Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 2: FORMATION
ГЛАВА 2: УКЛАДЕННЯ

перейти на попередню сторінку
Section 1: General Provisions

Розділ 1: Загальні положення

Article 2:101: Conditions for the Conclusion of a Contract Стаття 2:101: Умови для укладення контракту
(1) A contract is concluded if:
(a) the parties intend to be legally bound, and
(b) they reach a sufficient agreement without any further requirement.
(2) A contract need not be concluded or evidenced in writing nor is it subject to any other requirement as to form. The contract may be proved by any means, including witnesses.
(1) Контракт є укладеним, якщо сторони:
	(a) висловили намір бути юридично пов'язаними та
	(b) досягли достатньої згоди без необхідності додаткового врегулювання.
(2) Контракт не обовʼязково повинен бути складений чи засвідчений письмово, та не вимагає додержання іншого врегулювання щодо форми. Існування контракту може бути доведене будь-якими засобами, включаючи свідків.
Article 2:102: Intention Стаття 2:102: Намір
The intention of a party to be legally bound by contract is to be determined from the party's statements or conduct as they were reasonably understood by the other party.
Намір сторони бути юридично пов'язаною контрактом має визначатися з заяв чи поведінки сторони, виходячи з обґрунтованого їх розуміння іншою стороною.
Article 2:103: Sufficient Agreement Стаття 2:103: Достатня згода
(1) There is sufficient agreement if the terms:
(a) have been sufficiently defined by the parties so that the contract can be enforced, or
(b) can be determined under these Principles.
(2) However, if one of the parties refuses to conclude a contract unless the parties have agreed on some specific matter, there is no contract unless agreement on that matter has been reached.
(1) Достатня згода досягнута, якщо положення:
	(a) були визначені сторонами достатньо, аби контракт міг бути виконаний примусово, або
	(b) можуть бути визначені відповідно до цих Принципів.
(2) Проте, якщо одна зі сторін відмовляється укласти контракт допоки сторони не домовились про певне особливе питання, контракт не є укладеним, допоки не буде досягнуто згоди з цього питання.
Article 2:104: Terms Not Individually Negotiated Стаття 2:104: Положення, не погоджені прямо
(1) Contract terms which have not been individually negotiated may be invoked against a party who did not know of them only if the party invoking them took reasonable steps to bring them to the other party's attention before or when the contract was concluded.
(2) Terms are not brought appropriately to a party's attention by a mere reference to them in a contract document, even if that party signs the document.
(1) Положення контракту, не погоджені прямо, можуть бути застосовані проти сторони, яка про них не знала, лише якщо сторона, що на них посилається, вжила розумних заходів, аби довести їх до відома іншої сторони до моменту або під час укладення контракту.
(2) Положення не є доведеними до відома сторони належним чином лише простим посиланням на них у контрактному документі, навіть якщо ця сторона підписує документ.
Article 2:105: Merger Clause Стаття 2:105: Застереження про поглинання
(1) If a written contract contains an individually negotiated clause stating that the writing embodies all the terms of the contract (a merger clause), any prior statements, undertakings or agreements which are not embodied in the writing do not form part of the contract.
(2) If the merger clause is not individually negotiated it will only establish a presumption that the parties intended that their prior statements, undertakings or agreements were not to form part of the contract. This rule may not be excluded or restricted.
(3) The parties' prior statements may be used to interpret the contract. This rule may not be excluded or restricted except by an individually negotiated clause.
(4) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting a merger clause to the extent that the other party has reasonably relied on them.
(1) Якщо письмовий контракт має прямо погоджене застереження про те, що цей письмовий контракт містить у собі всі положення контракту (застереження про поглинання), вважається, що попередні заяви, зобовʼязання чи домовленості, не внесені в текст, не є частиною контракту.
(2) Якщо застереження про поглинання не погоджене прямо, воно лише встановлює презумпцію, що сторони мали намір, щоб їх попередні заяви, зобов'язання чи домовленості не були частиною контракту. Це правило не може бути виключено або обмежено.
(3) Попередні заяви сторін можуть бути використані для тлумачення контракту. Це правило не може бути виключене або обмежене, за винятком прямого погодження про це.
(4) У зв'язку із заявами чи поведінкою сторони її посилання на застереження про поглинання може бути відкинуте тією мірою, в якій інша сторона обґрунтовано покладалася на такі заяви чи поведінку.
Article 2:106: Written Modification Only Стаття 2:106: Внесення зміни лише у письмовій формі
(1) A clause in a written contract requiring any modification or ending by agreement to be made in writing establishes only a presumption that an agreement to modify or end the contract is not intended to be legally binding unless it is in writing.
(2) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting such a clause to the extent that the other party has reasonably relied on them.
(1) Положення письмового договору, яке передбачає обовʼязковість письмової форми для зміни чи припинення за домовленістю, лише встановлює презумпцію, що домовленість про зміну або припинення контракту, не оформлена у письмовому вигляді, не має на меті бути юридично обов’язковою.
(2) У зв'язку із заявами чи поведінкою сторони її посилання на застосування такого положення може бути відкинуте тією мірою, в якій інша сторона обґрунтовано покладалася на такі заяви чи поведінку.
Article 2:107: Promises Binding without Acceptance Стаття 2:107: Обіцянки, що зобов'язують без акцепту
A promise which is intended to be legally binding without acceptance is binding.
Обіцянка, яка має на меті бути юридично зобов'язальною без акцептування, є зобов'язальною.
Section 2: Offer and Acceptance

Розділ 2: Оферта та акцепт

Article 2:201: Offer Стаття 2:201: Оферта
(1) A proposal amounts to an offer if:
(a) it is intended to result in a contract if the other party accepts it, and
(b) it contains sufficiently definite terms to form a contract.
(2) An offer may be made to one or more specific persons or to the public.
(3) A proposal to supply goods or services at stated prices made by a professional supplier in a public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is presumed to be an offer to sell or supply at that price until the stock of goods, or the supplier's capacity to supply the service, is exhausted.
(1) Пропозиція становить оферту, коли:
	(a) вона зроблена із наміром укласти контракт якщо інша сторона акцептує її, та
	(b) вона містить достатньо чіткі положення аби сформувати контракт.
(2) Оферта може бути зроблена одній або кільком конкретним особам чи на загал.
(3) Пропозиція поставити товари чи надати послуги за заявленими цінами, зроблена професійним постачальником у публічному оголошенні чи каталозі, або у вигляді демонстрування товарів, вважається офертою щодо продажу чи постачання за вказаною ціною, допоки не вичерпається запас товарів чи спроможність постачальника надавати послугу.
Article 2:202: Revocation of an Offer Стаття 2:202: Відкликання оферти
(1) An offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before it has dispatched its acceptance or, in cases of acceptance by conduct, before the contract has been concluded under Article 2:205(2) or (3).
(2) An offer made to the public can be revoked by the same means as were used to make the offer.
(3) However, a revocation of an offer is ineffective if:
(a) the offer indicates that it is irrevocable; or
(b) it states a fixed time for its acceptance; or
(c) it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer.
(1) Оферта може бути відкликана якщо відкликання досягне адресата до того, як він надішле повідомлення про її акцепт, або, - у випадках акцептування шляхом поведінки, - до моменту, коли контракт вважатиметься укладеним згідно з статтею 2:205(2) або (3).
(2) Оферта, зроблена для широкого загалу, може бути відкликана тими самими способами, що були використані для її здійснення.
(3) Проте, відкликання оферти не є чинним, якщо:
	(а) оферта вказує на те, що вона безвідклична; або
	(b) в ній встановлений визначений проміжок часу для її акцепту; або
	(c) з боку адресата було обґрунтованим покластися на оферту як на безвідкличну, та адресат діяв, покладаючись на оферту.
Article 2:203: Lapse of an Offer Стаття 2:203: Втрата сили офертою
When a rejection of an offer reaches the offeror, the offer lapses.
Коли відхилення оферти досягає оферента, оферта втрачає силу.
Article 2:204: Acceptance Стаття 2:204: Акцепт
(1) Any form of statement or conduct by the offeree is an acceptance if it indicates assent to the offer.
(2) Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.
(1) Акцептом є будь-яка заява чи поведінка адресата, яка свідчить про схвалення оферти.
(2) Мовчання або бездіяльність, самі по собі, не становлять акцепт.
Article 2:205: Time of Conclusion of the Contract Стаття 2:205: Момент укладення контракту
(1) If an acceptance has been dispatched by the offeree the contract is concluded when the acceptance reaches the offeror.
(2) In case of acceptance by conduct, the contract is concluded when notice of the conduct reaches the offeror.
(3) If by virtue of the offer, of practices which the parties have established between themselves, or of a usage, the offeree may accept the offer by performing an act without notice to the offeror, the contract is concluded when the performance of the act begins.
(1) Якщо адресатом надісланий акцепт, контракт є укладеним, коли акцепт досягає оферента.
(2) У разі здійснення акцепту шляхом поведінки, контракт є укладеним, коли свідчення про поведінку досягне оферента.
(3) Якщо за змістом оферти, чи через практику, яку сторони встановили між собою, чи через звичай адресат може акцептувати оферту шляхом вчинення дії без отримання свідчення про це оферентом, контракт є укладеним, коли вчинення дії розпочинається.
Article 2:206: Time Limit for Acceptance Стаття 2:206: Строк для прийняття
(1) In order to be effective, acceptance of an offer must reach the offeror within the time fixed by it.
(2) If no time has been fixed by the offeror acceptance must reach it within a reasonable time.
(3) In the case of an acceptance by an act of performance under art. 2:205 (3), that act must be performed within the time for acceptance fixed by the offeror or, if no such time is fixed, within a reasonable time.
(1) Для набуття чинності, акцептування оферти має досягти оферента в межах строку, визначеного нею.
(2) Якщо строк для акцепту оферентом не визначений, акцепт має досягти його протягом розумного строку.
(3) У випадку здійснення акцепту шляхом вчинення дії згідно зі статтею 2:205 (3), ця дія повинна бути здійснена протягом строку для акцепту, визначеного оферентом, або, якщо такого строку не визначено, протягом розумного строку.
Article 2:207: Late Acceptance Стаття 2:207: Акцепт із запізненням
(1) A late acceptance is nonetheless effective as an acceptance if without delay the offeror informs the offeree that he treats it as such.
(2) If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without delay, the offeror informs the offeree that it considers its offer as having lapsed.
(1) Акцепт із запізненням є все ж чинним, якщо без затримки оферент поінформує адресата, що він вважає його таким.
(2) Якщо лист чи інший письмовий документ, який містить запізнілий акцепт, свідчить, що він був надісланий за таких обставин, що якби його передання було звичайним, він би дійшов до оферента вчасно, акцепт є чинним, за винятком коли, без затримки, оферент поінформував адресата, що він вважає оферту нечинною.
Article 2:208: Modified Acceptance Стаття 2:208: Змінений акцепт
(1) A reply by the offeree which states or implies additional or different terms which would materially alter the terms of the offer is a rejection and a new offer.
(2) A reply which gives a definite assent to an offer operates as an acceptance even if it states or implies additional or different terms, provided these do not materially alter the terms of the offer. The additional or different terms then become part of the contract.
(3) However, such a reply will be treated as a rejection of the offer if:
(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer; or
(b) the offeror objects to the additional or different terms without delay; or
(c) the offeree makes its acceptance conditional upon the offeror's assent to the additional or different terms, and the assent does not reach the offeree within a reasonable time.
(1) Відповідь адресата, яка містить чи має на увазі додаткові або інші положення, що суттєво змінюють положення оферти, є відмовою та новою офертою.
(2) Відповідь, яка містить чітку згоду на пропозицію, вважається акцептом, навіть якщо в ній містяться чи нею маються на увазі додаткові або інші положення, за умов, що такі положення не змінюють суттєво положення оферти. Додаткові чи інші положення відповідно стають частиною контракту.
(3) Проте, така відповідь вважатиметься відхиленням оферти, якщо:
	(a) оферта явно обмежує акцептування лише положеннями оферти; чи
	(b) оферент негайно висловить заперечення проти додаткових чи інших положеннь; чи
	(c) адресат обумовлює свій акцепт умовою, що оферент погодиться на додаткові чи інші положення, та таке погодження не досягає адресата протягом розумного строку.
Article 2:209: Conflicting General Conditions Стаття 2:209: Суперечки щодо стандартних положень
(1) If the parties have reached agreement except that the offer and acceptance refer to conflicting general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The general conditions form part of the contract to the extent that they are common in substance.
(2) However, no contract is formed if one party:
(a) has indicated in advance, explicitly, and not by way of general conditions, that it does not intend to be bound by a contract on the basis of paragraph (1); or
(b) without delay, informs the other party that it does not intend to be bound by such contract.
(3) General conditions of contract are terms which have been formulated in advance for an indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not been individually negotiated between the parties.
(1) Якщо сторони досягли згоди в усьому, окрім того, що оферта та акцепт ґрунтуються на стандартних положеннях контракту, які суперечать між собою, контракт все ж таки є укладеним. Стандартні положення становлять частину контракту тією мірою, в якій вони є спільними за своєю суттю.
(2) Проте, контракт не є укладеним, якщо одна зі сторін:
	(а) вказує заздалегідь прямо та не через стандартні умови, що не має наміру бути пов'язаною контрактом відповідно до пункту (1); або
	(b) негайно повідомляє іншу сторону про те, що вона не має наміру бути пов'язаною таким контрактом.
(3) Стандартні положення контракту - це положення, які були сформульовані заздалегідь для невизначеної кількості контрактів певного характеру, та які не були погоджені сторонами прямо.
Article 2:210: Professional's Written Confirmation Стаття 2:210: Письмове затвердження стороною, яка є професійним постачальником
If professionals have concluded a contract but have not embodied it in a final document, and one without delay sends the other a writing which purports to be a confirmation of the contract but which contains additional or different terms, such terms will become part of the contract unless:
(a) the terms materially alter the terms of the contract, or
(b) the addressee objects to them without delay.
Якщо сторони, які є професійними постачальниками, уклали контракт, але не втілили його в остаточний документ, та одна з них невідкладно надсилає іншій письмовий документ із метою конфірмації контракту, який, проте містить додаткові чи інші положення, такі положення стають частиною контракту, за винятком коли:
	(a) положення суттєво змінюють положення контракту, або
	(b) адресат невідкладно висловить заперечення проти них.
Article 2:211: Contracts not Concluded through Offer and Acceptance Стаття 2:211: Контракти, що не укладаються шляхом оферти та її акцепту
The rules in this section apply with appropriate adaptations even though the process of conclusion of a contract cannot be analysed into offer and acceptance.
Правила цього розділу з відповідними адаптаціями застосовуються навіть коли процес укладення контракту не може бути виражений як надання оферти та її акцепт.
Section 3: Liability for negotiations

Розділ 3: Відповідальність за перемовини

Article 2:301: Negotiations Contrary to Good Faith Стаття 2:301: Перемовини, що суперечать добросовісності
(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.
(2) However, a party who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for the losses caused to the other party.
(3) It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a party to enter into or continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with the other party.
(1) Сторона вільна у веденні перемовин і не несе відповідальності за недосягнення згоди.
(2) Однак сторона, яка вела перемовини чи обірвала їх всупереч принципам добросовісності та чесного ведення справ, несе відповідальність за збитки, завдані іншій стороні. 
(3) Зокрема, суперечить принципам добросовісності та чесного ведення справ входження сторони до перемовин чи їх продовження без дійсного наміру досягти згоди з іншою стороною.
Article 2:302: Breach of Confidentiality Стаття 2:302: Порушення конфіденційності
If confidential information is given by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or use it for its own purposes whether or not a contract is subsequently concluded. The remedy for breach of this duty may include compensation for loss suffered and restitution of the benefit received by the other party.
Якщо під час перемовин однією зі сторін надається конфіденційна інформація, інша сторона зобов'язана не розголошувати цю інформацію та не використовувати її для власних цілей, незалежно від того, чи буде надалі укладено контракт. Засоби захисту, у випадку порушення цього зобовʼязання, можуть включати відшкодування завданої шкоди, а також повернення вигоди, отриманої іншою стороною.

Юридичний переклад українською Принципів європейського контрактного права здійснено проектом Lawanalytics.

Замовляйте наш юридичний переклад договорів, документів чи матеріалів в сфері комерційного права будь-якої складності й ми будемо раді виконати його якісно та професійно, із розумною вартістю та в розумні строки. Ми маємо досвід та кваліфікацію, потрібні аби виконаний переклад юридичного документу відповідав всім звичайним вимогам, був дійсно юридичним, враховував особливості іноземної правової юрисдикції.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting