Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 10: PLURALITY OF PARTIES
ГЛАВА 10: МНОЖИННІСТЬ СТОРІН

перейти на попередню сторінку
Section 1: Plurality of Debtors

Розділ 1: Множинність боржників

Article 10:101: Solidary, Separate and Communal Obligations Стаття 10:101: Солідарні, відокремлені та спільні зобов'язання
(1) Obligations are solidary when all the debtors are bound to render one and the same performance and the creditor may require it from any one of them until full performance has been received.
(2) Obligations are separate when each debtor is bound to render only part of the performance and the creditor may require from each debtor only that debtor's part.
(3) An obligation is communal when all the debtors are bound to render the performance together and the creditor may require it only from all of them.
(1) Зобов'язання є солідарними, коли всі боржники зобов'язані здійснити одне і те ж саме виконання, і кредитор може вимагати виконання від будь-кого з них, доки не буде отримано повне виконання.
(2) Зобов'язання є відокремленими, коли кожен боржник зобов'язаний здійснити лише частину виконання, і кредитор може вимагати від кожного боржника лише частину цього боржника.
(3) Зобов'язання є спільним, коли всі боржники зобов'язані здійснити виконання разом, і кредитор може вимагати цього лише від усіх.
Article 10:102: When Solidary Obligations Arise Стаття 10:102: Виникнення солідарних зобов'язань
(1) If several debtors are bound to render one and the same performance to a creditor under the same contract, they are solidarily liable, unless the contract or the law provides otherwise.
(2) Solidary obligations also arise where several persons are liable for the same damage.
(3) The fact that the debtors are not liable on the same terms does not prevent their obligations from being solidary.
(1) Якщо кілька боржників зобов'язані здійснити одне й те ж саме виконання на користь кредитора за одним контрактом, вони несуть солідарну відповідальність, якщо контрактом або законом не передбачено інше.
(2) Солідарні зобов'язання також виникають коли кілька осіб несуть відповідальність за одну й ту ж шкоду.
(3) Той факт, що боржники не несуть відповідальності на однакових умовах, не відкидає солідарності їх зобов'язань.
Article 10:103: Liability under Separate Obligations Стаття 10:103: Відповідальність за відокремленими зобов’язаннями
Debtors bound by separate obligations are liable in equal shares unless the contract or the law provides otherwise.
Боржники, пов’язані відокремленими зобов’язаннями, несуть їх в рівних частках, якщо контрактом або законом не передбачено інше.
Article 10:104: Communal Obligations: Special Rule when Money Claimed for Non-performance Стаття 10:104: Спільні зобов'язання: спеціальне правило стягнення грошей за невиконання
Notwithstanding Article 10:101(3), when money is claimed for non-performance of a communal obligation, the debtors are solidarily liable for payment to the creditor.
Як виняток з положень статті 10:101(3), якщо у випадку невиконання спільного зобовʼязання вимагається сплата грошових коштів, боржники відповідають за сплату кредитору солідарно.
Article 10:105: Apportionment Between Solidary Debtors Стаття 10:105: Розподіл між солідарними боржниками
(1) As between themselves, solidary debtors are liable in equal shares unless the contract or the law provides otherwise.
(2) If two or more debtors are liable for the same damage under Article 10:102(2), their share of liability as between themselves is determined according to the law governing the event which gave rise to the liability.
(1) У відносинах між собою солідарні боржники відповідальні в рівних частках якщо контрактом або законом не передбачено інше.
(2) Якщо двоє або більше боржників відповідають за ту ж саму шкоду згідно зі статтею 10:102(2), їх частки відповідальності у відносинах між собою визначаються відповідно до закону, що визначає правове регулювання події, внаслідок якої виникла відповідальність.
Article 10:106: Recourse Between Solidary Debtors Стаття 10:106: Регрес між солідарними боржниками
(1) A solidary debtor who has performed more than that debtor's share may claim the excess from any of the other debtors to the extent of each debtor's unperformed share, together with a share of any costs reasonably incurred.
(2) A solidary debtor to whom paragraph (1) applies may also, subject to any prior right and interest of the creditor, exercise the rights and actions of the creditor, including accessory securities, to recover the excess from any of the other debtors to the extent of each debtor's unperformed share.
(3) If a solidary debtor who has performed more than that debtor's share is unable, despite all reasonable efforts, to recover contribution from another solidary debtor, the share of the others, including the one who has performed, is increased proportionally.
(1) Солідарний боржник, який здійснив більше виконання ніж передбачає частка цього боржника, може вимагати повернення перевищення в будь-кого з інших боржників у розмірі невиконаної частки кожного боржника разом із часткою обґрунтовано понесених витрат.
(2) Солідарний боржник, вказаний в пункті (1), має також право, за умови наявності у кредитора прав та інтересів до моменту виконання, здійснювати права та вчиняти дії, на які був уповноважений кредитор, включаючи додаткове забезпечення, для стягнення перевищення з будь-кого з інших боржників у розмірі невиконаної частки кожного боржника. 
(3) Якщо солідарний боржник, який здійснив більше виконання, ніж передбачає частка цього боржника, не зможе, попри всі розумні зусилля, стягнути відшкодування з іншого солідарного боржника, частка інших, включаючи того, який здійснив виконання, збільшується пропорційно.
Article 10:107: Performance, Set-off and Merger in Solidary Obligations Стаття 10:107: Виконання, залік вимог та поєднання за солідарними зобов'язаннями
(1) Performance or set-off by a solidary debtor or set-off by the creditor against one solidary debtor discharges the other debtors in relation to the creditor to the extent of the performance or set-off.
(2) Merger of debts between a solidary debtor and the creditor discharges the other debtors only for the share of the debtor concerned.
(1) Виконання або залік вимоги солідарним боржником або залік вимоги кредитором щодо одного солідарного боржника звільняє інших боржників від виконання на користь кредитора в мірі, в якій здійснено виконання або залік вимоги.
(2) Поєднання в одній особі солідарного боржника та кредитора звільняє інших боржників лише в межах частки відповідного боржника.
Article 10:108: Release or Settlement in Solidary Obligations Стаття 10:108: Прощення боргу або врегулювання солідарних зобов'язань
(1) When the creditor releases, or reaches a settlement with, one solidary debtor, the other debtors are discharged of liability for the share of that debtor.
(2) The debtors are totally discharged by the release or settlement if it so provides.
(3) As between solidary debtors, the debtor who is discharged from that debtor's share is discharged only to the extent of the share at the time of the discharge and not from any supplementary share for which that debtor may subsequently become liable under Article 10:106(3).
(1) Якщо кредитор здійснює прощення боргу або врегульовує борг з одним солідарним боржником, інші боржники звільняються від відповідальності в межах частки цього боржника.
(2) Боржники звільняються від боргу повністю в разі прощення боргу чи врегулювання, якщо це ними передбачено.
(3) У відносинах між солідарними боржниками боржник, якого звільнено від виконання в межах частки вказаного в пункті 1 боржника, звільняється лише в розмірі частки, визначеної на момент звільнення, та не звільняється від будь-якої додаткової частки, стосовно якої цей боржник надалі може понести відповідальність згідно зі Статтею 10:106(3).
Article 10:109: Effect of Judgment in Solidary Obligations Стаття 10:109: Наслідки судового рішення стосовно солідарних зобов’язань
A decision by a court as to the liability to the creditor of one solidary debtor does not affect:
(a) the liability to the creditor of the other solidary debtors; or
(b) the rights of recourse between the solidary debtors under Article 10:106.
Рішення суду щодо відповідальності перед кредитором одного солідарного боржника не впливає на:
	(а) відповідальність перед кредитором інших солідарних боржників; або
	(b) права регресу між солідарними боржниками відповідно до Статті 10:106.
Article 10:110: Prescription in Solidary Obligations Стаття 10:110: Давність у солідарних зобов’язаннях
Prescription of the creditor's right to performance ("claim") against one solidary debtor does not affect:
(a) the liability to the creditor of the other solidary debtors; or
(b) the rights of recourse between the solidary debtors under Article 10:106.
Давність права кредитора на виконання ("вимога") щодо одного солідарного боржника не впливає на:
	(а) відповідальність перед кредитором інших солідарних боржників; або
	(b) права регресу між солідарними боржниками відповідно до Статті 10:106.
Article 10:111: Opposability of Other Defences in Solidary Obligations Стаття 10:111: Застосування засобів захисту в солідарних зобов'язаннях
(1) A solidary debtor may invoke against the creditor any defence which another solidary debtor can invoke, other than a defence personal to that other debtor. Invoking the defence has no effect with regard to the other solidary debtors.
(2) A debtor from whom contribution is claimed may invoke against the claimant any personal defence that that debtor could have invoked against the creditor.
(1) Солідарний боржник має право застосувати проти кредитора будь-який засіб захисту, доступний іншому солідарному боржнику, крім засобу захисту, що є особистим для такого іншого боржника. Застосування засобу захисту не має наслідків для інших солідарних боржників.
(2) Боржник, від якого вимагається відшкодування, може застосувати проти позивача будь-який особистий засіб захисту, який цей боржник міг би застосувати проти кредитора.
Section 2: Plurality of Creditors

Розділ 2: Множинність кредиторів

Article 10:201: Solidary, Separate and Communal Claims Стаття 10:201: Солідарні, відокремлені та спільні вимоги
(1) Claims are solidary when any of the creditors may require full performance from the debtor and when the debtor may render performance to any of the creditors.
(2) Claims are separate when the debtor owes each creditor only that creditor's share of the claim and each creditor may require performance only of that creditor's share.
(3) A claim is communal when the debtor must perform to all the creditors and any creditor may require performance only for the benefit of all.
(1) Вимоги є солідарними, коли будь-який з кредиторів може вимагати повного виконання від боржника, та боржник може здійснити виконання будь-якому з кредиторів. 
(2) Вимоги є відокремленими, коли боржник винен кожному кредитору лише окрему частку кредитора в вимозі, та кожен кредитор може вимагати виконання лише частки цього кредитора.
(3) Вимога є спільною, коли боржник зобовʼязаний здійснити виконання всім кредиторам, та будь-який кредитор може вимагати виконання лише на користь усіх.
Article 10:202: Apportionment of Separate Claims Стаття 10:202: Розподіл відокремлених вимог
Separate creditors are entitled to equal shares unless the contract or the law provides otherwise.
Відокремлені кредитори мають право на рівні частки якщо контрактом або законом не передбачено інше.
Article 10:203: Difficulties of Executing a Communal Claim Стаття 10:203: Перешкоди в реалізації спільної вимоги
If one of the creditors in a communal claim refuses, or is unable to receive, the performance, the debtor may discharge the obligation to perform by depositing the property or money with a third party according to Articles 7:110 or 7:111 of the Principles.
Якщо один з кредиторів у спільній вимозі відмовляється або не може отримати виконання, боржник має право здійснити виконання шляхом передання майна або грошей на депозіт третій стороні, відповідно до Статей 7:110 або 7:111 цих Принципів.
Article 10:204: Apportionment of Solidary Claims Стаття 10:204: Розподіл солідарних вимог
(1) Solidary creditors are entitled to equal shares unless the contract or the law provides otherwise.
(2) A creditor who has received more than that creditor's share must transfer the excess to the other creditors to the extent of their respective shares.
(1) Солідарні кредитори мають право на рівні частки якщо контрактом або законом не передбачено інше.
(2) Кредитор, який отримав більше ніж є частка цього кредитора, повинен передати перевищення іншим кредиторам у розмірах їх відповідних часток.
Article 10:205: Regime of Solidary Claims Стаття 10:205: Режим солідарних вимог
(1) A release granted to the debtor by one of the solidary creditors has no effect on the other solidary creditors.
(2) The rules of Articles 10:107, 10:109, 10:110 and 10:111(1) apply, with appropriate adaptations, to solidary claims.
(1) Прощення боргу боржника одним із солідарних кредиторів не має наслідків для інших солідарних кредиторів.
(2) Правила Статей 10:107, 10:109, 10:110 та 10:111(1) застосовуються, із відповідною адаптацією, до солідарних вимог.

Юридичний переклад українською Принципів європейського контрактного права здійснено проектом Lawanalytics.

Замовляйте наш юридичний переклад договорів, документів чи матеріалів в сфері комерційного права будь-якої складності й ми будемо раді виконати його якісно та професійно, із розумною вартістю та в розумні строки. Ми маємо досвід та кваліфікацію, потрібні аби виконаний переклад юридичного документу відповідав всім звичайним вимогам, був дійсно юридичним, враховував особливості іноземної правової юрисдикції.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting