Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
перейти на початок сторінки

Chapter 4 Interpretation
Глава 4 Тлумачення

перейти на попередню сторінку
ARTICLE 4.1 (Intention of the parties) СТАТТЯ 4.1 (Намір сторін)
(1) A contract shall be interpreted according to the common intention of the parties.
(2) If such an intention cannot be established, the contract shall be interpreted according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same circumstances.
(1) Контракт має тлумачитись згідно до спільного наміру сторін.
(2) Якщо такий намір не може бути встановлений, контракт має тлумачитись відповідно до значення, яке в аналогічних обставинах передбачили б особи, подібні до сторін, грунтуючись на здоровому глузді.
ARTICLE 4.2 (Interpretation of statements and other conduct) СТАТТЯ 4.2 (Тлумачення заяв та іншої поведінки)
(1) The statements and other conduct of a party shall be interpreted according to that party’s intention if the other party knew or could not have been unaware of that intention.
(2) If the preceding paragraph is not applicable, such statements and other conduct shall be interpreted according to the meaning that a reasonable person of the same kind as the other party would give to it in the same circumstances.
(1) Заяви та інша поведінка сторони має тлумачитись відповідно до наміру такої сторони, якщо друга сторона знала чи не могла не знати про такий намір.
(2) Якщо умови попереднього пункту застосовані бути не можуть, такі заяви чи інша поведінка мають тлумачитись згідно до значення, яке в аналогічних обставинах передбачила б особа, подібна до другої сторони, грунтуючись на здоровому глузді.
ARTICLE 4.3 (Relevant circumstances) СТАТТЯ 4.3 (Обставини, що мають значення)
In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the circumstances, including (a) preliminary negotiations between the parties; (b) practices which the parties have established between themselves; (c) the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the contract; (d) the nature and purpose of the contract; (e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade concerned; (f) usages. При застосуванні Статей 4.1 та 4.2. увага має бути приділена всім обставинам, зокрема (а) попереднім перемовинам між сторонами; (б) діловій практиці, яку сторону встановили між собой; (в) поведінці сторін після укладення контракту; (г) природі та меті контракту; (д) значенню, яке зазвичай мають положення та вирази, що використовуються у відповідних торгових відносинах; (є) звичаям.
ARTICLE 4.4 (Reference to contract or statement as a whole) СТАТТЯ 4.4 (Звʼязок із контрактом або заявою в цілому)
Terms and expressions shall be interpreted in the light of the whole contract or statement in which they appear. Положення та вирази мають тлумачитись у звʼязку із контрактом або заявою, до яких вони мають відношення, в цілому.
ARTICLE 4.5 (All terms to be given effect) СТАТТЯ 4.5 (Дієвість усіх положень)
Contract terms shall be interpreted so as to give effect to all the terms rather than to deprive some of them of effect. Положення контракту мають тлумачитись у спосіб, за якого дієвості, скоріш, набувають всі положення, аніж у спосіб, що позбавляє дії деякі з них.
ARTICLE 4.6 (Contra proferentem rule) СТАТТЯ 4.6 (Правило "contra proferentem")
If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred. Якщо умови контракту, які внесені стороною, є незрозумілими, перевага надається тлумаченню не на користь цієї сторони.
ARTICLE 4.7 (Linguistic discrepancies) СТАТТЯ 4.7 (Мовні розбіжності)
Where a contract is drawn up in two or more language versions which are equally authoritative there is, in case of discrepancy between the versions, a preference for the interpretation according to a version in which the contract was originally drawn up. Якщо контракт складений у двох чи більше мовних версіях, які мають однакову силу, - у випадку розбіжностей між версіями, перевага, під час тлумачення, надається версії, в якій контракт був складений спочатку.
ARTICLE 4.8 (Supplying an omitted term) СТАТТЯ 4.8 (Визначення умов, що були залишені відкритими)
(1) Where the parties to a contract have not agreed with respect to a term which is important for a determination of their rights and duties, a term which is appropriate in the circumstances shall be supplied.
(2) In determining what is an appropriate term regard shall be had, among other factors, to (a) the intention of the parties; (b) the nature and purpose of the contract; (c) good faith and fair dealing; (d) reasonableness.
(1) Якщо сторони контракту не узгодили положення, яке є важливим для визначення їх прав та обовʼязків, застосовується положення, що є доречним у відповідних обставинах.
(2) При визначенні, яке положення є доречним, увага повинна бути приділена, серед інших факторів, наступному: (а) наміру сторін; (б) природі та меті контракту; (в) добросовісності та чесному веденню справ; (г) обгрунтованості.
зміст
^
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting