Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 11: ASSIGNMENT OF CLAIMS
ГЛАВА 11: ВІДСТУПЛЕННЯ ВИМОГ

перейти на попередню сторінку
Section 1: General Principles

Розділ 1: Загальні принципи

Article 11:101: Scope of Chapter Стаття 11:101: Питання, що регулюються цією главою
(1) This Chapter applies to the assignment by agreement of a right to performance ("claim") under an existing or future contract.
(2) Except where otherwise stated or the context otherwise requires, this Chapter also applies to the assignment by agreement of other transferable claims.
(3) This Chapter does not apply:
(a) to the transfer of a financial instrument or investment security where, under the law otherwise applicable, such transfer must be by entry in a register maintained by or for the issuer; or
(b) to the transfer of a bill of exchange or other negotiable instrument or of a negotiable security or a document of title to goods where, under the law otherwise applicable, such transfer must be by delivery (with any necessary indorsement).
(4) In this Chapter "assignment" includes an assignment by way of security.
(5) This Chapter also applies, with appropriate adaptations, to the granting by agreement of a right in security over a claim otherwise than by assignment.
(1) Ця глава застосовується до питань відступлення за угодою права на виконання ("вимоги"), що встановлене чинним або визначатиметься майбутнім контрактом.
(2) За винятком випадків, коли зазначено інше, або це передбачається контекстом, ця глава також застосовується до відступлення за угодою інших вимог, що можуть бути відчужені.
(3) Ця глава не застосовується:
	(а) до відчуження фінансового інструменту чи інвестиційного забезпечення, коли згідно із законодавством, що застосовується, таке відчуження повинне здійснюватися шляхом внесення запису до реєстру, який ведеться емітентом чи для нього; або
	(b) до відчуження переказного векселя чи іншого оборотного інструменту, оборотного цінного паперу або документу щодо власності на товари, коли згідно із законодавством, таке відчуження повинне здійснюватися шляхом вручення (із необхідністю індоссаменту).
(4) У цій главі "відступлення" включає відступлення шляхом надання в якості забезпечення.
(5) Ця глава також застосовується, з належними адаптаціями, до надання за згодою права відносно забезпечення за вимогою іншим шляхом, крім відступлення.
Article 11:102: Contractual Claims Generally Assignable Стаття 11:102: Контрактні вимоги, що можуть бути відступлені
(1) Subject to Articles 11:301 and 11:302, a party to a contract may assign a claim under it.
(2) A future claim arising under an existing or future contract may be assigned if at the time when it comes into existence, or at such other time as the parties agree, it can be identified as the claim to which the assignment relates.
(1) З урахуванням статей 11:301 та 11:302, сторона контракту може відступити вимогу за ним.
(2) Майбутня вимога, що встановлена чинним або визначатиметься майбутнім контрактом, може бути відступлена, якщо в момент її виникнення чи в інший момент, визначений домовленістю сторін, її можна ідентифікувати як вимогу, до якої відступлення має відношення.
Article 11:103: Partial Assignment Стаття 11:103: Часткове відступлення
A claim which is divisible may be assigned in part, but the assignor is liable to the debtor for any increased costs which the debtor thereby incurs.
Подільна вимога може бути відступлена частково, але сторона, що здійснює відступлення (цедент), відповідає перед боржником за будь-яке зростання витрат, які боржник в такому разі несе.
Article 11:104: Form of Assignment Стаття 11:104: Форма відступлення
An assignment need not be in writing and is not subject to any other requirement as to form. It may be proved by any means, including witnesses.
Відступлення не обовʼязково має бути вчинене в письмовій формі, та не обмежується будь-якими іншими вимогами щодо форми. Відступлення може бути підтверджене будь-якими засобами, включаючи свідків.
Section 2: Effects of Assignment As Between Assignor and Assignee

Розділ 2: Наслідки відступлення для відносин між цедентом та правонаступником

Article 11:201: Rights Transferred to Assignee Стаття 11:201: Права, передані правонаступнику
(1) The assignment of a claim transfers to the assignee:
(a) all the assignor's rights to performance in respect of the claim assigned; and
(b) all accessory rights securing such performance.
(2) Where the assignment of a claim under a contract is associated with the substitution of the assignee as debtor in respect of any obligation owed by the assignor under the same contract, this Article takes effect subject to Article 12:201.
(1) Відступлення вимоги передає правонаступнику:
	(а) усі права цедента щодо виконання за відступленою вимогою; та
	(b) усі допоміжні права, якими забезпечується таке виконання.
(2) Якщо відступлення вимоги за контрактом пов'язане з одночасним переданням правонаступнику зобовʼязань щодо виконання, яке цедент має за цим же контрактом, ця стаття застосовується із урахуванням статті 12:201.
Article 11:202: When Assignment Takes Effect Стаття 11:202: Момент, коли відступлення починає діяти
(1) An assignment of an existing claim takes effect at the time of the agreement to assign or such later time as the assignor and assignee agree.
(2) An assignment of a future claim is dependent upon the assigned claim coming into existence but thereupon takes effect from the time of the agreement to assign or such later time as the assignor and assignee agree.
(1) Відступлення чинної вимоги починає діяти в момент укладення угоди про відступлення або в інший, пізніший, момент, визначений за згодою цедента і правонаступника.
(2) Відступлення майбутньої вимоги залежить від факту виникнення цієї вимоги, та, з урахуванням цього, починає діяти з моменту укладення угоди про відступлення або з іншого, пізнішого, моменту, визначеного за згодою цедента і правонаступника.
Article 11:203: Preservation of Assignee‘s Rights Against Assignor Стаття 11:203: Збереження прав правонаступника відносно цедента
An assignment is effective as between the assignor and assignee, and entitles the assignee to whatever the assignor receives from the debtor, even if it is ineffective against the debtor under Article 11:301 or 11:302.
Відступлення є дійсним у відносинах між цедентом та правонаступником, і надає правонаступнику право на все отримане цедентом від боржника, навіть якщо таке відступлення є недійсним відносно боржника відповідно до статті 11:301 або 11:302.
Article 11:204: Undertakings by Assignor Стаття 11:204: Зобов'язання цедента
By assigning or purporting to assign a claim the assignor undertakes to the assignee that:
(a) at the time when the assignment is to take effect the following conditions will be satisfied except as otherwise disclosed to the assignee:
(i) the assignor has the right to assign the claim;
(ii) the claim exists and the assignee's rights are not affected by any defences or rights (including any right of set-off) which the debtor might have against the assignor; and
(iii) the claim is not subject to any prior assignment or right in security in favour of any other party or to any other incumbrance;
(b) the claim and any contract under which it arises will not be modified without the consent of the assignee unless the modification is provided for in the assignment agreement or is one which is made in good faith and is of a nature to which the assignee could not reasonably object; and
(c) the assignor will transfer to the assignee all transferable rights intended to secure performance which are not accessory rights.
Здійснюючи відступлення або маючи намір здійснити відступлення, цедент гарантує правонаступникові, що:
	(a) в момент, коли відступлення має набути чинності, будуть виконані наступні умови, якщо інше не буде домовлене із правонаступником:
		(i) цедент матиме право відступити вимогу;
		(ii) вимога існуватиме, й права правонаступника не будуть обмежені будь-якими засобами захисту чи правами (включаючи право на залік вимог), які боржник може мати проти цедента; та
		(iii) вимога не буде вже відступленою іншій особі або не буде забезпеченням на користь іншої особи, чи не матиме іншого обтяження;
	(b) вимога та будь-який контракт, з якого вона виникає, не будуть змінені без згоди правонаступника, за винятком, якщо така зміна буде передбачена угодою про відступлення, або є такою, що внесена з міркувань чесного ведення справ, та має характер, щодо якого правонаступник не матиме обґрунтованих заперечень; і
	(c) цедент передасть на користь правонаступника всі права, призначені для забезпечення виконання, що можуть бути передані, та які не є допоміжними правами.
Section 3: Effects of Assignment As Between Assignee and Debtor

Розділ 3: Наслідки відступлення для відносин між правонаступником та боржником

Article 11:301: Contractual Prohibition of Assignment Стаття 11:301: Заборона відступлення контрактом
(1) An assignment which is prohibited by or is otherwise not in conformity with the contract under which the assigned claim arises is not effective against the debtor unless:
(a) the debtor has consented to it; or
(b) the assignee neither knew nor ought to have known of the non-conformity; or
(c) the assignment is made under a contract for the assignment of future rights to payment of money.
(2) Nothing in the preceding paragraph affects the assignor's liability for the non-conformity.
(1) Відступлення вимоги, заборонене контрактом або таке, що іншим чином суперечить контракту, яким визначено цю вимогу, є недійсним відносно боржника, за винятком якщо: 
	(а) боржник дав на це згоду; або
	(b) правонаступник не знав і не повинен був знати про таку невідповідність; або 
	(c) відступлення здійснюється за контрактом про відступлення майбутніх прав щодо отримання грошових коштів.
(2) Жодне положення попереднього пункту не впливає на відповідальність цедента за таку невідповідність.
Article 11:302: Other Ineffective Assignments Стаття 11:302: Інші випадки недійсності відступлення
An assignment to which the debtor has not consented is ineffective against the debtor so far as it relates to a performance which the debtor, by reason of the nature of the performance or the relationship of the debtor and the assignor, could not reasonably be required to render to anyone except the assignor.
Відступлення, на яке боржник не дав згоди, є недійсним відносно боржника тою мірою, в якій воно повʼязане із виконанням, якого, з причини самого характеру виконання або відносин боржника та цедента, обґрунтовано можна було б вимагати лише на користь цедента.
Article 11:303: Effect on Debtor‘s Obligation Стаття 11:303: Наслідок для зобов’язання боржника
(1) Subject to Articles 11:301, 11:302, 11:307 and 11:308, the debtor is bound to perform in favour of the assignee if and only if the debtor has received a notice in writing from the assignor or the assignee which reasonably identifies the claim which has been assigned and requires the debtor to give performance to the assignee.
(2) However, if such notice is given by the assignee, the debtor may within a reasonable time request the assignee to provide reliable evidence of the assignment, pending which the debtor may withhold performance.
(3) Where the debtor has acquired knowledge of the assignment otherwise than by a notice conforming to paragraph (1), the debtor may either withhold performance from or give performance to the assignee.
(4) Where the debtor gives performance to the assignor, the debtor is discharged if and only if the performance is given without knowledge of the assignment.
(1) З урахуванням статей 11:301, 11:302, 11:307 та 11:308, боржник зобов’язаний здійснити виконання на користь правонаступника лише за умови, що боржник отримав письмове повідомлення від цедента або правонаступника, в якому обґрунтовано ідентифікується відступлена вимога та від боржника вимагається виконання на користь правонаступника.
(2) Проте, якщо таке повідомлення надсилається правонаступником, боржник може протягом розумного строку запитати від правонаступника надання достатніх доказів здійснення відступлення, до отримання яких боржник може притримати виконання.
(3) В разі, якщо боржник отримав відомості про відступлення іншим шляхом, аніж з повідомлення згідно з умовами пункту (1), боржник має право як притримати виконання, так і здійснити виконання на користь правонаступника.
(4) В разі, якщо боржник здійснює виконання на користь цедента, боржник вважається таким, що виконав зобовʼязання, лише в разі, якщо виконання здійснене ним за відсутності відомостей про відступлення.
Article 11:304: Protection of Debtor Стаття 11:304: Захист боржника
A debtor who performs in favour of a person identified as assignee in a notice of assignment under Article 11:303 is discharged unless the debtor could not have been unaware that such person was not the person entitled to performance.
Боржник, який здійснює виконання на користь особи, вказаної правонаступником у повідомленні про відступлення згідно зі статтею 11:303, вважається таким, що виконує зобовʼязання, за винятком, коли боржник не міг не знати, що така особа не є особою, яка має право на отримання виконання.
Article 11:305: Competing Demands Стаття 11:305: Запити, що конкурують
A debtor who has received notice of two or more competing demands for performance may discharge liability by conforming to the law of the due place of performance, or, if the performances are due in different places, the law applicable to the claim.
Боржник, який отримав повідомлення, що містять два або більше запити щодо виконання, які конкурують між собою, може виконати зобовʼязання керуючись правом про належне місце виконання, або, якщо виконання має бути здійснене в різних місцях, - правом, що застосовується до вимоги.
Article 11:306: Place of Performance Стаття 11:306: Місце виконання
(1) Where the assigned claim relates to an obligation to pay money at a particular place, the assignee may require payment at any place within the same country or, if that country is a Member State of the European Union, at any place within the European Union, but the assignor is liable to the debtor for any increased costs which the debtor incurs by reason of any change in the place of performance.
(2) Where the assigned claim relates to a non-monetary obligation to be performed at a particular place, the assignee may not require performance at any other place.
(1) Якщо відступлена вимога повʼязана із зобов'язанням сплатити гроші в певному місці, правонаступник має право вимагати сплати в будь-якому місці в межах тієї самої країни або, якщо ця країна є державою-членом Європейського Союзу, - в будь-якому місці в межах Європейського Союзу, - але цедент відповідає перед боржником за збільшення витрат, які боржник нестиме внаслідок зміни місця виконання.
(2) Якщо відступлена вимога повʼязана із негрошовим зобов’язання, яке має бути виконане в певному місці, правонаступник не може вимагати виконання в іншому місці.
Article 11:307: Defences and Rights of Set-Off Стаття 11:307: Засоби захисту та права на взаємозалік
(1) The debtor may set up against the assignee all substantive and procedural defences to the assigned claim which the debtor could have used against the assignor.
(2) The debtor may also assert against the assignee all rights of set-off which would have been available against the assignor under Chapter 13 in respect of any claim against the assignor:
(a) existing at the time when a notice of assignment, whether or not conforming to Article 11:303(1), reaches the debtor; or
(b) closely connected with the assigned claim.
(1) Боржник може застосувати проти правонаступника всі матеріальні та процесуальні засоби захисту щодо відступленої вимоги, які боржник міг застосувати проти цедента.
(2) Боржник може також домагатися від правонаступника реалізації всіх прав на взаємозалік, які були б доступні у стосунках із цедентом згідно з Главою 13 відносно вимоги до цедента, яка:
	(a) існує на момент надходження боржникові повідомлення про відступлення, незалежно від того, чи відповідає таке повідомлення положенням статті 11:303(1); або 
	(b) є тісно пов'язаною із відступленою вимогою.
Article 11:308: Unauthorised Modification not Binding on Assignee Стаття 11:308: Неузгоджена зміна, що не є обовʼязковою для правонаступника
A modification of the claim made by agreement between the assignor and the debtor, without the consent of the assignee, after a notice of assignment, whether or not conforming to Article 11:303(1), reaches the debtor does not affect the rights of the assignee against the debtor unless the modification is provided for in the assignment agreement or is one which is made in good faith and is of a nature to which the assignee could not reasonably object.
Зміна вимоги, здійснена за домовленістю між цедентом та боржником без погодження із правонаступником після надходження боржникові повідомлення про відступлення, незалежно від того, чи відповідає таке повідомлення положенням статті 11:303(1), не впливає на права правонаступника у відносинах із боржником, за винятком, якщо така зміна передбачена угодою про відступлення або є такою, що внесена з міркувань чесного ведення справ, та має характер, щодо якого правонаступник не матиме обґрунтованих заперечень.
Section 4: Order of Priority between Assignee and Competing Claimants

Розділ 4: Пріоритетність вимог правонаступника та позивачів, які конкурують

Article 11:401: Priorities Стаття 11:401: Пріоритети
(1) Where there are successive assignments of the same claim, the assignee whose assignment is first notified to the debtor has priority over any earlier assignee if at the time of the later assignment the assignee under that assignment neither knew nor ought to have known of the earlier assignment.
(2) Subject to paragraph (1), the priority of successive assignments, whether of existing or future claims, is determined by the order in which they are made.
(3) The assignee's interest in the assigned claim has priority over the interest of a creditor of the assignor who attaches that claim, whether by judicial process or otherwise, after the time the assignment has taken effect under Article 11:202.
(4) In the event of the assignor's bankruptcy, the assignee's interest in the assigned claim has priority over the interest of the assignor's insolvency administrator and creditors, subject to any rules of the law applicable to the bankruptcy relating to:
(a) publicity required as a condition of such priority;
(b) the ranking of claims; or
(c) the avoidance or ineffectiveness of transactions in the bankruptcy proceedings.
(1) В разі здійснення подальших відступлень однієї й тієї ж вимоги, правонаступник, про відступлення на користь якого боржника було повідомлено першим, має пріоритет над будь-яким попереднім правонаступником, якщо в момент такого пізнішого відступлення правонаступник за таким відступленням не знав та не повинен був знати про попереднє відступлення.
(2) З урахуванням пункту (1) пріоритетність подальших відступлень як чинних, так і майбутніх вимог, визначається порядком їх здійснення.
(3) Інтереси правонаступника у відступленій вимозі мають пріоритет над інтересами кредитора цедента, який приєднується до цієї вимоги в межах судового процесу або іншим чином після того, як відступлення набуло чинності відповідно до статті 11:202.
(4) У разі банкрутства цедента інтереси правонаступника у відступленій вимозі мають пріоритет над інтересами керуючого санацією цедента та кредиторів, із урахуванням правових норм, які застосовуються до наступних питань банкрутства:
	(a) публічності, що вимагається як умова такого пріоритету;
	(b) визначення черговості вимог; або
	(c) скасування чи визнання нечинними операцій в межах провадження в справах про банкрутство.

Юридичний переклад українською Принципів європейського контрактного права здійснено проектом Lawanalytics.

Замовляйте наш юридичний переклад договорів, документів чи матеріалів в сфері комерційного права будь-якої складності й ми будемо раді виконати його якісно та професійно, із розумною вартістю та в розумні строки. Ми маємо досвід та кваліфікацію, потрібні аби виконаний переклад юридичного документу відповідав всім звичайним вимогам, був дійсно юридичним, враховував особливості іноземної правової юрисдикції.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting