Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 12: SUBSTITUTION OF NEW DEBTOR: TRANSFER OF CONTRACT
ГЛАВА 12: ЗАМІНА БОРЖНИКА: ПЕРЕХІД КОНТРАКТУ

перейти на попередню сторінку
Section 1: Substitution of New Debtor Розділ 1: Заміна боржника
Article 12:101: Substitution: General Rules Стаття 12:101: Заміна: загальні правила
(1) A third person may undertake with the agreement of the debtor and the creditor to be sub-sti-tuted as debtor, with the effect that the original debtor is discharged.
(2) A creditor may agree in advance to a future substitution. In such a case the substitution takes effect only when the creditor is given notice by the new debtor of the agreement between the new and the original debtor.
(1) Третя особа за угодою із боржником та кредитором може взяти на себе зобовʼязання боржника, що має наслідком звільнення від зобовʼязань первісного боржника.
(2) Кредитор може погодитися на майбутню заміну заздалегідь. У такому випадку заміна набуває чинності тоді, коли новий боржник повідомляє кредитора про домовленість між новим та первісним боржником.
Article 12:102: Effects of Substitution on Defences and Securities Стаття 12:102: Наслідки заміни по відношенню до засобів захисту та забезпечення
(1) The new debtor cannot invoke against the creditor any rights or defences arising from the relationship between the new debtor and the original debtor.
(2) The discharge of the original debtor also extends to any security of the original debtor given to the creditor for the performance of the obligation, unless the security is over an asset which is transferred to the new debtor as part of a transaction between the original and the new debtor.
(3) Upon discharge of the original debtor, a security granted by any person other than the new debtor for the performance of the obligation is released, unless that other person agrees that it should continue to be available to the creditor.
(4) The new debtor may invoke against the creditor all defences which the original debtor could have invoked against the creditor.
(1) Новий боржник не може застосовувати проти кредитора будь-які права чи засоби захисту, що випливають із відносин між новим та первісним боржником.
(2) Звільнення первісного боржника також поширюється на будь-яке забезпечення, надане первісним боржником кредитору для виконання зобов'язання, за винятком коли забезпечення стосується активу, який переданий новому боржнику на виконання угоди між первісним та новим боржником.
(3) Після звільнення первісного боржника надане на виконання зобов’язання будь-якою особою іншою, ніж новий боржник, забезпечення звільняється, за винятком, якщо така інша особа погодиться, що забезпечення повинно і надалі бути доступним для кредитора.
(4) Новий боржник може застосовувати проти кредитора всі засоби захисту, які міг застосовувати проти кредитора первісний боржник.
Section 2: Transfer of Contract Розділ 2: Перехід контракту
Article 12:201: Transfer of Contract Стаття 12:201: Перехід контракту
(1) A party to a contract may agree with a third person that that person is to be substituted as the contracting party. In such a case the substitution takes effect only where, as a result of the other party's assent, the first party is discharged.
(2) To the extent that the substitution of the third person as a contracting party involves a transfer of rights to performance ("claims"), the provisions of Chapter 11 apply; to the extent that obligations are transferred, the provisions of Section 1 of this Chapter apply.
(1) Сторона контракту може укласти угоду із третьою особою, за якою ця особа набуде замість неї правовомочності сторони контракту. У такому випадку заміна набуває чинності лише тоді, коли як наслідок погодження другої сторони контракту, перша сторона звільняється від зобовʼязань.
(2) В мірі, в якій заміна сторони контракту третьою особою передбачає передачу прав щодо виконання ("вимоги"), застосовуються положення глави 11; в мірі, яка стосується передачі зобов'язань, застосовуються положення розділу 1 цієї глави.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting