Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 6: CONTENTS AND EFFECTS
ГЛАВА 6: ЗМІСТ ТА ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ

перейти на попередню сторінку
Article 6:101: Statements giving rise to Contractual Obligations Стаття 6:101: Заяви, що мають наслідком контрактні зобов'язання
(1) A statement made by one party before or when the contract is concluded is to be treated as giving rise to a contractual obligation if that is how the other party reasonably understood it in the circumstances, taking into account:
(a) the apparent importance of the statement to the other party;
(b) whether the party was making the statement in the course of business; and
(c) the relative expertise of the parties.
(2) If one of the parties is a professional supplier who gives information about the quality or use of services or goods or other property when marketing or advertising them or otherwise before the contract for them is concluded, the statement is to be treated as giving rise to a contractual obligation unless it is shown that the other party knew or could not have been unaware that the statement was incorrect.
(3) Such information and other undertakings given by a person advertising or marketing services, goods or other property for the professional supplier, or by a person in earlier links of the business chain, are to be treated as giving rise to a contractual obligation on the part of the professional supplier unless it did not know and had no reason to know of the information or undertaking.
(1) Заява, зроблена стороною до або під час укладення контракту, повинна вважатися такою, що має наслідком виникнення контрактного зобов'язання, якщо саме так інша сторона обґрунтовано зрозуміла таку заяву за наявних обставин, з урахуванням:
	(а) очевидної важливості заяви для іншої сторони;
	(b) того, чи стороною зроблена заява у звʼязку із веденням бізнесу; та
	(c) співвідношення знань та досвіду сторін.
(2) Якщо одна зі сторін є професійним постачальником та надає інформацію про якість або умови використання послуг, товарів чи іншого майна під час їх просування, рекламування тощо до того, як контракт щодо них буде укладено, заява повинна вважатися такою, що має наслідком виникнення контрактного зобовʼязання, за винятком випадку, коли є очевидним, що інша сторона знала чи не могла не знати, що заява не відповідає дійсності.
(3) Така інформація й інші запевнення, надані особою, що рекламує чи здійснює просування послуг, товарів або іншого майна на користь професійного постачальника, чи особою з попередніх ланок бізнес-ланцюжку, повинні вважатися такими, що мають наслідком виникнення контрактних зобовʼязань для професійного постачальника, за винятком випадку, коли він не знав та не мав підстав бути обізнаним щодо такої інформації чи запевнень.
Article 6:102: Implied Terms Стаття 6:102: Імпліцитні положення
In addition to the express terms, a contract may contain implied terms which stem from
(a) the intention of the parties,
(b) the nature and purpose of the contract, and
(c) good faith and fair dealing.
На додаток до виражених положень, контракт може містити імпліцитні положення, які випливають з
	(а) намірів сторін,
	(b) природи та мети контракту, та
	(c) принципів добросовісності та чесного ведення справ.
Article 6:103: Simulation Стаття 6:103: Удаваний контракт
When the parties have concluded an apparent contract which was not intended to reflect their true agreement, as between the parties the true agreement prevails.
В разі, якщо сторони уклали удаваний контракт, який не відображає їх дійсну угоду, у стосунках між сторонами має перевагу дійсна угода.
Article 6:104: Determination of Price Стаття 6:104: Визначення ціни
Where the contract does not fix the price or the method of determining it, the parties are to be treated as having agreed on a reasonable price.
Якщо контрактом не встановлена ціна або спосіб її визначення, вважається, що сторони домовились про встановлення обґрунтованої ціни.
Article 6:105: Unilateral Determination by a Party Стаття 6:105: Визначення однією зі Сторін
Where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable price or other term shall be substituted.
У випадку, якщо ціну або будь-яке інше положення контракту повинна визначити одна зі сторін, і таке визначення є очевидно необґрунтованим, незалежно від будь-яких положень про зворотне, ціна чи відповідне інше положення мають бути змінені на такі, що є обґрунтованими.
Article 6:106: Determination by a Third Person Стаття 6:106: Визначення третьою особою
(1) Where the price or any other contractual term is to be determined by a third person, and it cannot or will not do so, the parties are presumed to have empowered the court to appoint another person to determine it.
(2) If a price or other term fixed by a third person is grossly unreasonable, a reasonable price or term shall be substituted.
(1) Якщо ціну або будь-яке інше положення контракту повинна визначати третя особа, й вона не може це здійснити чи не здійснить це, презюмується, що сторони уповноважили суд призначити іншу особу для їх визначення.
(2) Якщо ціна або інше положення, визначене третьою особою, є очевидно необґрунтованим, ціна чи відповідне інше положення мають бути змінені на такі, що є обґрунтованими.
Article 6:107: Reference to a Non Existent Factor Стаття 6:107: Посилання на обставину, якої не існує
Where the price or any other contractual term is to be determined by reference to a factor which does not exist or has ceased to exist or to be accessible, the nearest equivalent factor shall be substituted.
Якщо ціна або будь-яке інше положення контракту повинні бути визначені відповідно до обставини, якої не існує, або яка припинила існування чи бути досяжною, має бути застосована на заміну якомога більш еквівалентна обставина.
Article 6:108: Quality of Performance Стаття 6:108: Якість виконання
If the contract does not specify the quality, a party must tender performance of at least average quality.
Якщо контрактом не визначено якість, сторона зобовʼязана запропонувати виконання як мінімум середньої якості.
Article 6:109: Contract for an Indefinite Period Стаття 6:109: Контракт, укладений на невизначений строк
A contract for an indefinite period may be ended by either party by giving notice of reasonable length.
Контракт, укладений на невизначений строк, може бути припинений будь-якою зі сторін шляхом завчасного, протягом розумного строку, повідомлення про це.
Article 6:110: Stipulation in Favour of a Third Party Стаття 6:110: Застереження на користь третьої сторони
(1) A third party may require performance of a contractual obligation when its right to do so has been expressly agreed upon between the promisor and the promisee, or when such agreement is to be inferred from the purpose of the contract or the circumstances of the case. The third party need not be identified at the time the agreement is concluded.
(2) If the third party renounces the right to performance the right is treated as never having accrued to it.
(3) The promisee may by notice to the promisor deprive the third party of the right to performance unless:
(a) the third party has received notice from the promisee that the right has been made irrevocable, or
(b) the promisor or the promisee has received notice from the third party that the latter accepts the right.
(1) Третя сторона має право вимагати виконання зобов'язання за контрактом, якщо її право на це було прямо погоджене боржником та кредитором, або якщо така угода випливає з мети контракту чи обставин справи. Третя сторона не обовʼязково повинна бути визначена в момент укладення угоди.
(2) Якщо третя сторона відмовляється від права на виконання, це право вважається таким, що не існувало взагалі.
(3) Кредитор має право, із повідомленням боржника, позбавити третю сторону права на виконання, за винятком якщо:
	(а) третя сторона була повідомлена кредитором про те, що право надане безвідклично, або
	(b) боржник чи кредитор були повідомлені третьою стороною про те, що остання приймає це право.
Article 6:111: Change of Circumstances Стаття 6:111: Зміна обставин
(1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of the performance it receives has diminished.
(2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it, provided that:
(a) the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the contract,
(b) the possibility of a change of circumstances was not one which could reasonably have been taken into account at the time of conclusion of the contract, and
(c) the risk of the change of circumstances is not one which, according to the contract, the party affected should be required to bear.
(3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may:
(a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court ; or
(b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and equitable manner the losses and gains resulting from the change of circumstances.
In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing.
(1) Сторона зобов'язана виконувати свої зобов'язання, навіть якщо виконання стало більш обтяжливим, як через те, що витрати на виконання збільшились, так і через те, що цінність виконання, яке вона отримує, зменшилась.
(2) Проте, якщо виконання контракту стає надмірно обтяжливим через зміну обставин, сторони зобов'язані розпочати перемовини з метою пристосування контракту або його припинення, за умови, що:
	(а) зміна обставин відбулася після моменту укладення контракту,
	(b) можливість зміни обставин не є такою, яку обгрунтовано можна було взяти до уваги під час укладення контракту, та
	(c) сторона, яка потерпає від зміни обставин, не має згідно із контрактом нести ризик такої зміни обставин.
(3) Якщо сторони не досягають згоди протягом розумного строку, суд може:
	(a) припинити контракт з моменту та на умовах, які мають бути визначені судом; або
	(b) пристосувати контракт таким чином, щоб обґрунтовано та справедливо розподілити між сторонами втрати та доходи від зміни обставин.
В будь-якому випадку суд може стягнути на користь сторони відшкодування втрат, заподіяних відмовою другої сторони провести перемовини чи її виходом  з перемовин всупереч принципам добросовісності та чесного ведення справ.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting