Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

Chapter 5 Content, third party rights and conditions
Глава 5 Зміст, права третіх осіб, умови

перейти на попередню сторінку
SECTION 1: CONTENT СЕКЦІЯ 1: ЗМІСТ
ARTICLE 5.1.1 (Express and implied obligations) СТАТТЯ 5.1.1 (Виражені та імпліцитні зобовʼязання)
The contractual obligations of the parties may be express or implied. Зобовʼязання сторін за контрактом можуть бути вираженими або імпліцитними (такими, що маються на увазі).
ARTICLE 5.1.2 (Implied obligations) СТАТТЯ 5.1.2 (Імпліцитні зобовʼязання)
Implied obligations stem from (a) the nature and purpose of the contract; (b) practices established between the parties and usages; (c) good faith and fair dealing; (d) reasonableness. Імпліцитні зобовʼязання походять з (а) природи та мети контракта; (б) встановленої між сторонами практики та звичаїв; (в) добросовісності та чесного ведення справ; (г) обгрунтованості.
ARTICLE 5.1.3 (Co-operation between the parties) СТАТТЯ 5.1.3 (Співпраця між сторонами)
Each party shall cooperate with the other party when such co-operation may reasonably be expected for the performance of that party’s obligations. Кожна сторона має співпрацювати з другою, коли така співпраця може бути обгрунтовано очікуваною для виконання зобовʼязань такої другої сторони.
ARTICLE 5.1.4 (Duty to achieve a specific result. Duty of best efforts) СТАТТЯ 5.1.4 (Обовʼязок досягнути певний результат. Обовʼязок докласти всі зусілля)
(1) To the extent that an obligation of a party involves a duty to achieve a specific result, that party is bound to achieve that result.
(2) To the extent that an obligation of a party involves a duty of best efforts in the performance of an activity, that party is bound to make such efforts as would be made by a reasonable person of the same kind in the same circumstances.
(1) В мірі, в якій зобовʼязання сторони передбачає обовʼязок досягти певного результату, ця сторона зобовʼязана досягти цей результат.
(2) В мірі, в якій зобовʼязання сторони передбачає обовʼязок докласти всі зусилля у виконанні дії, ця сторона зобовʼязана здійснити такі зусилля, як це зробила би у схожих обставинах будь-яка розумна особа такого ж складу.
ARTICLE 5.1.5 (Determination of kind of duty involved) СТАТТЯ 5.1.5 (Визначення характеру обовʼязку, що передбачається)
In determining the extent to which an obligation of a party involves a duty of best efforts in the performance of an activity or a duty to achieve a specific result, regard shall be had, among other factors, to (a) the way in which the obligation is expressed in the contract; (b) the contractual price and other terms of the contract; (c) the degree of risk normally involved in achieving the expected result; (d) the ability of the other party to influence the performance of the obligation. При визначенні міри, в якій зобовʼязання сторони передбачає обовʼязок докласти всі зусилля у виконанні дії або обовʼязок досягти певного результату, увага має бути приділена, серед іншого, до (а) способу, в який зобовʼязання виражене в контракті; (б) ціни контракту та інших положень контракту; (в) ступеня ризику, який звичайно передбачається при досягненні очікуваного результату; (г) можливості другої сторони впливати на виконання зобовʼязання.
ARTICLE 5.1.6 (Determination of quality of performance) СТАТТЯ 5.1.6 (Визначення якості виконання)
Where the quality of performance is neither fixed by, nor determinable from, the contract a party is bound to render a performance of a quality that is reasonable and not less than average in the circumstances. У разі, якщо якість виконання не визначена й не може бути визначена зі змісту контракта, сторона зобовʼязана досягти виконання такої якості, яка є обгрунтованою та не нижчою ніж середня у подібних обставинах.
ARTICLE 5.1.7 (Price determination) СТАТТЯ 5.1.7 (Визначення ціни)
(1) Where a contract does not fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such performance in comparable circumstances in the trade concerned or, if no such price is available, to a reasonable price.
(2) Where the price is to be determined by one party and that determination is manifestly unreasonable, a reasonable price shall be substituted notwithstanding any contract term to the contrary.
(3) Where the price is to be fixed by one party or a third person, and that party or third person does not do so, the price shall be a reasonable price.
(4) Where the price is to be fixed by reference to factors which do not exist or have ceased to exist or to be accessible, the nearest equivalent factor shall be treated as a substitute.
(1) В разі, якщо контрактом не передбачена ціна чи спосіб її визначення, вважається, за відсутності підстав стверджувати інше, що сторони зробили посилання на ціну, яка повсюдно використовується в цей час для такого виконання у схожіх обставинах у відповідній сфері торгівлі або, якщо така ціна відсутня, на обгрунтовану ціну.
(2) В разі, якщо ціну має визначити одна сторона, й визначена, таким чином, ціна є явно необгрунтованою, незалежно від положень контракту, має бути встановлена обгрунтована ціна, на заміну.
(3) Якщо ціну має визначити одна сторона або третя особа, й така сторона або третя особа цього не робить, ціною є обгрунтована ціна.
(4) Якщо ціна має бути визначена в звʼязку із показниками, які не існують, або припинили існування чи бути досяжними, в якості заміни має бути застосований найближчий еквівалентний показник.
ARTICLE 5.1.8 (Termination of a contract for an indefinite period) СТАТТЯ 5.1.8 (Припинення контракту, укладеного на невизначений термін)
A contract for an indefinite period may be terminated by either party by giving notice a reasonable time in advance. As to the effects of termination in general, and as to restitution, the provisions in Articles 7.3.5 and 7.3.7 apply. Контракт, укладений на невизначений термін, може бути припинений кожною стороною, шляхом направлення сповіщення завчасно, протягом обгрунтованого часу до моменту припинення. Як до наслідків припинення в цілому, так і до реституції застосовуються положення Статей 7.3.5 та 7.3.7.
ARTICLE 5.1.9 (Release by agreement) СТАТТЯ 5.1.9 (Звільнення від зобовʼязання за угодою)
(1) An obligee may release its right by agreement with the obligor.
(2) An offer to release a right gratuitously shall be deemed accepted if the obligor does not reject the offer without delay after having become aware of it.
(1) Кредитор може звільнити боржника від зобовʼязання за угодою із ним.
(2) Пропозиція безвідплатно звільнити від зобовʼязання вважатиметься прийнятою, якщо боржник не відмовився від пропозиції відразу після ознайомлення із нею.
SECTION 2: THIRD PARTY RIGHTS СЕКЦІЯ 2: ПРАВА ТРЕТІХ СТОРІН
ARTICLE 5.2.1 (Contracts in favour of third parties) СТАТТЯ 5.2.1 (Контракти на користь третіх сторін)
(1) The parties (the “promisor” and the “promisee”) may confer by express or implied agreement a right on a third party (the “beneficiary”).
(2) The existence and content of the beneficiary’s right against the promisor are determined by the agreement of the parties and are subject to any conditions or other limitations under the agreement.
(1) Сторони ("боржник" та "кредитор") можуть, шляхом вираженої чи імпліцитної угоди, надати право третій стороні ("бенефіціар").
(2) Існування та зміст права бенефіціара по відношенню до боржника визначаються угодою сторін, і є предметом існуючих умов та обмежень, згідно до угоди.
ARTICLE 5.2.2 (Third party identifiable) СТАТТЯ 5.2.2 (Можливість ідентифікувати третю сторону)
The beneficiary must be identifiable with adequate certainty by the contract but need not be in existence at the time the contract is made. Бенефіціар має бути таким, якого можна із належною впевненістю визначити відповідно до контракту, проте бенефіціар не обовʼязково має існувати в момент укладення контракту.
ARTICLE 5.2.3 (Exclusion and limitation clauses) СТАТТЯ 5.2.3 (Умови щодо виключення та обмемеження)
The conferment of rights in the beneficiary includes the right to invoke a clause in the contract which excludes or limits the liability of the beneficiary. Обсяг прав бенефіціара включає право посилатись на умову контракту, якою виключена чи обмежена відповідальність бенефіціара.
ARTICLE 5.2.4 (Defences) СТАТТЯ 5.2.4 (Засоби захисту)
The promisor may assert against the beneficiary all defences which the promisor could assert against the promisee. Боржник вправі заявляти проти бенефіціара усі засоби захисту, які боржник може заявити проти кредитора.
ARTICLE 5.2.5 (Revocation) СТАТТЯ 5.2.5 (Скасування)
The parties may modify or revoke the rights conferred by the contract on the beneficiary until the beneficiary has accepted them or reasonably acted in reliance on them. Сторони можуть змінити чи скасувати надані бенефіціару за контрактом права до моменту їх акцептування бенефіціаром або до моменту, коли бенефіціар почав обгрунтовано діяти, покладаючись на такі права.
ARTICLE 5.2.6 (Renunciation) СТАТТЯ 5.2.6 (Відмова від права)
The beneficiary may renounce a right conferred on it. Бенефіціар може відмовитись від наданого йому права.
SECTION 3: CONDITIONS СЕКЦІЯ 3: УМОВИ
ARTICLE 5.3.1 (Types of condition) СТАТТЯ 5.3.1 (Види умов)
A contract or a contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of a future uncertain event, so that the contract or the contractual obligation only takes effect if the event occurs (suspensive condition) or comes to an end if the event occurs (resolutive condition). Контракт або контрактне зобовʼязання можуть бути залежними від настання майбутньої непевної події, - тобто контракт чи контрактне зобовʼязання вступають в дію лише якщо подія настає (відкладальна умова), або припиняють дію якщо подія настає (скасувальна умова).
ARTICLE 5.3.2 (Effect of conditions) СТАТТЯ 5.3.2 (Дія умов)
Unless the parties otherwise agree: (a) the relevant contract or contractual obligation takes effect upon fulfilment of a suspensive condition; (b) the relevant contract or contractual obligation comes to an end upon fulfilment of a resolutive condition. Якщо сторони не передбачили інше: (а) відповідний контракт або контрактне зобовʼязання вступає в дію з моменту настання відкладальної умови; (б) відповідний контракт або контрактне зобовʼязання припиняється з моменту настання скасувальної умови.
ARTICLE 5.3.3 (Interference with conditions) СТАТТЯ 5.3.3 (Перешкоджання настанню умов)
(1) If fulfilment of a condition is prevented by a party, contrary to the duty of good faith and fair dealing or the duty of co-operation, that party may not rely on the non-fulfilment of the condition.
(2) If fulfilment of a condition is brought about by a party, contrary to the duty of good faith and fair dealing or the duty of co-operation, that party may not rely on the fulfilment of the condition.
(1) Якщо настанню умови перешкоджає сторона, всупереч обовʼязку діяти сумлінно й відповідно до правил чесного ведення справ або обовʼязку співробітництва, ця сторона не може посилатися на ненастання умови.
(2) Якщо до настання умови призвели дії сторони, всупереч обовʼязку діяти сумлінно й відповідно до правил чесного ведення справ або обовʼязку співробітництва, ця сторона не може посилатися на настання умови.
ARTICLE 5.3.4 (Duty to preserve rights) СТАТТЯ 5.3.4 (Обовʼязок зберігати права)
Pending fulfilment of a condition, a party may not, contrary to the duty to act in accordance with good faith and fair dealing, act so as to prejudice the other party’s rights in case of fulfilment of the condition. До настання умови сторона, згідно до обовʼязку діяти сумлінно й відповідно до правил чесного ведення справ, не повинна наносити шкоди правам другої сторони, які та матиме у випадку настання умови.
ARTICLE 5.3.5 (Restitution in case of fulfilment of a resolutive condition) СТАТТЯ 5.3.5 (Реституція у випадку настання скасувальної умови)
(1) On fulfilment of a resolutive condition, the rules on restitution set out in Articles 7.3.6 and 7.3.7 apply with appropriate adaptations.
(2) If the parties have agreed that the resolutive condition is to operate retroactively, the rules on restitution set out in Article 3.2.15 apply with appropriate adaptations.
(1) У випадку настання скасувальної умови, застосовуються, із відповідної адаптацією, правила щодо реституції, передбачені Статтями 7.3.6 та 7.3.7.
(2) Якщо сторони погодили, що скасувальна умова має зворотню дію, застосовуються, із відповідною адаптацією, правила щодо реституції, передбачені Статтею 3.2.15.

The translation of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts provided by the Lawanalytics project - Ukrainian legal translation of contracts, agreements, POA, articles of association, court decisions, statutes, bylaws, conventions, recommendations, analytical materials and guides.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting