Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman


зміст:
^
зміст
^
перейти на початок сторінки

Chapter 6 Performance
Глава 6 Виконання

перейти на попередню сторінку
SECTION 1: PERFORMANCE IN GENERAL СЕКЦІЯ 1: ВИКОНАННЯ, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ARTICLE 6.1.1 (Time of performance) СТАТТЯ 6.1.1 (Час виконання)
A party must perform its obligations:
(a) if a time is fixed by or determinable from the contract, at that time;
(b) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time within that period unless circumstances indicate that the other party is to choose a time;
(c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.
Сторона повинна виконати своє зобовʼязання:
(а) якщо час (термін) виконання прямо встановлений контрактом, або може бути визначений з його положень - в цей час;
(б) якщо період часу (строк) прямо встановлений контрактом, або може бути визначений з його положень - в будь-який момент протягом цього періоду, за винятком, коли обставини свідчать, що друга сторона має вибрати момент часу;
(в) в інших випадках - протягом обгрунтованого часу після укладення контракту.
ARTICLE 6.1.2 (Performance at one time or in instalments) СТАТТЯ 6.1.2 (Повне виконання чи виконання частинами)
In cases under Article 6.1.1(b) or (c), a party must perform its obligations at one time if that performance can be rendered at one time and the circumstances do not indicate otherwise. У випадках, передбачених Статею 6.1.1(б) чи (в), сторона повинна виконати свої зобовʼязання відразу в повному обсязі, якщо виконання може бути надане за один раз і обставини не свідчать про інше.
ARTICLE 6.1.3 (Partial performance) СТАТТЯ 6.1.3 (Часткове виконання)
(1) The obligee may reject an offer to perform in part at the time performance is due, whether or not such offer is coupled with an assurance as to the balance of the performance, unless the obligee has no legitimate interest in so doing.
(2) Additional expenses caused to the obligee by partial performance are to be borne by the obligor without prejudice to any other remedy.
(1) Кредитор може відмовитись від пропозиції отримати частину, коли час виконання зобовʼязання настав, незалежно від того, чи така пропозиція супроводжується гарантією щодо проведення остаточного виконання, за винятком випадку, коли кредитор не має законного інтересу так вчинити.
(2) Додаткові витрати, понесені кредитором внаслідок часткового виконання, компенсує боржник без віднесення їх в рахунок будь-яких інших засобів захисту.
ARTICLE 6.1.4 (Order of performance) СТАТТЯ 6.1.4 (Черговість виконання)
(1) To the extent that the performances of the parties can be rendered simultaneously, the parties are bound to render them simultaneously unless the circumstances indicate otherwise.
(2) To the extent that the performance of only one party requires a period of time, that party is bound to render its performance first, unless the circumstances indicate otherwise.
(1) Якщо виконання сторонами може бути здійснено одночасно, сторони зобовязані здійснити його одночасно, за винятком, коли обставинами передбачається інше.
(2) Якщо лише виконання зобовʼязання однієї з сторін потребує часу, спочатку ця сторона зобовʼязана здійснити виконання, за винятком, коли обставинами передбачається інше.
ARTICLE 6.1.5 (Earlier performance) СТАТТЯ 6.1.5 (Завчасне виконання)
(1) The obligee may reject an earlier performance unless it has no legitimate interest in so doing.
(2) Acceptance by a party of an earlier performance does not affect the time for the performance of its own obligations if that time has been fixed irrespective of the performance of the other party’s obligations.
(3) Additional expenses caused to the obligee by earlier performance are to be borne by the obligor, without prejudice to any other remedy.
(1) Кредитор має право відмовити у прийнятті завчасного виконання, за винятком, коли він не має законного інтересу так вчинити.
(2) Прийняття стороною завчасного виконання не впливає на час для виконання нею власних зобовʼязань, якщо цей час був визначений незалежним від виконання зобовʼязань другою стороною.
(3) Додаткові витрати понесені кредитором в звʼязку із завчасним виконанням покладаються на боржника, без віднесення їх в рахунок будь-яких інших засобів захисту.
ARTICLE 6.1.6 (Place of performance) СТАТТЯ 6.1.6 (Місце виконання)
(1) If the place of performance is neither fixed by, nor determinable from, the contract, a party is to perform:
(a) a monetary obligation, at the obligee’s place of business;
(b) any other obligation, at its own place of business.
(2) A party must bear any increase in the expenses incidental to performance which is caused by a change in its place of business subsequent to the conclusion of the contract.
(1) Якщо місце виконання не встановлене та не може бути визначене з положень контракту, сторона повинна виконати:
(а) грошове зобовʼязання - в місці ведення справ кредитором;
(б) інше зобовʼязання - в місці ведення справ цією стороною.
(2) Сторона зобовʼязана нести будь-яке зростання витрат, властивих для виконання, які спричинені зміною нею власного місця ведення справ після укладання контракту.
ARTICLE 6.1.7 (Payment by cheque or other instrument) СТАТТЯ 6.1.7 (Платіж за допомогою чека або іншого інструмента)
(1) Payment may be made in any form used in the ordinary course of business at the place for payment.
(2) However, an obligee who accepts, either by virtue of paragraph (1) or voluntarily, a cheque, any other order to pay or a promise to pay, is presumed to do so only on condition that it will be honoured.
(1) Платіж може бути здійснений в будь-якій формі, яка зазвичай використовується для ведення справ в місці платежу.
(2) Проте, кредитор, який акцептує, чи то в силу припису параграфу (1), чи то за власною волею, чек, або будь-який інший платіжний ордер, чи запевнення щодо сплати, вважається таким, що здійснив акцепт лише за виконання умови, що сплату буде здійснено.
ARTICLE 6.1.8 (Payment by funds transfer) СТАТТЯ 6.1.8 (Платіж шляхом перерахування коштів)
(1) Unless the obligee has indicated a particular account, payment may be made by a transfer to any of the financial institutions in which the obligee has made it known that it has an account.
(2) In case of payment by a transfer the obligation of the obligor is discharged when the transfer to the obligee’s financial institution becomes effective.
(1) Якщо кредитор не вказав певний рахунок, платіж може бути здійснений шляхом перерахування в будь-яку з фінансових установ, щодо яких кредитором було заявлено про наявність в них рахунку.
(2) В разі здійснення платежу шляхом перерахування, зобовʼязання боржника є виконаним, коли відбувається перерахування в фінансову установу кредитора.
ARTICLE 6.1.9 (Currency of payment) СТАТТЯ 6.1.9 (Валюта платежу)
(1) If a monetary obligation is expressed in a currency other than that of the place for payment, it may be paid by the obligor in the currency of the place for payment unless (a) that currency is not freely convertible; or (b) the parties have agreed that payment should be made only in the currency in which the monetary obligation is expressed.
(2) If it is impossible for the obligor to make payment in the currency in which the monetary obligation is expressed, the obligee may require payment in the currency of the place for payment, even in the case referred to in paragraph (1)(b).
(3) Payment in the currency of the place for payment is to be made according to the applicable rate of exchange prevailing there when payment is due.
(4) However, if the obligor has not paid at the time when payment is due, the obligee may require payment according to the applicable rate of exchange prevailing either when payment is due or at the time of actual payment.
(1) Якщо грошове зобовʼязання виражене у валюті, іншій ніж валюта місця здійснення платежу, платіж здійснюється боржником у валюті місця платежу, за винятком, якщо: (а) валюта місця платежу не є вільно конвертованою; або (б) сторони погодили, що платіж має бути здійснений лише в валюті, в якій грошове зобовʼязання виражене.
(2) Якщо для боржника є неможливим здійснити платіж в валюті, в якій грошове зобовʼязання виражене, кредитор може вимагати здійснити платіж в валюті місця платежу, навіть у випадку вказаному в параграфі (1)(б).
(3) Платіж в валюті місця платежу повинен бути здійснений за курсом обміну валют, що превалює в місці платежу в момент здійснення платежу.
(4) Проте, якщо боржник не здійснив сплату у належний час, кредитор може вимагати сплати як за курсом обміну валют, що превалював в момент, належний до сплати, так и за курсом на момент дійсної сплати.
ARTICLE 6.1.10 (Currency not expressed) СТАТТЯ 6.1.10 (Валюта не виражена)
Where a monetary obligation is not expressed in a particular currency, payment must be made in the currency of the place where payment is to be made. Якщо грошове зобовʼязання не виражене у певній валюті, платіж має бути здійснений в валюті місця, де повинна відбутись сплата.
ARTICLE 6.1.11 (Costs of performance) СТАТТЯ 6.1.11 (Вартість виконання)
Each party shall bear the costs of performance of its obligations. Кожна сторона має нести вартість виконання нею власних зобовʼязань.
ARTICLE 6.1.12 (Imputation of payments) СТАТТЯ 6.1.12 (Зарахування платежів)
(1) An obligor owing several monetary obligations to the same obligee may specify at the time of payment the debt to which it intends the payment to be applied. However, the payment discharges first any expenses, then interest due and finally the principal.
(2) If the obligor makes no such specification, the obligee may, within a reasonable time after payment, declare to the obligor the obligation to which it imputes the payment, provided that the obligation is due and undisputed.
(3) In the absence of imputation under paragraphs (1) or (2), payment is imputed to that obligation which satisfies one of the following criteria in the order indicated:
(a) an obligation which is due or which is the first to fall due;
(b) the obligation for which the obligee has least security;
(c) the obligation which is the most burdensome for the obligor;
(d) the obligation which has arisen first. If none of the preceding criteria applies, payment is imputed to all the obligations proportionally.
(1) Боржник, який має декілька грошових зобовʼязань перед одним кредитором, повинен зазначити, в момент платежу, той борг, в рахунок якого він має намір врахувати платіж. Проте, платіж сперше зараховується в зменшення витрат, потім - належних до сплати процентів, й, зрештою, - в рахунок основної суми боргу.
(2) Якщо боржник не робить таке визначення, кредитор може, протягом обгрунтованого часу після платежу, зазначити боржнику зобовʼязання, в рахунок якого він враховує платіж, із урахуванням, що таке зобовʼязання є чинним та безспірним.
(3) У разі відсутності зарахування згідно до параграфів (1) чи (2), платіж зараховується в рахунок того зобовʼязання, яке відповідає одному з наступних критеріїв у наведеній черговості:
(а) зобовʼязання, строк виконання за яким настав, чи наступить першим;
(б) зобовʼязання, за яким кредитор має найменше забезпечення;
(в) зобовʼязання, яке є найбільш обтяжливим для боржника;
(г) зобовʼязання, що виникло першим. Якщо не застосовується жоден з перерахованих критеріїв, платіж зараховується в рахунок усіх зобовʼязань пропорційно.
ARTICLE 6.1.13 (Imputation of non-monetary obligations) СТАТТЯ 6.1.13 (Зарахування негрошових зобовʼязань)
Article 6.1.12 applies with appropriate adaptations to the imputation of performance of non-monetary obligations. Стаття 6.1.12 застосовується із потрібною адаптацією до зарахування виконання негрошових зобовʼязань.
ARTICLE 6.1.14 (Application for public permission) СТАТТЯ 6.1.14 (Звернення щодо публічного дозволу)
Where the law of a State requires a public permission affecting the validity of the contract or its performance and neither that law nor the circumstances indicate otherwise (a) if only one party has its place of business in that State, that party shall take the measures necessary to obtain the permission; (b) in any other case the party whose performance requires permission shall take the necessary measures. Якщо правом Держави для чинності контракту або його виконання вимагається публічний дозвіл, за умови, що ані це право, ані обставини не свідчать про інше, - (а) у разі коли лише одна зі сторін має своє місце ведення справ в цій Державі, - ця сторона має вжити заходів, необхідних для отримання дозволу; (б) в інших випадках - сторона, чиє виконання потребує дозволу, має вжити неохідні заходи.
ARTICLE 6.1.15 (Procedure in applying for permission) СТАТТЯ 6.1.15 (Процедура звернення за дозволом)
(1) The party required to take the measures necessary to obtain the permission shall do so without undue delay and shall bear any expenses incurred.
(2) That party shall whenever appropriate give the other party notice of the grant or refusal of such permission without undue delay.
(1) Сторона, відповідальна за вжиття заходів, необхідних для отримання дозволу, має вжити їх без необгрунтованої затримки та має нести будь-які повʼязані із цим витрати.
(2) Ця сторона має, за першої нагоди, без необгрунтованої затримки, повідомити другій стороні про отримання чи відмову в наданні такого дозволу.
ARTICLE 6.1.16 (Permission neither granted nor refused) СТАТТЯ 6.1.16 (Неотримання та відсутність відмови в наданні дозволу)
(1) If, notwithstanding the fact that the party responsible has taken all measures required, permission is neither granted nor refused within an agreed period or, where no period has been agreed, within a reasonable time from the conclusion of the contract, either party is entitled to terminate the contract.
(2) Where the permission affects some terms only, paragraph (1) does not apply if, having regard to the circumstances, it is reasonable to uphold the remaining contract even if the permission is refused.
(1) Якщо, попри той факт, що відповідальна сторона вжила всі необхідні заходи, дозвіл не отримано та, водночас, відсутня відмова в наданні протягом узгодженого періоду, або, коли такий період не був узгоджений, - протягом обгрунтованого часу з моменту укладення контракту, - кожна сторона має право припинити дію контракту.
(2) У разі, коли дозвіл зачіпає лише окремі положення, параграф (1) не застосовується, якщо, з огляду на обставини, підтримання чинності решти контракту є обгрунтованим, навіть попри відмову в наданні дозволу.
ARTICLE 6.1.17 (Permission refused) СТАТТЯ 6.1.17 (Відмова в наданні дозволу)
(1) The refusal of a permission affecting the validity of the contract renders the contract void. If the refusal affects the validity of some terms only, only such terms are void if, having regard to the circumstances, it is reasonable to uphold the remaining contract.
(2) Where the refusal of a permission renders the performance of the contract impossible in whole or in part, the rules on nonperformance apply.
(1) Відмова в наданні дозволу, яка впливає на чинність контракту, тягне за собою його нікчемність. Якщо відмова впливає на чинність лише окремих положень, нікчемними є лише такі положення, за умови, з огляду на обставини, що підтримання чинності решти контракту є обгрунтованим.
(2) У разі, коли відмова в наданні дозволу тягне за собою неможливість виконання контракту в цілому або в частині, застосовуються правила щодо невиконання.
SECTION 2: HARDSHIP СЕКЦІЯ 2: УСКЛАДНЕННЯ
ARTICLE 6.2.1 (Contract to be observed) СТАТТЯ 6.2.1 (Дотримання контракту)
Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship. У разі, коли виконання контракту стає більш обтяжливим для однієї зі сторін, ця сторона лишається повʼязаною прийнятими нею зобовʼязаннями, з урахуванням наступних положень щодо ускладнень.
ARTICLE 6.2.2 (Definition of hardship) СТАТТЯ 6.2.2 (Визначення ускладнення)
There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and
(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;
(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;
(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and
(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.
Ускладненням вважається виникнення обставин, що докорінно змінюють рівновагу контракту, - або через те, що вартість виконання для сторони зросла, або через те, що цінність виконаного для отримуючої сторони знизилася, та
(а) обставини виникли чи стали відомими для потерпаючої сторони після укладення контракту;
(б) обставини обгрунтовано не могли бути враховані потерпаючою стороною в момент укладення контракту;
(в) обставини знаходяться поза контролем потерпаючої сторони; а також
(г) ризик виникнення обставин не був прийнятий на себе потерпаючою стороною.
ARTICLE 6.2.3 (Effects of hardship) СТАТТЯ 6.2.3 (Наслідки ускладнення)
(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.
(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance.
(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court.
(4) If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.
(1) У випадку виникнення ускладнення потерпаюча сторона має право запитати щодо проведення нових перемовин. Запит має бути зроблений без необгрунтованої затримки та має містити ті підстави, на яких він грунтується.
(2) Запит щодо нових перемовин сам по собі не надає права потерпаючій стороні припинити виконання.
(3) У разі недосягнення згоди протягом обгрунтованого часу, кожна зі сторін має право звернутися до суду.
(4) Якщо суд визнає існування ускладнення, він може, якщо такі заходи є обгрунтованими, (а) припинити контракт у визначену дату та на визначених умовах, або (б) змінити контракт у спосіб, який відновлює його рівновагу.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting