Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman


зміст:
^
зміст
^
перейти на початок сторінки

Chapter 10 Limitation periods
Глава 10 Строки позовної давності

перейти на попередню сторінку
ARTICLE 10.1 (Scope of the Chapter) СТАТТЯ 10.1 (Питання врегульовані цією Главою)
(1) The exercise of rights governed by the Principles is barred by the expiration of a period of time, referred to as “limitation period”, according to the rules of this Chapter.
(2) This Chapter does not govern the time within which one party is required under the Principles, as a condition for the acquisition or exercise of its right, to give notice to the other party or to perform any act other than the institution of legal proceedings.
(1) Реалізація прав, визначених цими Принципами, обмежена витоком строку, надалі іменований як "строк позовної давності", згідно до правил, що визначені цією Главою.
(2) Ця Глава не застосовується до строку, протягом якого, згідно до Принципів, сторона, в якості умови для набуття чи реалізації свого права, повинна повідомити другу сторону або здійснити будь-яку дію іншу, ніж повʼязану із започаткуванням судового процесу.
ARTICLE 10.2 (Limitation periods) СТАТТЯ 10.2 (Строки позовної давності)
(1) The general limitation period is three years beginning on the day after the day the obligee knows or ought to know the facts as a result of which the obligee’s right can be exercised.
(2) In any event, the maximum limitation period is ten years beginning on the day after the day the right can be exercised.
(1) Загальний строк позовної давності становить три роки, починаючи з дня наступного після дня, коли кредитор довідався чи мав довідатися про факти, наслідком яких є можливість реалізаціїї кредитором свого права.
(2) В будь-якому випадку, максимальний строк позовної давності становить десять років, починаючи з дня наступного після дня, коли право може бути реалізовано.
ARTICLE 10.3 (Modification of limitation periods by the parties) СТАТТЯ 10.3 (Зміна строків позовної давності сторонами)
(1) The parties may modify the limitation periods.
(2) However they may not
(a) shorten the general limitation period to less than one year;
(b) shorten the maximum limitation period to less than four years;
(c) extend the maximum limitation period to more than fifteen years.
(1) Сторони мають право змінити строки позовної давності.
(2) Проте, вони не мають право
(а) зменшити загальний строк позовної давності до строку менше одного року;
(б) зменшити максимальний строк позовної давності до строку менше ніж чотири роки;
(в) збільшити максимальний строк позовної давності до строку більше ніж п'ятнадцять років.
ARTICLE 10.4 (New limitation period by acknowledgement) СТАТТЯ 10.4 (Встановлення нового строку позовної давності визнанням)
(1) Where the obligor before the expiration of the general limitation period acknowledges the right of the obligee, a new general limitation period begins on the day after the day of the acknowledgement.
(2) The maximum limitation period does not begin to run again, but may be exceeded by the beginning of a new general limitation period under Article 10.2(1).
(1) Якщо боржник, до завершення загального строку позовної давності, визнає право кредитора, новий строк позовної давності починається з дня наступного після дня визнання.
(2) Максимальний строк позовної давності не розпочинається спочатку, проте може бути перевищений за рахунок початку нового загального строку позовної давності на підставі Статті 10.2(1).
ARTICLE 10.5 (Suspension by judicial proceedings) СТАТТЯ 10.5 (Призупинення внаслідок судового провадження)
(1) The running of the limitation period is suspended
(a) when the obligee performs any act, by commencing judicial proceedings or in judicial proceedings already instituted, that is recognised by the law of the court as asserting the obligee’s right against the obligor;
(b) in the case of the obligor’s insolvency when the obligee has asserted its rights in the insolvency proceedings; or
(c) in the case of proceedings for dissolution of the entity which is the obligor when the obligee has asserted its rights in the dissolution proceedings.
(2) Suspension lasts until a final decision has been issued or until the proceedings have been otherwise terminated.
(1) Перебіг строку позовної давності призупиняється
(а) якщо кредитор вчиняє будь-яку дію, розпочинаючи судове провадження або в межах розпочатого судового провадження, яка визнається правом суду як така, що підтримує право кредитора проти боржника;
(б) у випадку банкрутства боржника, якщо кредитор підтримав свої права в межах провадження з банкрутства; або
(в) у випадку ліквідаційного провадження щодо юридичної особи - боржника, якщо кредитор підтримав свої права в межах ліквідаційного провадження.
(2) Призупинення триває до винесення заключного рішення або до моменту припинення провадження іншим шляхом.
ARTICLE 10.6 (Suspension by arbitral proceedings) СТАТТЯ 10.6 (Призупинення внаслідок арбітражного провадження)
(1) The running of the limitation period is suspended when the obligee performs any act, by commencing arbitral proceedings or in arbitral proceedings already instituted, that is recognised by the law of the arbitral tribunal as asserting the obligee’s right against the obligor. In the absence of regulations for arbitral proceedings or provisions determining the exact date of the commencement of arbitral proceedings, the proceedings are deemed to commence on the date on which a request that the right in dispute should be adjudicated reaches the obligor.
(2) Suspension lasts until a binding decision has been issued or until the proceedings have been otherwise terminated.
(1) Перебіг строку позовної давності призупиняється коли кредитор вчиняє будь-яку дію, розпочинаючи арбітражне провадження або в межах розпочатого арбітражного провадження, яка визнається правом арбітражного трибуналу як така, що підтримує право кредитора проти боржника. У разі неврегулювання арбітражного провадження або відсутності положень, що визначають конкретну дату початку арбітражного провадження, провадження вважається розпочатим з дати, в яку вимога про вирішення спору стосовно права досягає боржника.
(2) Призупинення триває до винесення зобовʼязального рішення або до моменту припинення провадження іншим шляхом.
ARTICLE 10.7 (Alternative dispute resolution) СТАТТЯ 10.7 (Альтернативне вирішення спору)
The provisions of Articles 10.5 and 10.6 apply with appropriate modifications to other proceedings whereby the parties request a third person to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute. Положення Статей 10.5 та 10.6 застосовуються із необхідною модифікацією до інших проваджень, в межах яких сторони звертаються до третьої особи за сприянням у їх спробі досягти взаємоприйнятного вирішення свого спору.
ARTICLE 10.8 (Suspension in case of force majeure, death or incapacity) СТАТТЯ 10.8 (Призупинення у випадку форс-мажору, смерті чи втрати правомочності)
(1) Where the obligee has been prevented by an impediment that is beyond its control and that it could neither avoid nor overcome, from causing a limitation period to cease to run under the preceding Articles, the general limitation period is suspended so as not to expire before one year after the relevant impediment has ceased to exist.
(2) Where the impediment consists of the incapacity or death of the obligee or obligor, suspension ceases when a representative for the incapacitated or deceased party or its estate has been appointed or a successor has inherited the respective party’s position. The additional oneyear period under paragraph (1) applies accordingly.
(1) В разі, якщо кредитор, внаслідок обставини, яка знаходиться поза його контролем та яку він не міг ані передбачити, ані подолати, не має можливості вчинити дії, які б перервали сплив строку позовної давності згідно попередніх Статей, загальний строк позовної давності призупиняється таким чином, щоб не сплинути раніше одного року після того, як відповідна обставина припинить існувати.
(2) В разі, якщо такою обставиною є втрата правомочності або смерть кредитора чи боржника, призупинення переривається коли буде призначений представник неправомочної чи померлої сторони, або розпорядник її власності, або повноваження відповідної сторони отримає її спадкоємець. При цьому, також застосовується додатковий річний строк, передбачений в параграфі (1).
ARTICLE 10.9 (Effects of expiration of limitation period) СТАТТЯ 10.9 (Наслідки спливу строку позовної давності)
(1) The expiration of the limitation period does not extinguish the right.
(2) For the expiration of the limitation period to have effect, the obligor must assert it as a defence.
(3) A right may still be relied on as a defence even though the expiration of the limitation period for that right has been asserted.
(1) Сплив строку позовної давності не скасовує права.
(2) Для того, аби застосувати наслідки спливу строку позовної давності, боржник повинен заявити про це у свій захист.
(3) Право може бути підставою для захисту, навіть якщо про сплив строку позовної давності щодо такого права було заявлено.
ARTICLE 10.10 (Right of set-off) СТАТТЯ 10.10 (Право на залік вимог)
The obligee may exercise the right of set-off until the obligor has asserted the expiration of the limitation period. Кредитор може скористатись правом на залік вимог допоки боржник не заявить про сплив строку позовної давності.
ARTICLE 10.11 (Restitution) СТАТТЯ 10.11 (Реституція)
Where there has been performance in order to discharge an obligation, there is no right of restitution merely because the limitation period has expired. В разі здійснення виконання у рахунок погашення зобовʼязання, право на рестицію лише на тій підставі, що сплив строк позовної давності, не виникає.
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting