Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки


head_image

Форми контрактів FIDIC 2017:Зобов'язання сторін у "червоних" контрактах (будівництво за проектом замовника)

2022-08-22

перейти на попередню сторінку

Інші статті в розділі:

Гіг-контракт: юридичні питання та вимоги до змісту

Щодо співвідношення форми та джерела права

Книгарня - отримати посібники, документи
сторінка з документу

Договір (генерального) підряду на будівництві (зразок)

1. Міжнародні стандартні форми будівельних контрактів

Сфера будівництва є потужною та ресурсномісткою галуззю, договірні відносини в якій мають свій особливий характер. Існує багато факторів, які впливають на процес будівництва, й які потрібно враховувати для успішного завершення проекту. Серед таких факторів один з найважливіших - якість та характер врегулювання відносин сторін, що беруть участь в організації, фінансуванні та безпосередньому здійсненні будівельних робіт. В масштабах країни сьогодні гостро постає питання планування та врегулювання відбудови зруйнованих промислових і цивільних об'єктів, що, за допомогою західних партнерів, суттєво змінить українські міста та містечки. Підрядні відносини в будівництві в "старому" вигляді - формалізовані, корумповані, врегульовані за старим, ще "радянським лекалом", відійдуть у минуле, відкриваючи шлях для запровадження більш ефективних та відпрацьованих у практиці стандартів, які давно існують у країнах світу.

В Європі перші авторитетні стандартні форми будівельних контрактів почали з'являтися ще в 19 сторіччі. У зв'язку із значенням Великої Британії у тогочасному світі, важливу роль у цьому відігравав Королівський інститут британських архітекторів (англ. "Royal Institute of British Architects"), стандартна форма контракту якого, названа, відповідно, "RIBA form" (звідси, вочевидь, бере початок жаргонне - "риба" договору), була поширеною у всьому світі починаючи із її першої редакції 1909 року аж до 50-х років. У 1913 році була заснована ще одна експертна організація - Міжнародна федерація інженерів-консультантів (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - FIDIC), до складу якої напочатку увійшли представники трьох країн - Бельгії, Франції та Швейцарії. У 1957 році FIDIC видала власну стандартну форму будівельних контрактів із назвою "The Conditions of Contract (International) for Works of Civil Engineering Construction", яка дуже скоро набула поширення як "червона книга" ("Red Book"), прозвана так для спрощення за кольором обкладинки.

Згодом з'явилися "книги" FIDIC інших кольорів, із стандартними формами для будівельних контрактів різних типів, в залежності від предмету контракту, розподілу обсягів зобов'язань сторін, "розміру" проекту, тощо (загалом таких існує сім книг, згідно інформації з сайту FIDIC). Крім того, вже видано багато редакцій цих "кольорових книг", останньою та поточною з яких стосовно трьох основних книг є редакція 2017 року.

В Україні стандартні форми FIDIC, перш за все, стали відомими через те, що застосування цих форм вимагають провідні світові фінансові інституції, які виділяють проектне фінансування, зокрема, Світовий банк, Європейський Банк реконструкції та розвитку. Реалізація таких проектів відбувається на основі форм контрактів FIDIC для чого держава та державні установи укладають із міжнародними фінансовими інституціями договори, що інкорпорують ці форми (як відомо, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана у визначеному порядку державою, мають пріоритет над внутрішнім законодавством).

Однак, потреба масштабного реформування всієї системи підрядних відносин у будівництві для України є нагальною як ніколи, а тому поступове "відкриття" міжнародного досвіду відбуватиметься по мірі просування України на шляху до вступу в ЄС. В межах такого просування елементи стандартних форм з'являються у чинному законодавстві України - зокрема, в ряді ключових законів додано певне визначення правового статусу "інженера-консультанта", як сертифікованої особи, яка долучається до управління проектом. Окрім того, нещодавно, постановою № 224 від 17.03.2021 Кабінет Міністрів України додав до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві розділ "Особливості використання міжнародних форм договорів" такого вмісту:

"127. Сторони за їх згодою можуть використовувати міжнародні форми договорів у сфері будівництва.
128. У разі використання міжнародних форм договорів сторони зобов’язані керуватися умовами таких договорів з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших актів законодавства.
129. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спорів за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Сторони можуть застосовувати механізми врегулювання спорів, передбачені у міжнародних формах договорів, що не обмежує право сторін на звернення до суду."

Вочевидь, застосування міжнародних форм залежить від рівня обізнаності та усвідомлення їх значення, віднайдення для цих форм того "місця" в системі нормативно-правового регулювання, яке сприятиме цивілізованим відносинам у будівельній галузі та створить безперешкодну можливість спілкування із західними партнерами "однією мовою". Для цього, однак, є суттєві перешкоди, пов'язані, насамперед, із величезним обсягом "мертвих" юридичних регламентацій та імперативних норм українського законодавства, які не лише конфліктують із міжнародними стандартами, практично не залишаючи для їх застосування "вільного місця", а й часто конфліктують між собою. За роки незалежності створені цілі "покоління" юридичних правил та "конструкцій" у будівельній галузі, кожне з яких мало власну, здебільшого ситуативну, кон'юнктурну чи навіть політичну мету. Доведення всієї цієї "будівлі" до стану готовності включити в себе міжнародні стандарти та форми потребує не просто відповідного вірного розуміння "як влаштовані відносини в будівництві", а й послідовного та рішучого впливу на процес з боку некорумпованої влади із прагненням до змін зі сторони всіх інших суб'єктів. На цьому фоні можна відмітити й певну "відсторонність" впливових міжнародних експертних організацій, які часто не вбачають потреби у поширенні своєї діяльності в Україні.

2. Вибір форми контракту FIDIC

Натепер, серед всіх "кольорових" документів FIDIC найбільш поширеними є наступні:

 • Умови контракту для будівельних та інженерних робіт, спроектованих Замовником ("Червона книга") (офіц.: "Conditions of Contract for Construction. For Building and Engineering Works Designed by the Employer"); поточне - друге видання 2017 р.;
 • Умови контракту на постачання обладнання, проектування і будівництво. Для електричного та механічного обладнання, а також для будівельних робіт, спроектованих Підрядником ("Жовта книга") (офіц.: "Conditions of Contract for Plant and Design-Build. For electrical and mechanical plant, and for building works, designed by the Contractor"); поточне - друге видання 2017 р.;
 • Умови контракту для проектів "під ключ" ("Срібна книга") (офіц.: "Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects"); поточне - друге видання 2017 р.

Як свідчить назва, "червоні" контракти передбачають покладення на Замовника ризиків та відповідальності за проектування й відповідне забезпечення будівництва проектною документацією, чим вони, в першу чергу, відрізняються від "жовтих". "Срібні" контракти покладають всю відповідальність за проект на Підрядника, в зв'язку із чим, на відміну від "червоних" та "жовтих", в них відсутній Інженер, значення якого для останніх визначальне. Вочевидь, правильний вибір моделі контракту суттєво впливає на безпосередній обсяг зобов'язань та відповідальності кожної сторони контракту.

3. Базовий розподіл зобов'язань сторін та проблеми адаптації

Центральна "формула" контракту, або його предмет, у розумінні "континентального" юриста, в стандартній формі FIDIC знаходиться в невеликому документі із назвою "Контрактна домовленість" ("Contract Agreement") і містить важливий для англійського права "формальний" елемент - "зустрічне задоволення" ("сonsideration"). Українською зміст цієї "формули" є, приблизно, таким:

"3. У відповідь на оплату, яка має бути, як зазначено, здійснена Підряднику Замовником, Підрядник цим приймає зобов'язання перед Замовником виконати та завершити Роботи, а також виправити в них будь-які недоліки, згідно до положень Контракту.
4. Замовник цим приймає зобов'язання сплатити Підряднику, - у відповідь на виконання та завершення Робіт, а також виправлення в них недоліків, - Контрактну ціну в строки та у порядку, передбаченому в Контракті.

Ключові положення, які визначають саме "матеріальний" зміст обов'язків сторін, вказані в підрозділах 4.1 (Загальні зобов'язання Підрядника) та 14.7 (Платіж - відповідно, обов'язок Замовника) Загальних умов форми FIDIC ("General Conditions", надалі - "Загальні умови"), про що мова йтиме далі.

Основна проблема, з якою стикається юрист "континентального права", готуючи контракт із застосуванням форм контрактів FIDIC, полягає, насамперед, в тому, що ці форми із початку грунтуються на англійському праві, хоч декларується їх можливість застосування в обох правових системах. Форми виписані таким чином, що ті "положення", які в англійському праві прийнято вважати "такими, що само собою мають місце, без потреби про них вказувати чи говорити додатково" (імпліцитні положення), в них не зазначені, - проте, в континентальному праві ці положення (а часто і потреба їх фіксування в контракті, як істотної умови) обов'язково врегульовані в законодавчих актах, причому зміст їх часто не відповідає тому "імліцитному" значенню, яке відповідні положення мають в праві англійському. Якщо ж юрист вносить відповідні "власні" уточнюючі положення в межах "Спеціальних умов" контракту, часто він порушує так зване "Золоте правило" FIDIC - ключові принципи, що мають бути враховані при складенні контракту на основі форми FIDIC, - і контракт перестає, власне, бути контрактом FIDIC. Коли мова йде про "перенесення" норм континентальних законодавчих актів західних країн - вони, загалом, "вписуються" в ті межі, які є допустими, й конфлікту немає, оскільки такі норми здебільшого аналогічні імпліцитним нормам англійського права. Цього не можна сказати про "сумісність" із ними норм українського законодавства, яка ускладнюється ще й мовними відмінностями. Не будемо забувати, що проблеми перекладів та конструктивні відмінності в західноєвропейських країнах між собою давно подолані - французький і англійський юрист чудово розуміють один одного, попри суттєво різні підходи до побудови правових систем.

Серед таких загальних імпліцитних положень в контрактах щодо виконання будівельних робіт за англійським правом визначають наступні:

 • Замовник зобов'язаний передати володіння місцем ведення робіт Підряднику протягом розумного часу;
 • Замовник або його представники повинні надати будь-які необхідні інструкції або інформацію, а також мати готовий проект (якщо домовленість сторін не передбачає його створення Підрядником), достатній для того, щоб Підрядник мав можливість завершити роботи в дату, визначену контрактом;
 • Підрядник повинен виконати роботи із належною кваліфікацією та турботою, з матеріалів доброї якості, й відповідно меті.

Зрозуміло, що ці правила є до певної міри "узагальненням", яке, в розумінні англійського юриста, не потребує "спеціального уточнення". Проте, коли для цілей адаптування в контракт додатково вносяться уточнюючі "спеціальні умови", скопійовані з внутрішнього законодавства країни, за правом якої такий контракт складається та буде виконуватися, - початковий зміст, закладений у форми FIDIC, часто втрачається та відповідний баланс зобов'язань сторін змінюється.

Ще однією суттєвою проблемою в адаптації контрактів FIDIC є відмінність у ролі та місці делікту в англійському та континентальному (зокрема, українському) праві. Англійське право, як відомо, передбачає можливість відповідальності за вчинення делікту сторони контракту в межах виконання такого контракту, що може бути альтернативною підставою позову про відшкодування спричинених збитків потерпілій стороні (тобто сторона, за відповідних обставин, може обирати - позиватись "із порушення контракту" чи "з делікту"). Маючи "на думці" гарно узагальнену та дуже розвинену систему правил для наслідків вчинення делікту, конструкція стандартних форм FIDIC не містить положень щодо штрафних санкцій та процедур їх застосування чи призначення, натомість значну увагу приділяє страхуванню відповідальності сторін, грошовому забезпеченню виконання своїх зобов'язань Підрядником, тощо. Більше того, оскільки англійське право заперечує можливість застосування "каральних" штрафних санкцій, чи відшкодувань, розмір яких не відповідає обрахованим певним способом збиткам, включення до тексту штрафних санкцій буде черговим суттєвим порушенням "Золотого правила". Однак, в наших реаліях, без наявності в українському праві надійного, цілісного та універсального підгрунтя, подібного до англійського деліктного права, керуючись лише "відірваними" одна від одної системами "адміністративно-господарських", "господарських" санкцій ГК України, Кодексу про адміністративні правопорушення (який містить положення щодо публічно-правової відповідальності), а також загальної цивільно- та господарсько-правової відповідальності стосовно відшкодування шкоди, - справедливе притягнення порушника контракту до відповідальності без прямо прописаних у контракті штрафних санкцій, за українським правом, стає складним або неможливим взагалі.

Серед інших основних відмінностей, які перш за все потрібно мати на увазі, працюючи із формами FIDIC, є такі:

 • різниця у характері внесення змін до Контрактної ціни (за українським правом, вона за замовчуванням є твердою, тобто зміні не підлягає, окрім як за згодою Замовника, а тому ризики перевищення твердої ціни покладені на Підрядника. Форми FIDIC передбачають перенесення на Замовника певних ризиків, що виникають під час виконання робіт, в зв'язку із чим ціна може змінюватися без згоди Замовника - секція 13 "Зміни та пристосування" Загальних умов форми FIDIC);
 • інша за змістом процедура, наслідки та підстави для припинення контракту в зв'язку із порушенням зобов'язання (зокрема, форми FIDIC для виникнення у сторони права на припинення контракту в зв'язку із порушенням передбачають невиконання, яке становить "матеріальне" порушення - відома для англійського права конструкція "repudiatory breach"), а також прямо визначені формами FIDIC право Підрядника зупинити роботи (підрозділ 16.1), й право Замовника припинити контракт за власним бажанням в будь-який момент (підрозділ 15.5).

4. Значення та функції Інженера за "червоними" контрактами FIDIC

Важливою особливістю "червоних" контрактів є наявність фактично окремої "третьої" сторони - Інженера. В якості Інженера може залучатися як фізична, так і юридична особа. Основні вимоги до Інженера вказані в підрозділі 3.1. Загальних умов. У випадку, якщо Інженер - юридична особа, вимоги стосуються фізичної особи, безпосередньо призначеної юридичною особою для ведення проекту. Такими вимогами є:

 • наявність кваліфікації, досвіду та компетенції, необхідних для можливості діяти в якості Інженера за контрактом;
 • знання керівної мови, визначеної відповідно до підрозділу 1.4. Загальних умов.

В цілому, потрібно відмітити ключову роль Інженера в забезпеченні балансу інтересів сторін - в міжнародній практиці будівельних контрактів взагалі, та в контрактах FIDIC зокрема. По-перше, Інженер адмініструє контракт із несенням відповідальності за сертифікацію (санкціонування) платежів та приймання робіт, за моніторинг прогресу виконання, надання інструкцій щодо відступів у виконанні робіт, за інспектування та забезпечення умов для тестування (випробування) робіт Замовником. З іншого боку, Інженер має функцію віднайдення згоди сторін контракту коли їх інтереси є протилежними, або навіть прийняття в інтересах проекту рішень ("Визначень"), коли такої згоди немає - така функція Інженера передбачена підрозділом 3.7. "Досягнення згоди чи Визначення" Загальних умов. В цьому підрозділі передбачений детальний перелік дій, від яких суттєво залежить успішне виконання проекту та реалізація Інженером своєї функції як незалежного посередника, зокрема, при вирішенні таких суперечливих питань як збільшення строку виконання робіт, зміна Контрактної ціни в зв'язку із врахуванням відступів у роботах, тощо.

Процедура досягнення згоди чи визначення має чітку послідовність дій - консультування сторін (поодинці або спільно) із метою сприяння діалогові зі спірного питання, досягнення/недосягнення згоди в межах визначеного строку (за замовчуванням це 42 дні з визначених початкових дат), інформування сторін про згоду із підписом ними підготовленого Інженером документу для фіксування досягнутих домовленостей, або, в разі недосягнення згоди, приняття Інженером чесного Визначення зі спірного питання, про яке сторони також повідомляються в межах визначених контрактом строків. В разі незгоди із Визначенням, для сторін передбачена можливість оскарження в межах арбітражної процедури відповідно до розділу 21 "Спори та Арбітраж" Загальних умов. Якщо ж арбітражну процедуру ініційовано не було, Визначення Інженера набуває для сторін обов'язкової сили.

Як представник Замовника, Інженер для виконання своїх повноважень у визначених контрактом випадках отримує попереднє схвалення Замовника. Таке схвалення, проте, не потрібно в разі виконання Інженером повноважень, передбачених у підрозділі 3.7 у зв'язку із процедурою досягнення згоди чи визначення.

"Червоними" контрактами передбачені також наступні обов'язки та функції Інженера:

 • в будь-який момент видавати інструкції Підряднику, необхідні для виконання Робіт у відповідності з Контрактом (підрозд. 3.5 Загальних умов);
 • обраховувати та оцінювати обсяги виконаних Робіт (секція 12 Загальних умов);
 • ініціювати зміни до контрактованих обсягів Робіт ("Variations") та змін Контрактної ціни ("Adjustments") (секц. 13 Загальних умов);
 • сприяти вчасному переданню необхідних креслень та інструкцій Підряднику, виявленню в них помилок (підр. 1.8, 1.9 Загальних умов;
 • видавати Платіжні сертифікати, на підставі яких Замовник здійснює оплату платежів за Контрактом (підр. 14.2, 14.6), погоджувати розміри Попередніх платежів за додаткові обсяги робіт чи матеріали (13.4), погоджувати зміну (пристосування) Контрактної ціни до зміни "зовнішніх" обставин (підр. 13.6, 13.7);
 • видавати Сертифікати прийняття Робіт ("Taking-Over Certificate") чи їх визначених частин (секц. 10 Загальних умов), а також підсумковий Сертифікат про виконанння ("Performance Certificate") (підр. 11.9).

Отже, цінність Інженера, окрім його кваліфікації і професійних знань, полягає в чесності та добросовісності, у здатності зберігати професійну нейтральність та безсторонність навіть попри те, що формально він є представником Замовника. Саме забезпечення стандартів незалежності у врегулюванні можливого зіткнення протилежних інтересів - головне значення Інженера, а також змістовна складова забезпечення балансу зобов'язань, ризиків та відповідальності сторін у "червоних" формах контрактів FIDIC.

5. Зобов'язання Підрядника. Відповідність меті ("Fitness for purpose")

Основний зміст зобов'язань Підрядника визначений у підрозділі 4.1 Загальних умов:

"Підрядник зобов'язується виконати Роботи у відповідності до Контракту. Підрядник цим приймає зобов'язання, що виконання Робіт і виконані Роботи будуть відповідати документам, які становлять Контракт, з урахуванням внесених відповідно до Контракту Змін (секція 13 "Зміни та Пристосування"). Підрядник зобов'язується:
 • поставити Обладнання (а також запасні частини, за наявності), яке є складовою Постійних (тобто основних) Робіт (секція 7 "Обладнання, Матеріали та Якість"),
 • отримати, забезпечити ведення та передання Документів Підрядника, визначених в Контракті (підрозділ 4.4. "Документи Підрядника"),
 • забезпечити залучення Персоналу Підрядника, а також інструментів, витратних матеріалів та інших засобів та послуг як тимчасового, так і постійного характеру, необхідних для виконання зобов'язань Підрядника за Контрактом.
Підрядник зобов'язаний нести відповідальність за належність, постійність та безпеку всіх дій та діяльності Підрядника, методів виконання будівництва та робіт тимчасового характеру. За винятками, зазначеними в Контракті, Підрядник (і) зобов'язується нести відповідальність за всі Документи Підрядника, роботи тимчасового характеру, а також за таке проектування кожного елементу Обладнання та Матеріалів, яке вимагається для відповідності Контракту; (іі) не зобов'язаний нести відповідальність за проект в інших випадках, або за специфікацію робіт постійного характеру.
Підрядник зобов'язаний, на вимогу Інженера, надати опис конкретних рішень та методів, які Підрядник пропонує застосовувати при виконанні Робіт. Внесення в подальшому суттєвих змін до цих рішень та методів без узгодження із Інженером забороняється..."

Історично, для контрактів стосовно виконання робіт чи надання послуг за англійським правом притаманне чітке визначення практичного змісту зобов'язань Підрядника. Вважається (відповідно до діючих судових прецедентів), що якщо положення контракту побудовані таким чином, що Підрядник, вочевидь, розуміє мету, якої Замовник бажає досягти за рахунок виконання робіт - Підрядник має зобов'язання виконати роботи так, щоб такої мети можна було досягти. При цьому, якщо така мета досягнута бути не може, роботи вважаються виконаними із дефектом й, відповідно, такими, що підлягають виправленню за рахунок Підрядника, незалежно від наявності його вини в цьому чи того факту, що роботи виконані Підрядником у відповідності до контрактної документації. Форми контрактів FIDIC не просто враховують такий принцип, який у судовій практиці набув назви "Відповідність меті" ("Fitness for purpose"), - здебільшого саме у характері застосування "fitness for purpose" полягає головна відмінність між "Червоною книгою", з одного боку, та "Срібною" й "Жовтою", з іншого.

Оскільки практика будівельних контрактів не стоїть на місці, набуваючи подальшої спеціалізації типів робіт, за останньою англійською судовою практикою, контракти на виконання будівельних робіт за проектом Замовника не мають імпліцитного положення щодо "Відповідності меті", на відміну від контрактів на постачання обладнання "під ключ", а також контрактів, якими передбачається здійснення Підрядником, серед іншого, проектування робіт чи обладнання. У структурі документів "Срібної" та "Жовтої книги" FIDIC передбачений додатковий документ "Вимоги Замовника" ("Employer’s Requirements"), який прямо визначає ті характеристики й ту мету, яку ставить Замовник у зв'язку із виконанням Контракту. В свою чергу, наявність таких положень автоматично "розширює" відповідальність Підрядника, із врахуванням імпліцитного характеру відповідальності за принципом "Fitness for purpose".

"Червоні" контракти FIDIC такого імпліцитного положення не передбачають. Однак, в разі, якщо за контрактом, Підрядник приймає на себе зобов'язання виконати проект стосовно окремих Робіт, які відносяться до Постійних, на такі Роботи принцип "Fitness for purpose" розповсюджується, про що також зазначено у підрозділі 4.1:

"В разі, якщо Контрактом передбачено, що Підрядник приймає зобов'язання виконати проект будь-якої частини Постійних Робіт, то, якщо інше прямо не вказане в Особливих умовах:
...
(e) Підрядник зобов'язується нести відповідальність за цю частину, та за те, що по завершенні Робіт, вона буде відповідати тій меті, для якої така частина була призначена, у відповідності до положень Контракту (або, якщо такої мети визначено чи описано не було, - відповідати своїй звичайній меті)... "

Серед інших важливих особливостей форм контрактів FIDIC є зобов'язання Підрядника надати грошове забезпечення виконання своїх зобов'язань у валюті та в обсязі, зазначеному в Контракті. Детальний опис пов'язаних із таким забезпеченням питань наведений у підрозділі 4.2 Загальних умов, - зокрема, вказаний строк його надання, підстави та умови зміни розміру забезпечення (в тому рахунку, в разі зміни Контрактної ціни), випадки задоволення вимог Замовника за рахунок забезпечення. Забезпечення, що залишається, підлягає поверненню Підряднику після видання Сертифікату про виконання та звільнення місця ведення робіт. Варто звернути увагу, що якщо в Контракті валюта й обсяг такого забезпечення не зазначені, обов'язок Підрядника із надання забезпечення в цілому вважається відсутнім.

Зобов'язання Підрядника за Контрактом вважаються виконаними із виданням Сертифікату про виконання. Відповідно до підрозділу 11.9 Загальних умов, Інженер зобов'язаний видати такий Сертифікат через 28 днів після завершення останнього зі строків повідомлення про дефекти ("Defects Notification Periods"), або після виконання Підрядником обох наступних умов (в разі заявлення дефектів): (a) передання всіх Документів Підрядника; та (b) завершення й випробування всіх Робіт (включаючи виправлення всіх дефектів) у відповідності до Контракту. Якщо ж, у вказані строки свій обов'язок Інженер не виконує, тобто не видає Сертифікат про виконання коли для цього немає підстав, такий Сертифікат вважається виданим.

6. Платежі та інші зобов'язання Замовника

Центральним зобов'язанням Замовника відповідно до форм контрактів FIDIC, як і будь-якого контракту на виконання робіт, є здійснення оплати за роботи. Це зобов'язання, передбачене у підрозділі 14.7 Загальних умов "червоної книги", сформульовано у спосіб, що узагальнює всю логіку процесу платежів за проектом. Форми FIDIC пропонують досить детальну та розвинену систему оплат, згідно до якої будь-який платіж санкціонується Інженером шляхом "видання" платіжного сертифікату. Ці сертифікати, що у своїй назві містять позначення конкретного платежу (наприклад, "Сертифікат про внутрішній платіж", англ. "Interim Payment Certificate", "IPC"), у "червоних" контрактах є документом, який визначає момент виникнення зобов'язання Замовника зі сплати такого платежу.

Відповідно до підрозділу 14.7, Замовник зобов'язаний сплатити Підряднику:

 1. суму, визначену в кожному Сертифікаті про авансовий платіж ("Advance Payment Certificate");
 2. суму, визначену в кожному Сертифікаті про внутрішній платіж ("Interim Payment Certificate");
 3. суму, визначену в Сертифікаті про остаточний платіж ("Final Payment Certificate").

Отже, процес оплати передбачає три основні типи платежів, визначення кожного із яких відбувається за власною процедурою, передбаченою окремим положенням контракту:

Авансовий платіж (підр. 14.2) - як прямо зазначено, цей платіж є за своїм характером безвідсотковою позикою, яка надається Замовником Підряднику в узгодженому розмірі для мобілізації ресурсів (та для розробки проекту частини Робіт, якщо таке зобов'язання Підрядника контрактом передбачено) - тобто до початку Робіт.

Внутрішні платежі (підр. 14.6) - це суми в рахунок оплати Контрактної ціни, розміри та періодичність сплати яких залежать від ряду обставин:

 1. графіку оплат, який є (за умови його узгодження) додатком до Контракту, проте, слугує лиш орієнтиром для визначення конкретного внутрішнього платежу;
 2. заявлених Підрядником (підр. 14.3) наприкінці кожного домовленого періоду (зазвичай, місяця) до сплати сум, що на його думку відповідають поточному прогресу виконання Робіт, а також враховують наступні складові:
  • суми, що мають бути додані чи вираховані у зв'язку із змінами у законодавстві (визначаються відповідно до підрозділу 13.6);
  • суми, що мають бути додані чи вираховані у зв'язку із зміною Витрат Підрядника (підр. 13.7) за умови, що Сторони підписали Додаток про індексацію витрат;
  • суми Утримань у розмірі визначеного Контрактом відсотку від платежів, які вираховуються з кожного Внутрішнього платежу до досягнення визначеної Контрактом Суми утримань, та сплачуються Підряднику у пропорційних частинах після виконання Робіт (або їх визначених обсягів) (підр. 14.9);
  • суми, що мають бути додані чи вираховані як Авансовий платіж або його погашення відповідно до підрозділу 14.2;
  • суми, що мають бути додані чи вираховані в рахунок оплати вартості Обладнання та Матеріалів відповідно до підрозділу 14.5, за умов окремого визначення Контрактом такої вартості для сплати після завантаження або доставки;
  • інші суми, що мають бути додані чи вираховані, що стали належними до сплати відповідно до Контракту чи з інших підстав, зокрема у зв'язку із реалізацією положень підрозділу 3.7 "Досягнення згоди та Визначення";
  • суми, що мають бути додані як Попередні відповідно до підрозділу 13.4, у зв'язку із змінами обсягів Робіт, ініційованих згідно до процедур, зазначених у підрозділі 13.3;
  • повернення Суми утримань (підр. 14.9);
  • суми, що мають бути вираховані у зв'язку із користуванням Підрядником комунальними послугами, надання яких забезпечується Замовником (підр. 4.19);
  • вирахування сум, сертифікованих у попередніх Платіжних сертифікатах.
 3. перевірки та сертифікації Інженером заявленої Підрядником суми, в тому рахунку із врахуванням фактично виконаних обсягів робіт;
 4. вирахувань за ініціативи Інженера з суми внутрішнього платежу (підр. 14.6.2), пов'язаних із:
  • невідповідністю поставлених матеріалів чи виконаних робіт Контракту - в сумі, необхідній для заміни чи виправлення;
  • невиконанням роботи Підрядником чи нездійсненням ним інших зобов'язань за Контрактом - в розмірі вартості таких робіт чи зобов'язань;
  • виявленням Інженером суттєвої помилки чи невідповідності у Заяві або супровідних документах.

Остаточний платіж (підр. 14.13) - платіж, який завершує розрахунки між сторонами та здійснюється після видання Інженером Сертифікату про виконання ("Performance Certificate"). Процедура визначення остаточного платежу передбачає подання Підрядником спочатку "Проекту Остаточної Заяви" (підр. 14.11.1) із можливим позначенням спірних сум, стосовно яких здійснюється арбітражне провадження; погодження/непогодження Інженером зазначених сум, за винятком спірних; подання Підрядником Остаточної Заяви чи Частково Узгодженої Остаточної Заяви (підр. 14.11.2), а також Заяви про відсутність інших вимог відповідно до підрозділу 14.12 ("Discharge"); видання Інженером Сертифікату про остаточний платіж, або у випадку Частково Узгодженої Остаточної Заяви - Сертифікату про внутрішній платіж.

"Червоні" контракти FIDIC передбачають додаткове, у порівнянні із іншими "книгами", зобов'язання Замовника щодо підготування та передання Підряднику Специфікацій та Чертежів (проекту), необхідних для виконання Робіт (підр. 1.8). Якщо внаслідок непередання необхідного проекту чи інструкцій Підрядник вимушений зупинити роботи та через це несе Витрати, - відповідно до підрозділу 20.2 Загальних умов Підрядник матиме право на збільшення строків виконання Робіт та/або на оплату таких Витрат і визначеного Контрактом прибутку як відсотка від Витрат, або 5%, якщо такий відсоток не визначено ("Cost Plus Profit").

Серед інших зобов'язань Замовника у "червоних" контрактах FIDIC (секція 2 Загальних умов) є такі:

 • у час, визначений Контрактом, надати Підряднику право доступу та передати в неексклюзивне володіння Місце ведення Робіт - тобто, всі місця де мають проводитися Постійні Роботи, та до яких мають бути доставлені Обладнання та Матеріали;
 • отримати та підтримувати чинність, відповідно до застосовуваного права, документації стосовно планування, зонування чи будівельних дозволів або подібних дозвільних документів, ліцензій, схвалень стосовно Постійних Робіт, а також будь-яких інших дозвільних документів, визначених в Контракті як такі, відповідальність за отримання яких несе Замовник;
 • на запит Підрядника, здійснювати, в розумних межах, сприяння Підряднику в отриманні копій законодавчих актів країни - місця здійснення Робіт, які мають відношення до Контракту але не є загальнодоступними, а також в отриманні будь-яких дозволів, ліцензій, схвалень, відповідальність за отримання яких Контрактом покладена на Підрядника, необхідних для виконання Робіт, переміщення через кордон обладнання, матеріалів, інструментів, тощо;
 • забезпечити дотримання персоналом Замовника вимог щодо безпеки, захисту осіб у місці ведення робіт, захисту довкілля, в тих саме обсягах, як це передбачається для персоналу Підрядника (підр. 4.8, 4.18 Загальних умов);
 • не пізніше визначеного строку (ще на стадії проведення тендеру) надати Підряднику доступ до наявної у Замовника інформації стосовно топографії, підповерхневих, гідрологічних, кліматичних та екологічних умов місця виконання Робіт, а також надавати оновлення такої інформації в подальшому; надати Підряднику (у складі проекту або окремо) інформацію стосовно елементів прив'язки на місцевості;
 • в разі передбачення Контрактом постачання Замовником обладнання та/або матеріалів для використання Підрядником при виконанні Робіт - надати таке обладнання та/або матеріалів у визначені Контрактом строки, порядку та за визначеною ціною.

Використана література

FIDIC® Conditions of Contract for CONSTRUCTION - FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER, Second Edition 2017

Godwin, William QC. The 2017 FIDIC contracts. Wiley, UK, 2020.

Bunni, Nael G. The FIDIC Form of Contract. Blackwell Science Ltd, 1997

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005) із змінами та доповненнями

Матеріал для статті "Зобов'язання сторін у "червоних" контрактах (будівництво за проектом замовника)" отримано з англомовних джерел, переклад яких українською здійснено проектом Lawanalytics - юридичний переклад договорів, представницьких та установчих документів, судових рішень, аналітичних матеріалів, нормативно-правових актів, рекомендацій, навчальних та наукових матеріалів.

The translation of the materials for this "Зобов'язання сторін у "червоних" контрактах (будівництво за проектом замовника)" article provided by the Lawanalytics project - Ukrainian legal translation of contracts, agreements, POA, articles of association, court decisions, statutes, bylaws, conventions, recommendations, analytical materials and guides.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting