Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 15: ILLEGALITY
ГЛАВА 15: НЕЗАКОННІСТЬ

перейти на попередню сторінку
Article 15:101: Contracts Contrary to Fundamental Principles Стаття 15:101: Контракти, що суперечать основоположним принципам
A contract is of no effect to the extent that it is contrary to principles recognised as fundamental in the laws of the Member States of the European Union. Контракт не діє, якщо він суперечить принципам, визнаним основоположними законодавством держав-членів Європейського Союзу.
Article 15:102: Contracts Infringing Mandatory Rules Стаття 15:102: Контракти, що порушують обов’язкові правила
(1) Where a contract infringes a mandatory rule of law applicable under Article 1:103 of these Principles, the effects of that infringement upon the contract are the effects, if any, expressly prescribed by that mandatory rule.
(2) Where the mandatory rule does not expressly prescribe the effects of an infringement upon a contract, the contract may be declared to have full effect, to have some effect, to have no effect, or to be subject to modification.
(3) A decision reached under paragraph (2) must be an appropriate and proportional response to the infringement, having regard to all relevant circumstances, including:
(a) the purpose of the rule which has been infringed;
(b) the category of persons for whose protection the rule exists;
(c) any sanction that may be imposed under the rule infringed;
(d) the seriousness of the infringement;
(e) whether the infringement was intentional; and
(f) the closeness of the relationship between the infringement and the contract.
(1) Якщо контракт порушує встановлене правом обов’язкове правило, що застосовується згідно зі статтею 1:103 цих Принципів, наслідками цього порушення для контракту є такі, що прямо передбачені цим обов’язковим правилом.
(2) Якщо обовʼязкове правило прямо не передбачає наслідків його порушення для контракту, контракт може бути визнаним таким, що діє в повному обсязі, має часткову дію, не має дії або підлягає зміні.
(3) Рішення, прийняте згідно з пунктом (2), має бути доцільною та пропорційною відповіддю на порушення з урахуванням усіх супутніх обставин, включаючи:
(а) мету правила, яке було порушене;
(b) категорію осіб, для захисту яких існує правило;
(c) будь-яку санкцію, що може бути накладена відповідно до порушеного правила;
(г) тяжкість порушення;
(д) чи було порушення навмисним; та
(f) близькість зв'язку між порушенням та контрактом.
Article 15:103: Partial Ineffectiveness Стаття 15:103: Часткова недійсність
(1) If only part of a contract is rendered ineffective under Articles 15:101 or 15:102, the remaining part continues in effect unless, giving due consideration to all the circumstances of the case, it is unreasonable to uphold it.
(2) Articles 15:104 and 15:105 apply, with appropriate adaptations, to a case of partial ineffectiveness.
(1) Якщо лише частина контракту стає такою, що не діє, згідно зі статтями 15:101 або 15:102, решта частина продовжує діяти, за винятком, якщо, враховуючи усі обставини справи, підтримувати таку дію є нерозумним.
(2) Статті 15:104 та 15:105 застосовуються з відповідною адаптацією до випадків часткової недії.
Article 15:104: Restitution Стаття 15:104: Реституція
(1) When a contract is rendered ineffective under Articles 15:101 or 15:102, either party may claim restitution of whatever that party has supplied under the contract, provided that, where appropriate, concurrent restitution is made of whatever has been received.
(2) When considering whether to grant restitution under paragraph (1), and what concurrent restitution, if any, would be appropriate, regard must be had to the factors referred to in Article 15:102(3).
(3) An award of restitution may be refused to a party who knew or ought to have known of the reason for the ineffectiveness.
(4) If restitution cannot be made in kind for any reason, a reasonable sum must be paid for what has been received.
(1) В разі, коли контракт втрачає дію згідно зі статтями 15:101 або 15:102, будь-яка сторона може вимагати повернення того, що ця сторона надала за контрактом, за умови, де це доречно, зустрічного повернення того, що було нею отримано.
(2) При розгляді питання щодо реституції згідно з пунктом (1), та щодо того, яке зустрічне повернення було б доречним, в разі якщо таке є, слід враховувати обставини, зазначені у статті 15:102(3).
(3) У призначенні реституції може бути відмовлено стороні, яка знала або повинна була знати про підставу недійсності.
(4) Якщо реституція з будь-яких причин не може бути здійснена в натурі, має бути виплачена обгрунтована сума за отримане.
Article 15:105: Damages Стаття 15:105: Збитки
(1) A party to a contract which is rendered ineffective under Articles 15:101 or 15:102 may recover from the other party damages putting the first party as nearly as possible into the same position as if the contract had not been concluded, provided that the other party knew or ought to have known of the reason for the ineffectiveness.
(2) When considering whether to award damages under paragraph (1), regard must be had to the factors referred to in Article 15:102(3).
(3) An award of damages may be refused where the first party knew or ought to have known of the reason for the ineffectiveness.
(1) Сторона контракту, який визнаний таким, що не діє, відповідно до статей 15:101 або 15:102, може стягнути з другої сторони збитки, з розрахунку приведення першої сторони якомога ближче до того становища, в якому б вона перебувала, якщо б контракт укладений не був, - за умови, що друга сторона знала або повинна була знати про підставу недійсності.
(2) При розгляді питання щодо відшкодування збитків згідно з пунктом (1), слід враховувати обставини, зазначені у статті 15:102 (3).
(3) У відшкодуванні збитків може бути відмовлено, якщо перша сторона знала або повинна була знати про підставу недійсності.
зміст
^
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting