Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
перейти на початок сторінки

Chapter 8 Set-off
Глава 8 Залік вимог

перейти на попередню сторінку
ARTICLE 8.1 (Conditions of set-off) СТАТТЯ 8.1 (Умови для заліку вимог)
(1) Where two parties owe each other money or other performances of the same kind, either of them (“the first party”) may set off its obligation against that of its obligee (“the other party") if at the time of set-off, (a) the first party is entitled to perform its obligation; (b) the other party’s obligation is ascertained as to its existence and amount and performance is due.
(2) If the obligations of both parties arise from the same contract, the first party may also set off its obligation against an obligation of the other party which is not ascertained as to its existence or to its amount.
(1) У разі, коли дві сторони мають одна перед іншою грошовий борг чи інші зобовʼязання одного роду, кожна з них ("перша сторона") має право здійснити залік свого зобовʼязання зобовʼязанням свого кредитора ("друга сторона"), за умови, що на момент заліку:
(а) перша сторона має право виконати своє зобовʼязання;
(б) зобовʼязання другої сторони є безспірним та визначеним кількісно, й таким, що має бути виконане.
(2) Якщо зобовʼязання обох сторін виникли із одного контракту, перша сторона має також право здійснити залік свого зобовʼязання зобовʼязанням другої сторони, яке не є безспірним або визначеним кількісно.
ARTICLE 8.2 (Foreign currency set-off) СТАТТЯ 8.2 (Залік вимог в іноземній валюті)
Where the obligations are to pay money in different currencies, the right of set-off may be exercised, provided that both currencies are freely convertible and the parties have not agreed that the first party shall pay only in a specified currency. В разі, якщо зобовʼязання сплатити грошові кошти виражені в різній валюті, право заліку вимог може бути здійснене за умов, що обидві валюти є вільно конвертованими, й між сторонами не існує домовленості, що перша сторона повинна здійснити сплату винятково у визначеній валюті.
ARTICLE 8.3 (Set-off by notice) СТАТТЯ 8.3 (Залік вимог шляхом повідомлення)
The right of set-off is exercised by notice to the other party. Право здійснити залік вимог реалізується шляхом повідомлення іншої сторони.
ARTICLE 8.4 (Content of notice) СТАТТЯ 8.4 (Зміст повідомлення)
(1) The notice must specify the obligations to which it relates.
(2) If the notice does not specify the obligation against which set-off is exercised, the other party may, within a reasonable time, declare to the first party the obligation to which set-off relates. If no such declaration is made, the set-off will relate to all the obligations proportionally.
(1) Повідомлення має містити визначення зобовʼязань, яких воно стосується.
(2) Якщо повідомлення не містить визначення зобовʼязання, щодо якого здійснюється залік вимог, друга сторона має право, протягом обгрунтованого строку, заявити першій стороні про зобовʼязання, якого стосуватиметься залік. Якщо такої заяви не подано, залік вимог стосуватиметься всіх зобовʼязань пропорційно.
ARTICLE 8.5 (Effect of set-off) СТАТТЯ 8.5 (Наслідки заліку вимог)
(1) Set-off discharges the obligations.
(2) If obligations differ in amount, set-off discharges the obligations up to the amount of the lesser obligation.
(3) Set-off takes effect as from the time of notice.
(1) Залік вимог припиняє зобовʼязання.
(2) Якщо зобовʼязання відрізняються кількісно, залік вимог припиняє зобовʼязання в кількості меншого зобовʼязання.
(3) Залік вимог набуває чинності з моменту повідомлення.
зміст
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting