Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 14: PRESCRIPTION
ГЛАВА 14: ДАВНІСТЬ

перейти на попередню сторінку
Section 1: General Provision Розділ 1: Загальні положення
Article 14:101: Claims subject to Prescription Стаття 14:101: Вимоги, на які поширюється давність
A right to performance of an obligation ("claim") is subject to prescription by the expiry of a period of time in accordance with these Principles. Право щодо отримання виконання зобов’язання ("вимога") є таким, на яке поширюється давність шляхом застосування часового обмеження відповідно до цих Принципів.
Section 2: Periods of Prescription and their Commencement Розділ 2: Строки давності та початок їх перебігу
Article 14:201: General Period Стаття 14:201: Загальний строк
The general period of prescription is three years. Загальний строк давності становить три роки.
Article 14:202: Period for a Claim Established by Legal Proceedings Стаття 14:202: Строк для вимоги, яка походить з юридичного провадження
(1) The period of prescription for a claim established by judgment is ten years.
(2) The same applies to a claim established by an arbitral award or other instrument which is enforceable as if it were a judgment.
(1) Строк давності для вимоги, яка походить з судового рішення, становить десять років.
(2) Те саме стосується вимоги, яка походить з рішення арбітражного трибуналу чи з іншого документу, що має примусову силу судового рішення.
Article 14:203: Commencement Стаття 14:203: Початок перебігу
(1) The general period of prescription begins to run from the time when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the time of the act which gives rise to the claim.
(2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing something, the general period of prescription begins to run with each breach of the obligation.
(3) The period of prescription set out in Article 14:202 begins to run from the time when the judgment or arbitral award obtains the effect of res judicata, or the other instrument becomes enforceable, though not before the debtor has to effect performance.
(1) Загальний строк давності починає перебіг з моменту, коли боржник повинен здійснити виконання, або, у випадку права на відшкодування шкоди, з моменту вчинення дії, яка спричинила виникнення вимоги.
(2) Якщо боржник має триваюче зобов’язання щодо вчинення дії або утримання від вчинення дії, загальний строк давності починає перебіг із кожним порушенням зобов’язання.
(3) Строк давності, визначений у статті 14:202, починає перебіг з моменту, коли судове рішення або рішення арбітражного трибуналу набуває чинності res judicata (остаточно), або набуває примусової сили інший документ, - але не раніше моменту, коли боржник повинен здійснити виконання.
Section 3: Extension of Period Розділ 3: Подовження перебігу давності
Article 14:301: Suspension in Case of Ignorance Стаття 14:301: Призупинення в разі необізнаності
The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor does not know of, and could not reasonably know of:
(a) the identity of the debtor; or
(b) the facts giving rise to the claim including, in the case of a right to damages, the type of damage.
Перебіг строку давності призупиняється на період, протягом якого кредитор був необізнаний, та обгрунтовано не міг знати про:
(а) особу боржника; або
(b) фактичні обставини, які є причиною виникнення вимоги, в тому рахунку, у випадку права на відшкодування шкоди, вид збитків.
Article 14:302: Suspension in Case of Judicial and Other Proceedings Стаття 14:302: Призупинення в разі юридичних чи інших проваджень
(1) The running of the period of prescription is suspended from the time when judicial proceedings on the claim are begun.
(2) Suspension lasts until a decision has been made which has the effect of res judicata, or until the case has been otherwise disposed of.
(3) These provisions apply, with appropriate adaptations, to arbitration proceedings and to all other proceedings initiated with the aim of obtaining an instrument which is enforceable as if it were a judgment.
(1) Перебіг строку давності призупиняється з моменту початку судового провадження за заявленою вимогою.
(2) Призупинення триває до моменту ухвалення остаточного рішення (res judicata), або до моменту вирішення справи іншим способом.
(3) Ці положення застосовуються з відповідними адаптаціями до арбітражних проваджень, а також до всіх інших проваджень, розпочатих із метою набуття документа, який матиме примусової сили судового рішення.
Article 14:303: Suspension in Case of Impediment beyond Creditor‘s Control Стаття 14:303: Призупинення у випадку виникнення перешкоди, що знаходиться поза контролем кредитора
(1) The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor is prevented from pursuing the claim by an impediment which is beyond the creditor's control and which the creditor could not reasonably have been expected to avoid or overcome.
(2) Paragraph (1) applies only if the impediment arises, or subsists, within the last six months of the prescription period.
(1) Перебіг строку давності призупиняється на час, протягом якого кредитор позбавлений можливості висунути вимогу через перешкоду, що знаходиться поза контролем кредитора, яку кредитор обгрунтовано не мав можливості уникнути чи подолати.
(2) Пункт (1) застосовується лише у випадку, якщо перешкода виникає або існує протягом останніх шести місяців перебігу строку давності.
Article 14:304: Postponement of Expiry in Case of Negotiations Стаття 14:304: Відкладення спливу перебігу давності в разі переговорів
If the parties negotiate about the claim, or about circumstances from which a claim might arise, the period of prescription does not expire before one year has passed since the last communication made in the negotiations. Якщо між сторонами відбуваються перемовини відносно вимоги чи відносно обставин, з яких вимога може виникнути, перебіг строку давності спливає не раніше одного року з моменту останньої комунікації, здійсненої в межах перемовин.
Article 14:305: Postponement of Expiry in Case of Incapacity Стаття 14:305: Відкладення спливу перебігу давності в разі недієздатності (неправоздатності)
(1) If a person subject to an incapacity is without a representative, the period of prescription of a claim held by or against that person does not expire before one year has passed after either the incapacity has ended or a representative has been appointed.
(2) The period of prescription of claims between a person subject to an incapacity and that person's representative does not expire before one year has passed after either the incapacity has ended or a new representative has been appointed.
(1) Якщо недієздатна (неправоздатна) особа є такою, що не має законного представника, перебіг строку давності для вимоги, висунутої цією особою, чи до такої особи, спливає не раніше одного року з моменту або відновлення дієздатності (правоздатності) такої особи, або призначення її законного представника.
(2) Строк давності щодо вимог, які виникають між недієздатною (неправоздатною) особою та її представником, спливає не раніше одного року з моменту або відновлення дієздатності (правоздатності) такої особи, або призначення її нового представника.
Article 14:306: Postponement of Expiry: Deceased‘s Estate Стаття 14:306: Відкладення спливу перебігу давності: майно померлого
Where the creditor or debtor has died, the period of prescription of a claim held by or against the deceased's estate does not expire before one year has passed after the claim can be enforced by or against an heir, or by or against a representative of the estate. В разі смерті кредитора або боржника, перебіг строку давності щодо вимоги, яку мав право заявити померлий чи вимоги відносно майна померлого, спливає не раніше одного року з моменту, коли вимога могла бути застосована спадкоємцем чи до спадкоємця, або розпорядником майна чи до розпорядника майна померлого.
Article 14:307: Maximum Length of Period Стаття 14:307: Гранична тривалість строку давності
The period of prescription cannot be extended, by suspension of its running or postponement of its expiry under these Principles, to more than ten years or, in case of claims for personal injuries, to more than thirty years. This does not apply to suspension under Article 14:302. Строк давності, з урахуванням призупинення чи відкладення його перебігу згідно із цими Принципами, не може перевищувати десяти років або, у випадку вимог, повʼязаних із спричиненням шкоди фізичній особі, - тридцяти років. Ця умова не застосовується відносно призупинення згідно до статті 14:302.
Section 4: Renewal of Period Розділ 4: Оновлення строку
Article 14:401: Renewal by Acknowledgement Стаття 14:401: Оновлення шляхом підтвердження
(1) If the debtor acknowledges the claim, vis-à-vis the creditor, by part payment, payment of interest, giving of security, or in any other manner, a new period of prescription begins to run.
(2) The new period is the general period of prescription, regardless of whether the claim was originally subject to the general period of prescription or the ten year period under Article 14:202. In the latter case, however, this Article does not operate so as to shorten the ten year period.
(1) Якщо боржник безпосередньо перед кредитором визнає вимогу шляхом часткової оплати, виплати відсотків, надання забезпечення або у будь-який інший спосіб, строк давності починає свій перебіг із початку.
(2) Новим строком є загальний строк давності, незалежно від того, чи до вимоги раніше застосовувався загальний строк давності чи десятирічний строк давності, визначений статтею 14:202. В останньому випадку, проте, ця Стаття не застосовується, якщо це призводить до скорочення десятирічного строку.
Article 14:402: Renewal by Attempted Execution Стаття 14:402: Оновлення шляхом дій щодо виконання
The ten year period of prescription laid down in Article 14:202 begins to run again with each reasonable attempt at execution undertaken by the creditor. Десятирічний строк давності, встановлений у статті 14:202, починає перебіг із початку в разі кожної обгрунтованої спроби щодо отримання виконання, здійсненої кредитором.
Section 5: Effects of Prescription Розділ 5: Наслідки давності
Article 14:501: General Effect Стаття 14:501: Загальний наслідок
(1) After expiry of the period of prescription the debtor is entitled to refuse performance.
(2) Whatever has been performed in order to discharge a claim may not be reclaimed merely because the period of prescription had expired.
(1) Після спливу строку давності боржник має право відмовитись від виконання.
(2) Будь-яке виконання, здійснене в рахунок погашення вимоги, не може бути повернуто лише з тієї причини, що строк давності сплив.
Article 14:502: Effect on Ancillary Claims Стаття 14:502: Наслідок відносно похідних вимог
The period of prescription for a right to payment of interest, and other claims of an ancillary nature, expires not later than the period for the principal claim. Строк давності щодо права на отримання відсотків, а також щодо інших вимог похідного характеру, спливає не пізніше строку давності щодо основної вимоги.
Article 14:503: Effect on Set-Off Стаття 14:503: Наслідок відносно заліку вимог
A claim in relation to which the period of prescription has expired may nonetheless be set off, unless the debtor has invoked prescription previously or does so within two months of notification of set-off. Вимога, щодо якої сплив строк давності, тим не менш може бути врахована шляхом здійснення заліку, за винятком, якщо боржник до моменту здійснення заліку послався на сплив давності, або зробив це протягом двох місяців з моменту повідомлення про залік вимог.
Section 6: Modification by Agreement Розділ 6: Змінення за угодою
Article 14:601: Agreements Concerning Prescription Стаття 14:601: Угоди, що стосуються давності
(1) The requirements for prescription may be modified by agreement between the parties, in particular by either shortening or lengthening the periods of prescription.
(2) The period of prescription may not, however, be reduced to less than one year or extended to more than thirty years after the time of commencement set out in Article 14:203.
(1) Умови щодо давності можуть бути змінені угодою сторін, зокрема шляхом скорочення або подовження строків давності.
(2) Проте, строк давності не може бути скорочений до менш ніж одного року або подовжений до більш ніж тридцяти років з моменту початку перебігу, визначеного за правилами статті 14:203.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting