Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
перейти на початок сторінки

Chapter 9 Assignment of rights, transfer of obligations, assignment of contracts
Глава 9 Відступлення прав, перехід зобовʼязань, відступлення контракту

перейти на попередню сторінку
SECTION 1: ASSIGNMENT OF RIGHTS СЕКЦІЯ 1: ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ
ARTICLE 9.1.1 (Definitions) СТАТТЯ 9.1.1 (Визначення)
“Assignment of a right” means the transfer by agreement from one person (the “assignor”) to another person (the “assignee”), including transfer by way of security, of the assignor’s right to payment of a monetary sum or other performance from a third person (“the obligor”). "Відступлення прав" - передання, відповідно до угоди, однією особою ("відчужувач") іншій ("набувач"), в тому рахунку передання шляхом забезпечення, права відчужувача на отримання грошової суми чи іншого виконання від третьої особи ("боржник").
ARTICLE 9.1.2 (Exclusions) СТАТТЯ 9.1.2 (Виключення)
This Section does not apply to transfers made under the special rules governing the transfers:
(a) of instruments such as negotiable instruments, documents of title or financial instruments, or
(b) of rights in the course of transferring a business.
Ця Секція не застосовується до трансферів, здійснюваних відповідно до особливих правил, що регулюють передання:
(а) інструментів таких як обігові інструменти (negotiable instruments), титульних документів чи фінансових інструментів, або
(б) прав при переданні бізнесу.
ARTICLE 9.1.3 (Assignability of non-monetary rights) СТАТТЯ 9.1.3 (Можливість відступлення негрошових прав)
A right to non-monetary performance may be assigned only if the assignment does not render the obligation significantly more burdensome. Право на отримання негрошового виконання може бути відступлене, лише якщо таке відступлення не робить зобовʼязання значно більш обтяжливим.
ARTICLE 9.1.4 (Partial assignment) СТАТТЯ 9.1.4 (Часткове відступлення)
(1) A right to the payment of a monetary sum may be assigned partially.
(2) A right to other performance may be assigned partially only if it is divisible, and the assignment does not render the obligation significantly more burdensome.
(1) Право отримання грошової суми може бути відступлене частково.
(2) Право отримання іншого виконання може бути відступлене частково, якщо воно є подільним і відступлення не робить зобовʼязання значно більш обтяжливим.
ARTICLE 9.1.5 (Future rights) СТАТТЯ 9.1.5 (Майбутні права)
A future right is deemed to be transferred at the time of the agreement, provided the right, when it comes into existence, can be identified as the right to which the assignment relates. Майбутнє право вважається переданим в момент укладення угоди, за умови, що таке право, коли воно виникне, може бути ідентифіковане як те, до якого відступлення мало відношення.
ARTICLE 9.1.6 (Rights assigned without individual specification) СТАТТЯ 9.1.6 (Права відступлені без окремого визначення)
A number of rights may be assigned without individual specification, provided such rights can be identified as rights to which the assignment relates at the time of the assignment or when they come into existence. Декілька прав можуть бути відступлені без окремого визначення, за умови, що такі права можуть бути ідентифіковані як такі, щодо яких здійснюється відступлення, в момент відступлення або в момент, коли вони виникнуть.
ARTICLE 9.1.7 (Agreement between assignor and assignee sufficient) СТАТТЯ 9.1.7 (Достатність угоди між відчужувачем та набувачем)
(1) A right is assigned by mere agreement between the assignor and the assignee, without notice to the obligor.
(2) The consent of the obligor is not required unless the obligation in the circumstances is of an essentially personal character.
(1) Право відступається на підставі однієї лише угоди між відчужувачем та набувачем, без повідомлення боржника.
(2) Згода боржника не вимагається, за винятком випадку, коли, відповідно до обставин, зобовʼязання за природою має особистий характер.
ARTICLE 9.1.8 (Obligor’s additional costs) СТАТТЯ 9.1.8 (Додаткові витрати боржника)
The obligor has a right to be compensated by the assignor or the assignee for any additional costs caused by the assignment. Боржник має право на відшкодування відчужувачем або набувачем будь-яких додаткових витрат, спричинених відступленням.
ARTICLE 9.1.9 (Non-assignment clauses) СТАТТЯ 9.1.9 (Положення про невідступлення)
(1) The assignment of a right to the payment of a monetary sum is effective notwithstanding an agreement between the assignor and the obligor limiting or prohibiting such an assignment. However, the assignor may be liable to the obligor for breach of contract.
(2) The assignment of a right to other performance is ineffective if it is contrary to an agreement between the assignor and the obligor limiting or prohibiting the assignment. Nevertheless, the assignment is effective if the assignee, at the time of the assignment, neither knew nor ought to have known of the agreement. The assignor may then be liable to the obligor for breach of contract.
(1) Відступлення права щодо грошового платежу дійсне, незалежно від існування угоди між відчужувачем та боржником, за якою обмежується чи забороняється таке відступлення. Проте, відчужувач може бути притягнутий до відповідальності боржником в звʼязку із порушенням контракту.
(2) Відступлення права щодо іншого виконання недійсне, якщо воно суперечить угоді між відчужувачем та боржником, за якою обмежується чи забороняється таке відступлення. Проте, відступлення дійсне, якщо набувач, під час відступлення, не знав та не міг знати про угоду. Відчужувач, в такому випадку, може бути притягнутий боржником до відповідальності за порушення контракту.
ARTICLE 9.1.10 (Notice to the obligor) СТАТТЯ 9.1.10 (Повідомлення боржника)
(1) Until the obligor receives a notice of the assignment from either the assignor or the assignee, it is discharged by paying the assignor.
(2) After the obligor receives such a notice, it is discharged only by paying the assignee.
(1) До отримання боржником повідомлення про відступлення або від відчужувача, або від набувача, належною є сплата відчужувачу.
(2) Після отримання боржником такого повідомлення, належною є лише сплата набувачу.
ARTICLE 9.1.11 (Successive assignments) СТАТТЯ 9.1.11 (Наступне відступлення)
If the same right has been assigned by the same assignor to two or more successive assignees, the obligor is discharged by paying according to the order in which the notices were received. Якщо те саме право було відступлене одним відчужувачем двом або більше наступним набувачам, належною є сплата боржником згідно до черговості, у якій були отримані повідомлення.
ARTICLE 9.1.12 (Adequate proof of assignment) СТАТТЯ 9.1.12 (Достатні докази про відступлення)
(1) If notice of the assignment is given by the assignee, the obligor may request the assignee to provide within a reasonable time adequate proof that the assignment has been made.
(2) Until adequate proof is provided, the obligor may withhold payment.
(3) Unless adequate proof is provided, notice is not effective.
(4) Adequate proof includes, but is not limited to, any writing emanating from the assignor and indicating that the assignment has taken place.
(1) Якщо повідомлення про відступлення надане набувачем, боржник має право вимагати від набувача надати, протягом обгрунтованого часу, достатні докази здійснення відступлення.
(2) Доки достатні докази не надані, боржник може притримати сплату.
(3) Якщо достатні докази не надані, повідомлення є недійсним.
(4) Достатні докази включають, не обмежуючись, будь-яке письмове свідчення, що походить від відчужувача, про те, що відступлення мало місце.
ARTICLE 9.1.13 (Defences and rights of set-off) СТАТТЯ 9.1.13 (Засоби захисту та права на залік вимог)
(1) The obligor may assert against the assignee all defences that the obligor could assert against the assignor.
(2) The obligor may exercise against the assignee any right of set-off available to the obligor against the assignor up to the time notice of assignment was received.
(1) Боржник має право заявити проти набувача усі засоби захисту, які боржник міг заявити проти відчужувача.
(2) Боржник може застосувати по відношенню до набувача будь-яке право відносно заліку вимог, яке було доступним для боржника в момент отримання повідомлення про відступлення.
ARTICLE 9.1.14 (Rights related to the right assigned) СТАТТЯ 9.1.14 (Права, що належать до відступленого права)
The assignment of a right transfers to the assignee:
(a) all the assignor’s rights to payment or other performance under the contract in respect of the right assigned, and
(b) all rights securing performance of the right assigned.
Із відступленням права до набувача переходять:
(а) усі права відчужувача щодо платежу чи іншого виконання згідно до контракту, що стосуються відступленого права, а також
(б) усі права, що забезпечують виконання відступленого права.
ARTICLE 9.1.15 (Undertakings of the assignor) СТАТТЯ 9.1.15 (Гарантії відчужувача)
The assignor undertakes towards the assignee, except as otherwise disclosed to the assignee, that:
(a) the assigned right exists at the time of the assignment, unless the right is a future right;
(b) the assignor is entitled to assign the right;
(c) the right has not been previously assigned to another assignee, and it is free from any right or claim from a third party;
(d) the obligor does not have any defences;
(e) neither the obligor nor the assignor has given notice of set-off concerning the assigned right and will not give any such notice;
(f) the assignor will reimburse the assignee for any payment received from the obligor before notice of the assignment was given.
Відчужувач гарантує набувачу, якщо інше не заявлене набувачу, що:
(а) право, яке відступається, існує на момент відступлення, за винятком, коли право є майбутнім;
(б) відчужувач управнений відступити право;
(в) право не було попередньо відступлене іншому набувачу, й є вільним від будь-якого права чи вимоги третьої особи;
(г) боржник не має будь-яких засобів захисту;
(д) ані боржник, ані відчужувач не надсилали повідомлення щодо заліку вимог стосовно права, яке відступається, та не будуть надсилати таке повідомлення;
(є) відчужувач перерахує на користь набувача будь-який платіж, отриманий від боржника до моменту надіслання повідомлення про відступлення.
SECTION 2: TRANSFER OF OBLIGATIONS СЕКЦІЯ 2: ПЕРЕХІД ЗОБОВʼЯЗАНЬ
ARTICLE 9.2.1 (Modes of transfer) СТАТТЯ 9.2.1 (Способи переходу)
An obligation to pay money or render other performance may be transferred from one person (the “original obligor”) to another person (the “new obligor”) either
(a) by an agreement between the original obligor and the new obligor subject to Article 9.2.3, or
(b) by an agreement between the obligee and the new obligor, by which the new obligor assumes the obligation.
Зобовʼязання щодо сплати грошових коштів або здійснення іншого виконання може перейти від однієї особи ("первісний боржник") до іншої ("новий боржник") шляхом
(а) укладення угоди між первісним боржником та новим боржником, згідно до Статті 9.2.3, або
(б) укладення угоди між боржником та новим боржником, за якою новий боржник приймає на себе виконання зобовʼязання.
ARTICLE 9.2.2 (Exclusion) СТАТТЯ 9.2.2 (Виключення)
This Section does not apply to transfers of obligations made under the special rules governing transfers of obligations in the course of transferring a business. Ця Секція не застосовується до переходу зобовʼязань, здійсненого згідно особливих правил, що регулюють перехід зобовʼязань у звʼязку із передачею бізнесу.
ARTICLE 9.2.3 (Requirement of obligee’s consent to transfer) СТАТТЯ 9.2.3 (Необхідність згоди кредитора щодо переходу)
The transfer of an obligation by an agreement between the original obligor and the new obligor requires the consent of the obligee. Перехід зобовʼязань за будь-якою угодою між первісним боржником та новим боржником вимагає згоди кредитора.
ARTICLE 9.2.4 (Advance consent of obligee) СТАТТЯ 9.2.4 (Завчасна згода кредитора)
(1) The obligee may give its consent in advance.
(2) If the obligee has given its consent in advance, the transfer of the obligation becomes effective when a notice of the transfer is given to the obligee or when the obligee acknowledges it.
(1) Кредитор має право надати згоду завчасно.
(2) Якщо кредитор надав згоду завчасно, перехід зобовʼязань набуває чинності коли повідомлення про перехід надіслано кредитору, або коли кредитор підтвердить такий факт переходу.
ARTICLE 9.2.5 (Discharge of original obligor) СТАТТЯ 9.2.5 (Звільнення від зобовʼязання первісного боржника)
(1) The obligee may discharge the original obligor.
(2) The obligee may also retain the original obligor as an obligor in case the new obligor does not perform properly.
(3) Otherwise the original obligor and the new obligor are jointly and severally liable.
(1) Кредитор має право звільнити первісного боржника від зобовʼязання.
(2) Кредитор також має право вважати боржником первісного боржника у випадку, коли новий боржник неналежним чином виконує зобовʼязання.
(3) В інших випадках, первісний та новий боржники відповідають за зобовʼязанням солідарно.
ARTICLE 9.2.6 (Third party performance) СТАТТЯ 9.2.6 (Виконання третьою стороною)
(1) Without the obligee’s consent, the obligor may contract with another person that this person will perform the obligation in place of the obligor, unless the obligation in the circumstances has an essentially personal character.
(2) The obligee retains its claim against the obligor.
(1) Без згоди кредитора, боржник має право укласти контракт із іншою особою про те, що ця третя особа здійснить виконання зобовʼязання замість боржника, за винятком випадку, коли, відповідно до обставин, зобовʼязання за природою має особистий характер.
(2) Кредитор зберігає своє право вимоги до боржника.
ARTICLE 9.2.7 (Defences and rights of set-off) СТАТТЯ 9.2.7 (Засоби захисту та права на залік вимог)
(1) The new obligor may assert against the obligee all defences which the original obligor could assert against the obligee.
(2) The new obligor may not exercise against the obligee any right of set-off available to the original obligor against the obligee.
(1) Новий боржник має право заявити проти кредитора усі засоби захисту, які первісний боржник міг заявити проти кредитора.
(2) Новий боржник не має права застосувати відносно кредитора будь-яке право на залік вимог, яке має первісний боржник відносно кредитора.
ARTICLE 9.2.8 (Rights related to the obligation transferred) СТАТТЯ 9.2.8 (Права, що належать до переданого зобовʼязання)
(1) The obligee may assert against the new obligor all its rights to payment or other performance under the contract in respect of the obligation transferred.
(2) If the original obligor is discharged under Article 9.2.5(1), a security granted by any person other than the new obligor for the performance of the obligation is discharged, unless that other person agrees that it should continue to be available to the obligee.
(3) Discharge of the original obligor also extends to any security of the original obligor given to the obligee for the performance of the obligation, unless the security is over an asset which is transferred as part of a transaction between the original obligor and the new obligor.
(1) Кредитор має право заявити новому боржнику всі свої права щодо платежу чи іншого виконання за контрактом, що стосуються переданого зобовʼязання.
(2) Якщо первісний боржник звільнений від зобовʼязання згідно Статті 9.2.5(1), забезпечення, надане будь-якою особою, іншою ніж новий боржник, щодо виконання зобовʼязання, припиняється, за винятком, коли така інша особа погоджується залишити забезпечення доступним для кредитора.
(3) Звільнення первісного боржника також поширюється на будь-яке забезпечення, надане первісним боржником кредитору, щодо виконання зобовʼязання, за винятком випадку, коли забезпеченням є застава майна, переданого як частина транзакції між первісним боржником та новим.
SECTION 3: ASSIGNMENT OF CONTRACTS СЕКЦІЯ 3: ВІДСТУПЛЕННЯ КОНТРАКТУ
ARTICLE 9.3.1 (Definitions) СТАТТЯ 9.3.1 (Визначення термінів)
“Assignment of a contract” means the transfer by agreement from one person (the “assignor”) to another person (the “assignee”) of the assignor’s rights and obligations arising out of a contract with another person (the “other party”). "Відступлення контракту" означає передачу згідно до угоди однією особою ("відчужувач") іншій ("набувач") прав та обовʼязків відчужувача, що походять із контракту з іншою особою ("інша сторона").
ARTICLE 9.3.2 (Exclusion) СТАТТЯ 9.3.2 (Виключення)
This Section does not apply to the assignment of contracts made under the special rules governing transfers of contracts in the course of transferring a business. Ця Секція не застосовується до відступлення контрактів, здійсненого згідно до особливих правил, що регулюють передачу контрактів у звʼязку із передачею бізнесу.
ARTICLE 9.3.3 (Requirement of consent of the other party) СТАТТЯ 9.3.3 (Необхідність згоди іншої сторони)
The assignment of a contract requires the consent of the other party. Відступлення контракту вимагає згоди іншої сторони.
ARTICLE 9.3.4 (Advance consent of the other party) СТАТТЯ 9.3.4 (Завчасна згода іншої сторони)
(1) The other party may give its consent in advance.
(2) If the other party has given its consent in advance, the assignment of the contract becomes effective when a notice of the assignment is given to the other party or when the other party acknowledges it.
(1) Інша сторона має право надати свою згоду завчасно.
(2) Якщо інша сторона надала свою згоду завчасно, відступлення контракту набуває чинності, коли повідомлення про відступлення надіслано іншій стороні, або коли інша сторона підтвердить такий факт відступлення.
ARTICLE 9.3.5 (Discharge of the assignor) СТАТТЯ 9.3.5 (Звільнення відчужувача від зобовʼязання)
(1) The other party may discharge the assignor.
(2) The other party may also retain the assignor as an obligor in case the assignee does not perform properly.
(3) Otherwise the assignor and the assignee are jointly and severally liable.
(1) Інша сторона має право звільнити відчужувача від зобовʼязання.
(2) Інша сторона також має право вважати боржником відчужувача у випадку, коли набувач неналежним чином виконує зобовʼязання.
(3) В інших випадках, відчужувач та набувач відповідають за зобовʼязанням солідарно.
ARTICLE 9.3.6 (Defences and rights of set-off) СТАТТЯ 9.3.6 (Засоби захисту та права на залік вимог)
(1) To the extent that the assignment of a contract involves an assignment of rights, Article 9.1.13 applies accordingly.
(2) To the extent that the assignment of a contract involves a transfer of obligations, Article 9.2.7 applies accordingly.
(1) В мірі, в якій відступлення контракту передбачає відступлення прав, відповідно застосовується Стаття 9.1.13.
(2) В мірі, в якій відступлення контракту передбачає перехід зобовʼязань, відповідно застосовується Стаття 9.2.7.
ARTICLE 9.3.7 (Rights transferred with the contract) СТАТТЯ 9.3.7 (Права, що передаються із контрактом)
(1) To the extent that the assignment of a contract involves an assignment of rights, Article 9.1.14 applies accordingly.
(2) To the extent that the assignment of a contract involves a transfer of obligations, Article 9.2.8 applies accordingly.
(1) В мірі, в якій відступлення контракту передбачає відступлення прав, відповідно застосовується Стаття 9.1.14.
(2) В мірі, в якій відступлення контракту передбачає перехід зобовʼязань, відповідно застосовується Стаття 9.2.8.
зміст
^
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting