Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
перейти на початок сторінки

Chapter 3 Validity
Глава 3 Чинність

перейти на попередню сторінку
SECTION 1: GENERAL PROVISIONS СЕКЦІЯ 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ARTICLE 3.1.1 (Matters not covered) СТАТТЯ 3.1.1 (Питання поза увагою)
This Chapter does not deal with lack of capacity. Ця Глава не регулює питання відсутності правомочності.
ARTICLE 3.1.2 (Validity of mere agreement) СТАТТЯ 3.1.2 (Чинність самої угоди)
A contract is concluded, modified or terminated by the mere agreement of the parties, without any further requirement. Контракт є укладеним, зміненим або припиненим за самою угодою сторін, без будь-яких додаткових вимог.
ARTICLE 3.1.3 (Initial impossibility) СТАТТЯ 3.1.3 (Неможливість виконання на момент укладення контракту)
(1) The mere fact that at the time of the conclusion of the contract the performance of the obligation assumed was impossible does not affect the validity of the contract.
(2) The mere fact that at the time of the conclusion of the contract a party was not entitled to dispose of the assets to which the contract relates does not affect the validity of the contract.
(1) Той факт, що на момент укладення контракту виконання передбаченого ним зобовʼязання було неможливим, не впливає на чинність контракту.
(2) Той факт, що на момент укладення контракту сторона не мала права розпорядитися майном, до якого контракт має відношення, не впливає на чинність контракту.
ARTICLE 3.1.4 (Mandatory character of the provisions) СТАТТЯ 3.1.4 (Обовʼязкова сила положень)
The provisions on fraud, threat, gross disparity and illegality contained in this Chapter are mandatory. Положення щодо шахрайства, погрози, загальної нерівності та протиправності, що містяться в цій Главі, є обовʼязковими.
SECTION 2: GROUNDS FOR AVOIDANCE СЕКЦІЯ 2: ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ
ARTICLE 3.2.1 (Definition of mistake) СТАТТЯ 3.2.1 (Визначення 'помилки')
Mistake is an erroneous assumption relating to facts or to law existing when the contract was concluded. Помилка - невірне припущення відносно фактів або існуючого права на момент укладення контракту.
ARTICLE 3.2.2 (Relevant mistake) СТАТТЯ 3.2.2 (Помилка, що має значення)
(1) A party may only avoid the contract for mistake if, when the contract was concluded, the mistake was of such importance that a reasonable person in the same situation as the party in error would only have concluded the contract on materially different terms or would not have concluded it at all if the true state of affairs had been known, and (a) the other party made the same mistake, or caused the mistake, or knew or ought to have known of the mistake and it was contrary to reasonable commercial standards of fair dealing to leave the mistaken party in error; or (b) the other party had not at the time of avoidance reasonably acted in reliance on the contract.
(2) However, a party may not avoid the contract if (a) it was grossly negligent in committing the mistake; or (b) the mistake relates to a matter in regard to which the risk of mistake was assumed or, having regard to the circumstances, should be borne by the mistaken party.
(1) Сторона має право розірвати контракт посилаючись на помилку, якщо на момент укладання контракту помилка була настільки істотна, що в такій самій ситуації, з огляду на дійсний стан справ, розсудлива особа укладала би контракт на предметно інших умовах, або не укладала би контракт взагалі, та (а) друга сторона зробила ту ж помилку, або спричинила цю помилку, або знала чи повинна була знати про помилку першої сторони й залишення її в цьому стані помилки суперечить обгрунтованим комерційним стандартам щодо чесного ведення справ; або (б) друга сторона на момент розірвання не здійснила передбачених дій на виконання контракту.
(2) Проте, сторона не має права розірвати контракт, якщо (а) до помилки призвела цілковита недбалість сторони; або (б) помилка має відношення до питань, щодо яких передбачався ризик здійснення помилки, або, згідно до обставин, мав бути врахований стороною, що помилилась.
ARTICLE 3.2.3 (Error in expression or transmission) СТАТТЯ 3.2.3 (Помилкове вираження або передання)
An error occurring in the expression or transmission of a declaration is considered to be a mistake of the person from whom the declaration emanated. Помилка, що виникла у вираженні чи переданні заяви (декларації), вважається помилкою особи, від якої ця заява (декларація) походить.
ARTICLE 3.2.4 (Remedies for non-performance) СТАТТЯ 3.2.4 (Засоби захисту прав в звʼязку із невиконанням)
A party is not entitled to avoid the contract on the ground of mistake if the circumstances on which that party relies afford, or could have afforded, a remedy for non-performance. Сторона не має права розірвати контракт на підставі помилки, якщо обставини, на які вона посилається, надають, чи могли б надати, засоби захисту прав в звʼязку із невиконанням.
ARTICLE 3.2.5 (Fraud) СТАТТЯ 3.2.5 (Шахрайство)
A party may avoid the contract when it has been led to conclude the contract by the other party’s fraudulent representation, including language or practices, or fraudulent nondisclosure of circumstances which, according to reasonable commercial standards of fair dealing, the latter party should have disclosed. Сторона має право розірвати контракт, якщо укладення нею контракту стало наслідком шахрайського викривлення з боку другої сторони, включаючи мовне викривлення або викривлення усталеної практики, чи шахрайське замовчування обставин, про які, відповідно до обгрунтованих комерційних стандартів чесної поведінки, друга сторона повинна була повідомити.
ARTICLE 3.2.6 (Threat) СТАТТЯ 3.2.6 (Погроза)
A party may avoid the contract when it has been led to conclude the contract by the other party’s unjustified threat which, having regard to the circumstances, is so imminent and serious as to leave the first party no reasonable alternative. In particular, a threat is unjustified if the act or omission with which a party has been threatened is wrongful in itself, or it is wrongful to use it as a means to obtain the conclusion of the contract. Сторона має право розірвати контракт, якщо укладення нею контракту стало наслідком неправомірної погрози з боку другої сторони, й така погроза, відповідно до обставин, є достатньо неминучою та серйозною, аби не лишати стороні обгрунтованої альтернативи. Зокрема, погроза є неправомірною, якщо дія чи бездіяльність, якими погрожує друга сторона є протиправними самі по собі, або є противправним використовувати їх як засоби для досягнення укладення контракту.
ARTICLE 3.2.7 (Gross disparity) СТАТТЯ 3.2.7 (Очевидна нерівність)
(1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive advantage. Regard is to be had, among other factors, to (a) the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party’s dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill, and (b) the nature and purpose of the contract.
(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing.
(3) A court may also adapt the contract or term upon the request of the party receiving notice of avoidance, provided that that party informs the other party of its request promptly after receiving such notice and before the other party has reasonably acted in reliance on it. Article 3.2.10(2) applies accordingly.
(1) Сторона має право розірвати контракт або скасувати його окрему умову, якщо, із укладенням, контрактом чи окремою його умовою невиправдано надано другій стороні надмірну перевагу. При цьому потрібно прийняти до уваги, серед іншого, таке: (а) той факт, що друга сторона отримала нечесну перевагу за рахунок залежності першої, економічного лиха чи термінових потреб, або за рахунок необачливості, неосвіченості, недосвідченості чи браку навиків ведення торгівельних перемовин, а також (б) природу й мету контракту.
(2) На запит сторони, що має право розірвати контракт, суд може адаптувати контракт або його умову, для їх відповідності обгрунтованим комерційним стандартам чесних відносин.
(3) Суд також може адаптувати контракт чи умову на запит сторони, яка отримала сповіщення про розірвання, у разі якщо вона, відразу після отримання такого сповіщення та до того, як перша сторона почне обгрунтовано діяти, покладаючись на своє сповіщення, проінформує першу сторону про такий запит. В такому випадку застосовуються умови, передбачені Статтею 3.2.10(2).
ARTICLE 3.2.8 (Third persons) СТАТТЯ 3.2.8 (Треті особи)
(1) Where fraud, threat, gross disparity or a party’s mistake is imputable to, or is known or ought to be known by, a third person for whose acts the other party is responsible, the contract may be avoided under the same conditions as if the behaviour or knowledge had been that of the party itself.
(2) Where fraud, threat or gross disparity is imputable to a third person for whose acts the other party is not responsible, the contract may be avoided if that party knew or ought to have known of the fraud, threat or disparity, or has not at the time of avoidance reasonably acted in reliance on the contract.
(1) Якщо шахрайство, погроза, очевидна нерівність або помилка сторони є наслідком дій третьої особи чи відомі або мають бути відомими третій особі, за яку відповідальна друга сторона, контракт може бути розірваний на тих саме підставах, як у випадку дій чи знання самої другої сторони.
(2) Якщо шахрайство, погроза чи очевидна нерівність є наслідком дій третьої особи, за яку друга сторона відповідальності не несе, контракт може бути розірваний у випадку, коли ця друга сторона знала чи повинна була знати про шахрайство, погрозу чи нерівність, або якщо друга сторона на момент розірвання ще не здійснила обгрунтованих дій на виконання контракту.
ARTICLE 3.2.9 (Confirmation) СТАТТЯ 3.2.9 (Схвалення)
If the party entitled to avoid the contract expressly or impliedly confirms the contract after the period of time for giving notice of avoidance has begun to run, avoidance of the contract is excluded. Якщо сторона, що має право розірвати контракт, виразно або імпліцитно, схвалить контракт після того, як почався час, наданий для заявлення сповіщення про розірвання, розірвання контракту виключається.
ARTICLE 3.2.10 (Loss of right to avoid) СТАТТЯ 3.2.10 (Втрата права на розірвання)
(1) If a party is entitled to avoid the contract for mistake but the other party declares itself willing to perform or performs the contract as it was understood by the party entitled to avoidance, the contract is considered to have been concluded as the latter party understood it. The other party must make such a declaration or render such performance promptly after having been informed of the manner in which the party entitled to avoidance had understood the contract and before that party has reasonably acted in reliance on a notice of avoidance.
(2) After such a declaration or performance the right to avoidance is lost and any earlier notice of avoidance is ineffective.
(1) Якщо сторона має право на розірвання контракту в звʼязку із помилкою (перша сторона), проте друга сторона заявляє про намір виконувати чи виконує контракт так, як його зрозуміла ця (перша) сторона, контракт вважається укладеним на умовах, як їх зрозуміла перша сторона. Друга сторона повинна зробити таку заяву або здійснити таке виконання негайно після того, як їй стало відомо про той спосіб, у який сторона, що має право на розірвання (перша сторона), зрозуміла положення контракту, й до того, як ця (перша) сторона почала обгрунтовано діяти, покладаючись на сповіщення про розірвання.
(2) Після такої заяви чи виконання право на розірвання втрачається й зроблена раніше заява про розірвання є нечинною.
ARTICLE 3.2.11 (Notice of avoidance) СТАТТЯ 3.2.11 (Сповіщення про розірвання)
The right of a party to avoid the contract is exercised by notice to the other party. Право сторони розірвати контракт реалізується шляхом направлення сповіщення другій стороні.
ARTICLE 3.2.12 (Time limits) СТАТТЯ 3.2.12 (Обмеження часу)
(1) Notice of avoidance shall be given within a reasonable time, having regard to the circumstances, after the avoiding party knew or could not have been unaware of the relevant facts or became capable of acting freely.
(2) Where an individual term of the contract may be avoided by a party under Article 3.2.7, the period of time for giving notice of avoidance begins to run when that term is asserted by the other party.
(1) Сповіщення про розірвання має бути надане протягом обгрунтованого часу, відповідно до обставин, після того, як стороні - ініціатору розірвання стало відомо, чи мало стати відомо про відповідні факти, або ця сторона набула можливість діяти вільно.
(2) Якщо, згідно Статті 3.2.7, стороною може бути скасовано окрему умову контракту, час на сповіщення про скасування умови розпочинається з моменту, коли така умова була затверджена другою стороною.
ARTICLE 3.2.13 (Partial avoidance) СТАТТЯ 3.2.13 (Часткове скасування)
Where a ground of avoidance affects only individual terms of the contract, the effect of avoidance is limited to those terms unless, having regard to the circumstances, it is unreasonable to uphold the remaining contract. Якщо підстави для скасування стосуються лише окремих умов контракту, наслідки скасування обмежуються лише цими умовами, за винятком, коли, згідно до обставин, подальше підтримання чинності контракту є необгрунтованим.
ARTICLE 3.2.14 (Retroactive effect of avoidance) СТАТТЯ 3.2.14 (Зворотня сила розірвання)
Avoidance takes effect retroactively. Розірвання має зворотню силу.
ARTICLE 3.2.15 (Restitution) СТАТТЯ 3.2.15 (Реституція)
(1) On avoidance either party may claim restitution of whatever it has supplied under the contract, or the part of it avoided, provided that such party concurrently makes restitution of whatever it has received under the contract, or the part of it avoided.
(2) If restitution in kind is not possible or appropriate, an allowance has to be made in money whenever reasonable.
(3) The recipient of the performance does not have to make an allowance in money if the impossibility to make restitution in kind is attributable to the other party.
(4) Compensation may be claimed for expenses reasonably required to preserve or maintain the performance received.
(1) У випадку розірвання кожна сторона має право вимагати повернення всього, що було нею передане за контрактом, чи за його скасованою частиною, за умови, що ця сторона одночасно поверне все отримане нею за контрактом чи за його скасованою частиною (реституція).
(2) Якщо повернення в натурі є неможливим або нерівноцінним, повинно бути здійснене відшкодування грошима.
(3) Сторона не зобовʼязана здійснювати грошове відшкодування отриманого, якщо неможливість повернення в натурі повʼязана із другою стороною.
(4) Обгрунтовані витрати сторони на збереження чи підтримання стану отриманого за розірваним контрактом, можуть бути заявлені до компенсації.
ARTICLE 3.2.16 (Damages) СТАТТЯ 3.2.16 (Збитки)
Irrespective of whether or not the contract has been avoided, the party who knew or ought to have known of the ground for avoidance is liable for damages so as to put the other party in the same position in which it would have been if it had not concluded the contract. Незалежно від того розірваний контракт чи ні, сторона, яка знала чи повинна була знати про підстави для розірвання, несе відповідальність за збитки в обсязі, необхідному для повернення другої сторони в те саме становище, в якому вона б перебувала, якби не укладала контракт.
ARTICLE 3.2.17 (Unilateral declarations) СТАТТЯ 3.2.17 (Односторонні заяви)
The provisions of this Chapter apply with appropriate adaptations to any communication of intention addressed by one party to the other. Положення цієї Глави застосовуються із необхідними змінами до будь-якої комунікації про намір, адресованої однією стороною іншій.
SECTION 3: ILLEGALITY СЕКЦІЯ 3: (ПРОТИПРАВНІСТЬ)
ARTICLE 3.3.1 (Contracts infringing mandatory rules) СТАТТЯ 3.3.1 (Контракти, що порушують обовʼязкові правила)
(1) Where a contract infringes a mandatory rule, whether of national, international or supranational origin, applicable under Article 1.4 of these Principles, the effects of that infringement upon the contract are the effects, if any, expressly prescribed by that mandatory rule.
(2) Where the mandatory rule does not expressly prescribe the effects of an infringement upon a contract, the parties have the right to exercise such remedies under the contract as in the circumstances are reasonable.
(3) In determining what is reasonable regard is to be had in particular to: (a) the purpose of the rule which has been infringed; (b) the category of persons for whose protection the rule exists; (c) any sanction that may be imposed under the rule infringed; (d) the seriousness of the infringement; (e) whether one or both parties knew or ought to have known of the infringement; (f) whether the performance of the contract necessitates the infringement; and (g) the parties’ reasonable expectations.
(1) У разі, якщо контракт порушує обовʼязкове правило, національного, міжнародного або наднаціонального походження, яке застосовується відповідно до Статті 1.4 цих Принципів, наслідками такого порушення є наслідки, прямо передбачені такими обовʼязковими правилами.
(2) Якщо обовʼязкові правила прямо не передбачають наслідки їх порушення при укладенні контракта, сторони мають право застосувати такі засоби захисту за контрактом, які в цих обставинах є обгрунтованими.
(3) При визначенні обгрунтованих засобів захисту особливо мають бути прийняті до уваги: (а) мета правила, яке було порушено; (б) категорія осіб, для захисту яких правило існує; (в) будь-яка санкція, яка може бути застосована за правилом, яке порушене; (г) тяжкість порушення; (д) одна чи обидві сторони знали, або мали знати про порушення; (є) чи виконання контракту неминуче тягне за собою порушення; та (ж) обгрунтовані очікування сторін.
ARTICLE 3.3.2 (Restitution) СТАТТЯ 3.3.2 (Реституція)
(1) Where there has been performance under a contract infringing a mandatory rule under Article 3.3.1, restitution may be granted where this would be reasonable in the circumstances.
(2) In determining what is reasonable, regard is to be had, with the appropriate adaptations, to the criteria referred to in Article 3.3.1(3).
(3) If restitution is granted, the rules set out in Article 3.2.15 apply with appropriate adaptations.
(1) У випадку здійснення виконання за контрактом, який, згідно до Статті 3.3.1, порушує обовʼязкові правила, повинна бути проведена реституція, якщо це є обгрунтованим у наявних обставинах.
(2) При визначенні що є обгрунтованим, значення, із належною адаптацією, повинні мати критерії, визначені в Статті 3.3.1(3).
(3) У випадку реституції, із належною адаптацією застосовуються правила, визначені в Статті 3.2.15.
зміст
^
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting