Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Авторизація
підписатися опції

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія проти дії
Roman

ПРИНЦИПИ УНІДРУА 2016

> Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, в редакції 2016 р.


Chapter 2 Formation and authority of agents
Глава 2 Укладення контракту та представництво

SECTION 1: FORMATION СЕКЦІЯ 1: Укладення
ARTICLE 2.1.1 (Manner of formation) СТАТТЯ 2.1.1 (Спосіб укладення)
A contract may be concluded either by the acceptance of an offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement. Контракт може бути укладений шляхом прийняття пропозиції або поведінкою сторін, яка достатньо свідчить про угоду.
ARTICLE 2.1.2 (Definition of offer) СТАТТЯ 2.1.2 (Визначення пропозиції)
A proposal for concluding a contract constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance. Запрошення до укладення контракту є пропозицією, якщо воно є достатньо чітким та виражає намір оферента (особи, яка робить пропозицію) бути звʼязаним у випадку прийняття пропозиції.
ARTICLE 2.1.3 (Withdrawal of offer) СТАТТЯ 2.1.3 (Відкликання пропозиції)
(1) An offer becomes effective when it reaches the offeree.
(2) An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeree before or at the same time as the offer.
(1) Пропозиція набуває чинності коли вона досягає адресата.
(2) Пропозиція, навіть остаточна, може бути відкликана, якщо відкликання досягає адресата до або в той самий час, що й пропозиція.
ARTICLE 2.1.4 (Revocation of offer) СТАТТЯ 2.1.4 (Скасування пропозиції)
(1) Until a contract is concluded an offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before it has dispatched an acceptance.
(2) However, an offer cannot be revoked
(a) if it indicates, whether by stating a fixed time for acceptance or otherwise, that it is irrevocable; or (b) if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer.
(1) До укладення контракту пропозиція може бути скасована, якщо скасування досягне адресата до того, як він відправить акцепт.
(2) Проте, пропозиція не може бути скасована:
(а) якщо її умовами, - шляхом визначення часу на відповідь чи у інший спосіб, - передбачено, що вона є остаточною; або (б) якщо для адресата є обгрунтованим покластися на пропозицію, як на остаточну, й адресат вчиняє дію, покладаючись на пропозицію.
ARTICLE 2.1.5 (Rejection of offer) СТАТТЯ 2.1.5 (Відмова від пропозиції)
An offer is terminated when a rejection reaches the offeror. Пропозиція припиняється коли відмова досягає оферента.
ARTICLE 2.1.6 (Mode of acceptance) СТАТТЯ 2.1.6 (Спосіб прийняття пропозиції)
(1) A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.
(2) An acceptance of an offer becomes effective when the indication of assent reaches the offeror.
(3) However, if, by virtue of the offer or as a result of practices which the parties have established between themselves or of usage, the offeree may indicate assent by performing an act without notice to the offeror, the acceptance is effective when the act is performed.
(1) Зроблена заява або інша поведінка адресата, що свідчить про згоду із пропозицією, є акцептом (прийняттям пропозиції). Мовчання або відсутність дій само по собі не вважається акцептом.
(2) Прийняття пропозиції набуває чинності коли демонстрація згоди досягає оферента.
(3) Проте, якщо, відповідно до змісту пропозиції, чи внаслідок практики, яка склалась між сторонами, чи звичаю, адресат може продемонструвати згоду шляхом вчинення дії без повідомлення оферента, прийняття пропозиції набуває чинності коли така дія вчинена.
ARTICLE 2.1.7 (Time of acceptance) СТАТТЯ 2.1.7 (Строк прийняття пропозиції)
An offer must be accepted within the time the offeror has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable time having regard to the circumstances, including the rapidity of the means of communication employed by the offeror. An oral offer must be accepted immediately unless the circumstances indicate otherwise. Пропозиція має бути прийнята протягом строку, визначеного оферентом, або, якщо такий строк не визначений, протягом обгрунтованого строку, відповідно до обставин, враховуючи швидкість засобів звʼязку, використаних оферентом. На усну пропозицію відповідь має бути надана негайно, якщо обставинами не перебачається інше.
ARTICLE 2.1.8 (Acceptance within a fixed period of time) СТАТТЯ 2.1.8 (Прийняття пропозиції в межах визначеного строку)
A period of acceptance fixed by the offeror begins to run from the time that the offer is dispatched. A time indicated in the offer is deemed to be the time of dispatch unless the circumstances indicate otherwise. Строк для прийняття пропозиції, встановлений оферентом, починається з моменту відправлення пропозиції. Час складання, позначений в пропозиції, вважається часом її відправлення, якщо обставинами не передбачається інше.
ARTICLE 2.1.9 (Late acceptance. Delay in transmission) СТАТТЯ 2.1.9 (Спізніле прийняття пропозиції. Затримка в переданні)
(1) A late acceptance is nevertheless effective as an acceptance if without undue delay the offeror so informs the offeree or gives notice to that effect.
(2) If a communication containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without undue delay, the offeror informs the offeree that it considers the offer as having lapsed.
(1) Спізніле прийняття пропозиції все ж набуває чинності, якщо оферент, без надмірної затримки, поінформував про таку чинність адресата пропозиції або заявив про таку чинність.
(2) Якщо засіб звʼязку, яким із затримкою надіслано спізніле прийняття пропозиції, свідчить, що воно було відправлене за обставин, за яких, якщо б його передання було нормальним, воно б досягло оферента вчасно, - спізніле прийняття пропозиції набуває чинності, за винятком, якщо без надмірної затримки, оферент поінформував адресата, що він вважає пропозицію припиненою.
ARTICLE 2.1.10 (Withdrawal of acceptance) СТАТТЯ 2.1.10 (Відкликання прийняття пропозиції)
An acceptance may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeror before or at the same time as the acceptance would have become effective. Прийняття пропозиції може бути відкликане, якщо повідомлення про це досягне оферента до або в той самий час, коли прийняття пропозиції набуло б чинності.
ARTICLE 2.1.11 (Modified acceptance) СТАТТЯ 2.1.11 (Змінене прийняття пропозиції)
(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer.
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects to the discrepancy. If the offeror does not object, the terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.
(1) Відповідь на пропозицію, яка має вигляд прийняття пропозиції, проте містить доповнення, обмеження чи інші зміни, є відмовою від пропозиції та має силу зустрічної пропозиції.
(2) Однак, відповідь на пропозицію, яка має вигляд прийняття пропозиції, проте містить додаткові чи інші умови, які, натомість, не змінюють змістовно (матеріально) умови, визначені в пропозиції, має силу прийняття пропозиції, за умови, що оферент, без надмірної затримки, не заперечив проти розбіжності. Якщо оферент не заперечує, умови контракту становлять умови пропозиції із доповненнями, що містяться у такій відповіді (акцепті) пропозиції.
ARTICLE 2.1.12 (Writings in confirmation) СТАТТЯ 2.1.12 (Документи про затвердження)
If a writing which is sent within a reasonable time after the conclusion of the contract and which purports to be a confirmation of the contract contains additional or different terms, such terms become part of the contract, unless they materially alter the contract or the recipient, without undue delay, objects to the discrepancy. Якщо документ, який надісланий протягом обгрунтованого часу після укладення контракту та має вигляд документу про затвердження (конфірмацію) контракту, містить додаткові чи інші умови, такі умови стають частиною контракту, за винятком, коли вони змістовно (матеріально) змінюють контракт, чи отримувач, без надмірної затримки, заперечив проти розбіжностей.
ARTICLE 2.1.13 (Conclusion of contract dependent on agreement on specific matters or in a particular form) CТАТТЯ 2.1.13 (Укладення контракту в залежності від досягнення згоди щодо спеціальних положень або в особливій формі)
Where in the course of negotiations one of the parties insists that the contract is not concluded until there is agreement on specific matters or in a particular form, no contract is concluded before agreement is reached on those matters or in that form. Якщо, за перебігом переговорів, одна зі сторін наполягає, що контракт не є укладеним допоки не досягнута згода щодо спеціальних положень або в особливій формі, - контракт не є укладеним допоки така згода щодо спеціальних положень або в особливій формі не досягнута.
ARTICLE 2.1.14 (Contract with terms deliberately left open) СТАТТЯ 2.1.14 (Контракт із положеннями, що залишені відкритими навмисно)
(1) If the parties intend to conclude a contract, the fact that they intentionally leave a term to be agreed upon in further negotiations or to be determined by one of the parties or by a third person does not prevent a contract from coming into existence.
(2) The existence of the contract is not affected by the fact that subsequently (a) the parties reach no agreement on the term; (b) the party who is to determine the term does not do so; or (c) the third person does not determine the term, provided that there is an alternative means of rendering the term definite that is reasonable in the circumstances, having regard to the intention of the parties.
(1) Якщо сторони мають намір укласти контракт, той факт, що вони навмисно залишають окреме положення контракту для подальшого узгодження протягом майбутніх перемовин, або на визначення однієї зі сторін чи третьої особи, не заперечує самого існування контракту.
(2) На існування контракту не має впливу той факт, що в подальшому
(а) сторони не досягли згоди щодо залишеного відкритим положення,
(б) сторона, яка має визначити відкрите положення, це не робить, або
(в) третя особа не визначає положення,
- якщо існують інші засоби визначення положення, які є обгрунтованими в цих обставинах, відповідно до намірів сторін.
ARTICLE 2.1.15 (Negotiations in bad faith) СТАТТЯ 2.1.15 (Недобросовісні перемовини)
(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.
(2) However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party.
(3) It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party.
(1) Сторона вільна у веденні перемовин і не несе відповідальність за недосягнення згоди.
(2) Проте, сторона, яка веде перемовини або розірвує їх всупереч принципу добросовісності, відповідає за збитки, спричинені другій стороні.
(3) Зокрема, недобросовісною поведінкою сторони є вступ або продовження перемовин, коли вона не має наміру досягти згоди з другою стороною.
ARTICLE 2.1.16 (Duty of confidentiality) СТАТТЯ 2.1.16 (Зобовʼязання щодо конфіденційності)
Where information is given as confidential by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or to use it improperly for its own purposes, whether or not a contract is subsequently concluded. Where appropriate, the remedy for breach of that duty may include compensation based on the benefit received by the other party. Якщо стороною в межах перемовин інформація надана як конфіденційна, друга сторона зобовʼязана її не розголошувати й не використовувати її некоректно у власних інтересах, незалежно від того чи укладений контракт в подальшому. Коли це доречно, засіб захисту, у випадку порушення цього обовʼязку, має включати компенсацію, визначену на підставі вигоди, отриманої другою стороною.
ARTICLE 2.1.17 (Merger clauses) СТАТТЯ 2.1.17 (Положення щодо поглинання)
A contract in writing which contains a clause indicating that the writing completely embodies the terms on which the parties have agreed cannot be contradicted or supplemented by evidence of prior statements or agreements. However, such statements or agreements may be used to interpret the writing. Письмовий контракт, який містить положення про те, що укладений письмовий документ в повному обсязі включає положення, відносно яких сторонами досягнута згода, не може бути заперечений чи доповнений доказами про попередні заяви чи угоди. Проте, такі заяви чи угоди можуть бути використані для тлумачення письмового документу.
ARTICLE 2.1.18 (Modification in a particular form) СТАТТЯ 2.1.18 (Зміна в певній формі)
A contract in writing which contains a clause requiring any modification or termination by agreement to be in a particular form may not be otherwise modified or terminated. However, a party may be precluded by its conduct from asserting such a clause to the extent that the other party has reasonably acted in reliance on that conduct. Письмовий контракт, який містить положення, відповідно до якого зміна чи припинення контракту за згодою сторін повинна відбуватись в певній формі, не може бути змінений чи припинений інакше. Проте, вимога про вчинення зміни або припинення в певній формі може не застосовуватися в зв'язку із поведінкою сторони, якщо друга сторона відповідно обгрунтовано діяла, спираючись на таку поведінку.
ARTICLE 2.1.19 (Contracting under standard terms) СТАТТЯ 2.1.19 (Укладення контракту за стандартними положеннями)
(1) Where one party or both parties use standard terms in concluding a contract, the general rules on formation apply, subject to Articles 2.1.20 – 2.1.22.
(2) Standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one party and which are actually used without negotiation with the other party.
(1) Якщо сторона чи обидві сторони використовують стандартні положення для укладення контракту, застосовуються загальні правила, передбачені Статтями 2.1.20 – 2.1.22.
(2) Стандартні положення – це положення, які заздалегідь розроблені для застосування взагалі, використовуються стороною неодноразово й фактично без перемовин з іншою стороною.
ARTICLE 2.1.20 (Surprising terms) СТАТТЯ 2.1.20 (Несподівані положення)
(1) No term contained in standard terms which is of such a character that the other party could not reasonably have expected it, is effective unless it has been expressly accepted by that party.
(2) In determining whether a term is of such a character regard shall be had to its content, language and presentation.
(1) Стандартне положення, що має характер, який друга сторона не могла обгрунтовано очікувати, не є чинним, за винятком випадку, коли воно було окремо схвалено цією стороною.
(2) При визначенні чи має положення несподіваний характер повинні бути прийняті до уваги його зміст, формулювання та подання.
ARTICLE 2.1.21 (Conflict between standard terms and non-standard terms) СТАТТЯ 2.1.21 (Конфлікт між стандартними та звичайними положеннями)
In case of conflict between a standard term and a term which is not a standard term the latter prevails. У випадку конфлікту між стандартними та звичайними положеннями, останні мають перевагу.
ARTICLE 2.1.22 (Battle of forms) СТАТТЯ 2.1.22 (Боротьба форм)
Where both parties use standard terms and reach agreement except on those terms, a contract is concluded on the basis of the agreed terms and of any standard terms which are common in substance unless one party clearly indicates in advance, or later and without undue delay informs the other party, that it does not intend to be bound by such a contract. Якщо обидві сторони використовують стандартні положення й досягають згоди в усьому, окрім стандартних положень, контракт є укладеним на основі узгоджених положень та будь-яких стандартних положень, які є спільними за суттю, - за винятком випадку, коли сторона чітко, заздалегідь, чи згодом, але без надмірної затримки, поінформувала іншу про те, що вона не має наміру бути повʼязаною таким контрактом.
SECTION 2: AUTHORITY OF AGENTS СЕКЦІЯ 2: Повноваження агентів
ARTICLE 2.2.1 (Scope of the Section) СТАТТЯ 2.2.1 (Предмет регулювання Секції)
(1) This Section governs the authority of a person (“the agent”) to affect the legal relations of another person (“the principal”) by or with respect to a contract with a third party, whether the agent acts in its own name or in that of the principal.
(2) It governs only the relations between the principal or the agent on the one hand, and the third party on the other.
(3) It does not govern an agent’s authority conferred by law or the authority of an agent appointed by a public or judicial authority.
(1) Ця Секція регулює повноваження особи ("агент") впливати на правові відносини іншої особи ("принципал") за допомогою або відповідно до контракту із третьою особою, діючи або від власного імені, або від імені принципала.
(2) Вона регулює лише відносини між принципалом чи агентом з одного боку, та третьою особою з іншого.
(3) Вона не регулює повноваження агента, засновані на законі, або повноваження агента призначеного суспільною чи судовою владою.
ARTICLE 2.2.2 (Establishment and scope of the authority of the agent) СТАТТЯ 2.2.2 (Надання повноважень та обсяг повноважень агента)
(1) The principal’s grant of authority to an agent may be express or implied.
(2) The agent has authority to perform all acts necessary in the circumstances to achieve the purposes for which the authority was granted.
(1) Надання повноважень агенту принципалом може бути вираженим явно або таким, що мається на увазі.
(2) Агент має повноваження здійснювати всі дії, за обставинами необхідні для досягнення цілей, щодо яких повноваження булі надані.
ARTICLE 2.2.3 (Agency disclosed) СТАТТЯ 2.2.3 (Відкрите представництво)
(1) Where an agent acts within the scope of its authority and the third party knew or ought to have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall directly affect the legal relations between the principal and the third party and no legal relation is created between the agent and the third party.
(2) However, the acts of the agent shall affect only the relations between the agent and the third party, where the agent with the consent of the principal undertakes to become the party to the contract.
(1) Якщо агент діє в межах наданих йому повноважень, і третя сторона знає чи повинна знати, що агент діє як агент, дії агента безпосередньо впливають на правові відносини між принципалом та третьою стороною, й правові відносини між агентом і третьою стороною не створюються.
(2) Проте, дії агента впливають тільки на відносини між агентом і третьою стороною, якщо агент, за згодою принципала, самостійно стає стороною контракта.
ARTICLE 2.2.4 (Agency undisclosed) СТАТТЯ 2.2.4 (Скрите представництво)
(1) Where an agent acts within the scope of its authority and the third party neither knew nor ought to have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall affect only the relations between the agent and the third party.
(2) However, where such an agent, when contracting with the third party on behalf of a business, represents itself to be the owner of that business, the third party, upon discovery of the real owner of the business, may exercise also against the latter the rights it has against the agent.
(1) Якщо агент діє в межах наданих йому повноважень і третя сторона не знає та не повинна знати, що агент діє як агент, дії агента впливають лише на відносини між агентом та третьою стороною.
(2) Проте, якщо такий агент, укладаючи контракт із третьою стороною від імені підприємства (бізнесу), представляє себе власником підприємства (бізнесу), - третя сторона, із з'ясуванням дійсного власника підприємства (бізнесу), може заявити по відношенню до останнього ті ж права, які вона має по відношенню до агента.
ARTICLE 2.2.5 (Agent acting without or exceeding its authority) СТАТТЯ 2.2.5 (Агент, який діє без повноважень, або із їх перевищенням)
(1) Where an agent acts without authority or exceeds its authority, its acts do not affect the legal relations between the principal and the third party.
(2) However, where the principal causes the third party reasonably to believe that the agent has authority to act on behalf of the principal and that the agent is acting within the scope of that authority, the principal may not invoke against the third party the lack of authority of the agent.
(1) Якщо агент діє без повноважень або перевищує їх, його дії не впливають на правові відносини між принципалом та третьою стороною.
(2) Проте, якщо принципал дає підстави третій стороні обгрунтовано вважати, що агент має повноваження діяти від імені принципала, та що агент діє в межах цих повноважень, принципал у спорі із третьою стороною не має права посилатись на брак повноважень агента.
ARTICLE 2.2.6 (Liability of agent acting without or exceeding its authority) СТАТТЯ 2.2.6 (Відповідальність агента, який діє без повноважень або із їх перевищенням)
(1) An agent that acts without authority or exceeds its authority is, failing ratification by the principal, liable for damages that will place the third party in the same position as if the agent had acted with authority and not exceeded its authority.
(2) However, the agent is not liable if the third party knew or ought to have known that the agent had no authority or was exceeding its authority.
(1) Агент, який діє без повноважень або із їх перевищенням, у випадку несхвалення його дій принципалом, несе відповідальність за збитки в розмірі, необхідному для приведення третьої сторони в те саме становище, яке б вона мала, якби агент діяв із повноваженнями чи без їх перевищення.
(2) Проте, агент не несе відповідальність, якщо третя сторона знала або мала знати, що агент не має повноважень чи діє із їх перевищенням.
ARTICLE 2.2.7 (Conflict of interests) СТАТТЯ 2.2.7 (Конфлікт інтересів)
(1) If a contract concluded by an agent involves the agent in a conflict of interests with the principal of which the third party knew or ought to have known, the principal may avoid the contract. The right to avoid is subject to Articles 3.2.9 and 3.2.11 to 3.2.15.
(2) However, the principal may not avoid the contract (a) if the principal had consented to, or knew or ought to have known of, the agent’s involvement in the conflict of interests; or (b) if the agent had disclosed the conflict of interests to the principal and the latter had not objected within a reasonable time.
(1) Якщо укладений агентом контракт викликає конфлікт інтересів агента та принципала, про який третя сторона знає або повинна знати, принципал має право розірвати контракт. Таке право на розірвання регулюється Статтями 3.2.9 та 3.2.11-3.2.15.
(2) Проте, принципал може не розірвувати контракт (а) якщо принципал згоден, чи знає, чи має знати про викликання конфлікту інтересів у агента; або (б) якщо агент заявив про конфлікт інтересів принципалу, й останній не висловив заперечення протягом обгрунтованого часу.
ARTICLE 2.2.8 (Sub-agency) СТАТТЯ 2.2.8 (Суб-представництво)
An agent has implied authority to appoint a sub-agent to perform acts which it is not reasonable to expect the agent to perform itself. The rules of this Section apply to the sub-agency. Агент має імпліцитне повноваження призначити суб-агента для дій, виконання яких, обгрунтовано, не можна очікувати від самого агента. Правила цієї Секції застосовуються до суб-представництва.
ARTICLE 2.2.9 (Ratification) СТАТТЯ 2.2.9 (Схвалення)
(1) An act by an agent that acts without authority or exceeds its authority may be ratified by the principal. On ratification the act produces the same effects as if it had initially been carried out with authority.
(2) The third party may by notice to the principal specify a reasonable period of time for ratification. If the principal does not ratify within that period of time it can no longer do so.
(3) If, at the time of the agent’s act, the third party neither knew nor ought to have known of the lack of authority, it may, at any time before ratification, by notice to the principal indicate its refusal to become bound by a ratification.
(1) Дія агента, який діє без повноважень або із їх перевищенням, може бути схвалена принципалом. У випадку схвалення дія має ті ж наслідки, як якщо б вона була здійснена із повноваженнями.
(2) Третя сторона може запитати принципала про схвалення із визначенням обгрунтованого часу на відповідь. Якщо принципал не схвалює протягом такого періоду часу, в подальшому він це зробити не може.
(3) Якщо, на момент вчинення агентом дії, третя сторона не знала та не мала знати про брак повноважень, вона може, в будь-який час до схвалення, шляхом повідомлення виразити принципалу відмову бути повʼязаною після схвалення.
ARTICLE 2.2.10 (Termination of authority) СТАТТЯ 2.2.10 (Припинення повноважень)
(1) Termination of authority is not effective in relation to the third party unless the third party knew or ought to have known of it.
(2) Notwithstanding the termination of its authority, an agent remains authorised to perform the acts that are necessary to prevent harm to the principal’s interests.
(1) Припинення повноважень не має наслідків по відношенню до третьої сторони за винятком, коли третя сторона знала чи повинна була про це знати.
(2) Незалежно від припинення повноважень, агент залишається уповноваженим здійснити дії, які є необхідними для попередження спричинення шкоди інтересам принципала.
Зміст
Free Web Hosting