Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 7: PERFORMANCE
ГЛАВА 7: ВИКОНАННЯ

перейти на попередню сторінку
Article 7:101: Place of Performance Стаття 7:101: Місце виконання
(1) If the place of performance of a contractual obligation is not fixed by or determinable from the contract it shall be:
(a) in the case of an obligation to pay money, the creditor's place of business at the time of the conclusion of the contract;
(b) in the case of an obligation other than to pay money, the obligor's place of business at the time of conclusion of the contract.
(2) If a party has more than one place of business, the place of business for the purpose of the preceding paragraph is that which has the closest relationship to the contract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at the time of conclusion of the contract.
(3) If a party does not have a place of business its habitual residence is to be treated as its place of business.
(1) Якщо місце виконання контрактного зобов'язання контрактом не встановлене чи не може бути визначене із його змісту, таким місцем є:
	(а) у випадку зобов'язання сплатити гроші - місце ведення діяльності кредитором на момент укладення контракту;
	(b) у випадку зобов'язання іншого ніж сплатити гроші - місце ведення діяльності боржником на момент укладення контракту.
(2) Якщо сторона має більше одного місця ведення діяльності, місцем ведення діяльності для цілей попереднього пункту є місце, яке найтісніше пов'язане з контрактом, виходячи з обставин, відомих сторонам чи ними очікуваних в момент укладення контракту.
(3) Якщо сторона не має місця ведення діяльності, таким місцем ведення діяльності вважається її місце проживання.
Article 7:102: Time of Performance Стаття 7:102: Час виконання
A party has to effect its performance:
(a) if a time is fixed by or determinable from the contract, at that time;
(b) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time within that period unless the circumstances of the case indicate that the other party is to choose the time;
(c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.
Сторона повинна здійснити виконання:
	(а) якщо момент часу (термін) встановлений контрактом або походить із його змісту - у такий момент;
	(b) якщо період часу (строк) встановлений контрактом або походить із його змісту - в будь-який момент протягом цього періоду, за винятком, якщо обставини справи свідчать, що інша сторона має обрати певний момент;
	(c) в будь-якому іншому випадку - протягом розумного строку після укладення контракту.
Article 7:103: Early Performance Стаття 7:103: Дострокове виконання
(1) A party may decline a tender of performance made before it is due except where acceptance of the tender would not unreasonably prejudice its interests.
(2) A party's acceptance of early performance does not affect the time fixed for the performance of its own obligation.
(1) Сторона може відхилити запропонування виконання, здійснене до настання терміну виконання, за винятком, якщо прийняття такого запропонування не матиме наслідком необгрунтовану шкоду для її інтересів.
(2) Прийняття стороною дострокового виконання не впливає на час, встановлений для виконання нею власного зобов'язання.
Article 7:104: Order of Performance Стаття 7:104: Порядок виконання
To the extent that the performances of the parties can be rendered simultaneously, the parties are bound to render them simultaneously unless the circumstances indicate otherwise.
В мірі, в якій виконання сторін може бути здійснене одночасно, сторони зобовʼязані здійснити виконання одночасно за умови, що обставини не свідчать про інше.
Article 7:105: Alternative Performance Стаття 7:105: Альтернативне виконання
(1) Where an obligation may be discharged by one of alternative performances, the choice belongs to the party who is to perform, unless the circumstances indicate otherwise.
(2) If the party who is to make the choice fails to do so by the time required by the contract, then:
(a) if the delay in choosing is fundamental, the right to choose passes to the other party;
(b) if the delay is not fundamental, the other party may give a notice fixing an additional period of reasonable length in which the party to choose must do so. If the latter fails to do so, the right to choose passes to the other party.
(1) Якщо зобов'язання може бути виконане в один з альтернативних способів, вибір належить стороні, яка повинна здійснити виконання, за умови, що обставини не свідчать про інше.
(2) Якщо сторона, яка має зробити вибір, не робить це у визначений контрактом час, то: 
	(а) якщо затримка з вибором є суттєвою, право вибору переходить до іншої сторони;
	(b) якщо затримка не є суттєвою, інша сторона може повідомленням визначити додатковий період обґрунтованої тривалості, протягом якого перша сторона повинна зробити вибір. Якщо перша сторона такий вибір не зробить, відповідне право вибору переходить до іншої сторони.
Article 7:106: Performance by a Third Person Стаття 7:106: Виконання третьою особою
(1) Except where the contract requires personal performance the obligee cannot refuse performance by a third person if:
(a) the third person acts with the assent of the obligor; or
(b) the third person has a legitimate interest in performance and the obligor has failed to perform or it is clear that it will not perform at the time performance is due.
(2) Performance by the third person in accordance with paragraph(1) discharges the obligor.
(1) За винятком випадків, коли контрактом вимагається особисте виконання, кредитор не може відмовитись прийняти виконання, здійснене третьою особою, якщо:
	(а) третя особа діє за згодою боржника; або
	(b) третя особа має законний інтерес у виконанні, та боржник не здійснив виконання або є очевидним, що він не здійснить виконання у встановлений термін.
(2) Виконання з боку третьої особи, здійснене відповідно до пункту (1), припиняє зобовʼязання боржника.
Article 7:107: Form of Payment Стаття 7:107: Форма платежу
(1) Payment of money due may be made in any form used in the ordinary course of business.
(2) A creditor who, pursuant to the contract or voluntarily, accepts a cheque or other order to pay or a promise to pay is presumed to do so only on condition that it will be honoured. The creditor may not enforce the original obligation to pay unless the order or promise is not honoured.
(1) Належна сплата грошових коштів може здійснюватися в будь-якій формі, яка використовується у звичайній практиці ведення бізнесу.
(2) Якщо кредитор, згідно з контрактом чи за власним бажанням приймає чек, інший документ, що містить розпорядження про сплату коштів, або іншу обіцянку сплатити, презюмується, що таке прийняття здійснене кредитором із умовою, що документ буде прийнято до виконання. Примусове забезпечення виконання первісного зобов'язання щодо сплати може бути здійснене кредитором лише якщо розпорядження про сплату коштів чи обіцянку не прийнято до виконання.
Article 7:108: Currency of Payment Стаття 7:108: Валюта платежу
(1) The parties may agree that payment shall be made only in a specified currency.
(2) In the absence of such agreement, a sum of money expressed in a currency other than that of the place where payment is due may be paid in the currency of that place according to the rate of exchange prevailing there at the time when payment is due.
(3) If, in a case falling within the preceding paragraph, the debtor has not paid at the time when payment is due, the creditor may require payment in the currency of the place where payment is due according to the rate of exchange prevailing there either at the time when payment is due or at the time of actual payment.
(1) Сторони можуть домовитись, що оплата має бути здійснена лише у певній валюті.
(2) За відсутності такої домовленості, грошова сума, виражена у валюті іншій ніж валюта того місця, в якому повинен бути здійснений платіж, може бути сплачена у валюті цього місця відповідно до курсу обміну, що склався в цьому місці на момент, коли платіж має бути здійснений.
(3) Якщо у випадку, визначенному в попередньому пункті, боржник не здійснив оплату в належний момент, кредитор на власний вибір може вимагати сплати у валюті місця платежу як за курсом обміну, що склався на момент, коли платіж мав бути здійснений, так і за курсом обміну, що склався на момент, коли платіж буде здійснений фактично.
Article 7:109: Appropriation of Performance Стаття 7:109: Віднесення виконання
(1) Where a party has to perform several obligations of the same nature and the performance tendered does not suffice to discharge all of the obligations, then subject to paragraph 4 the party may at the time of its performance declare to which obligation the performance is to be appropriated.
(2) If the performing party does not make such a declaration, the other party may within a reasonable time appropriate the performance to such obligation as it chooses. It shall inform the performing party of the choice. However, any such appropriation to an obligation which:
(a) is not yet due, or
(b) is illegal, or
(c) is disputed,
is invalid.
(3) In the absence of an appropriation by either party, and subject to paragraph 4, the performance is appropriated to that obligation which satisfies one of the following criteria in the sequence indicated:
(a) the obligation which is due or is the first to fall due;
(b) the obligation for which the obligee has the least security;
(c) the obligation which is the most burdensome for the obligor,
(d) the obligation which has arisen first.
If none of the preceding criteria applies, the performance is appropriated proportionately to all obligations.
(4) In the case of a monetary obligation, a payment by the debtor is to be appropriated, first, to expenses, secondly, to interest, and thirdly, to principal, unless the creditor makes a different appropriation.
(1) Якщо сторона має виконати декілька однорідних зобов'язань, та запропоноване виконання не покриває всі зобовʼязання, то, якщо інше не передбачене пунктом 4, сторона під час виконання може вказати до якого зобов'язання виконання повинно бути віднесене.
(2) Якщо сторона під час виконання не надає такої вказівки, інша сторона протягом розумного строку може віднести виконання до зобов'язання на власний вибір, про що вона має поінформувати виконавця. Однак, віднесення таким чином виконання до зобов'язання, яке: 
	(a) є таким, строк виконання якого ще не настав, або 
	(b) є незаконним, або 
	(c) є таким, щодо якого існує спір, 
є недійсним.
(3) У разі не віднесення виконання жодною зі сторін, та якщо інше не передбачене пунктом 4, виконання є віднесеним до того зобов'язання, яке відповідає одному з наступних критеріїв у зазначеній послідовності: 
	(а) зобов'язання, строк виконання якого настав, або строк виконання якого настав першим; 
	(b) зобов'язання, за яким кредитор має найменше забезпечення; 
	(c) зобов'язання, яке є найбільш обтяжливим для боржника, 
	(d) зобов'язання, яке виникло першим.
Якщо зобовʼязання не відповідає жодному із зазначених критеріїв, виконання відноситься пропорційно до всіх зобов’язань.
(4) В разі грошового зобовʼязання, платіж боржника повинен бути віднесений, по-перше, на відшкодування витрат, по-друге, в рахунок сплати відсотків, по-третє, на погашення основного боргу, якщо кредитор не визначить інакше.
Article 7:110: Property Not Accepted Стаття 7:110: Неприйняте майно
(1) A party who is left in possession of tangible property other than money because of the other party's failure to accept or retake the property must take reasonable steps to protect and preserve the property.
(2) The party left in possession may discharge its duty to deliver or return:
(a) by depositing the property on reasonable terms with a third person to be held to the order of the other party, and notifying the other party of this; or
(b) by selling the property on reasonable terms after notice to the other party, and paying the net proceeds to that party.
(3) Where, however, the property is liable to rapid deterioration or its preservation is unreasonably expensive, the party must take reasonable steps to dispose of it. It may discharge its duty to deliver or return by paying the net proceeds to the other party.
(4) The party left in possession is entitled to be reimbursed or to retain out of the proceeds of sale any expenses reasonably incurred.
(1) Сторона, у володінні якої лишається майно, інше ніж грошові кошти, через те, що інша (друга) сторона не прийняла або не забрала майно, повинна вжити розумних заходів для захисту та збереження майна.
(2) Сторона, у володінні якої лишається майно, може виконати своє зобов'язання щодо поставки або повернення:
	(a) шляхом вручення майна на обгрунтованих умовах третій особі, для утримання до розпорядження другої сторони, із повідомленням про це другої сторони; або
	(b) шляхом продажу майна на обгрунтованих умовах після повідомлення другої сторони, із виплатою чистого доходу від продажу другій стороні.
(3) Якщо, однак, майно є таким, що швидко псується, або його збереження є невиправдано дорогим, сторона повинна вжити розумних заходів щодо його продажу. Сторона може виконати своє зобовʼязання щодо поставки або повернення шляхом виплати чистого доходу від продажу другій стороні.
(4) Сторона, у володінні якої лишається майно, має право на відшкодування або утримання з доходів від продажу обґрунтованих витрат, понесених нею у зв'язку із збереженням чи продажем майна.
Article 7:111: Money not Accepted Стаття 7:111: Неприйняті гроші
Where a party fails to accept money properly tendered by the other party, that party may after notice to the first party discharge its obligation to pay by depositing the money to the order of the first party in accordance with the law of the place where payment is due.
Якщо сторона не приймає гроші, належним чином запропоновані другою стороною, друга сторона може, після повідомлення першої сторони, виконати своє зобов'язання щодо сплати шляхом внесення грошей на депозит до розпорядження першої сторони, відповідно до законодавства місця, де платіж має бути здійснений.
Article 7:112: Costs of Performance Стаття 7:112: Витрати на виконання
Each party shall bear the costs of performance of its obligations.
Кожна сторона самостійно несе витрати на виконання власних зобов'язань.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting