dealing, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations arising under the contract to the detriment of that party, taking into account the nature of the performance to be rendered under the contract, all the other terms of the contract and the circumstances at the time the contract was concluded.
(2) This Article does not apply to:
(a) a term which defines the main subject matter of the contract, provided the term is in plain and intelligible language; or to
(b) the adequacy in value of one party's obligations compared to the value of the obligations of the other party.
(1) Сторона має право відмовитись виконувати положення контракту, яке не було погоджене прямо, якщо, всупереч принципам добросовісності та чесного ведення справ, воно має наслідком суттєве порушення рівноваги прав та зобовʼязань за контрактом на шкоду цій стороні, враховуючи сутність виконання, що має відбутись за контрактом, усі інші положення контракту та обставини, в яких контракт був укладений.
(2) Ця стаття не застосовується до: 
	(а) положення, яке визначає основний предмет контракту, за умови, що це положення є чітким та викладено зрозумілою мовою; або до 
	(b) відповідності вартісної оцінки зобов'язань однієї сторони із вартісною оцінкою зобов'язань іншої сторони.
Article 4:111: Third Persons Стаття 4:111: Треті особи
(1) Where a third person for whose acts a party is responsible, or who with a party's assent is involved in the making of a contract:
(a) causes a mistake by giving information, or knows of or ought to have known of a mistake,
(b) gives incorrect information,
(c) commits fraud,
(d) makes a threat, or
(e) takes excessive benefit or unfair advantage,
remedies under this Chapter will be available under the same conditions as if the behaviour or knowledge had been that of the party itself.
(2) Where any other third person:
(a) gives incorrect information,
(b) commits fraud,
(c) makes a threat, or
(d) takes excessive benefit or unfair advantage,
remedies under this Chapter will be available if the party knew or ought to have known of the relevant facts, or at the time of avoidance it has not acted in reliance on the contract.
(1) Якщо третя особа, за дії якої відповідає сторона, або яка за згодою сторони бере участь в укладенні контракту:
	(а) спричиняє помилку, надаючи інформацію, або знає чи має знати про помилку,
	(b) надає помилкову інформацію,
	(c) здійснює шахрайство,
	(d) погрожує або
	(e) отримує надмірну вигоду чи несправедливу перевагу,
засоби захисту згідно з цією Главою доступні для застосування за тих самих умов, як якби така поведінка чи знання належали б самій стороні.
(2) Якщо будь-яка інша третя особа:
	(a) надає помилкову інформацію,
	(b) здійснює шахрайство,
	(c) погрожує або
	(d) отримує надмірну вигоду чи несправедливу перевагу,
засоби захисту згідно із цією Главою доступні, якщо сторона знала чи повинна була знати про відповідні факти, або на момент розірвання вона не вчинила дій, покладаючись на контракт.
Article 4:112: Notice of Avoidance Стаття 4:112: Повідомлення про розірвання
Avoidance must be by notice to the other party. Розірвання контракту здійснюється шляхом повідомлення іншій стороні.
Article 4:113: Time Limits Стаття 4:113: Обмеження часу
(1) Notice of avoidance must be given within a reasonable time, with due regard to the circumstances, after the avoiding party knew or ought to have known of the relevant facts or became capable of acting freely.
(2) However, a party may avoid an individual term under Article 4:110 if it gives notice of avoidance within a reasonable time after the other party has invoked the term.
(1) Повідомлення про розірвання контракту повинно бути здійснене протягом розумного строку, з урахуванням обставин, після того, як сторона, яка ініціює розірвання, дізнається чи повинна дізнатися про відповідні факти, чи отримує можливість діяти вільно.
(2) Проте, сторона може відмовитись виконувати окреме положення згідно статті 4:110, якщо вона повідомить про відмову протягом розумного строку після того, як інша сторона застосує таке положення.
Article 4:114: Confirmation Стаття 4:114: Затвердження
If the party who is entitled to avoid a contract confirms it, expressly or impliedly, after it knows of the ground for avoidance, or becomes capable of acting freely, avoidance of the contract is excluded.
Якщо сторона, яка має право розірвати контракт, затверджує його прямо чи імпліцитно після того, як вона дізнається про підставу для розірвання чи отримує можливість діяти вільно, право на розірвання контракту виключається.
Article 4:115: Effect of Avoidance Стаття 4:115: Наслідки розірвання
On avoidance either party may claim restitution of whatever it has supplied under the contract, provided it makes concurrent restitution of whatever it has received. If restitution cannot be made in kind for any reason, a reasonable sum must be paid for what has been received.
У випадку розірвання контракту кожна сторона може вимагати повернення всього, що вона надала за контрактом, за умови, що вона одночасно поверне все, що отримала (реституція). Якщо реституція з будь-яких причин не може бути здійснена в натуральній формі, повинне бути здійснене обгрунтоване відшкодування отриманого.
Article 4:116: Partial Avoidance Стаття 4:116: Часткова відмова
If a ground of avoidance affects only particular terms of a contract, the effect of an avoidance is limited to those terms unless, giving due consideration to all the circumstances of the case, it is unreasonable to uphold the remaining contract.
Якщо підстава для відмови стосується лише окремих положень контракту, наслідки відмови обмежуються цими положеннями, за винятком коли, з огляду на всі обставини справи, виконання решти положень контракту є необґрунтованим.
Article 4:117: Damages Стаття 4:117: Збитки
(1) A party who avoids a contract under this Chapter may recover from the other party damages so as to put the avoiding party as nearly as possible into the same position as if it had not concluded the contract, provided that the other party knew or ought to have known of the mistake, fraud, threat or taking of excessive benefit or unfair advantage.
(2) If a party has the right to avoid a contract under this Chapter, but does not exercise its right or has lost its right under the provisions of Articles 4:113 or 4:114, it may recover, subject to paragraph (1), damages limited to the loss caused to it by the mistake, fraud, threat or taking of excessive benefit or unfair advantage. The same measure of damages shall apply when the party was misled by incorrect information in the sense of Article 4:106.
(3) In other respects, the damages shall be in accordance with the relevant provisions of Chapter 9, Section 5, with appropriate adaptations.
(1) Сторона, яка розірвує контракт згідно з цією Главою, має право на стягнення з іншої сторони збитків в розмірі, необхідному щоб повернути сторону, яка розірвує, в становище, що максимально наближене до того, в якому б вона перебувала якби не укладала контракт, за умови, що інша сторона знала чи повинна була знати про помилку, шахрайство, погрозу або надмірну вигоду чи несправедливу перевагу.
(2) Якщо сторона має право розірвати контракт згідно з цією Главою, але не реалізує своє право або втрачає це право відповідно до положень статей 4:113 або 4:114, вона має право на стягнення, на підставі пункту (1), збитки, обмежені втратами, спричиненими їй помилкою, шахрайством, погрозою чи отриманням надмірної вигоди, чи несправедливої переваги. Відшкодування збитків в тому ж розмірі застосовується коли сторона була введена в оману помилковою інформацією у розумінні статті 4:106.
(3) В інших випадках, відшкодування збитків здійснюється згідно з відповідними положеннями розділу 5 глави 9, із необхідною адаптацією.
Article 4:118: Exclusion or Restriction of Remedies Стаття 4:118: Виключення або обмеження засобів захисту
(1) Remedies for fraud, threats and excessive benefit or unfair advantage-taking, and the right to avoid an unfair term which has not been individually negotiated, cannot be excluded or restricted.
(2) Remedies for mistake and incorrect information may be excluded or restricted unless the exclusion or restriction is contrary to good faith and fair dealing.
(1) Засоби захисту, що застосовуються у випадках шахрайства, погроз та отримання надмірної вигоди чи несправедливої переваги, а також право на відмову від виконання несправедливого положення, що не було погоджене прямо, не можуть бути виключені або обмежені.
(2) Засоби захисту, у випадках помилки та помилкової інформації можуть бути виключені або обмежені, за винятком випадку, якщо таке виключення або обмеження суперечить принципам добросовісності та чесного ведення справ.
Article 4:119: Remedies for Non-performance Стаття 4:119: Засоби захисту у разі невиконання зобов’язань
A party who is entitled to a remedy under this Chapter in circumstances which afford that party a remedy for non-performance may pursue either remedy.
Сторона, яка має право застосувати засіб захисту відповідно до цієї Глави в обставинах, які дають цій стороні й засіб захисту у зв'язку із невиконанням зобовʼязання, може застосовувати будь-який з доступних засобів захисту.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting