Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman


зміст
перейти на початок сторінки


head_image

Форми контрактів FIDIC 2017:Відповідальність сторін і процедура розірвання контракту ("червона" книга)

2023-01-23

перейти на попередню сторінку

Інші статті в розділі:

Юрисдикція судів Європейського Союзу в цивільних та комерційних справах (Брюссельський режим)

Форми контрактів FIDIC 2017: Зобов'язання сторін у "червоних" контрактах (будівництво за проектом замовника)

Книгарня - отримати посібники, документи

Договір (генерального) підряду на будівництві (зразок)

1. Перехід ризиків та відповідальність Підрядника

Питання відповідальності є ключовим для будь-якого контракту, оскільки є підгрунтям для побудови справедливих та результативних стосунків, які мають на меті досягнення сторонами поставлених завдань. Стандартні форми будівельних контрактів FIDIC і, зокрема, "червона книга", приділяють багато уваги цим питанням, фокусуючи її перш за все на створенні умов для недопущення порушення контракту, а також виключенні всіх непередбачених чи неврегульованих ситуацій, коли контракт не має можливості "рухатися далі". Гнучкість і прозорість англійського права в контрактах FIDIC поєднана із всеосяжністю та унормованістю права континентального, що в сумі дає міцний фундамент для відповідальних партнерських відносин.

Положеннями параграфу 17 Загальних умов форми FIDIC, "червона книга" (надалі - "Загальні умови") передбачено базовий розподіл ризиків втрат та відповідальності сторін за досягнення мети контракту. Так, Підрядник, за обумовленими винятками, несе всі ризики втрат чи пошкодження Робіт, Майна ("Goods", за термінологією підрозд. 1.1.44 включає Оснащення, Матеріали, Обладнання, й Тимчасові Роботи), а також Документів Підрядника (документи, вказані в підрозд. 4.4) до моменту видання Інженером сертифікату прийняття робіт - "Приймального Сертифікату" ("Taking-Over Certificate", "TOC"), у порядку, передбаченому в Розділі 10 Загальних умов. Відповідно, перехід ризиків та відповідальності за контрактом безпосередньо не залежить ані від моменту завершення робіт, ані від фактичного чи "юридичного" приймання-передання їх від Підрядника до Замовника, ані від завершення формальної процедури введення збудованого об'єкту до експлуатації, що створює гнучкість і автономність у регулюванні контрактних відносин. Водночас, цим ще раз підкреслюється особливість та надважливість незалежного професійного статусу Інженера, який фактично виступає стороннім ескпертом, й своїм сертифікатом має декларувати суто практичну можливість використання робіт чи їх етапів Замовником, а із цим і максимально справедливий розподіл ризиків втрат та відповідальності сторін. Для уникнення можливої необ'єктивності чи зловживань з боку Інженера своїм повноваженням видавати TOC, Загальні умови (ост. абз. підрозд. 10.1) передбачають і процедури, коли TOC "вважається" виданим, незалежно від його фактичного видання Інженером.

Таким чином, за логікою підрозділів 17.1, 17.2, 17.4 Загальних умов, відповідальність Підрядника передбачає наступні складові:

 1. із врахуванням обмежень, про які мова йтиме далі, Підрядник зобов'язаний опікуватися та створювати належний догляд за Роботами, Майном чи Документам з Дати початку ("Commencement Date") до дати переходу ризиків на Замовника, що включає підтримання їх стану відповідно до контракту й усунення Підрядником за власний рахунок втрат чи пошкоджень, завданих з будь-яких причин;
 2. із переданням ризиків Замовнику (виданням TOC), Підрядник зобов'язаний компенсувати будь-яку шкоду чи втрати завдані ним Роботам, Майну чи Документам після видання TOC;
 3. Підрядник зобов'язаний компенсувати будь-яку шкоду чи втрати, які виникли після видання TOC та мають своєю причиною подію, що сталася до моменту видання TOC, за наслідки якої Підрядник несе відповідальність;
 4. реалізацію Підрядником гарантій ("Indemnities"), надання яких здійснюється відповідно до підрозд. 17.4 Загальних умов:
  • захист Замовника, персоналу Замовника, його представників чи агентів від будь-яких вимог третіх осіб, збитків, втрат чи витрат у зв'язку із:
   1. завданням шкоди здоров'ю, хвороби або смерті з причини або в ході виконання Підрядником Робіт за контрактом, за винятком випадків недбалості, умисного вчининення відповідних дій або порушення контракту Замовником, його персоналом чи представниками;
   2. завданням шкоди чи втрат будь-якого майна (як рухомого так і нерухомого) іншого ніж те, що є частиною Робіт, за умов, що така шкода чи втрати виникають з причини або в ході виконання Робіт Підрядником, та пов'язані із недбалістю, умисним вчиненням відповідних дій або порушенням контракту Підрядником, його персоналом чи представниками, а також іншими особами, прямо чи опосередковано залученими Підрядником, його персоналом чи представниками.
  • у випадку та в межах, в яких Підрядник забезпечує Роботи проектом, - захист Замовника від втрат, пов'язаних із діями, помилками або недоглядом з боку Підрядника в розробці проекту, внаслідок яких Роботи (або їх частини), після завершення їх виконання, не відповідатимуть меті, для якої вони здійснювалися ("Fitness for purpose").

2. Відповідальність Замовника щодо забезпечення робіт проектною документацією.

Важливою особливістю "червоної книги" є відповідальність Замовника за забезпечення Робіт проектною документацією, яка в термінології форми складається зі Специфікації ("Specification") та Креслень ("Drawings"), що є частинами Контракту, із можливістю їх подальшого доповнення. Відповідне положення підрозділу 1.8 Загальних умов передбачає: "Замовник зобов'язаний опікуватися та забезпечувати роботи Специфікацією й Кресленнями. Якщо інше не вказано в Контракті, дві копії Контракту й кожного Креслення, виготовленого в подальшому, повинні бути передані Підряднику, який вправі замовляти чи робити з них додаткові копії за власний рахунок."

В структурі проекту або окремо, Замовник має забезпечити для Підрядника можливість отримати інформацію стосовно елементів прив'язки на місцевості, топографії, підповерхневих, гідрологічних, кліматичних та екологічних умов місця виконання Робіт, а також забезпечити за необхідності обов'язкове оновлення такої інформації в подальшому (підрозділ 2.5 "Site Data and Items of Reference", "Дані місця ведення Робіт та елементи прив'язки").

В разі, якщо необхідні креслення чи інструкції Підряднику не передані, він має право надіслати повідомлення Інженеру із зазначенням деталізації потрібних креслень чи інструкцій, пояснень їх значення та послідовності видачі, а також характеру та тривалості зупинки у роботах, якщо креслення чи інструкції затримуються. Якщо внаслідок незабезпечення робіт кресленнями чи інструкціями з боку Замовника відбувається зупинка виконанання робіт чи Підрядник зазнає втрат, - за умов, що таке незабезпечення сталося не у зв'язку із помилкою чи прорахунком самого Підрядника, - загальний строк робіт подовжується, й Замовник повинен здійснити відшкодування втрат Підряднику за принципом "Вартість плюс Прибуток" ("Cost Plus Profit") (підрозділ 20.2 "Claims For Payment and/or EOT", "Вимоги щодо платежів та/або подовження строку робіт").

Те ж стосується випадку знайдення помилок у елементах прив'язки, - відповідно до процедур, передбачених підрозділами 4.7.2, 4.7.3 Загальних умов, Підрядник повинен надіслати повідомлення про виявлення помилки Інженеру. Якщо елементи прив'язки вказані в Кресленнях та/або у Специфікації - таке повідомлення Підрядник повинен надіслати протягом 28 днів з дати початку, або, якщо є, у строк, вказаний в Особливих умовах контракту ("Особливі умови" - складова частина контракту, яка містить документ із назвою "Contract Data", де за логікою всієї структури форм FIDIC передбачається визначення специфічних положень контракту, щодо яких сторони висловили бажання врегулювати їх у особливий, додатковий відносно Загальних умов, спосіб). Враховуючи характер помилки й обставини надання інформації про елементи прив'язки Підряднику, зокрема, чи міг досвідчений Підрядник виявити таку помилку під час дослідження місця Робіт, Креслень або Специфікації до моменту надання тендендерної пропозиції, Інженер повинен прийняти рішення щодо усунення наслідків помилки. Якщо досвідчений Підрядник виявити таку помилку під час дослідження місця Робіт, Креслень або Специфікації до моменту надання тендендерної пропозиції не міг, й роботи зупинені чи Підрядник зазнав втрат через помилку, загальний строк робіт подовжується, й Замовник повинен здійснити відшкодування Підряднику втрат за принципом "Вартість плюс Прибуток" ("Cost Plus Profit") (підрозділ 20.2 "Claims For Payment and/or EOT", "Вимоги щодо платежів та/або подовження строку робіт").

3. Порушення строку виконання робіт та прострочення оплати

Відповідно до підрозділу 8.8 Загальних умов ("Delay Damages", "Відшкодування у зв'язку із простроченням виконання Робіт"), Підрядник несе відповідальність за порушення строку виконання робіт у вигляді сплати Замовнику Відшкодування у зв'язку із простроченням ("Delay Damages"). Вона наступає в разі, коли Підрядник не виконує зобов'язання, передбачені підрозділом 8.2 ("Time for Completion", "Строк завершення") - тобто не завершує роботи (або їх визначені частини) в Строк завершення ("Time for Completion"), визначений в Особливих умовах контракту. Розмір Відшкодування також визначається у додатку до контракту й сплачується за кожен день прострочення робіт до їх фактичного завершення, що має бути зафіксовано відповідно до визначеного порядку. Максимальний розмір такого Відшкодування може бути обмежений у додатку. Сплата Відшкодування не звільняє Підрядника від виконання зобов'язання щодо повного завершення Робіт чи будь-яких інших зобов'язань Підрядника за чи в зв'язку із контрактом.

З іншого боку, в разі, якщо Підрядник не отримує від Замовника оплату робіт відповідно до підрозділу 14.7 ("Payment", "Платіж"), Підрядник набуває право на стягнення додатково щомісячних процентів з простроченого платежу за період затримки платежу. Цей період настає із завершенням строків оплати, визначених у підрозділі 14.7 для кожного типу платежів (авансовий, внутрішній, остаточний). Строки оплат можуть бути вказані в Особливих умовах контракту, або, за їх відсутності, стандартні строки визначені у підрозділі 14.7 для кожної ситуації окремо (21 день, 28 днів, 56 днів). Початок обрахунку строків оплати, в свою чергу, залежить від отримання Замовником сертифікатів, виданих Інженером (APC, IPC, FPC), або у випадку, передбаченому у підпункті (b)(i) підрозділу 14.7 - від моменту отримання Інженером Заяви з обгрунтуванннями від Підрядника.

Розмір процентів в разі прострочення платежу Замовником визначається відповідно до підрозділу 14.8 ("Delayed Payment", "Прострочення платежу"). Якщо інше не зазначено в Особливих умовах контракту, такий процент розраховується як 3% річних плюс:

 1. середня банківська короткострокова позикова ставка привелійованим позичальникам, яка переважно застосовується для валюти платежу у місці платежу, або
 2. якщо така ставка не існує в місці платежу, - та ж ставка у країні валюти платежу, або
 3. за відсутності такої ставки в обох зазначених місцях, - найбільш відповідна ставка, встановлена законодавством країни валюти платежу.

Підрядник, згідно до положень останнього абзацу цього підрозділу (14.7), матиме право на отримання таких процентів без необхідності будь-якого додаткового звернення чи сертифікації, а також без позбавлення його можливості застосовувати будь-які інші засоби захисту чи права.

4. Обмеження відповідальності у контрактах FIDIC. Відшкодування непрямої шкоди.

Як загальна, так і обумовлена наданими гарантіями відповідальність сторін, згідно до форм FIDIC, обмежується кількома регламентаціями.

По-перше, як зазначено в підрозд. 17.2 Загальних умов, Підрядник не нестиме відповідальності за шкоду чи втрати, завдані Роботам, Майну чи Документам внаслідок наступних подій:

 • тимчасові чи постійні перешкоди у будь-яких правах використання проходу (проїзду), світла, повітря, води чи інших сервітутів (інших ніж ті, які виникли у зв'язку із самим здійсненням будівництва Підрядником), які є невідворотнім наслідком виконання Робіт відповідно до контракту;
 • використання або привласнення Замовником будь-якої частини постійних Робіт (тобто робіт, що формують постійний результат) не у порядку, передбаченому контрактом;
 • прорахунку, помилки, дефекту чи недогляду в будь-якій складовій проекту Робіт, цілковито виконаного та наданого Замовником або іншою третьою особою (не Підрядником), або таких недоліків у Специфікації й Кресленнях (які є складової тендерної документації), яких досвідчений підрядник з належною турботою не міг би виявити під час дослідження Місця будівництва або Специфікації і Креслень на етапі до прийняття тендерної пропозиції;
 • подій природного характеру (інших ніж ті, ризики настання яких покладені, згідно до спеціального розділу контракту, на Підрядника), які є непередбачуваними, чи відносно яких не можна було очікувати прийняття адекватних попереджувальних заходів з боку досвідченого підрядника;
 • подій чи обставин виключного характеру, перелічених у окремому підрозділу (війна, військове вторгнення, повстання, террористичний акт, забастовки чи безпорядки загального масштабу, а також стихійні явища)
 • дій персоналу Замовника чи залучених ним осіб, а також порушення ними своїх зобов'язань.

По-друге, базуючись на підходах, які існують в англійському праві стосовно визначення меж здійснення відшкодувань та компенсацій, зокрема відсутності як таких каральних "штрафних" санкцій, а також лімітування стягнення непрямої шкоди, форми контрактів FIDIC передбачають додаткові обмеження відповідальності сторін із метою відповідного поміркованого врегулювання. Так, підрозділом 1.15 визначено, що жодна зі сторін не несе відповідальність перед іншою стороною щодо втрати можливості використання Робіт, втрати прибутку, неукладення будь-яких контрактів, будь-якої непрямої чи похідної шкоди та втрат, яких може бути завдано стороною за контрактом, інших аніж передбачені в:

 • підрозділі 8.8 ("Delay Damages", Відшкодування у зв'язку із простроченням виконання Робіт);
 • пункті (с) підрозділу 13.3.1 ("Внесення змін відповідно до Інструкції") - стосовно відшкодування витрат Підрядника (простій) в разі, якщо за домовленістю, окремі обсяги робіт виконуватимуть інші особи;
 • підрозділі 15.7 (платіж в разі розірвання контракту Замовником на власний розсуд);
 • підрозділі 16.4 (платіж в разі розірвання контракту Підрядником);
 • підрозділі 17.3 (права інтелектуальної і промислової власності);
 • першому абзаці підрозд. 17.4 (Гарантії Підрядника);
 • підрозділі 17.5 (Гарантії Замовника).

По-третє, у грошовому вимірі загальний обсяг відповідальності Підрядника перед Замовником відповідно до контракту чи в зв'язку із ним, іншої ніж та, що передбачена:

 • підрозділом 2.6 (відповідальність за збереження матеріалів та обладнання, які надаються Замовником);
 • підрозділом 4.19 (відповідальність за забезпечення виконання робіт комунальними послугами - електроенергією, водою тощо);
 • підрозділом 17.3 (права інтелектуальної і промислової власності);
 • та першим абзацем підрозд. 17.4 (Гарантії Підрядника),

не повинен перевищувати суми, вказаної у Особливих умовах контракту, або, якщо така сума не встановлена, акцептованої Підрядником загальної суми контракту ("Accepted Contract Amount"). Тобто, сума "Delay Damages" також підпадає під визначений у додатку загальний ліміт, чи може бути лімітована окремим положенням.

Проте, всі ці обмеження не застосовуються в разі настання відповідальності за вчинення деліктів (це правило, як і відповідна термінологія, вочевидь, походить з англійського права) - шахрайства ("fraud"), грубої недбалості ("gross negligence"), навмисного невиконання зобов'язань ("deliberate default") чи порушення з необережності ("reckless misconduct"), про що зазначено в останньому абзаці пункту 1.15 Загальних умов, а стосовно "Delay Damages" - в останньому абзаці підрозділу 8.8. З огляду на розвинуту систему англійського та континентального деліктного права, яка доповнює та "цементує" правове середовище контракту, потреба у штрафних санкціях, як це прийнято в українському чи пострадянському праві, відпадає. Звичайно, в разі виникнення спору щодо виконання контракту FIDIC в межах української судової системи, для судді буде дуже складно (фактично, неможливо) врахувати такі положення й зберегти той баланс відповідальності, який покладено за основу розробниками форм.

5. Підстави й порядок розірвання контракту Замовником

Підстави й загальний порядок розірвання контракту, передбачені Загальними умовами форм контрактів FIDIC 2017, базуються на правилах, які походять із англійського права, з урахуванням певних положень з права континентального (зокрема, складної процедури кількох попереджень із наданням строку на усунення недоліків). Випадки розірвання контракту Замовником поділені у дві основні групи:

 • розірвання у зв'язку із порушенням зобов'язань Підрядником (підрозд. 15.2 - "Termination for Contractor’s Default");
 • розірвання Замовником з власної ініциативи (підрозд. 15.5 - "Termination for Employer’s Convenience").

Для кожної групи передбачені власні наслідки, зокрема, здійснення обрахунку вартості виконаних робіт та проведення остаточних розрахунків/відшкодувань. В разі розірвання контракту Замовником з власної ініциативи, в обрахунок остаточного платежу за заявою Підрядника включаються суми втраченого прибутку чи інші втрати, понесені у зв'язку із розірванням контракту, які узгоджуються за участі Інженера у відповідності до процедур підрозділу 3.7 ("Agreement or Determination", "Домовленість або Визначення").

Процедура розірвання контракту Замовником у зв'язку із порушенням зобов'язань Підрядником передбачає наступні кроки:

 1. в разі порушення зобов'язання Підрядником Інженер може направити йому Повідомлення щодо усунення недоліків із встановленням розумного строку усунення, який, проте, не вважається подовженням загального строку виконання робіт (підрозд. 15.1);
 2. Повідомлення (15.2.1):
  Замовник набуває право надіслати Підряднику Повідомлення про намір розірвати контракт (для пунктів (f),(g),(h), нижче - Повідомлення про негайне розірвання) у випадках, якщо Підрядник:
  1. не виконує:
   • вимоги, зазначені в Повідомленні Інженера щодо усунення недоліків;
   • досягнуту відповідно до підрозділу 3.7 обов'язкову Домовленість або вимоги, передбачені остаточним Визначенням;
   • рішення уповноваженого Сторонами органу позасудового врегулювання спорів ("Dispute Avoidance/Adjudication Board", "DAAB"),

   і таке невиконання є суттєвим ("матеріальним", - !важливий термін з англійського права) порушенням Підрядником зобов'язань за контрактом;

  2. покидає роботи чи іншим чином явно демонструє намір не продовжувати виконання своїх зобов'язань за контрактом;
  3. без обгрунтованих причин не приступає до робіт у відповідності до Розділу 8 ("Commencement, Delays and Suspension", "Початок, відтермінування та зупинення Робіт"), або, якщо контрактом встановлений максимальний ліміт Відшкодування у зв'язку із простроченням ("Delay Damages") - прострочення Підрядником строку робіт є таким, що Замовник мав би право на стягнення "Delay Damages" в обсязі більшому ніж такий ліміт;
  4. без обгрунтованих причин не виконує приписи Повідомлення про відмову у прийнятті, яке надає Інженер відповідно до підрозділу 7.5 ("Defects and Rejection", "Дефекти і відмова у прийнятті"), або інструкцій Інженера відповідно до підрозділу 7.6 ("Remedial Work", "Роботи з усунення недоліків"), протягом 28 днів після їх отримання;
  5. невиконує положення підрозділу 4.2 ("Performance Security", "Забезпечення виконання");
  6. залучає субпідрядників для Робіт в цілому, або для їх частини, із порушенням положень підрозділу 5.1 ("Subcontractors", "Субпідрядники"), або відступає контракт без необхідної згоди відповідно до підрозділу 1.7 ("Assignment", "Відступлення");
  7. стає банкрутом, втрачає платоспроможність, щодо Підрядника відкривається процедура ліквідації, тимчасового управління чи подібні, відповідно до національного права; або якщо Підрядник є утворенням з кількох учасників із спільною чи дольовою відповідальністю - такі процедури здійснюються відносно учасника такого утворення, за умов, що інші учасники належним чином не підтверджують, що зобов'язання Підрядника за контрактом будуть виконуватися і надалі;
  8. залучений у корупційні, шахрайські дії, брав участь у зговорі чи примусових діях відносно Робіт або контракту, що підтверджується належними доказами.
 3. Розірвання (15.2.2):
  Якщо Підрядник не усуває недоліки, зазначені в Повідомленні про намір розірвати контракт, протягом 14 днів з моменту отримання повідомлення, Замовник вправі надіслати Повідомлення про негайне розірвання контракту. Відповідно, контракт вважається розірваним з дати отримання такого Повідомлення про негайне розірвання (як зазначено, для пунктів (f),(g),(h) Повідомлення про негайне розірвання надсилається відразу).
 4. Наслідки розірвання контракту в цьому випадку, визначені в підрозділах 15.2.3-15.2.4, 15.3, 15.4, передбачають:
  • прийняття Підрядником заходів для передання Майна, Документів, проектної документації, розірвання субконтрактів, забезпечення збереження цінностей, безпеки, тощо, добровільне або примусове звільнення місця проведення Робіт;
  • право Замовника залучити для завершення Робіт інших осіб, з переданням їм необхідних Майна, Документів, проектної документації, а також Тимчасових Робіт та обладнання, які належать Підряднику, й повертаються йому після завершення виконання Робіт, у визначеному порядку (зокрема, якщо на момент повернення Підрядник не сплатив належні за контрактом суми, це майно може бути продано із зарахуванням їх вартості в рахунок заборгованих сум);
  • обрахунок вартості виконаних робіт та проведення остаточних розрахунків/відшкодувань.

  При цьому, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику:

  1. додаткові витрати на виконання Робіт, а також всі інші додаткові витрати, обгрунтовано понесені Замовником;
  2. понесені Замовником збитки й спричинену шкоду, у зв'язку із завершенням Робіт;
  3. "Delay Damages" (відшкодування у зв'язку із простроченням), якщо Роботи чи їх частина не були прийняті й Дата розірвання контракту є пізнішою за визначений контрактом Строк завершення робіт ("Time for Completion") - таке відшкодування здійснюється за кожен день різниці між двома датами.

6. Призупинення робіт і розірвання контракту Підрядником

Підрядник має право призупинити виконання робіт не менш ніж через 21 день після направлення Інженеру повідомлення відповідно до підрозділу 16.1 Загальних умов форм контрактів FIDIC 2017 (за умов, якщо Інженер не вирішить питання, що стало підставою для повідомлення) у випадках:

 1. Інженер не здійснює сертифікацію відповідно до підрозділу 14.6 ("Issue of IPC", "Видання Сертифікату про внутрішній платіж");
 2. Замовник невзмозі надати достатні свідчення своєї платоспроможності відповідно до підрозділу 2.4 ("Employer’s Financial Arrangements", "Платоспроможність Замовника");
 3. Замовник не виконує положення підрозділу 14.7 ("Payment", "Платіж");
 4. Замовник не виконує:
  • досягнуту відповідно до підрозділу 3.7 обов'язкову Домовленість або вимоги, передбачені остаточним Визначенням;
  • рішення уповноваженого Сторонами органу позасудового врегулювання спорів ("Dispute Avoidance/Adjudication Board", "DAAB") згідно підрозділу 21.4,

  і таке невиконання є суттєвим ("матеріальним") порушенням Замовником зобов'язань за контрактом.

При цьому, таке призупинення не позбавляє Підрядника права на отримання пені за прострочені Замовником платежі відповідно до підрозділу 14.8 ("Delayed Payment", "Прострочення платежу"), а також права на розірвання контракту відповідно до підрозділу 16.2 ("Termination by Contractor", "Розірвання Підрядником"). Крім того, Замовник повинен здійснити відшкодування Підряднику втрат внаслідок призупинення робіт, в разі їх виникнення, за принципом "Вартість плюс Прибуток" ("Cost Plus Profit") (за процедурою підрозділу 20.2 "Claims For Payment and/or EOT", "Вимоги щодо платежів та/або подовження строку робіт").

Якщо в подальшому Замовник виконає порушене зобов'язання до ініціювання Підрядником процедури розірвання контракту, Підрядник має поновити роботи в найкоротші розумні строки.

Процедура розірвання контракту Підрядником, визначена у підрозділі 16.2, передбачає наступні кроки:

 1. Повідомлення (16.2.1):
  Підрядник набуває право надіслати Замовнику Повідомлення про намір розірвати контракт (для пунктів (g)(ii), (h), (i) чи (j) нижче - Повідомлення про негайне розірвання) у випадках, якщо:
  1. Підрядник не отримує достатні свідчення платоспроможності Замовника відповідно до підрозділу 2.4 ("Employer’s Financial Arrangements", "Платоспроможність Замовника") протягом 42 днів після надіслання повідомлення за підрозділом 16.1 (див. вище);
  2. Інженер не видає відповідний Плітіжний Сертифікат протягом 56 днів після отримання від Підрядника Заяви й обгрунтовуючих документів;
  3. Підрядник не отримує належну суму оплати за будь-яким Платіжним Сертифікатом протягом 42 днів після завершення строку оплати;
  4. Замовник не виконує:
   • досягнуту відповідно до підрозділу 3.7 обов'язкову Домовленість або вимоги, передбачені остаточним Визначенням;
   • рішення уповноваженого Сторонами органу позасудового врегулювання спорів ("Dispute Avoidance/Adjudication Board", "DAAB"),

   і таке невиконання є суттєвим ("матеріальним") порушенням Замовником своїх зобов'язань за контрактом;

  5. Замовник допускає інше суттєве ("матеріальне") порушення своїх зобов'язань за контрактом;
  6. Підрядник не отримує повідомлення про дату початку відповідно до підрозділу 8.1 ("Commencement of Works", "Початок робіт") протягом 84 днів після отримання Листа про прийнтяття пропозиції;
  7. Замовник:
   • порушує положення підрозділу 1.6 ("Contract Agreement", "Контрактна домовленість"), або
   • відступає контракт без необхідної згоди відповідно до підрозділу 1.7 ("Assignment", "Відступлення");
  8. тривале призупинення робіт має наслідки для робіт в цілому, як зазначено в пункті (b) підрозділу 8.12 ("Prolonged Suspension", "Тривале призупинення");
  9. Замовник стає банкрутом, втрачає платоспроможність, щодо Замовника відкривається процедура ліквідації, тимчасового управління чи подібні, відповідно до національного права;
  10. Замовник залучений у корупційні, шахрайські дії, брав участь у зговорі чи примусових діях відносно Робіт або контракту, що підтверджується належними доказами.
 2. Розірвання (16.2.2):
  Якщо Замовник не усуне підстави, вказані у Повідомленні за п. 16.2.1 протягом 14 днів з моменту його отримання, Підрядник вправі, шляхом надсилання другого Повідомлення Замовнику негайно розірвати контракт. Датою розрвання контракту, в такому разі, буде дата отримання Замовником другого Повідомлення. У випадках, зазначених в пунктах (g)(ii), (h), (i) чи (j) вище розірвання контракту відбувається із першим Повідомленням, й датою розірвання є дата отримання Замовником такого Повідомлення.

  Вказаний 14-денний строк також може бути враховано при розрахунку відшкодування Підряднику за процедурою підрозділу 20.2 "Claims For Payment and/or EOT", "Вимоги щодо платежів та/або подовження строку робіт" (за принципом "Вартість плюс Прибуток", "Cost Plus Profit").

 3. Після розірвання контракту за підрозділом 16.2 Замовник зобов'язаний невідкладно:
  • сплатити Підряднику суми, розраховані відповідно до підрозділу 18.5 ("Optional Termination", "Розірвання на розсуд сторони") - випадок розірвання контракту будь-якою стороною у зв'язку із винятковими обставинами (розділ 18 "Exceptional Events"), що визначає також і процедуру остаточних взаєморозрахунків сторін. Такі суми включають оплату Замовником Підрядникові:
   1. суми, належні до сплати за будь-які проведені роботи, ціна за які вказана у контракті;
   2. вартість обладнання та матеріалів, замовлених для Робіт, які були доставлені Підряднику або які Підрядник зобов'язаний отримати. Це обладнання й матеріали стають власністю Замовника після оплати їх Замовником Підряднику, й відповідно мають бути передані Замовнику;
   3. будь-які інши витрати, які у наявних обставинах обгрунтовано понесені Підрядником в очікуванні завершення виконання Робіт;
   4. витрати на вилучення Тимчасових Робіт і Обладнання Підрядника з місця ведення робіт й повернення їх у місце ведення Підрядником своєї діяльності у країні Підрядника (чи до іншого місця, але не в більшому розмірі); та
   5. витрати на переміщення персоналу й працівників Підрядника, які пов'язані виключно із виконанням Робіт, на дату розірвання.
  • за умов дотримання Підрядником положень підрозділу 20.2, - сплатити Підряднику суми втраченого прибутку чи інші втрати або шкоду, якої зазнав Підрядник внаслідок розірвання контракту.

Використана література

FIDIC® Conditions of Contract for CONSTRUCTION - FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER, Second Edition 2017

Godwin, William QC. The 2017 FIDIC contracts. Wiley, UK, 2020.

Bunni, Nael G. The FIDIC Form of Contract. Blackwell Science Ltd, 1997

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting