Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
перейти на початок сторінки

Chapter 11 Plurality of obligors and of obligees
Глава 11 Множинність боржників і кредиторів

перейти на попередню сторінку
SECTION 1: PLURALITY OF OBLIGORS СЕКЦІЯ 1: МНОЖИННІСТЬ БОРЖНИКІВ
ARTICLE 11.1.1 (Definitions) СТАТТЯ 11.1.1 (Визначення термінів)
When several obligors are bound by the same obligation towards an obligee:
(a) the obligations are joint and several when each obligor is bound for the whole obligation;
(b) the obligations are separate when each obligor is bound only for its share.
В разі, коли декілька боржників повʼязані одним зобовʼязанням відносно кредитора:
(а) зобовʼязання солідарні, якщо кожний боржник повʼязаний цілим зобовʼязанням;
(б) зобовʼязання окремі, якщо кожний боржник повʼязаний лише його частиною.
ARTICLE 11.1.2 (Presumption of joint and several obligations) СТАТТЯ 11.1.2 (Презумпція солідарності зобовʼязань)
When several obligors are bound by the same obligation towards an obligee, they are presumed to be jointly and severally bound, unless the circumstances indicate otherwise. В разі, коли декілька боржників повʼязані одним зобовʼязанням відносно кредитора, вважається, що їх зобовʼязання солідарне, якщо обставини не свідчать про інше.
ARTICLE 11.1.3 (Obligee’s rights against joint and several obligors) СТАТТЯ 11.1.3 (Права кредитора відносно солідарних боржників)
When obligors are jointly and severally bound, the obligee may require performance from any one of them, until full performance has been received. В разі, коли боржники повʼязані солідарно, кредитор вправі вимагати виконання від будь-кого з них, допоки повне виконання не буде отримане.
ARTICLE 11.1.4 (Availability of defences and rights of set-off) СТАТТЯ 11.1.4 (Застосування засобів захисту та прав щодо заліку вимог)
A joint and several obligor against whom a claim is made by the obligee may assert all the defences and rights of set-off that are personal to it or that are common to all the co-obligors, but may not assert defences or rights of set-off that are personal to one or several of the other coobligors. Солідарний боржник, до якого заявлено вимогу кредитором, має право заявити всі засоби захисту та права щодо заліку вимог, які він має особисто або які є загальними для всіх співборжників за зобовʼязанням, проте не має права заявити засоби захисту чи права щодо заліку вимог, які має лише окремий інший солідарний боржник чи боржники.
ARTICLE 11.1.5 (Effect of performance or set-off) СТАТТЯ 11.1.5 (Наслідок виконання чи заліку вимог)
Performance or set-off by a joint and several obligor or set-off by the obligee against one joint and several obligor discharges the other obligors in relation to the obligee to the extent of the performance or set-off. Виконання чи залік вимог, здійснені солідарним боржником, чи залік вимог, здійснений кредитором відносно одного з солідарних боржників, припиняє зобовʼязання інших боржників перед кредитором в обʼємі виконаного чи залікованого.
ARTICLE 11.1.6 (Effect of release or settlement) СТАТТЯ 11.1.6 (Наслідок звільнення чи врегулювання)
(1) Release of one joint and several obligor, or settlement with one joint and several obligor, discharges all the other obligors for the share of the released or settling obligor, unless the circumstances indicate otherwise.
(2) When the other obligors are discharged for the share of the released obligor, they no longer have a contributory claim against the released obligor under Article 11.1.10.
(1) Звільнення одного з солідарних боржників, чи врегулювання боргу із одним з солідарних боржників, звільняє всіх інших боржників від виконання зобовʼязання в частині звільненого боржника чи врегульованій частині, якщо обставини не свідчать про інше.
(2) В разі, коли інші боржники звільнені від виконання зобовʼязання в частині звільненого боржника, вони втрачають право вимоги щодо відшкодування виконання від звільненого боржника, яке визначене в Статті 11.1.10.
ARTICLE 11.1.7 (Effect of expiration or suspension of limitation period) СТАТТЯ 11.1.7 (Наслідок спливу чи зупинення строку позовної давності)
(1) Expiration of the limitation period of the obligee’s rights against one joint and several obligor does not affect:
(a) the obligations to the obligee of the other joint and several obligors; or
(b) the rights of recourse between the joint and several obligors under Article 11.1.10.
(2) If the obligee initiates proceedings under Articles 10.5, 10.6 or 10.7 against one joint and several obligor, the running of the limitation period is also suspended against the other joint and several obligors.
(1) Сплив строку позовної давності щодо прав кредитора відносно одного з солідарних боржників не впливає на:
(а) зобовʼязання перед кредитором інших солідарних боржників; або
(б) права регресу між солідарними боржниками згідно Статті 11.1.10.
(2) Якщо кредитор розпочинає процедури згідно Статей 10.5, 10.6 чи 10.7 проти одного з солідарних боржників, перебіг строку позовної давності також зупиняється відносно інших солідарних боржників.
ARTICLE 11.1.8 (Effect of judgment) СТАТТЯ 11.1.8 (Наслідок судового рішення)
(1) A decision by a court as to the liability to the obligee of one joint and several obligor does not affect:
(a) the obligations to the obligee of the other joint and several obligors; or
(b) the rights of recourse between the joint and several obligors under Article 11.1.10.
(2) However, the other joint and several obligors may rely on such a decision, except if it was based on grounds personal to the obligor concerned. In such a case, the rights of recourse between the joint and several obligors under Article 11.1.10 are affected accordingly.
(1) Рішення суду, що стосується відповідальності перед кредитором одного з солідарних боржників, не впливає на:
(а) зобовʼязання перед кредитором інших солідарних боржників;
(б) права регресу між солідарними боржниками згідно Статті 11.1.10.
(2) Проте, інші солідарні боржники вправі змінити власне зобовʼязання із посиланням на це рішення, за винятком, якщо воно грунтується на підставах, які має особисто боржник, щодо якого воно прийняте. У випадку, коли інші солідарні боржники посилаються на рішення суду, права регресу між солідарними боржниками, передбачені Статтею 11.1.10, змінюються відповідно.
ARTICLE 11.1.9 (Apportionment among joint and several obligors) СТАТТЯ 11.1.9 (Розподіл між солідарними боржниками)
As among themselves, joint and several obligors are bound in equal shares, unless the circumstances indicate otherwise. У відносинах між собою солідарні боржники повʼязані зобовʼязанням в рівних частинах, якщо обставини не свідчать про інше.
ARTICLE 11.1.10 (Extent of contributory claim) СТАТТЯ 11.1.10 (Обсяг вимоги щодо відшкодування виконання)
A joint and several obligor who has performed more than its share may claim the excess from any of the other obligors to the extent of each obligor's unperformed share. Солідарний боржник, який здійснив виконання в більшому обсязі, ніж становить його частина зобовʼязання, має право вимагати від інших боржників повернення перевищення в обсязі невиконаної кожним боржником частини (право регресу).
ARTICLE 11.1.11 (Rights of the obligee) СТАТТЯ 11.1.11 (Права кредитора)
(1) A joint and several obligor to whom Article 11.1.10 applies may also exercise the rights of the obligee, including all rights securing their performance, to recover the excess from all or any of the other obligors to the extent of each obligor’s unperformed share.
(2) An obligee who has not received full performance retains its rights against the coobligors to the extent of the unperformed part, with precedence over co-obligors exercising contributory claims.
(1) Солідарний боржник, вказаний в Статті 11.1.10, набуває також прав кредитора, в тому рахунку всі права щодо забезпечення виконання, стосовно відшкодування перевищення всіма чи будь-яким з інших боржників, в обсязі невиконаної кожним боржником частини.
(2) Кредитор, який не отримав повного виконання, зберігає свої права відносно співборжників в обсязі невиконаної частини, із пріоритетом над співборжниками, які заявляють права регресу.
ARTICLE 11.1.12 (Defences in contributory claims) СТАТТЯ 11.1.12 (Засоби захисту в регресних вимогах)
A joint and several obligor against whom a claim is made by the co-obligor who has performed the obligation:
(a) may raise any common defences and rights of set-off that were available to be asserted by the co-obligor against the obligee;
(b) may assert defences which are personal to itself;
(c) may not assert defences and rights of set-off which are personal to one or several of the other co-obligors.
Солідарний боржник, до якого заявлена вимога співборжником, що виконав зобовʼязання:
(а) має право заявити будь-які загальні для усіх засоби захисту та права щодо заліку вимог, які могли були бути заявлені співборжником проти кредитора;
(б) має право заявити засоби захисту, які він має особисто;
(в) не має права заявляти засоби захисту та права щодо заліку вимог, які особисто мають лише окремий чи кілька зі співборжників.
ARTICLE 11.1.13 (Inability to recover) СТАТТЯ 11.1.13 (Неможливість відшкодування)
If a joint and several obligor who has performed more than that obligor’s share is unable, despite all reasonable efforts, to recover contribution from another joint and several obligor, the share of the others, including the one who has performed, is increased proportionally. Якщо солідарний боржник, який здійснив виконання в частині більшій, ніж належить, не отримує, попри всі обгрунтовані зусилля, відшкодування від іншого солідарного боржника, частки решти, в тому рахунку того, хто здійнив виконання, збільшуються пропорційно.
SECTION 2: PLURALITY OF OBLIGEES СЕКЦІЯ 2: МНОЖИННІСТЬ КРЕДИТОРІВ
ARTICLE 11.2.1 (Definitions) СТАТТЯ 11.2.1 (Визначення термінів)
When several obligees can claim performance of the same obligation from an obligor:
(a) the claims are separate when each obligee can only claim its share;
(b) the claims are joint and several when each obligee can claim the whole performance;
(c) the claims are joint when all obligees have to claim performance together.
Коли кілька кредиторів можуть вимагати виконання одного зобовʼязання від боржника:
(а) вимоги є окремими, у разі якщо кожен кредитор може вимагати лише свою частину;
(б) вимоги є солідарними, у разі якщо кожен кредитор може вимагати повного виконання;
(в) вимоги є спільними, у разі якщо всі кредитори мають вимагати виконання разом.
ARTICLE 11.2.2 (Effects of joint and several claims) СТАТТЯ 11.2.2 (Наслідки солідарних вимог)
Full performance of an obligation in favour of one of the joint and several obligees discharges the obligor towards the other obligees. Повне виконання зобовʼязання на користь одного з солідарних кредиторів звільняє боржника від зобовʼязань відносно інших співкредиторів.
ARTICLE 11.2.3 (Availability of defences against joint and several obligees) СТАТТЯ 11.2.3 (Застосування засобів захисту проти солідарних кредиторів)
(1) The obligor may assert against any of the joint and several obligees all the defences and rights of set-off that are personal to its relationship to that obligee or that it can assert against all the co-obligees, but may not assert defences and rights of set-off that are personal to its relationship to one or several of the other coobligees.
(2) The provisions of Articles 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 and 11.1.8 apply, with appropriate adaptations, to joint and several claims.
(1) Боржник має право заявити проти будь-якого з солідарних кредиторів усі засоби захисту та права щодо заліку вимог, які він має особисто у відносинах із таким кредитором, або які він може заявити проти всіх співкредиторів, проте не має права заявити засоби захисту та права щодо заліку вимог, які він має виключно в межах відносин із одним чи кількома іншими співкредиторами.
(2) Положення Статей 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 та 11.1.8 застосовуються, із потрібними змінами, до солідарних вимог.
ARTICLE 11.2.4 (Allocation between joint and several obligees) СТАТТЯ 11.2.4 (Розподіл між солідарними кредиторами)
(1) As among themselves, joint and several obligees are entitled to equal shares, unless the circumstances indicate otherwise.
(2) An obligee who has received more than its share must transfer the excess to the other obligees to the extent of their respective shares.
(1) У відносинах між собою солідарні кредитори управнені в рівних частинах, якщо обставини не свідчать про інше.
(2) Кредитор, який отримав більше ніж належить йому згідно до його частини, зобовʼязаний передати перевищення іншим кредиторам, відповідно до обсягів їх частин.
зміст
^
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting