Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки

Уніфіковані правила контрактних положень щодо узгодженої суми, належної до сплати в разі невиконання зобовʼязання (UNCITRAL, 1983)

Uniform Rules on Contract Clauses for an Agreed Sum Due upon Failure of Performance
схвалені в 1983 р.

United Nations Commission On International Trade Law | Комісія ООН з права міжнародної торгівлі

Офіційний текст англійською, джерело:
https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/contractualtexts/failure_of_performance

Неофіційний переклад українською

entity
коментар :
Adopted by UNCITRAL in 1983, the Uniform Rules seek to unify the treatment, particularly as to validity and application, of clauses that provide for the payment by a party of a specified sum of money as damages or as a penalty in the event of the failure of the party to perform its contractual obligations in an international commercial transaction. Схвалені Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) в 1983 році, Уніфіковані правила покликані забезпечити уніфікацію застосування положень міжнародних комерційних контрактів щодо сплати відшкодування та штрафів у випадках невиконання стороною прийнятих контрактних зобовʼязань.
International commercial contracts often include clauses providing that an agreed sum is to be paid upon failure to perform. The nature of such payment may be compensation (“liquidated damages clauses”) or may be a penalty (“penalty clauses”). Domestic laws vary on the treatment of such clauses, particularly as to their validity, the judge’s power to reduce the agreed sum and the possibility of claiming damages when the loss exceeds the agreed sum. The Uniform Rules on Contract Clauses for an Agreed Sum Due upon Failure of Performance (1983), prepared by UNCITRAL, are a soft-law instrument that provides uniform rules on those issues. The instrument is contractual in nature and is applicable when the parties agree to incorporate it into their contract. Міжнародні комерційні контракти часто містять положення, які передбачають обовʼязок сплати узгодженої суми в разі невиконання стороною зобов'язання. Природа такої сплати може бути компенсаційною (“liquidated damages”) або штрафною (“penalty”). Внутрішнє право держав по-різному ставиться до таких положень, зокрема щодо питань їх дійсності, повноважень суду зменшити розмір узгодженої суми, та можливості вимагати додаткового відшкодування, якщо втрати перевищують узгоджену суму. Уніфіковані правила контрактних положень щодо узгодженої суми, належної до сплати в разі невиконання зобовʼязання (1983), опрацьовані Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), є інструментом "м'якого права", який пропонує уніфіковані правила для врегулювання цих питань. Інструмент є договірним за своєю природою, та застосовується якщо сторони домовились інкорпорувати його в свій контракт.
The Uniform Rules apply to international contracts containing contract ­clauses for an agreed sum due upon failure to perform (art. 1). For the purpose of the Uniform Rules, a contract is international if the parties have their places of business in different States (art. 2, para. (a)). The definition of “international” is the same as in the CISG (arts. 2 and 3; see also arts. 1 and 10 of the CISG). The Uniform Rules do not apply to contracts concerning goods, other property or services which are to be supplied for the personal, family or household purposes of a party, unless the other party, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the contract was concluded for such purposes (art. 4). Уніфіковані правила застосовуються до міжнародних контрактів, які містять положення щодо узгодженої суми, належної до сплати в разі невиконання зобовʼязання. З метою застосування правил, контракт є міжнародним, якщо сторони мають місце ведення бізнесу в різних державах. Визначення терміну "міжнародний" є аналогічним наведеному в Конвенції ООН щодо контрактів міжнародної купівлі-продажу 1980 (CISG). Уніфіковані правила не застосовуються до контрактів, що мають відношення до товарів, іншого майна, а також послуг, які постачаються для особистого, сімейного чи побутового використання стороною, за винятком якщо інша сторона, до моменту чи в момент укладення контракту не знала та не могла знати, що контракт укладається із такими цілями.
The Uniform Rules do not make actual loss a requirement to claim the agreed sum, but provide that the obligee is entitled to the agreed sum irrespective of the actual loss. This rule is contained also in article 7.4.13, paragraph 1, of the UPICC, which indicates that “the aggrieved party is entitled to that sum irrespective of its actual harm”. On the other hand, under the Uniform Rules, the obligee is entitled to the agreed sum only if the obligor is liable for the failure of performance (art. 5). Thus, for example, if a party is exempt from liability according to articles 79 or 80 of the CISG, that party need not pay the agreed sum even if there was an agreement to pay an agreed sum in the case of failure to perform. The parties may derogate from or vary the effect of this rule (Uniform Rules, art. 9), subject to validity rules under the applicable domestic law. Уніфіковані правила не визначають реальні збитки умовою для стягнення узгодженої суми, натомість передбачають, що кредитор має право щодо узгодженої суми незалежно від реальних збитків. Це правило міститься також в статті 7.4.13 Правил міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА (UPICC), в якій передбачено, що "постраждала сторона має право на узгоджену суму незалежно від наявності реальної шкоди". З іншого боку, згідно до Уніфікованих правил, кредитор має право на узгоджену суму лише в разі, якщо боржник несе відповідальність за невиконання (ст.5). Так, наприклад, якщо сторона звільняється від відповідальності у відповідності до статей 79 чи 80 CISG, сторона звільняється і від сплати узгодженої суми, навіть якщо існувала домовленість сторін про сплату узгодженої суми в разі невиконання зобовʼязання. Сторони, натомість, мають право виключити дію цього правила, або змінити його, із врахуванням правил щодо чинності, встановлених застосовуваним внутрішнім законодавством.
If the contract provides that the obligee is entitled to the agreed sum upon delay in performance, the obligee is also entitled to performance of the obligation in addition to the agreed sum (art. 6, para. 1). If the contract provides that the obligee is entitled to the agreed sum upon a failure of performance other than delay, the obligee is entitled either to performance (e.g., repair of non-conforming goods) or to the agreed sum. If, however, the agreed sum cannot reasonably be regarded as compensation for that failure of performance, the obligee is entitled to both performance of the obligation and the agreed sum (art. 6, para. 2). The parties may derogate from or vary the effect of this rule (art. 9). Якщо контракт передбачає, що кредитор має право на узгоджену суму в разі прострочення виконання, боржник має право і на узгоджену суму, і на виконання (ст. 6). Якщо контрактом визначено, що кредитор має право на узгоджену суму в разі виникнення невиконання іншого ніж прострочення, кредитор має право або на виконання (наприклад, усунення недоліків поставленого товару), або на узгоджену суму. Якщо, при цьому, узгоджена сума не може обгрунтовано вважатися компенсацією за таке невиконання, кредитор має право і на виконання, і на узгоджену суму. Сторони також вправі виключити дію цього правила відносно контракту, або змінити його (ст. 9).
If the obligee is entitled to the agreed sum, no damages may be claimed to the extent of the loss covered by the agreed sum. Nevertheless, the obligee may claim damages to the extent of the loss not covered by the agreed sum if the loss substantially exceeds the agreed sum (art. 7). The parties may derogate from or vary the effect of this rule (art. 9). В разі, якщо кредитор має право на узгоджену суму, відшкодування збитків в межах цієї суми не стягується. Натомість, кредитор має право вимагати відшкодування збитків в частині, яка не покривається узгодженою сумою, за умов, що збитки суттєво перевищують узгоджену суму (ст. 7). Дія цього правила може бути виключена чи змінена сторонами.
In principle, the court or arbitral tribunal does not have the power to reduce the agreed sum. However, the court or arbitral tribunal is granted the power to reduce the agreed sum if it is substantially disproportionate in relation to the loss that has been suffered by the obligee (art. 8). The UPICC adopt a similar rule (art. 7.4.13, para. 2). This is a mandatory rule and the parties may not derogate from it or vary its effect (Uniform Rules, art. 9). В принципі, суд чи арбітражний трибунал не має повноваження зменшити узгоджену суму. Проте, суд чи арбітражний трибунал має право зменшити узгоджену суму в разі, якщо вона є суттєво неспіврозмірною із розміром збитків, понесених кредитором (ст. 8). UPICC передбачає аналогічне правило (ст. 7.4.13, п.2). Це правило є імперативним, тобто сторони не мають права виключити чи змінити його дію.
| згорнути |


PART ONE: SCOPE OF APPLICATION Частина перша: Сфера застосування
Article 1 Стаття 1
These Rules apply to international contracts in which the parties have agreed that, upon a failure of performance by one party (the obligor), the other party (the obligee) is entitled to an agreed sum from the obligor, whether as a penalty or as compensation. Ці Правила застосовуються до міжнародних контрактів, згідно із умовами яких сторони домовились, що в разі невиконання зобовʼязання однією стороною (боржник), інша сторона (кредитор) має право на отримання від боржника узгодженої суми, в якості штрафу чи компенсації.
Article 2 Стаття 2
For the purposes of these Rules:
(a) A contract shall be considered international if, at the time of the conclusion of the contract, the parties have their places of business in different States;
(b) The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between, or from information disclosed by, the parties at any time before or at the conclusion of the contract;
(c) Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of these Rules.
Для цілей цих Правил:
(а) Контракт вважається міжнародним, якщо, на момент укладення контракту, сторони мають своє основне місце ведення бізнесу в різних державах;
(b) Той факт, що сторони мають своє основне місце ведення бізнесу в різних державах не приймається до уваги, коли цей факт не випливає з контракту, відносин між сторонами або з інформації, що розкривається сторонами до чи в момент укладення контракту;
(с) Ані національність, ані цивільний чи комерційний характер сторін або контракту не приймаються до уваги при визначенні питання застосування цих Правил.
Article 3 Стаття 3
For the purposes of these Rules:
(a) If a party has more than one place of business, his place of business is that which has the closest relationship to the contract and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract;
(b) If a party does not have a place of business, reference is to be made to his habitual residence.
Для цілей цих Правил:
(а) Якщо сторона має більше одного місця ведення бізнесу, її основним місцем ведення бізнесу є те, яке має найтісніший звʼязок із контрактом та його виконанням, відповідно до обставин, відомих сторонам, чи таких, що ними враховуються, до або на момент укладення контракту;
(b) Якщо сторона не має місця ведення бізнесу, для відповідних цілей приймається місце її проживання.
Article 4 Стаття 4
These Rules do not apply to contracts concerning goods, other property or services which are to be supplied for the personal, family or household purposes of a party, unless the other party, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the contract was concluded for such purposes. Ці Правила не застосовуються до контрактів, що мають відношення до товарів, іншого майна, а також послуг, які постачаються для особистого, сімейного чи побутового використання стороною, за винятком якщо інша сторона, до моменту чи в момент укладення контракту не знала та не могла знати, що контракт укладається із такими цілями.
PART TWO: SUBSTANTIVE PROVISIONS Частина друга: Основні положення
Article 5 Стаття 5
The obligee is not entitled to the agreed sum if the obligor is not liable for the failure of performance. Кредитор не має права на отримання узгодженої суми, якщо боржник не несе відповідальності за невиконання зобовʼязання.
Article 6 Стаття 6
(1) If the contract provides that the obligee is entitled to the agreed sum upon delay in performance, he is entitled to both performance of the obligation and the agreed sum.
(2) If the contract provides that the obligee is entitled to the agreed sum upon a failure of performance other than delay, he is entitled either to performance or to the agreed sum. If, however, the agreed sum cannot reasonably be regarded as compensation for that failure of performance, the obligee is entitled to both performance of the obligation and the agreed sum.
(1) Якщо контрактом передбачено, що кредитор має право на отримання узгодженої суми в разі прострочення виконання, він має право і на виконання зобовʼязання, і на отримання узгодженої суми.
(2) Якщо контрактом передбачено, що кредитор має право на отримання узгодженої суми в разі невиконання іншого ніж прострочення, він має право або на виконання, або на отримання узгодженої суми. Якщо, при цьому, узгоджена сума не може обгрунтовано вважатися компенсацією за таке невиконання, кредитор має право і на виконання, і на отримання узгодженої суми.
Article 7 Стаття 7
If the obligee is entitled to the agreed sum, he may not claim damages to the extent of the loss covered by the agreed sum. Nevertheless, he may claim damages to the extent of the loss not covered by the agreed sum if the loss substantially exceeds the agreed sum. Якщо кредитор має право на отримання узгодженої суми, він не може вимагати відшкодування збитків в обсязі, що покривається узгодженою сумою. Проте, він має право вимагати відшкодування збитків в частині, що не покривається узгодженою сумою, якщо розмір збитків суттєво перевищує узгоджену суму.
Article 8 Стаття 8
The agreed sum shall not be reduced by a court or arbitral tribunal unless the agreed sum is substantially disproportionate in relation to the loss that has been suffered by the obligee. Узгоджена сума не може бути зменшена судом або арбітражним трибуналом, за винятком, якщо узгоджена сума є суттєво неспіврозмірною із розміром збитків, понесених кредитором.
Article 9 Стаття 9
The parties may derogate from or vary the effect of articles 5, 6 and 7 of these Rules. Сторони мають право виключити або змінити дію статтей 5, 6 та 7 цих Правил.

Юридичний переклад українською документу Уніфіковані правила контрактних положень щодо узгодженої суми, належної до сплати в разі невиконання зобовʼязання (UNCITRAL, 1983) здійснено проектом Lawanalytics.

Замовляйте наш юридичний переклад договорів, документів чи матеріалів в сфері комерційного права будь-якої складності й ми будемо раді виконати його якісно та професійно, із розумною вартістю та в розумні строки. Ми маємо досвід та кваліфікацію, потрібні аби виконаний переклад юридичного документу відповідав всім звичайним вимогам, був дійсно юридичним, враховував особливості іноземної правової юрисдикції.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting