Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 5: INTERPRETATION
ГЛАВА 5: ТЛУМАЧЕННЯ

перейти на попередню сторінку
Article 5:101: General Rules of Interpretation Стаття 5:101: Загальні правила тлумачення
(1) A contract is to be interpreted according to the common intention of the parties even if this differs from the literal meaning of the words.
(2) If it is established that one party intended the contract to have a particular meaning, and at the time of the conclusion of the contract the other party could not have been unaware of the first party's intention, the contract is to be interpreted in the way intended by the first party.
(3) If an intention cannot be established according to (1) or (2), the contract is to be interpreted according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same circumstances.
(1) Контракт має тлумачитись відповідно до спільного наміру сторін, навіть якщо таке тлумачення відрізняється від буквального значення слів.
(2) Якщо буде встановлено, що сторона мала намір надати контракту певного значення, та в момент укладання контракту інша сторона не могла не знати про такий намір першої сторони, контракт повинен тлумачитися у спосіб, який був передбачений наміром першої сторони.
(3) Якщо намір не може бути встановлений відповідно до положень пункту (1) або (2), контракт повинен тлумачитися відповідно до того значення, яке в аналогічних обставинах передбачили б особи, подібні до сторін, ґрунтуючись на здоровому глузді.
Article 5:102: Relevant Circumstances Стаття 5:102: Обставини, що мають значення
In interpreting the contract, regard shall be had, in particular, to:
(a) the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations;
(b) the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of the contract;
(c) the nature and purpose of the contract;
(d) the interpretation which has already been given to similar clauses by the parties and the practices they have established between themselves;
(e) the meaning commonly given to terms and expressions in the branch of activity concerned and the interpretation similar clauses may already have received;
(f) usages; and
(g) good faith and fair dealing
При тлумаченні контракту повинні бути зокрема враховані:
	(a) обставини, за яких він був укладений, в тому рахунку попередні перемовини; 
	(b) поведінка сторін, навіть і після укладення контракту;
	(c) природа та мета контракту;
	(d) тлумачення, яке вже було надане сторонами щодо подібних положень, а також практика, яку вони встановили між собою;
	(e) значення, яке зазвичай надається положенням та виразам у відповідній галузі діяльності, та тлумачення подібних пунктів, яке вже існує;
	(f) звичаї; та
	(g) принципи добросовісності та чесного ведення справ.
Article 5:103: Contra Proferentem Rule Стаття 5:103: Правило "Contra Proferentem"
Where there is doubt about the meaning of a contract term not individually negotiated, an interpretation of the term against the party who supplied it is to be preferred.
У випадку сумніву щодо значення положення контракту, яке не було погоджене прямо, перевагу має тлумачення положення не на користь сторони, яка таке положення надала.
Article 5:104: Preference to Negotiated Terms Стаття 5:104: Перевага положень, погоджених прямо
Terms which have been individually negotiated take preference over those which are not.
Положення, які були прямо погоджені, мають перевагу над такими, що прямо погоджені не були.
Article 5:105: Reference to Contract as a Whole Стаття 5:105: Урахування контракту в цілому
Terms are to be interpreted in the light of the whole contract in which they appear.
Положення повинні тлумачитись з урахуванням усього контракту, в якому вони містяться.
Article 5:106: Terms to Be Given Effect Стаття 5:106: Положення, яким надається сила
An interpretation which renders the terms of the contract lawful, or effective, is to be preferred to one which would not.
Тлумаченню, за якого положення контракту є правомірним чи таким, що має силу, надається перевага над іншим.
Article 5:107: Linguistic Discrepancies Стаття 5:107: Мовні розбіжності
Where a contract is drawn up in two or more language versions none of which is stated to be authoritative, there is, in case of discrepancy between the versions, a preference for the interpretation according to the version in which the contract was originally drawn up.
Якщо контракт складений у двох або більше мовних версіях, жодна з яких не визначена такою, що має перевагу, у випадку розбіжностей між версіями перевагу має тлумачення відповідно до тієї версії, в якій контракт був складений спершу.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting