Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 13: SET-OFF
ГЛАВА 13: ЗАЛІК ВИМОГ

перейти на попередню сторінку
Article 13:101: Requirements for Set-off Стаття 13:101: Вимоги до заліку
If two parties owe each other obligations of the same kind, either party may set off that party's right to performance ("claim") against the other party's claim, if and to the extent that, at the time of set-off, the first party:
(a) is entitled to effect performance; and
(b) may demand the other party's performance.
Якщо обидві сторони мають одна щодо іншої зобов'язання одного роду, кожна сторона може зарахувати власне право на отримання виконання ("вимогу") із відповідною вимогою другої сторони, за умови та в тій мірі, що на момент заліку перша сторона:
(а) вправі здійснити виконання; та
(b) може вимагати виконання з боку другої сторони.
Article 13:102: Unascertained Claims Стаття 13:102: Непевні вимоги
(1) A debtor may not set off a claim which is unascertained as to its existence or value unless the set-off will not prejudice the interests of the other party.
(2) Where the claims of both parties arise from the same legal relationship it is presumed that the other party's interests will not be prejudiced.
(1) Боржник не може здійснити залік вимоги, яка є непевною ​​щодо її існування або вартості, за винятком, якщо залік не зашкодить інтересам другої сторони.
(2) Якщо вимоги обох сторін походять з одного і того ж правовідношення, презюмується, що інтересам другої сторони не буде завдано шкоди.
Article 13:103: Foreign Currency Set-Off Стаття 13:103: Залік іноземної валюти
Where parties owe each other money in different currencies, each party may set off that party's claim against the other party's claim, unless the parties have agreed that the party declaring set-off is to pay exclusively in a specified currency. Якщо сторони заборгували одна одній грошові кошти в різних валютах, кожна сторона може здійснити залік власної вимоги із вимогою другої сторони, за винятком, якщо сторони домовились, що сторона, яка ініціює залік, має здійснювати платіж виключно у визначеній валюті.
Article 13:104: Notice of Set-Off Стаття 13:104: Повідомлення про залік
The right of set-off is exercised by notice to the other party. Право на залік здійснюється шляхом повідомлення іншій стороні.
Article 13:105: Plurality of Claims and Obligations Стаття 13:105: Множинність вимог та зобов'язань
(1) Where the party giving notice of set-off has two or more claims against the other party, the notice is effective only if it identifies the claim to which it relates.
(2) Where the party giving notice of set-off has to perform two or more obligations towards the other party, the rules in Article 7:109 apply with appropriate adaptations.
(1) Якщо сторона, яка повідомляє про залік, має дві або більше вимог до другої сторони, повідомлення має дію лише в тому випадку, якщо вона вказує вимогу, до якої воно відноситься.
(2) Якщо сторона, яка повідомляє про залік, повинна виконати два або більше зобов'язань по відношенню до другої сторони, застосовуються правила статті 7:109 із відповідними адаптаціями.
Article 13:106: Effect of Set-Off Стаття 13:106: Наслідки заліку
Set-off discharges the obligations, as far as they are coextensive, as from the time of notice. Залік припиняє зобов'язання, які є співмірними у часі, починаючи з моменту повідомлення.
Article 13:107: Exclusion of Right of Set-Off Стаття 13:107: Виключення права на залік
Set-off cannot be effected:
(a) where it is excluded by agreement;
(b) against a claim to the extent that that claim is not capable of attachment; and
(c) against a claim arising from a deliberate wrongful act.
Залік не може бути здійснений:
(a) якщо це виключається за угодою;
(b) щодо вимоги в тій мірі, в якій ця вимога не може набути чинності; та
(c) щодо вимоги, яка випливає з навмисної протиправної дії.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting