Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
перейти на початок сторінки

Chapter 7 Non-performance
Глава 7 Невиконання

перейти на попередню сторінку
SECTION 1: NON-PERFORMANCE IN GENERAL СЕКЦІЯ 1: НЕВИКОНАННЯ - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ARTICLE 7.1.1 (Non-performance defined) СТАТТЯ 7.1.1 (Визначення невиконання)
Non-performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including defective performance or late performance. Невиконання - нездатність особи виконати будь-яке з власних зобовʼязань за контрактом, в тому рахунку їх неналежне чи спізніле виконання.
ARTICLE 7.1.2 (Interference by the other party) СТАТТЯ 7.1.2 (Втручання іншої сторони)
A party may not rely on the nonperformance of the other party to the extent that such non-performance was caused by the first party’s act or omission or by another event for which the first party bears the risk. Сторона не має права посилатись на невиконання другою стороною, якщо таке невиконання було спричинене дією або бездіяльністю першої сторони чи іншою подією, ризик настання якої несе перша сторона.
ARTICLE 7.1.3 (Withholding performance) СТАТТЯ 7.1.3 (Притримання виконання)
(1) Where the parties are to perform simultaneously, either party may withhold performance until the other party tenders its performance.
(2) Where the parties are to perform consecutively, the party that is to perform later may withhold its performance until the first party has performed.
(1) У разі, коли сторони мають здійснити виконання одночасно, кожна зі сторін має право притримати виконання допоки друга сторона не запропонує виконання.
(2) У разі, коли сторони мають здійснити виконання послідовно, сторона, що зобовʼязана здійснити виконання останньою, має право притримати виконання, допоки перша сторона не здійснить виконання.
ARTICLE 7.1.4 (Cure by non-performing party) СТАТТЯ 7.1.4 (Усунення наслідків стороною, яка не здійснила виконання)
(1) The non-performing party may, at its own expense, cure any non-performance, provided that (a) without undue delay, it gives notice indicating the proposed manner and timing of the cure; (b) cure is appropriate in the circumstances; (c) the aggrieved party has no legitimate interest in refusing cure; and (d) cure is effected promptly.
(2) The right to cure is not precluded by notice of termination.
(3) Upon effective notice of cure, rights of the aggrieved party that are inconsistent with the non-performing party’s performance are suspended until the time for cure has expired.
(4) The aggrieved party may withhold performance pending cure.
(5) Notwithstanding cure, the aggrieved party retains the right to claim damages for delay as well as for any harm caused or not prevented by the cure.
(1) Сторона, яка не здійснила виконання, має право, за власний кошт, усунути наслідки такого невиконання, із виконанням наступного:
(а) без необгрунтованої затримки ця сторона заявить про запропонований спосіб та час усунення наслідків невиконання;
(б) спосіб усунення наслідків невиконання є прийнятним у наявних обставинах;
(в) постраждала сторона не має законного інтересу відмовитись від запропонованого засобу врегулювання; та
(г) заходи щодо усунення наслідків здійснюється невідкладно.
(2) Право щодо усунення наслідків невиконання не виключається заявою про припинення контракту.
(3) У разі здійснення належної заяви про усунення наслідків невиконання, права постраждалої сторони, що несумісні із заходами щодо усунення наслідків, які здійснюються стороною, яка не здійснила виконання, призупиняються до моменту завершення часу на здійснення таких заходів.
(4) Постраждала сторона має право зупинити власне виконання на час здійснення заходів щодо усунення наслідків невиконання.
(5) Незалежно від усунення наслідків невиконання, постраждала сторона залишає за собою право вимагати відшкодування збитків за затримку, а також будь-якої шкоди, спричиненої, чи не попередженої в ході усунення наслідків невиконання.
ARTICLE 7.1.5 (Additional period for performance) СТАТТЯ 7.1.5 (Додатковий строк на виконання)
(1) In a case of non-performance the aggrieved party may by notice to the other party allow an additional period of time for performance.
(2) During the additional period the aggrieved party may withhold performance of its own reciprocal obligations and may claim damages but may not resort to any other remedy. If it receives notice from the other party that the latter will not perform within that period, or if upon expiry of that period due performance has not been made, the aggrieved party may resort to any of the remedies that may be available under this Chapter.
(3) Where in a case of delay in performance which is not fundamental the aggrieved party has given notice allowing an additional period of time of reasonable length, it may terminate the contract at the end of that period. If the additional period allowed is not of reasonable length it shall be extended to a reasonable length. The aggrieved party may in its notice provide that if the other party fails to perform within the period allowed by the notice the contract shall automatically terminate.
(4) Paragraph (3) does not apply where the obligation which has not been performed is only a minor part of the contractual obligation of the non-performing party.
(1) У випадку невиконання постраждала сторона має право, шляхом здійснення повідомлення другій стороні, надати додатковий строк на виконання.
(2) Протягом додаткового строку постраждала сторона може призупинити виконання власних зустрічних зобовʼязань та вимагати відшкодування збитків, проте не має право удаватися до будь-яких інших засобів захисту. Якщо вона отримає повідомлення від другої сторони, що остання не здійснить виконання протягом такого строку, чи якщо по завершенню такого строку належне виконання не здійснене, постраждала сторона має право застосувати будь-які інші засоби захисту, доступні їй згідно до цієї Глави.
(3) Якщо у випадку затримки виконання, яка не є суттєвою, постраждала сторона повідомила про надання додаткового строку обгрунтованої тривалості, ця сторона має право припинити контракт із завершенням додаткового строку. Якщо був наданий додатковий строк необгрунтованої тривалості, він має бути подовжений до обгрунтованої тривалості. Постраждала сторона може у своєму повідомленні передбачити, що якщо друга сторона не здійснить виконання протягом наданого додаткового часу, контракт припиняється автоматично.
(4) Параграф (3) не застосовується, якщо зобовʼязання, яке не було виконане, є лише меншою частиною контрактного зобовʼязання сторони, яка не здійснила виконання.
ARTICLE 7.1.6 (Exemption clauses) СТАТТЯ 7.1.6 (Умови щодо виключень)
A clause which limits or excludes one party’s liability for non-performance or which permits one party to render performance substantially different from what the other party reasonably expected may not be invoked if it would be grossly unfair to do so, having regard to the purpose of the contract. Умова, якою обмежується чи виключається відповідальність однієї сторони за невиконання, або якою дозволяється одній стороні здійснити виконання, що сутєєво відрізняється від того, яке друга сторона обгрунтовано очікує, не може бути застосована, якщо її застосування призведе до явної несправедливості, з огляду на мету контракту.
ARTICLE 7.1.7 (Force majeure) СТАТТЯ 7.1.7 (Форс-мажор)
(1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.
(2) When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.
(3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt.
(4) Nothing in this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due.
(1) Сторона звільняється від відповідальності за невиконання зовобʼязання, якщо вона доведе, що невиконання сталося внаслідок перешкоди, яка знаходилась поза її контролем, та неможливо обгрунтовано очікувати, що цю перешкоду можна було передбачити в момент укладення контракту, чи уникнути або подолати її, або її наслідки.
(2) Якщо перешкода лише тимчасова, звільнення від відповідальності повинно діяти протягом такого строку, який є обгрунтованим, враховуючи наслідки дії перешкоди для виконання контракту.
(3) Сторона, яка невзмозі здійснити виконання, має повідомити другу сторону про перешкоду та її вплив на її можливість виконання. Якщо повідомлення не отримане другою стороною протягом обгрунтованого строку після того, як стороні, що невзмозі здійснити виконання (перша сторона), стало відомо про перешкоду, перша сторона є відповідальною за збитки, спричинені внаслідок такого неотримання.
(4) Умови цієї Статті не обмежують сторону у реалізації права припинити контракт або призупинити виконання чи вимагати сплати відсотків з належних грошових сум.
SECTION 2: RIGHT TO PERFORMANCE СЕКЦІЯ 2: ПРАВО НА ВИКОНАННЯ
ARTICLE 7.2.1 (Performance of monetary obligation) СТАТТЯ 7.2.1 (Виконання грошового зобовʼязання)
Where a party who is obliged to pay money does not do so, the other party may require payment. У разі не сплати грошової суми стороною, яка зобовʼязана це здійснити, друга сторона має право вимагати сплати.
ARTICLE 7.2.2 (Performance of non-monetary obligation) СТАТТЯ 7.2.2 (Виконання негрошового зобовʼязання)
Where a party who owes an obligation other than one to pay money does not perform, the other party may require performance, unless (a) performance is impossible in law or in fact; (b) performance or, where relevant, enforcement is unreasonably burdensome or expensive; (c) the party entitled to performance may reasonably obtain performance from another source; (d) performance is of an exclusively personal character; or (e) the party entitled to performance does not require performance within a reasonable time after it has, or ought to have, become aware of the non-performance. У разі невиконання стороною прийнятого негрошового зобовʼязання, друга сторона має право вимагати виконання, за винятком коли: (а) виконання є неможливим за законом чи фактично; (б) виконання чи, відповідно, примусове виконання є необгрунтовано обтяжливим або витратним; (в) сторона, отримувач виконання, обгрунтовано може отримати виконання з іншого джерела; (г) виконання має виключно персональний характер; або (д) сторона, отримувач виконання, не вимагає виконання протягом обгрунтованого строку після того, як їй стало відомо, чи мало стати відомим, про невиконання.
ARTICLE 7.2.3 (Repair and replacement of defective performance) СТАТТЯ 7.2.3 (Виправлення та заміна дефектного виконання)
The right to performance includes in appropriate cases the right to require repair, replacement, or other cure of defective performance. The provisions of Articles 7.2.1 and 7.2.2 apply accordingly. Право на виконання включає, у належних випадках, право вимагати виправлення, заміни, чи іншого способу усунення дефектного виконання. Положення Статей 7.2.1 та 7.2.2 застосовуються відповідно.
ARTICLE 7.2.4 (Judicial penalty) СТАТТЯ 7.2.4 (Штраф, призначений судом)
(1) Where the court orders a party to perform, it may also direct that this party pay a penalty if it does not comply with the order.
(2) The penalty shall be paid to the aggrieved party unless mandatory provisions of the law of the forum provide otherwise. Payment of the penalty to the aggrieved party does not exclude any claim for damages.
(1) У разі, коли суд призначає стороні здійснити виконання, він також може встановити цій стороні сплатити штраф, якщо вона не виконає судове рішення.
(2) Штраф має бути сплачений на користь постраждалої сторони, за винятком, коли обовʼязкові до виконання положення права, яке діє в місці судового розгляду, передбачають інше. Сплата штрафу на користь постраждалої сторони не позбавляє її права на предʼявлення вимог про відшкодування збитків.
ARTICLE 7.2.5 (Change of remedy) СТАТТЯ 7.2.5 (Зміна засобу відновлення порушеного права)
(1) An aggrieved party who has required performance of a non-monetary obligation and who has not received performance within a period fixed or otherwise within a reasonable period of time may invoke any other remedy.
(2) Where the decision of a court for performance of a non-monetary obligation cannot be enforced, the aggrieved party may invoke any other remedy.
(1) Постраждала сторона, яка висунула вимогу щодо виконання негрошового зобовʼязання та не отримала виконання протягом встановленого строку, або, у разі його невстановлення - протягом обгрунтованого строку, має право вжити будь-які інші засоби відновлення порушеного права.
(2) У разі, якщо рішення суду щодо здійснення виконання негрошового зобовʼязання не може бути виконано примусово, постраждала сторона має право вжити будь-які інші засоби відновлення порушеного права.
SECTION 3: TERMINATION СЕКЦІЯ 3: ПРИПИНЕННЯ
ARTICLE 7.3.1 (Right to terminate the contract) СТАТТЯ 7.3.1 (Право припинити контракт)
(1) A party may terminate the contract where the failure of the other party to perform an obligation under the contract amounts to a fundamental non-performance.
(2) In determining whether a failure to perform an obligation amounts to a fundamental non-performance regard shall be had, in particular, to whether (a) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was entitled to expect under the contract unless the other party did not foresee and could not reasonably have foreseen such result; (b) strict compliance with the obligation which has not been performed is of essence under the contract; (c) the non-performance is intentional or reckless; (d) the non-performance gives the aggrieved party reason to believe that it cannot rely on the other party’s future performance; (e) the non-performing party will suffer disproportionate loss as a result of the preparation or performance if the contract is terminated.
(3) In the case of delay the aggrieved party may also terminate the contract if the other party fails to perform before the time allowed it under Article 7.1.5 has expired.
(1) Сторона має право припинити контракт у разі, якщо нездатність іншої сторони виконати зобовʼязання за контрактом має ознаки суттєвого невиконання.
(2) Для визначення чи має нездатність сторони виконати зобовʼязання ознаки суттєвого невиконання, потрібно врахувати, насамперед, таке:
(а) чи невиконання суттєво позбавляє постраждалу сторону того, на що вона була вправі очікувати за контрактом, - за винятком, якщо друга сторона не передбачала та обгрунтовано не могла передбачити такий наслідок (суттєвість для постраждалої сторони такого невиконання);
(б) чи неухильне дотримання зобовʼязання, яке було невиконане, є принциповим за контрактом;
(в) чи невиконання є умисним чи необережним;
(г) чи невиконання дає постраждалій стороні підстави бути впевненою, що вона не може покластися на здійснення другою стороною виконання надалі;
(д) чи матиме невиконуюча сторона непропорційні втрати, як наслідок приготування чи виконання, у разі припинення контракту.
(3) В разі прострочення, постраждала сторона має також право припинити контракт, якщо друга сторона не здійснить виконання до завершення строку, наданого їй згідно до Статті 7.1.5.
ARTICLE 7.3.2 (Notice of termination) СТАТТЯ 7.3.2 (Повідомлення про припинення)
(1) The right of a party to terminate the contract is exercised by notice to the other party.
(2) If performance has been offered late or otherwise does not conform to the contract the aggrieved party will lose its right to terminate the contract unless it gives notice to the other party within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the offer or of the nonconforming performance.
(1) Право сторони припинити контракт реалізується шляхом повідомлення другої сторони.
(2) В разі, коли виконання було запропоновано із запізненням чи іншим чином невідповідне до контракту, постраждала сторона втратить своє право припинити контракт, якщо не повідомить другу сторону протягом обгрунтованого часу після того, як їй стало відомо чи мало стати відомим про пропозицію чи невідповідність виконання.
ARTICLE 7.3.3 (Anticipatory non-performance) СТАТТЯ 7.3.3 (Передбачуване невиконання)
Where prior to the date for performance by one of the parties it is clear that there will be a fundamental non-performance by that party, the other party may terminate the contract. У разі, коли, до настання строку виконання однією зі сторін, стає зрозуміло, що з її боку станеться суттєве невиконання, друга сторона має право припинити контракт.
ARTICLE 7.3.4 (Adequate assurance of due performance) СТАТТЯ 7.3.4 (Достатнє запевнення належного виконання)
A party who reasonably believes that there will be a fundamental non-performance by the other party may demand adequate assurance of due performance and may meanwhile withhold its own performance. Where this assurance is not provided within a reasonable time the party demanding it may terminate the contract. Сторона, яка обгрунтовано вважає, що з боку другої сторони матиме місце суттєве невиконання, має право вимагати достатнього запевнення належного виконання, та, водночас, має право призупинити здійснення власного виконання. В разі, якщо таке запевнення не надане протягом обгрунтованого строку, сторона, що його вимагає, має право припинити контракт.
ARTICLE 7.3.5 (Effects of termination in general) СТАТТЯ 7.3.5 (Наслідки припинення, загальні положення)
(1) Termination of the contract releases both parties from their obligation to effect and to receive future performance.
(2) Termination does not preclude a claim for damages for non-performance.
(3) Termination does not affect any provision in the contract for the settlement of disputes or any other term of the contract which is to operate even after termination.
(1) Припинення контракту звільняє обидві сторони від здійснення виконання та його отримання.
(2) Припинення не позбавляє права вимагати відшкодування збитків за невиконання.
(3) Припинення не впливає на будь-які положення контракту щодо врегулювання спорів або будь-які інші умови контракту, що мають зберігати дію навіть після припинення.
ARTICLE 7.3.6 (Restitution with respect to contracts to be performed at one time) СТАТТЯ 7.3.6 (Реституція щодо контрактів, які виконуються відразу)
(1) On termination of a contract to be performed at one time either party may claim restitution of whatever it has supplied under the contract, provided that such party concurrently makes restitution of whatever it has received under the contract.
(2) If restitution in kind is not possible or appropriate, an allowance has to be made in money whenever reasonable.
(3) The recipient of the performance does not have to make an allowance in money if the impossibility to make restitution in kind is attributable to the other party.
(4) Compensation may be claimed for expenses reasonably required to preserve or maintain the performance received.
(1) У разі припинення контракту, виконання якого здійснюється відразу, кожна зі сторін має право вимагати повернення наданого нею за контрактом, із одночасним поверненням отриманого за контрактом.
(2) Якщо реституція в натурі неможлива або недоречна, має бути здійснене грошове відшкодування за умови, що це є обгрунтованим.
(3) Отримувач виконання не зобовʼязаний здійснювати грошове відшкодування в разі, якщо неможливість здійснити повернення в натурі повʼязана із другою стороною.
(4) Компенсація витрат, обгрунтовано необхідних для збереження чи підтримання отриманого виконання, може бути предметом вимоги.
ARTICLE 7.3.7 (Restitution with respect to long-term contracts) СТАТТЯ 7.3.7 (Реституція щодо довготривалих контрактів)
(1) On termination of a long-term contract restitution can only be claimed for the period after termination has taken effect, provided the contract is divisible.
(2) As far as restitution has to be made, the provisions of Article 7.3.6 apply.
(1) У разі припинення довготривалого контракту, реституція може бути заявлена лише відносно періоду після того, як припинення відбулось, за умови, що контракт є подільним.
(2) Відносно реституції, яка має бути здійснена, застосовуються положення Статті 7.3.6.
SECTION 4: DAMAGES СЕКЦІЯ 4: ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
ARTICLE 7.4.1 (Right to damages) СТАТТЯ 7.4.1 (Право на відшкодування збитків)
Any non-performance gives the aggrieved party a right to damages either exclusively or in conjunction with any other remedies except where the non-performance is excused under these Principles. Будь-яке невиконання надає постраждалій стороні право на відшкодування збитків, або окремо, або в поєднанні із будь-яким іншим засобом захисту, за винятком випадків, коли відповідальність за невиконання не настає, згідно із цими Принципами.
ARTICLE 7.4.2 (Full compensation) СТАТТЯ 7.4.2 (Повна компенсація)
(1) The aggrieved party is entitled to full compensation for harm sustained as a result of the non-performance. Such harm includes both any loss which it suffered and any gain of which it was deprived, taking into account any gain to the aggrieved party resulting from its avoidance of cost or harm.
(2) Such harm may be non-pecuniary and includes, for instance, physical suffering or emotional distress.
(1) Постраждала сторона має право на повну компенсацію шкоди, спричиненої внаслідок невиконання. Така шкода включає як будь-які беспосередньо понесені збитки, так і втрачену вигоду, беручи до уваги, при цьому, й вигоду, яку постраждала сторона отримала внаслідок уникнення витрат чи шкоди.
(2) Спричинені збитки можуть мати нематеріальний характер та включати, наприклад, фізичні чи емоційні страждання.
ARTICLE 7.4.3 (Certainty of harm) СТАТТЯ 7.4.3 (Певність шкоди)
(1) Compensation is due only for harm, including future harm, that is established with a reasonable degree of certainty.
(2) Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability of its occurrence.
(3) Where the amount of damages cannot be established with a sufficient degree of certainty, the assessment is at the discretion of the court.
(1) Компенсації підлягає лише шкода, враховуючи майбутню шкоду, яка встановлена із обгрунтованою ступінню певності.
(2) Компенсації може підлягати втрата шансу, пропорційно до вірогідності його настання.
(3) Якщо розмір збитків не може бути встановлений із достатньою ступінню певності, визначення залишається на вирішення суду.
ARTICLE 7.4.4 (Foreseeability of harm) СТАТТЯ 7.4.4 (Передбачуваність шкоди)
The non-performing party is liable only for harm which it foresaw or could reasonably have foreseen at the time of the conclusion of the contract as being likely to result from its nonperformance. Сторона, яка нездійснила виконання, відповідальна лише за шкоду, яку вона передбачала, чи обгрунтовано мала передбачати в момент укладення контракту, як таку, що вірогідно матиме місце у випадку її невиконання.
ARTICLE 7.4.5 (Proof of harm in case of replacement transaction) СТАТТЯ 7.4.5 (Доведення шкоди у випадку транзакції щодо заміщення)
Where the aggrieved party has terminated the contract and has made a replacement transaction within a reasonable time and in a reasonable manner it may recover the difference between the contract price and the price of the replacement transaction as well as damages for any further harm. Якщо постраждала сторона припинила контракт та здійснила транзакцію щодо заміщення протягом обгрунтованого строку та у обгрунтований спосіб, вона має право на відшкодування різниці між ціною за контрактом та ціною за транзакцією щодо заміщення, а також на відшкодування за будь-яку подальшу шкоду.
ARTICLE 7.4.6 (Proof of harm by current price) СТАТТЯ 7.4.6 (Доведення шкоди за поточною ціною)
(1) Where the aggrieved party has terminated the contract and has not made a replacement transaction but there is a current price for the performance contracted for, it may recover the difference between the contract price and the price current at the time the contract is terminated as well as damages for any further harm.
(2) Current price is the price generally charged for goods delivered or services rendered in comparable circumstances at the place where the contract should have been performed or, if there is no current price at that place, the current price at such other place that appears reasonable to take as a reference.
(1) Якщо потерпіла сторона припинила контракт і не здійснила транзакцію щодо заміщення, але існує поточна ціна виконання, щодо якого укладено контракт, вона має право на відшкодування різниці між ціною контракту та поточною ціною, чинною на момент припинення дії контракту, а також на відшкодування за будь-яку подальшу шкоду.
(2) Поточна ціна - це ціна, яка у більшості випадків стягується за поставлені чи надані, за схожих обставин, товари або послуги, у місці, де контракт повинен був бути виконаний, або, якщо в цьому місці немає поточної ціни, - поточна ціна в такому іншому місці, яке обгрунтовано можна взяти за взірець.
ARTICLE 7.4.7 (Harm due in part to aggrieved party) СТАТТЯ 7.4.7 (Шкода, що частково відноситься на постраждалу сторону)
Where the harm is due in part to an act or omission of the aggrieved party or to another event for which that party bears the risk, the amount of damages shall be reduced to the extent that these factors have contributed to the harm, having regard to the conduct of each of the parties. Якщо шкода частково заподіяна внаслідок дії чи бездіяльності постраждалої сторони або внаслідок іншої події, за яку ця сторона несе ризик, сума відшкодування повинна бути зменшена на розмір, у якому ці чинники вплинули на розмір шкоди, з урахуванням поведінки кожної зі сторін.
ARTICLE 7.4.8 (Mitigation of harm) СТАТТЯ 7.4.8 (Зменшення шкоди)
(1) The non-performing party is not liable for harm suffered by the aggrieved party to the extent that the harm could have been reduced by the latter party’s taking reasonable steps.
(2) The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred in attempting to reduce the harm.
(1) Сторона, яка не здійснила виконання не несе відповідальність за шкоду, завдану постраждалій стороні, в мірі, в якій така шкода повинна була бути зменшена обгрунтованими діями постраждалої сторони.
(2) Постраждала сторона має право на відшкодування будь-яких витрат, обгрунтовано понесених в звʼязку із намаганням зменшити шкоду.
ARTICLE 7.4.9 (Interest for failure to pay money) СТАТТЯ 7.4.9 (Проценти у випадку нездійснення зобовʼязання сплатити гроші)
(1) If a party does not pay a sum of money when it falls due the aggrieved party is entitled to interest upon that sum from the time when payment is due to the time of payment whether or not the non-payment is excused.
(2) The rate of interest shall be the average bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the currency of payment at the place for payment, or where no such rate exists at that place, then the same rate in the State of the currency of payment. In the absence of such a rate at either place the rate of interest shall be the appropriate rate fixed by the law of the State of the currency of payment.
(3) The aggrieved party is entitled to additional damages if the non-payment caused it a greater harm.
(1) Якщо сторона не сплачує грошову суму в належний строк, постраждала сторона має право нарахувати проценти на цю суму з моменту, коли платіж мав бути здійснений, до моменту платежу, незалежно від того, чи сторона звільнена від відповідальності за несплату.
(2) Ставка проценту має бути встановлена в розмірі середньої банківської короткострокової кредитної ставки для основних позичальників, яка переважно застосовується щодо кредитів у валюті платежу в місці платежу, або, якщо такої ставки немає в цьому місці, відповідна ставка Держави валюти платежу. У випадку відсутності обидвох таких ставок, процентною ставкою має бути прийнятна ставка, встановлена правом Держави валюти платежу.
(3) Постраждала сторона має право на відшкодування додаткових витрат, якщо несплата спричинила їй більшу шкоду.
ARTICLE 7.4.10 (Interest on damages) СТАТТЯ 7.4.10 (Проценти на відшкодування)
Unless otherwise agreed, interest on damages for non-performance of non-monetary obligations accrues as from the time of nonperformance. За винятком, якщо погоджене інше, проценти на відшкодування за невиконання негрошового зобовʼязання нараховуються з моменту невиконання.
ARTICLE 7.4.11 (Manner of monetary redress) СТАТТЯ 7.4.11 (Спосіб грошового відшкодування)
(1) Damages are to be paid in a lump sum. However, they may be payable in instalments where the nature of the harm makes this appropriate.
(2) Damages to be paid in instalments may be indexed.
(1) Відшкодування має бути сплачене повністю єдиним платежом. Проте, воно може бути сплачене частинами, якщо характер шкоди робить це доречним.
(2) Відшкодування, що має бути сплачене частинами, може бути проіндексоване.
ARTICLE 7.4.12 (Currency in which to assess damages) СТАТТЯ 7.4.12 (Валюта, в якій має бути визначене відшкодування)
Damages are to be assessed either in the currency in which the monetary obligation was expressed or in the currency in which the harm was suffered, whichever is more appropriate. Відшкодування має бути визначене в валюті, в якій було виражене грошове зобовʼязанання, або в валюті, в якій була понесена шкода, в залежності від того, що є більш доречним.
ARTICLE 7.4.13 (Agreed payment for non-performance) СТАТТЯ 7.4.13 (Узгоджений платіж за невиконання)
(1) Where the contract provides that a party who does not perform is to pay a specified sum to the aggrieved party for such nonperformance, the aggrieved party is entitled to that sum irrespective of its actual harm.
(2) However, notwithstanding any agreement to the contrary the specified sum may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the harm resulting from the non-performance and to the other circumstances.
(1) В разі, якщо контрактом передбачено, що сторона, яка не здійснить виконання, має сплатити певну суму постраждалій стороні в разі такого невиконання, постраждала сторона має право на таку суму, незалежно від дійсно спричиненої їй шкоди.
(2) Проте, попри будь-які домовленості щодо протилежного, обумовлена сума має бути зменшена до обгрунтованого розміру в разі, якщо вона надмірно велика в порівнянні зі шкодою, завданою внаслідок невиконання, або в зв'язку із іншими обставинами.
зміст
^
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting