Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 9: PARTICULAR REMEDIES FOR NON-PERFORMANCE
ГЛАВА 9: ЗАСОБИ ЗАХИСТУ У ВИПАДКУ НЕВИКОНАННЯ

перейти на попередню сторінку
Section 1: Right to Performance

Розділ 1: Право отримати виконання

Article 9:101: Monetary Obligations Стаття 9:101: Грошові зобов’язання
(1) The creditor is entitled to recover money which is due.
(2) Where the creditor has not yet performed its obligation and it is clear that the debtor will be unwilling to receive performance, the creditor may nonetheless proceed with its performance and may recover any sum due under the contract unless:
(a) it could have made a reasonable substitute transaction without significant effort or expense; or
(b) performance would be unreasonable in the circumstances.
(1) Кредитор має право на стягнення належних до сплати грошових коштів.
(2) Якщо кредитор ще не виконав своє зобов'язання, і стає очевидним, що боржник не бажає отримати виконання, кредитор, однак, може здійснити виконання та стягнути суму, належну до сплати за контрактом, за винятком якщо:
	(а) він має можливість здійснити іншу дію, що була б обґрунтованою заміною, без значних зусиль чи витрат; або
	(b) виконання за наявних обставин не є доцільним.
Article 9:102: Non-monetary Obligations Стаття 9:102: Негрошові зобов'язання
(1) The aggrieved party is entitled to specific performance of an obligation other than one to pay money, including the remedying of a defective performance.
(2) Specific performance cannot, however, be obtained where:
(a) performance would be unlawful or impossible; or
(b) performance would cause the obligor unreasonable effort or expense; or
(c) the performance consists in the provision of services or work of a personal character or depends upon a personal relationship, or
(d) the aggrieved party may reasonably obtain performance from another source.
(3) The aggrieved party will lose the right to specific performance if it fails to seek it within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-performance.
(1) Потерпіла сторона має право отримати виконання негрошового зобов'язання як воно визначене контрактом, включаючи усунення дефектів виконання.
(2) Проте, отримання виконання як воно визначене контрактом не може бути застосовано як засіб захисту, якщо:
	(a) виконання є незаконним чи неможливим; або
	(b) виконання вимагатиме від боржника необгрунтованих зусиль чи витрат; або 
	(c) виконання полягає у наданні послуг чи виконанні роботи особистого характеру або залежить від особистих відносин, або
	(d) потерпіла сторона обґрунтовано може отримати виконання з іншого джерела.
(3) Потерпіла сторона втрачає право на отримання виконання як воно визначене контрактом, якщо протягом обґрунтованого строку після того, як їй стало відомим або мало стати відомим про невиконання, вона не зможе його здобути.
Article 9:103: Damages Not Precluded Стаття 9:103: Збереження відшкодування збитків
The fact that a right to performance is excluded under this Section does not preclude a claim for damages.
Той факт, що право на отримання виконання виключається згідно з цим розділом, не виключає вимоги про відшкодування збитків.
Section 2: Withholding Performance

Розділ 2: Притримання виконання

Article 9:201: Right to Withhold Performance Стаття 9:201: Право притримати виконання
(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may withhold performance until the other has tendered performance or has performed. The first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable in the circumstances.
(2) A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-performance by the other party when the other party's performance becomes due.
(1) Сторона, яка зобовʼязана здійснити виконання одночасно або після іншої сторони, може притримати виконання допоки інша сторона не запропонує виконання або не здійснить його. Перша сторона може притримати власне виконання повністю або в частині, в залежності від того, як є обгрунтованим в наявних обставинах.
(2) Сторона також може притримати виконання коли є очевидним, що інша сторона не здійснить власне виконання належним чином у встановлений строк.
Section 3: Termination Of The Contract

Розділ 3: Припинення контракту стороною

Article 9:301: Right to Terminate the Contract Стаття 9:301: Право припинити контракт
(1) A party may terminate the contract if the other party's non-performance is fundamental.
(2) In the case of delay the aggrieved party may also terminate the contract under Article 8:106(3).
(1) Сторона має право припинити контракт в разі, якщо невиконання з боку іншої сторони є суттєвим.
(2) В разі затримки виконання потерпіла сторона також має право припинити контракт відповідно до статті 8:106(3).
Article 9:302: Contract to be Performed in Parts Стаття 9:302: Контракт, який має бути виконаний частинами
If the contract is to be performed in separate parts and in relation to a part to which a counter-performance can be apportioned, there is a fundamental non-performance, the aggrieved party may exercise its right to terminate under this Section in relation to the part concerned. It may terminate the contract as a whole only if the non-performance is fundamental to the contract as a whole.
Якщо контракт має виконуватися окремими частинами, й відносно частини, щодо якої передбачено зустрічне виконання, допущене суттєве невиконання, потерпіла сторона може реалізувати своє право на припинення, передбачене цим розділом, стосовно відповідної частини. Припинити контракт в цілому вона може лише в тому випадку, якщо невиконання є суттєвим для контракту в цілому.
Article 9:303: Notice of Termination Стаття 9:303: Повідомлення про припинення
(1) A party's right to terminate the contract is to be exercised by notice to the other party.
(2) The aggrieved party loses its right to terminate the contract unless it gives notice within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-performance.
(3)
(a) When performance has not been tendered by the time it was due, the aggrieved party need not give notice of termination before a tender has been made. If a tender is later made it loses its right to terminate if it does not give such notice within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the tender.
(b) If, however, the aggrieved party knows or has reason to know that the other party still intends to tender within a reasonable time, and the aggrieved party unreasonably fails to notify the other party that it will not accept performance, it loses its right to terminate if the other party in fact tenders within a reasonable time.
(4) If a party is excused under Article 8:108 through an impediment which is total and permanent, the contract is terminated automatically and without notice at the time the impediment arises.
(1) Право сторони припинити контракт здійснюється шляхом направлення повідомлення іншій стороні.
(2) Потерпіла сторона втрачає своє право припинити контракт, якщо вона не направить повідомлення протягом розумного строку після того, як їй стало відомим або мало стати відомим про невиконання.
(3)
	(а) Якщо виконання не було запропоновано у належний для цього час, потерпіла сторона не має направляти повідомлення про припинення до того, як буде зроблено запропонування. Якщо запропонування пізніше буде зроблено, потерпіла сторона втрачає своє право припинити контракт якщо вона не направить повідомлення протягом розумного строку після того, як їй стало відомим або мало стати відомим про запропонування виконання.
	(b) Якщо, однак, потерпілій стороні відомо або має бути відомим, що інша сторона все ще має намір запропонувати виконання протягом розумного строку, та потерпіла сторона без обґрунтованих підстав не повідомляє іншу сторону про те, що вона не прийме виконання, вона втрачає своє право наприпининення, якщо інша сторона дійсно запропонує виконання протягом розумного строку.
(4) Якщо сторону, згідно зі статтею 8:108, звільнено від відповідальності через перешкоду, яка є всеосяжною та постійною, контракт припиняється автоматично та без повідомлення, з моменту виникнення перешкоди.
Article 9:304: Anticipatory Non-Performance Стаття 9:304: Передбачуване невиконання
Where prior to the time for performance by a party it is clear that there will be a fundamental non-performance by it the other party may terminate the contract. У випадку, коли до настання строку виконання стороною стає очевидним, що з її боку станеться суттєве невиконання, інша сторона може припинити контракт.
Article 9:305: Effects of Termination in General Стаття 9:305: Наслідки припинення в цілому
(1) Termination of the contract releases both parties from their obligation to effect and to receive future performance, but, subject to Articles 9:306 to 9:308, does not affect the rights and liabilities that have accrued up to the time of termination.
(2) Termination does not affect any provision of the contract for the settlement of disputes or any other provision which is to operate even after termination.
(1) Припинення контракту звільняє обидві сторони від зобов’язань щодо вчинення дій та отримання майбутнього виконання, але, з урахуванням статей 9:306–9:308, не впливає на права та відповідальність, набуті на момент припинення.
(2) Припинення не впливає на будь-яке положення контракту стосовно врегулювання спорів або будь-яке інше положення, яке має діяти навіть після припинення.
Article 9:306: Property Reduced in Value Стаття 9:306: Майно, яке втратило цінність
A party who terminates the contract may reject property previously received from the other party if its value to the first party has been fundamentally reduced as a result of the other party's non-performance.
Сторона, яка припиняє контракт, може не приймати майно, раніше отримане від іншої сторони, якщо його цінність для першої сторони суттєво зменшилася внаслідок невиконання з боку іншої сторони.
Article 9:307: Recovery of Money Paid Стаття 9:307: Стягнення сплачених грошових коштів
On termination of the contract a party may recover money paid for a performance which it did not receive or which it properly rejected.
В разі припинення контракту сторона може стягнути грошові кошти, сплачені за виконання, яке вона не отримала або в прийнятті якого вона обґрунтовано відмовила.
Article 9:308: Recovery of Property Стаття 9:308: Стягнення майна
On termination of the contract a party who has supplied property which can be returned and for which it has not received payment or other counter-performance may recover the property.
В разі припинення контракту сторона, яка передала майно, що може бути повернуте, і за яке вона не отримала оплату або інше зустрічне виконання, може стягнути це майно.
Article 9:309: Recovery for Performance that Cannot be Returned Стаття 9:309: Стягнення за виконання, яке не може бути повернуто
On termination of the contract a party who has rendered a performance which cannot be returned and for which it has not received payment or other counter-performance may recover a reasonable amount for the value of the performance to the other party.
В разі припинення контракту, сторона, яка здійснила виконання, що не може бути повернуто, та за яке вона не отримала оплату або інше зустрічне виконання, може стягнути з іншої сторони обґрунтовану вартість такого виконання.
Section 4: Price Reduction

Розділ 4: Зменшення ціни

Article 9:401: Right to Reduce Price Стаття 9:401: Право на зменшення ціни
(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce the price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value of the performance at the time this was tendered compared to the value which a conforming tender would have had at that time.
(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other party.
(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of the performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as these are recoverable under Section 5 of this Chapter.
(1) Сторона, яка приймає запропонування виконання, яке не відповідає контракту, має право на зменшення ціни. Це зменшення має бути пропорційним зменшенню вартості виконання на момент здійснення його запропонування порівняно із вартістю, яку мало б в такий момент запропонування, що відповідає контракту.
(2) Сторона, яка має право на зменшення ціни згідно з попереднім пунктом та  вже сплатила суму, що перевищує зменшену ціну, може стягнути перевищення з іншої сторони.
(3) Сторона, яка отримує зменшення ціни, не може стягнути, крім того, і відшкодування збитків, повʼязаних зі зменшенням вартості виконання, але зберігає право на відшкодування будь-яких подальших збитків, яких вона зазнала, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до розділу 5 цієї глави.
Section 5: Damages and Interest

Розділ 5: Збитки та відсотки

Article 9:501: Right to Damages Стаття 9:501: Право на відшкодування збитків
(1) The aggrieved party is entitled to damages for loss caused by the other party's non-performance which is not excused under Article 8:108.
(2) The loss for which damages are recoverable includes:
(a) non-pecuniary loss ; and
(b) future loss which is reasonably likely to occur.
(1) Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків, спричинених невиконанням з боку іншої сторони, за умови відсутності підстави для звільнення її від відповідальності згідно з статтею 8:108.
(2) Втрати, збитки від яких можуть бути відшкодовані, включають:
	(а) немайнову шкоду; та
	(b) майбутні втрати, які мають обґрунтовану ймовірність настання.
Article 9:502: General Measure of Damages Стаття 9:502: Загальний обсяг відшкодування збитків
The general measure of damages is such sum as will put the aggrieved party as nearly as possible into the position in which it would have been if the contract had been duly performed. Such damages cover the loss which the aggrieved party has suffered and the gain of which it has been deprived.
Загальним обсягом відшкодування збитків є така грошова сума, отримання якої поставить потерпілу сторону якомога ближче до того становища, в якому вона перебувала б, якби контракт був належним чином виконаний. Такі збитки покривають втрати, які зазнала потерпіла сторона, та дохід, якого вона була позбавлена.
Article 9:503: Foreseeability Стаття 9:503: Передбачуваність
The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably have foreseen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its non-performance, unless the non-performance was intentional or grossly negligent.
Невиконуюча сторона несе відповідальність лише за збитки, які вона передбачала або обґрунтовано могла передбачити в момент укладення контракту як ймовірний результат невиконання зі свого боку, за винятком, якщо невиконання було вчинене навмисно або з грубої необережності.
Article 9:504: Loss Attributable to Aggrieved Party Стаття 9:504: Втрати, які відносяться на потерпілу сторону
The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the extent that the aggrieved party contributed to the non-performance or its effects.
Невиконуюча сторона не несе відповідальності за втрати, понесені потерпілою стороною, тою мірою, в якій потерпіла сторона сприяла невиконанню або його наслідкам.
Article 9:505: Reduction of Loss Стаття 9:505: Зменшення втрат
(1) The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the extent that the aggrieved party could have reduced the loss by taking reasonable steps.
(2) The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred in attempting to reduce the loss.
(1) Невиконуюча сторона не несе відповідальності за втрати, понесені потерпілою стороною, тою мірою, в якій потерпіла сторона могла зменшити втрати, вживаючи для цього обґрунтовані заходи.
(2) Потерпіла сторона має право на відшкодування будь-яких обґрунтовано понесених витрат, спрямованих на зменшення втрат.
Article 9:506: Substitute Transaction Стаття 9:506: Замінна операція
Where the aggrieved party has terminated the contract and has made a substitute transaction within a reasonable time and in a reasonable manner, it may recover the difference between the contract price and the price of the substitute transaction as well as damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section.
Якщо потерпіла сторона припинила контракт і здійснила протягом обґрунтованого строку та в обґрунтований спосіб замінну операцію, вона має право стягнути різницю між ціною контракту та ціною замінної операції, а також збитки в зв'язку з будь-якими іншими втратами, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до цього розділу.
Article 9:507: Current Price Стаття 9:507: Поточна ціна
Where the aggrieved party has terminated the contract and has not made a substitute transaction but there is a current price for the performance contracted for, it may recover the difference between the contract price and the price current at the time the contract is terminated as well as damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section.
Якщо потерпіла сторона припинила контракт і не здійснила замінної операції, але існує поточна ціна того виконання, щодо якого укладено контракт, вона має право стягнути різницю між ціною контракту та поточною ціною, чинною на момент припинення контракту, а також збитки в зв'язку з будь-якими іншими втратами, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до цього розділу.
Article 9:508: Delay in Payment of Money Стаття 9:508: Прострочення сплати грошової суми
(1) If payment of a sum of money is delayed, the aggrieved party is entitled to interest on that sum from the time when payment is due to the time of payment at the average commercial bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the contractual currency of payment at the place where payment is due.
(2) The aggrieved party may in addition recover damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section.
(1) В разі прострочення сплати грошової суми, потерпіла сторона має право на відсотки на цю суму з моменту настання строку оплати і до моменту сплати, за середньою короткостроковою кредитною ставкою комерційного банку для основних позичальників, яка переважає в місці, де має бути здійснено сплату, для валюти платежу за контрактом.
(2) Потерпіла сторона має право додатково стягнути збитки в зв'язку з будь-якими іншими втратами, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до цього розділу.
Article 9:509: Agreed Payment for Non-performance Стаття 9:509: Узгоджений платіж за невиконання
(1) Where the contract provides that a party who fails to perform is to pay a specified sum to the aggrieved party for such non-performance, the aggrieved party shall be awarded that sum irrespective of its actual loss.
(2) However, despite any agreement to the contrary the specified sum may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss resulting from the non-performance and the other circumstances.
(1) Якщо контрактом передбачено, що сторона, яка не виконує зобов'язання, повинна сплатити потерпілій стороні визначену суму в разі такого невиконання, ця сума належить до сплаті потерпілій стороні незалежно від фактичних втрат.
(2) Проте, не зважаючи на будь-яку домовленість про інше, визначена сума може бути зменшена до обґрунтованого розміру, якщо вона є надмірно великою в порівнянні зі спричиненими невиконанням втратами, та у інших обставинах.
Article 9:510: Currency by which Damages to be Measured Стаття 9:510: Валюта, в якій розраховуються збитки
Damages are to be measured by the currency which most appropriately reflects the aggrieved party's loss.
Збитки повинні розраховуватися у валюті, яка найбільш належним чином відображає втрати потерпілої сторони.

Юридичний переклад українською Принципів європейського контрактного права здійснено проектом Lawanalytics.

Замовляйте наш юридичний переклад договорів, документів чи матеріалів в сфері комерційного права будь-якої складності й ми будемо раді виконати його якісно та професійно, із розумною вартістю та в розумні строки. Ми маємо досвід та кваліфікацію, потрібні аби виконаний переклад юридичного документу відповідав всім звичайним вимогам, був дійсно юридичним, враховував особливості іноземної правової юрисдикції.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting