Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 3: AUTHORITY OF AGENTS
ГЛАВА 3: ПОВНОВАЖЕННЯ АГЕНТІВ

перейти на попередню сторінку
Section 1: General Provisions

Розділ 1: Загальні положення

Article 3:101: Scope of the Chapter Стаття 3:101: Предмет регулювання глави
(1) This chapter governs the authority of an agent or other intermediary to bind its principal in relation to a contract with a third party.
(2) This chapter does not govern an agent's authority bestowed by law or the authority of an agent appointed by a public or judicial authority.
(3) This chapter does not govern the internal relationship between the agent or intermediary and its principal.
(1) Ця глава регулює повноваження агента або іншого посередника створювати зобовʼязання для принципала за контрактом із третьою стороною.
(2) Ця глава не регулює повноваження представника, що надаються за законом, або повноваження представника, призначеного публічною чи судовою владою.
(3) Ця глава не регулює внутрішні відносини між агентом або посередником та принципалом.
Article 3:102: Categories of Representation Стаття 3:102: Категорії представництва
(1) Where an agent acts in the name of a principal, the rules on direct representation apply (Section 2). It is irrelevant whether the principal's identity is revealed at the time the agent acts or is to be revealed later.
(2) Where an intermediary acts on instructions and on behalf of, but not in the name of, a principal, or where the third party neither knows nor has reason to know that the intermediary acts as an agent, the rules on indirect representation apply (Section 3).
(1) Якщо агент діє від імені принципала, застосовуються правила щодо прямого представництва (Розділ 2). При цьому не має значення, чи особа принципала буде розкрита під час вчинення агентом дії, чи вона буде розкрита пізніше.
(2) Якщо посередник діє за вказівками та в інтересах принципала, проте не від його імені, або коли третій стороні невідомо, та не може бути відомим, що посередник діє як агент, застосовуються правила щодо непрямого представництва (Розділ 3).
Section 2: Direct Representation

Розділ 2: Пряме представництво

Article 3:201: Express, Implied and Apparent Authority Стаття 3:201: Виражені, імпліцитні та очевидні повноваження
(1) The principal's grant of authority to an agent to act in its name may be express or may be implied from the circumstances.
(2) The agent has authority to perform all acts necessary in the circumstances to achieve the purposes for which the authority was granted.
(3) A person is to be treated as having granted authority to an apparent agent if the person'sstatements or conduct induce the third party reasonably and in good faith to believe that the apparent agent has been granted authority for the act performed by it.
(1) Надання принципалом повноважень агенту діяти від його імені може бути вираженим або таким, що мається на увазі у відповідних обставинах (імпліцитним).
(2) Агент має повноваження здійснювати всі дії, необхідні за таких обставин для досягнення цілей, задля яких повноваження було надане.
(3) Вважається, що особа надала повноваження очевидному агенту, якщо заяви або поведінка особи спонукають третю сторону обґрунтовано та добросовісно вважати, що очевидний агент отримав повноваження на вчинення дії.
Article 3:202: Agent acting in Exercise of its Authority Стаття 3:202: Агент, який діє на виконання своїх повноважень
Where an agent is acting within its authority as defined by article 3.201, its acts bind the principal and the third party directly to each other. The agent itself is not bound to the third party.
Якщо агент діє в межах своїх повноважень, визначених статтею 3:201, його дії створюють зобовʼязання безпосередньо для принципала та третьої сторони. Сам агент не є пов’язаним зобовʼязанням із третьою стороною.
Article 3:203: Unidentified Principal Стаття 3:203: Неідентифікований принципал
If an agent enters into a contract in the name of a principal whose identity is to be revealed later, but fails to reveal that identity within a reasonable time after a request by the third party, the agent itself is bound by the contract.
Якщо агент укладає контракт від імені принципала, чия особа повинна бути розкрита пізніше, але не може розкрити цю особу протягом розумного строку після запиту третьої сторони, агент сам стає пов'язаним контрактом.
Article 3:204: Agent acting without or outside its Authority Стаття 3:204: Агент, який діє без повноважень або із їх перевищенням
(1) Where a person acting as an agent acts without authority or outside the scope of its authority, its acts are not binding upon the principal and the third party.
(2) Failing ratification by the principal according to article 3:207, the agent is liable to pay the third party such damages as will place the third party in the same position as if the agent had acted with authority. This does not apply if the third party knew or could not have been unaware of the agent's lack of authority.
(1) Якщо особа, яка діє як агент, не є уповноваженою або перевищує надані повноваження, її дії не створюють зобовʼязання для принципала та третьої сторони.
(2) За відсутності схвалення з боку принципала, відповідно до статті 3:207, агент зобов'язаний виплатити третій стороні шкоду в розмірі, необхідному для досягнення такого положення, ніби агент діяв із повноваженням. Це положення не застосовується, якщо третя сторона знала чи не могла не знати про брак повноважень у агента.
Article 3:205: Conflict of Interest Стаття 3:205: Конфлікт інтересів
(1) If a contract concluded by an agent involves the agent in a conflict of interest of which the third party knew or could not have been unaware, the principal may avoid the contract according to the provisions of articles 4:112 to 4:116.
(2) There is presumed to be a conflict of interest where:
(a) the agent also acted as agent for the third party; or
(b) the contract was with itself in its personal capacity.
(3) However, the principal may not avoid the contract:
(a) if it had consented to, or could not have been unaware of, the agent's so acting; or
(b) if the agent had disclosed the conflict of interest to it and it had not objected within a reasonable time.
(1) Якщо контракт, укладений агентом, спричиняє в нього конфлікт інтересів, про який третя сторона знала або про який не могла не знати, принципал має право розірвати контракт відповідно до положень статей 4:112 - 4:116.
(2) Існує презумпція стосовно наявності конфлікту інтересів, коли:
	(а) агент також діяв як агент третьої сторони; або
	(b) контракт був укладений із самим агентом як фізичною особою.
(3) Однак принципал може не розірвувати контракт:
	(а) якщо він дав згоду чи не міг не знати про дії агента; або
	(b) якщо агент повідомив йому про конфлікт інтересів і принципал не висловив заперечення протягом розумного строку.
Article 3:206: Subagency Стаття 3:206: Передоручення
An agent has implied authority to appoint a subagent to carry out tasks which are not of a personal character and which it is not reasonable to expect the agent to carry out itself. The rules of this Section apply to the subagency; acts of the subagent which are within its and the agent's authority bind the principal and the third party directly to each other.
Агент має імпліцитне повноваження передоручити субагенту вчинення дії, яка не має особистого характеру та обґрунтованого очікування щодо особистого її вчинення агентом. Правила цього Розділу застосовуються до передоручення; дії субагента в межах його та агента повноважень створюють зобовʼязання безпосередньо для принципала та третьої сторони.
Article 3:207: Ratification by Principal Стаття 3:207: Схвалення з боку принципала
(1) Where a person acting as an agent acts without authority or outside its authority, the principal may ratify the agent's acts.
(2) Upon ratification, the agent's acts are considered as having been authorised, without prejudice to the rights of other persons.
(1) Якщо особа, яка діє як агент, не є уповноваженою або діє із перевищенням наданих повноважень, принципал може схвалити дії агента.
(2) В разі схвалення дії агента вважаються повноважними без шкоди для прав інших осіб.
Article 3:208: Third Party's Right with Respect to Confirmation of Authority Стаття 3:208: Право третьої сторони відносно затвердження повноважень
Where the statements or conduct of the principal gave the third party reason to believe that an act performed by the agent was authorised, but the third party is in doubt about the authorisation, it may send a written confirmation to the principal or request ratification from it. If the principal does not object or answer the request without delay, the agent's act is treated as having been authorised.
Якщо заяви чи поведінка принципала надають третій стороні підстави вважати, що на вчинення дії агент був уповноважений, проте третя сторона має сумнів щодо повноважень, вона має право надіслати листа щодо конфірмації принципалові чи запитати в нього про схвалення. Якщо принципал не заперечує чи невідкладно відповідає на запит, дії агента вважаються повноважними.
Article 3:209: Duration of Authority Стаття 3:209: Тривалість повноважень
(1) An agent's authority continues until the third party knows or ought to know that:
(a) the agent's authority has been brought to an end by the principal, the agent, or both; or
(b) the acts for which the authority had been granted have been completed, or the time for which it had been granted has expired; or
(c) the agent has become insolvent or, where a natural person, has died or become incapacitated; or
(d) the principal has become insolvent.
(2) The third party is considered to know that the agent's authority has been brought to an end under paragraph (1) (a) above if this has been communicated or publicised in the same manner in which the authority was originally communicated or publicised.
(3) However, the agent remains authorised for a reasonable time to perform those acts which are necessary to protect the interests of the principal or its successors.
(1) Повноваження агента діють до моменту, коли третій стороні стане відомим чи повинно бути стати відомим, що:
	(а) повноваження агента були припинені принципалом, агентом чи обома; або
	(b) дії, для вчинення яких повноваження надане, були здійснені, чи строк, на який повноваження надане, скінчився; або
	(c) агент став неплатоспроможним, чи (якщо це фізична особа) помер, чи втратив працездатність; або
	(d) принципал став неплатоспроможним.
(2) Вважається, що третій стороні відомо про припинення повноважень агента згідно з пунктом (1) (а) вище, якщо інформацію про це було повідомлено або оприлюднено таким самим чином, яким було повідомлено чи оприлюднено інформацію про надання повноважень.
(3) Проте, агент протягом розумного строку зберігає повноваження для вчинення дій, необхідних для захисту інтересів принципала або його правонаступників.
Section 3: Indirect Representation

Розділ 3: Непряме представництво

Article 3:301: Intermediaries not acting in the name of a Principal Стаття 3:301: Посередники, які не діють від імені принципала
(1) Where an intermediary acts:
(a) on instructions and on behalf, but not in the name, of a principal, or
(b) on instructions from a principal but the third party does not know and has no reason to know this, the intermediary and the third party are bound to each other.
(2) The principal and the third party are bound to each other only under the conditions set out in Articles 3:302 to 3:304.
(1) Якщо посередник діє: 
	(a) за вказівками та в інтересах, але не від імені принципала, або 
	(b) за вказівками принципала, але третій стороні це не відомо та не має причин бути відомим, -
зобовʼязання виникають між посередником та третьою стороною.
(2) Зобовʼязання між принципалом та третьою стороною виникають лише за настання умов, викладених у статтях 3:302 — 3:304.
Article 3:302: Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Principal Стаття 3:302: Неплатоспроможність або невиконання посередником суттєвого зобовʼязання перед принципалом
If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance towards the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be a fundamental non-performance:
(a) on the principal's demand, the intermediary shall communicate the name and address of the third party to the principal; and
(b) the principal may exercise against the third party the rights acquired on the principal's behalf by the intermediary, subject to any defences which the third party may set up against the intermediary.
У разі неплатоспроможності посередника, або в разі невиконання ним суттєвого зобовʼязання перед принципалом, або якщо до настання терміну виконання стає зрозумілим, що відбудеться суттєве невиконання:
	(а) на вимогу принципала посередник повинен повідомити принципалу ім'я та адресу третьої сторони; та 
	(b) принципал має відносно третьої сторони права, набуті посередником в інтересах принципала, що обмежені засобами захисту, які третя сторона вправі застосувати проти посередника.
Article 3:303: Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Third Party Стаття 3:303: Неплатоспроможність або невиконання посередником суттєвого зобовʼязання перед третьою стороною
If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance towards the third party, or if prior to the time for performance it is clear that there will be a fundamental non-performance:
(a) on the third party's demand, the intermediary shall communicate the name and address of the principal to the third party; and
(b) the third party may exercise against the principal the rights which the third party has against the intermediary, subject to any defences which the intermediary may set up against the third party and those which the principal may set up against the intermediary.
У разі неплатоспроможності посередника, або в разі невиконання ним суттєвого зобовʼязання перед третьою стороною, або якщо до настання терміну виконання стає зрозумілим, що відбудеться суттєве невиконання:
	(а) на вимогу третьої сторони посередник повинен повідомити третій стороні ім'я та адресу принципала; та
	(b) третя сторона має відносно принципала права, які третя сторона має відносно посередника, що обмежені засобами захисту, які посередник може застосувати проти третьої сторони, та засобами захисту, які принципал може застосувати проти посередника.
Article 3:304: Requirement of Notice Стаття 3:304: Необхідність повідомлення
The rights under Articles 3:302 and 3:303 may be exercised only if notice of intention to exercise them is given to the intermediary and to the third party or principal, respectively. Upon receipt of the notice, the third party or the principal is no longer entitled to render performance to the intermediary.
Права, передбачені статтями 3:302 та 3:303, можуть бути реалізовані лише за умови, що повідомлення про намір їх реалізувати надіслане посереднику та третій стороні чи принципалу, відповідно. З отриманням повідомлення, третя сторона чи принципал більше не вправі вчиняти виконання посередникові.

Юридичний переклад українською Принципів європейського контрактного права здійснено проектом Lawanalytics.

Замовляйте наш юридичний переклад договорів, документів чи матеріалів в сфері комерційного права будь-якої складності й ми будемо раді виконати його якісно та професійно, із розумною вартістю та в розумні строки. Ми маємо досвід та кваліфікацію, потрібні аби виконаний переклад юридичного документу відповідав всім звичайним вимогам, був дійсно юридичним, враховував особливості іноземної правової юрисдикції.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting