Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
перейти на початок сторінки

ARTICLE 2 - SALES
СТАТТЯ 2 - КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ

перейти на попередню сторінку
Part 1. SHORT TITLE, GENERAL CONSTRUCTION AND SUBJECT MATTER Частина 1. СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, ЗАГАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ
§ 2-101. Short Title. § 2-101. Скорочене найменування.
This Article shall be known and may be cited as Uniform Commercial Code—Sales.
Ця Стаття повинна іменуватися і може бути позначена як "Єдиний комерційний кодекс - Купівля-продаж".

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-102. Scope; Certain Security and Other Transactions Excluded from this Article. § 2-102. Сфера застосування Статті; виключення операцій із забезпеченням та деяких інших.
Unless the context otherwise requires, this Article applies to transactions in goods; it does not apply to any transaction which although in the form of an unconditional contract to sell or present sale is intended to operate only as a security transaction nor does this Article impair or repeal any statute regulating sales to consumers, farmers or other specified classes of buyers.
Якщо контекстом не вимагається іншого, ця Стаття застосовується до транзакцій із товарами; вона не застосовується до транзакцій, які, хоч і складені у формі безумовного контракту стосовно купівлі-продажу чи реального контракту купівлі-продажу, але мають метою лише здійснення операції із забезпеченням; ця Стаття також не скасовує та не змінює будь-яке законодавство, що регулює продаж кінцевим споживачам, фермерам та іншим особливим категоріям покупців.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-103. Deffinitions and Index of Deffinitions. § 2-103. Визначення термінів та покажчик визначень.
(1) In this Article unless the context otherwise requires
	(a) "Buyer" means a person who buys or contracts to buy goods.
	(b) "Good faith" in the case of a merchant means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing in the trade.
	(c) "Receipt" of goods means taking physical possession of them.
	(d) "Seller" means a person who sells or contracts to sell goods.
(2) Other definitions applying to this Article or to specified Parts thereof, and the sections in which they appear are:
	"Acceptance". Section 2-606.
	"Banker's credit". Section 2-325.
	"Between Merchants". Section 2-104.
	"Cancellation". Section 2-106(4).
	"Commercial unit". Section 2-105.
	"Confirmed credit". Section 2-325.
	"Conforming to contract". Section 2-106.
	"Contract for sale". Section 2-106.
	"Cover". Section 2-712.
	"Entrusting". Section 2-403.
	"Financing agency". Section 2-104.
	"Future Goods". Section 2-105.
	"Goods". Section 2-105.
	"Identification". Section 2-501.
	"Installment contract". Section 2-612.
	"Letter of Credit". Section 2-325.
	"Lot". Section 2-105.
	"Merchant". Section 2-104.
	"Overseas". Section 2-323.
	"Person in position of Seller". Section 2-707.
	"Present sale". Section 2-106.
	"Sale". Section 2-106.
	"Sale on approval". Section 2-326.
	"Sale or return". Section 2-326.
	"Termination". Section 2-106.
(3) The following definitions in other Articles apply to this Article:
	"Check". Section 3-104.
	"Consignee". Section 7-102.
	"Consignor". Section 7-102.
	"Consumer Goods". Section 9-109.
	"Dishonor". Section 3-507.
	"Draft". Section 3-104.
(4) In addition Article 1 contains general definitions and principles of construction and interpretation applicable throughout this Article.
(1) У цій статті, якщо контекст не вимагає іншого:
	(a) "Покупець" означає особу, яка купує або укладає контракт на придбання товарів.
	(b) "Добросовісність" у відношенні до торгівця означає дійсну чесність та дотримання розумних комерційних стандартів чесного ведення справ у торгівлі.
	(c) "Отримання товарів" означає набуття фізичного володіння ними.
	(d) "Продавець" - особа, яка продає або укладає контракт на продаж товарів.
(2) Інші визначення, що застосовуються до цієї статті або до визначених її частин, а також розділи, в яких вони з'являються:
	"Приймання". Параграф 2-606.
	"Банківський кредит". Параграф 2-325.
	"Між торговцями". Параграф 2-104.
	"Скасування". Параграф 2-106(4).
	"Комерційна одиниця". Параграф 2-105.
	"Затверджений кредит". Параграф 2-325.
	"Відповідність контракту". Параграф 2-106.
	"Контракт купівлі-продажу". Параграф 2-106.
	"Покриття". Параграф 2-712.
	"Доручення". Параграф 2-403.
	"Фінансовий посередник". Параграф 2-104.
	"Майбутні товари". Параграф 2-105.
	"Товари". Параграф 2-105.
	"Ідентифікація". Параграф 2-501.
	"Контракт із розстроченням". Параграф 2-612.
	"Акредитив". Параграф 2-325.
	"Партія". Параграф 2-105.
	"Торговець". Параграф 2-104.
	"Іноземний". Параграф 2-323.
	"Особа, що прирівнюється до продавця". Параграф 2-707.
	"Реальний контракт купівлі-продажу". Параграф 2-106.
	"Купівля-продаж". Параграф 2-106.
	"Продаж із подальшим схваленням". Параграф 2-326.
	"Продаж або повернення". Параграф 2-326.
	"Припинення". Параграф 2-106.
(3) В цій Статті також застосовуються наступні визначення, наведені в інших Статтях: 
	"Чек". Параграф 3-104.
	"Вантажоодержувач". Параграф 7-102.
	"Вантажовідправник". Параграф 7-102.
	"Товари споживчого призначення". Параграф 9-109.
	"Відмова акцептувати". Параграф 3-507.
	"Драфт". Параграф 3-104.
(4) Загальні визначення та принципи тлумачення й інтерпретації, що містяться в Статті 1, також застосовуються в цій Статті.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-104. Deffinitions: “Merchant”; “Between Merchants”; “Financing Agency”. § 2-104. Визначення: "Торговець"; "Між торгівцями"; "Фінансовий посередник".
(1) "Merchant" means a person who deals in goods of the kind or otherwise by his occupation holds himself out as having knowledge or skill peculiar to the practices or goods involved in the transaction or to whom such knowledge or skill may be attributed by his employment of an agent or broker or other intermediary who by his occupation holds himself out as having such knowledge or skill.
(2) "Financing agency" means a bank, finance company or other person who in the ordinary course of business makes advances against goods or documents of title or who by arrangement with either the seller or the buyer intervenes in ordinary course to make or collect payment due or claimed under the contract for sale, as by purchasing or paying the seller's draft or making advances against it or by merely taking it for collection whether or not documents of title accompany the draft.
"Financing agency" includes also a bank or other person who similarly intervenes between persons who are in the position of seller and buyer in respect to the goods (Section 2-707).
(3) "Between Merchants" means in any transaction with respect to which both parties are chargeable with the knowledge or skill of merchants.
(1) "Торговець" означає особу, яка здійснює торгівлю товарами, або іншим чином за своїм родом занять презентує себе як така, що володіє знаннями чи навичками, що є особливими саме для тієї професійної діяльності чи товарів, які залучені до транзакції, або якій такі знання чи навички можуть бути передані із найманням нею агента, брокера чи іншого посередника, який за своїм родом занять презентує себе як такий, що володіє потрібними знаннями чи навичками.
(2) "Фінансовий посередник" означає банк, фінансову компанію або іншу особу, що в межах звичної практики ділових операцій надає позики під товари або під документи щодо титулу чи права, або яка за домовленістю із продавцем чи з покупцем, виступає посередником у звичній практиці відносин, із тим щоб внести чи стягнути платіж, що належить до сплати чи має бути стягнутий за контрактом купівлі-продажу, як шляхом придбання чи оплати драфту продавця або наданням під нього позики, так і безпосереднім прийняттям його до виконання, незалежно від того, чи такий драфт супроводжується документами щодо титулу чи права.
"Фінансовий посередник" також включає банк або іншу особу, яка аналогічним чином виступає посередником між особами, які прирівнюються до продавця та покупця товарів (Параграф 2-707).
(3) "Між торговцями", відносно певної транзакції, означає, що обидві її сторони вважаються такими, що володіють знаннями чи навичками торговця.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-105. Definitions: Transferability; "Goods"; "Future" Goods; "Lot"; "Commercial Unit". § 2-105. Визначення: Відчужуваність; "Товари"; "Майбутні" товари; "Партія"; "Комерційна одиниця".
(1) "Goods" means all things (including specially manufactured goods) which are movable at the time of identification to the contract for sale other than the money in which the price is to be paid, investment securities (Article 8) and things in action. "Goods" also includes the unborn young of animals and growing crops and other identified things attached to realty as described in the section on goods to be severed from realty (Section 2-107).
(2) Goods must be both existing and identified before any interest in them can pass. Goods which are not both existing and identified are "future" goods. A purported present sale of future goods or of any interest therein operates as a contractto sell.
(3) There may be a saleof a part interest in existing identified goods.
(4) An undivided share in an identified bulk of fungible goods is sufficiently identified to be sold although the quantity of the bulk is not determined. Any agreed proportion of such a bulk or any quantity thereof agreed upon by number, weight or other measure may to the extent of the seller's interest in the bulk be sold to the buyer who then becomes an owner in common.
(5) "Lot" means a parcel or a single article which is the subject matter of a separate sale or delivery, whether or not it is sufficient to perform the contract.
(6) "Commercial unit" means such a unit of goods as by commercial usage is a single whole for purposes of saleand division of which materially impairs its character or value on the market or in use. A commercial unit may be a single article (as a machine) or a set of articles (as a suite of furniture or an assortment of sizes) or a quantity (as a bale, gross, or carload) or any other unit treated in use or in the relevant market as a single whole.
(1) "Товари" - всі речі (включаючи спеціальні промислові товари), які є рухомими в момент їх ідентифікації для контракту купівлі-продажу, інші ніж гроші, якими сплачується ціна, інвестиційні цінні папери (Стаття 8) та права на майно. "Товари" також включають ненароджений молодняк тварин і врожай сільськогосподарських культур та інші ідентифіковані речі, що поєднані з нерухомістю, як визначено в параграфі щодо товарів, що підлягають відокремленню від нерухомості (параграф 2-107).
(2)Товари повинні існувати і бути ідентифіковані до моменту переходу будь-якого права щодо них. 
Товари, які або не існують, або не є ідентифікованими, є "майбутніми" товарами.
Купівля-продаж в поточний момент майбутніх товарів чи будь-якого права щодо них є контрактом стосовно купівлі-продажу в майбутньому.
(3) Допускається купівля-продаж частки у праві щодо існуючих ідентифікованих товарів.
(4) Неподільна частка в ідентифікованій масі товарів, визначених родовими ознаками, є ідентифікованою достатньо для цілей купівлі-продажу, навіть у випадку, коли обсяг всієї маси не є визначеним. Будь-яка узгоджена частка такої основної маси або будь-яка її кількість, узгоджена за кількістю, вагою або іншим показником, може в межах частки продавця в основній масі бути продана покупцеві, який потім стає спільним власником.
(5) "Партія" означає певну сукупність або окремий предмет, які становлять об'єкт самостійної купівлі-продажу чи поставки, незалежно від того, чи є вони достатніми для виконання контракту.
(6) "Комерційна одиниця" означає таку одиницю товару, яка відповідно до свого комерційного використання становить єдине ціле для мети купівлі-продажу, та поділ якої фактично робить її непридатною або істотно знижує її ринкову вартість чи цінність у використанні. Комерційною одиницею може бути один предмет (такий як верстат), набір предметів (меблевий набір, асортимент розмірів), певний обсяг (бейл, гросс, карлоад) або будь-яка інша одиниця, що вважається одним цілим у використанні чи у відповідній ринковій сфері.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-106. Definitions: "Contract"; "Agreement"; "Contract for sale"; "Sale"; "Present sale"; "Conforming" to Contract; "Termination"; "Cancellation". § 2-106. Визначення: "Контракт"; "Угода"; "Контракт купівлі-продажу"; "Купівля-продаж"; "Реальний контракт купівлі-продажу"; "Відповідність" Контракту; "Припинення"; "Розірвання".
(1) In this Article unless the context otherwise requires "contract" and "agreement" are limited to those relating to the present or future sale of goods. "Contract for sale" includes both a present sale of goods and a contract to sell goods at a future time. A "sale" consists in the passing of title from the seller to the buyer for a price (Section 2-401). A "present sale" means a sale which is accomplished by the making of the contract.
(2) Goods or conduct including any part of a performance are "conforming" or conform to the contract when they are in accordance with the obligations under the contract.
(3) "Termination" occurs when either party pursuant to a power created by agreement or law puts an end to the contract otherwise than for its breach. On "termination" all obligations which are still executory on both sides are discharged but any right based on prior breach or performance survives.
(4) "Cancellation" occurs when either party puts an end to the contract for breach by the other and its effect is the same as that of "termination" except that the cancelling party also retains any remedy for breach of the whole contract or any unperformed balance.
(1) В цій статті, якщо контекстом не передбачається іншого, "контракт" і "угода" обмежуються лише тими, що мають відношення до реальної купівлі-продажу товарів або купівлі-продажу товарів у майбутньому. "Контракт купівлі-продажу" включає як реальний контракт купівлі-продажу товарів, так і контракт щодо купівлі-продажу товарів у майбутньому. "Купівля-продаж" полягає у переході правового титулу від продавця до покупця за певну ціну (Параграф 2-401). "Реальний контракт купівлі-продажу" - купівля-продаж, яка здійснюється самим укладенням контракту. 
(2) Товари або поведінка, включаючи будь-яку частину виконання, є "відповідними" або відповідають контракту, коли вони є такими, що відповідають прийнятим зобов'язанням за контрактом.
(3) "Припинення" відбувається, коли будь-яка зі сторін відповідно до повноважень, які вона має за угодою або за правом, припиняє дію контракту з причин, не пов'язаних із його порушенням. В разі "припинення", всі зобов'язання, які ще належать до виконання з боку обох сторін, припиняються, але будь-яке право, яке виникло на підставі попереднього порушення або виконання, залишається дійсним.
(4) "Розірвання" відбувається, коли будь-яка зі сторін припиняє дію контракту у відповідь на порушення з боку іншої сторони, й в цьому випадку, окрім тих саме наслідків, що і в разі "припинення", сторона, яка здійснює розірвання контракту, також набуває певний засіб правового захисту в зв'язку із порушенням контракту в цілому, або відносно його невиконаної частини.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-107. Goods to Be Severed from Realty: Recording. § 2-107. Товари, що підлягають відокремленню від нерухомості: облік прав.
(1) A contract for the sale of minerals or the like (including oil and gas) or a structure or its materials to be removed from realty is a contract for the sale of goods within this Article if they are to be severed by the seller but until severance a purported present sale thereof which is not effective as a transfer of an interest in land is effective only as a contract to sell.
(2) A contract for the sale apart from the land of growing crops or other things attached to realty and capable of severance without material harm thereto but not described in subsection (1) or of timber to be cut is a contract for the sale of goods within this Article whether the subject matter is to be severed by the buyer or by the seller even though it forms part of the realty at the time of contracting, and the parties can by identification effect a present sale before severance.
(3) The provisions of this section are subject to any third party rights provided by the law relating to realty records, and the contract for sale may be executed and recorded as a document transferring an interest in land and shall then constitute notice to third parties of the buyer's rights under the contract for sale.
(1) Контракт купівлі-продажу мінералів й інших корисних копалин (включаючи нафту і газ), структур або матеріалів з них, що підлягають відокремленню від нерухомості, є контрактом купівлі-продажу товарів в розумінні цієї Статті, якщо відокремлення повинен здійснювати продавець, при тому контракт купівлі-продажу щодо них, укладений до моменту відокремлення як реальний, й який не передбачає передання земельних прав, вважається контрактом щодо подальшої купівлі-продажу.
(2) Контракт купівлі-продажу окремо від землі врожаю сільськогосподарських культур або інших речей, поєднаних із нерухомістю й які можливо відокремити без суттєвої шкоди для неї, що не зазначені у підпункті (1), або деревини, що підлягає вирубці, є контрактом купівлі-продажу товарів в розумінні цієї Статті, незалежно від того, чи відокремлення повинен здійснити покупець або продавець, й навіть попри те, що предмет контракту є частиною нерухомості в момент укладення контракту, і сторони можуть надати контрактові силу реального контракту шляхом ідентифікації до здійснення відокремлення.
(3) Положення цього параграфу застосовуються із урахуванням будь-яких прав третіх осіб передбачених правом, що стосується обліку об'єктів нерухомості, та контракт купівлі-продажу може бути вчинений та облікований як документ, що передбачає передання земельних прав, й відповідно мати наслідком повідомлення третіх осіб про права покупця згідно контракту купівлі-продажу.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

Part 2. FORM, FORMATION AND READJUSTMENT OF CONTRACT Частина 2. ФОРМА, ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНТРАКТУ
§ 2-201. Formal Requirements; Statute of Frauds. § 2-201. Вимоги стосовно форми; Статут щодо шахрайства.
(1) Except as otherwise provided in this section a contract for the sale of goods for the price of $500 or more is not enforceable by way of action or defense unless there is some writing sufficient to indicate that a contract for sale has been made between the parties and signed by the party against whom enforcement is sought or by his authorized agent or broker. A writing is not insufficient because it omits or incorrectly states a term agreed upon but the contract is not enforceable under this paragraph beyond the quantity of goods shown in such writing.
(2) Between merchants if within a reasonable time a writing in confirmation of the contract and sufficient against the sender is received and the party receiving it has reason to know its contents, it satisfies the requirements of subsection (1) against such party unless written notice of objection to its contents is given within 10 days after it is received.
(3) A contract which does not satisfy the requirements of subsection (1) but which is valid in other respects is enforceable
	(a) if the goods are to be specially manufactured for the buyer and are not suitable for sale to others in the ordinary course of the seller's business and the seller, before notice of repudiation is received and under circumstances which reasonably indicate that the goods are for the buyer, has made either a substantial beginning of their manufacture or commitments for their procurement; or
	(b) if the party against whom enforcement is sought admits in his pleading, testimony or otherwise in court that a contract for sale was made, but the contract is not enforceable under this provision beyond the quantity of goods admitted; or
	(c) with respect to goods for which payment has been made and accepted or which have been received and accepted (Sec. 2-606).
(1) Якщо інше не передбачено в цьому параграфі, контракт купівлі-продажу товарів із ціною 500 доларів США чи більше не підлягає примусовому забезпеченню за позовом чи захистові, якщо не існує письмового запису, що достатньо вказує на укладення сторонами контракту купівлі-продажу, а також на його підписання стороною, стосовно якої вимагається примусове забезпечення, чи уповноваженим цією стороною агентом або посередником. Письмовий запис не є недостатнім, якщо в ньому не вказано, або невірно вказано узгоджене положення, проте такий контракт не підлягає примусовому забезпеченню за цим підпунктом відносно тих обсягів товарів, які не зазначені у записі.
(2) У відносинах між торговцями, якщо протягом розумного строку стороною отриманий письмовий запис, що свідчить про затвердження контракту, який є достатнім по відношенню до відправника, та сторона-отримувач має підстави бути обізнаною щодо його змісту, вважається, що вимоги підпункту (1) задоволені відносно такої сторони, якщо вона не заявить письмового заперечення до його змісту протягом 10 днів з моменту отримання.
(3) Контракт, який не відповідає вимогам підпункту (1), але який є дійсним в інших аспектах, підлягає примусовому забезпеченню:
	а) якщо товар повинен бути виготовлений спеціально для покупця і не підходить для продажу іншим особам в межах звичної практики ділових операцій продавця, та продавець, до моменту отримання заяви про відмову й в обставинах, які обгрунтовано вказують на те, що товари призначені для покупця, в суттєвій частині розпочав іх виготовлення чи прийняв зобов'язання щодо здійснення для них закупівлі;
	(b) якщо сторона, стосовно якої вимагається примусове забезпечення, визнає в клопотанні, заяві або іншим чином в суді, що контракт купівлі-продажу був укладений; проте контракт не підлягає примусовому забезпеченню згідно з цим положенням відносно тих обсягів товарів, які не були визнані; або
	(c) відносно товарів, за які було здійснено та прийнято оплату, чи товарів, які були отримані та прийняті (Пар. 2-606).

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-202. Final Written Expression: Parol or Extrinsic Evidence. § 2-202. Остаточне письмове вираження: усне чи зовнішнє свідчення.
(1) Terms with respect to which the confirmatory memoranda of the parties agree or which are otherwise set forth in a writing intended by the parties as a final expression of their agreementwith respect to such terms as are included therein may not be contradicted by evidence of any prior agreement or of a contemporaneous oral agreement but may be explained or supplemented
	(a) by course of dealing or usage of trade (Section 1-205) or by course of performance (Section 2-208); and
	(b) by evidence of consistent additional terms unless the court finds the writing to have been intended also as a complete and exclusive statement of the terms of the agreement.
(1) Положення, які були підтверджені сторонами із наявністю запису про це, або які у інший спосіб викладені письмово, із тим наміром, щоб бути остаточним вираженням угоди сторін щодо таких положень, не можуть бути заперечені свідченням будь-якої попередньої угоди або одночасної усної угоди, проте можуть бути роз'яснені чи доповнені:
	(а) усталеною практикою, торгівельним звичаєм (параграф 1-205) або практикою виконання (параграф 2-208); та
	(b) доказами щодо сумісних додаткових положень, за винятком, якщо суд визнає, що письмовий запис був призначений і як повне та ексклюзивне викладення положень угоди.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-203. Seals Inoperative. § 2-203. Печатки не створюють документ за печаткою.
The affixing of a seal to a writing evidencing a contract for sale or an offer to buy or sell goods does not constitute the writing a sealed instrument and the law with respect to sealed instruments does not apply to such a contract or offer.
Додавання відбитку печатки до письмового запису, яким засвідчено контракт купівлі-продажу чи пропозицію придбати або продати товари, не створює документ за печаткою, та право, яким регулюються документи за печаткою, не застосовується до такого контракту або пропозиції.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-204. Formation in General. § 2-204. Загальні положення щодо укладення контракту.
(1) A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract.
(2) An agreement sufficient to constitute a contract for sale may be found even though the moment of its making is undetermined.
(3) Even though one or more terms are left open a contract for sale does not fail for indefiniteness if the parties have intended to make a contract and there is a reasonably certain basis for giving an appropriate remedy.
(1) Контракт купівлі-продажу товарів може бути укладений у будь-який спосіб, достатній для виявлення угоди, включаючи поведінку обох сторін на визнання існування контракту.
(2) Угода, достатня для укладення контракту купівлі-продажу, може мати місце навіть якщо безпосередній момент її виникнення не визначений.
(3) Навіть якщо одне або більше положень залишаються неузгодженими, контракт купівлі-продажу не втрачає сили через невизначеність якщо сторони мали намір укласти контракт та існує обґрунтовано визначений базис для надання відповідного засобу правового захисту.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-205. Firm Offers. § 2-205. Тверді пропозиції.
An offer by a merchant to buy or sell goods in a signed writing which by its terms gives assurance that it will be held open is not revocable, for lack of consideration, during the time stated or if no time is stated for a reasonable time, but in no event may such period of irrevocability exceed three months; but any such term of assurance on a form supplied by the offeree must be separately signed by the offeror.
Викладена письмово та підписана пропозиція торговця придбати чи продати товари, за змістом положень якої надається запевнення, що вона буде відкритою, не підлягає через відсутність зустрічного задоволення скасуванню протягом заявленого у ній терміну або, якщо термін не вказаний, протягом обгрунтованого терміну, проте в будь-якому разі такий період її дії не може перевищувати три місяці; однак, в формі, наданій адресатом пропозиції, кожне положення, що містить таке запевнення, повинно бути підписано оферентом окремо.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-206. Offer and Acceptance in Formation of Contract. § 2-206. Пропозиція та прийняття пропозиції при укладенні контракту.
(1) Unless otherwise unambiguously indicated by the language or circumstances
	(a) an offer to make a contract shall be construed as inviting acceptance in any manner and by any medium reasonable in the circumstances;
	(b) an order or other offer to buy goods for prompt or current shipment shall be construed as inviting acceptance either by a prompt promise to ship or by the prompt or current shipment of conforming or non-conforming goods, but such a shipment of non-conforming goods does not constitute an acceptance if the seller seasonably notifies the buyer that the shipment is offered only as an accommodation to the buyer.
(2) Where the beginning of a requested performance is a reasonable mode of acceptance an offeror who is not notified of acceptance within a reasonable time may treat the offer as having lapsed before acceptance.
(1) Якщо про інше однозначно не вказують формулювання або обставини:
	(а) пропозиція укласти контракт повинна розумітися як запрошення до її прийняття в будь-який спосіб та за допомогою будь-яких засобів, обгрунтованих у наявних обставинах;
	(b) замовлення або інша пропозиція придбати товари із негайним або одночасним відвантаженням повинна розумітися як запрошення до її прийняття або шляхом негайного надання обіцянки відвантажити, або негайним чи одночасним відвантаженням товарів, які є відповідними чи невідповідними, однак таке відвантаження невідповідних товарів не є прийняттям пропозиції якщо продавець вчасно повідомляє покупцю, що таке відвантаження пропонується для покупця лише як компроміс.
(2) Якщо обгрунтованим способом прийняття пропозиції є початок запитуваного виконання, оферент, який не був протягом обгрунтованого строку повідомлений про прийняття пропозиції, вправі вважати пропозицію такою, що втратила чинність до її прийняття.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-207. Additional Terms in Acceptance or Confirmation. § 2-207. Додаткові положення щодо прийняття пропозиції чи затвердження.
(1) A definite and seasonable expression of acceptance or a written confirmation which is sent within a reasonable time operates as an acceptance even though it states terms additional to or different from those offered or agreed upon, unless acceptance is expressly made conditional on assent to the additional or different terms.
(2) The additional terms are to be construed as proposals for addition to the contract.
Between merchantssuch terms become part of the contract unless:
	(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer;
	(b) they materially alter it; or
	(c) notification of objection to them has already been given or is given within a reasonable time after notice of them is received.
(3) Conduct by both parties which recognizes the existence of a contract is sufficient to establish a contract for salealthough the writings of the parties do not otherwise establish a contract.
In such case the terms of the particular contract consist of those terms on which the writings of the parties agree, together with any supplementary terms incorporated under any other provisions of this Act.
(1) Чітке та своєчасне вираження прийняття пропозиції чи письмове затвердження, надіслане протягом обгрунтованого строку, має наслідком прийняття пропозиції навіть якщо воно містить додаткові або інші положення, порівняно із запропонованими чи узгодженими, за винятком, якщо прийняття виражене як таке, що залежить від згоди на додаткові чи інші положення.
(2) Додаткові положення повинні тлумачитися як пропозиції щодо доповнення контракту.
Між торговцями такі положення стають частиною контракту, за винятком якщо:
	(a) пропозиція прямо обмежує прийняття лише положеннями пропозиції;
	(b) такі положення суттєво змінюють контракт; або
	(c) вже надано повідомлення про заперечення проти цих положень або таке повідомлення надано протягом розумного строку після отримання повідомлення про них.
(3) Поведінка обох сторін, якою визнається існування контракту, є достатньою для укладення контракту купівлі-продажу, навіть якщо письмові записи сторін не встановлюють факт укладення контракту. У такому випадку положення конкретного контракту складаються з тих положень, щодо яких сторони погодилися письмово, а також будь-яких додаткових положень, долучених згідно із будь-якими іншими положеннями цього Акту.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-208. Course of Performance or Practical Construction. § 2-208. Практика виконання або практичне тлумачення.
(1) Where the contract for sale involves repeated occasions for performance by either party with knowledge of the nature of the performance and opportunity for objection to it by the other, any course of performance accepted or acquiesced in without objection shall be relevant to determine the meaning of the agreement.
(2) The express terms of the agreement and any such course of performance, as well as any course of dealing and usage of trade, shall be construed whenever reasonable as consistent with each other; but when such construction is unreasonable, express terms shall control course of performance and course of performance shall control both course of dealing and usage of trade (Section 1-205).
(3) Subject to the provisions of the next section on modification and waiver, such course of performance shall be relevant to show a waiver or modification of any term inconsistent with such course of performance.
(1) Якщо контракт купівлі-продажу передбачає повторюване виконання будь-якою зі сторін, із знанням характеру виконання та можливістю для заперечення щодо нього з боку іншої сторони, будь-яка прийнята без заперечень прямо або з мовчазної згоди практика виконання має значення для визначення змісту угоди.
(2) Виражені положення угоди та зазначена практика виконання, а також будь-яка усталена практика та торгівельний звичай повинні тлумачитися, якщо це є обгрунтованим, сумісно одне із одним; проте, коли таке тлумачення не є обгрунтованим, виражені положення мають пріоритет над практикою виконання, а практика виконання має пріоритет і над усталеною практикою, і над торгівельним звичаєм (параграф 1-205).
(3) З урахуванням положень наступного параграфу про зміну та відмову від права, зазначена практика виконання повинна відповідно відображати відмову від права чи зміну будь-якого положення, яке не відповідає цій практиці виконання.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-209. Modification, Rescission and Waiver. § 2-209. Зміна, розірвання за згодою та відмова від права.
(1) An agreement modifying a contract within this Article needs no consideration to be binding.
(2) A signed agreement which excludes modification or rescission except by a signed writing cannot be otherwise modified or rescinded, but except as between merchants such a requirement on a form supplied by the merchant must be separately signed by the other party.
(3) The requirements of the statute of frauds section of this Article (Section 2-201) must be satisfied if the contract as modified is within its provisions.
(4) Although an attempt at modification or rescission does not satisfy the requirements of subsection (2) or (3) it can operate as a waiver.
(5) A party who has made a waiver affecting an executory portion of the contract may retract the waiver by reasonable notification received by the other party that strict performance will be required of any term waived, unless the retraction would be unjust in view of a material change of position in reliance on the waiver.
(1) Угода, якою змінюється контракт згідно до цієї Статті, для її дійсності не потребує наявності зустрічного задоволення.
(2) Підписана угода, якою виключається її зміна або розірвання за згодою, не вчинені письмово та не підписані, не може бути змінена чи розірвана за згодою інакше, та, за винятком відносин між торгівцями, така умова у формі, наданій торгівцем, іншою стороною повинна бути підписана окремо.
(3) Якщо контракт з урахуванням зміни підпадає під дію вимог статуту щодо шахрайства (параграф 2-201), такі вимоги повинні бути дотримані.
(4) Бажана зміна чи розірвання за згодою, які не задовільняють вимоги підпунктів (2) чи (3), можуть мати силу відмови від права.
(5) Сторона, яка відмовилась від права на отримання виконання за контрактом, може відкликати таку відмову із вчиненням обгрунтованого повідомлення про необхідність виконання із дотриманням положень, що були предметом відмови, отриманого іншою стороною, за винятком випадків, коли таке відкликання буде несправедливим з огляду на суттєву зміну обставин, що сталася у зв'язку із відмовою.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-210. Delegation of Performance; Assignment of Rights. § 2-210. Делегування виконання; Відступлення прав.
(1) A party may perform his duty through a delegate unless otherwise agreed or unless the other party has a substantial interest in having his original promisor perform or control the acts required by the contract. No delegation of performance relieves the party delegating of any duty to perform or any liability for breach.
(2) Unless otherwise agreed all rights of either seller or buyer can be assigned except where the assignment would materially change the duty of the other party, or increase materially the burden or risk imposed on him by his contract, or impair materially his chance of obtaining return performance. A right to damages for breach of the whole contract or a right arising out of the assignor's due performance of his entire obligation can be assigned despite agreement otherwise.
(3) Unless the circumstances indicate the contrary a prohibition of assignment of "the contract" is to be construed as barring only the delegation to the assignee of the assignor's performance.
(4) An assignment of "the contract" or of "all my rights under the contract" or an assignment in similar general terms is an assignment of rights and unless the language or the circumstances (as in an assignment for security) indicate the contrary, it is a delegation of performance of the duties of the assignor and its acceptance by the assignee constitutes a promise by him to perform those duties. This promise is enforceable by either the assignor or the other party to the original contract.
(5) The other party may treat any assignment which delegates performance as creating reasonable grounds for insecurity and may without prejudice to his rights against the assignor demand assurances from the assignee (Section 2-609).
(1) Сторона може здійснювати свої обов'язки через представника, якщо не узгоджено інше, або якщо інша сторона не має визначального інтересу щоб боржник сам здійснював виконання чи контролював дії, які вимагаються за контрактом. Делегування виконання не звільняє сторону, яка делегує, від будь-якого обов'язку щодо виконання чи будь-якої відповідальності за порушення.
(2) Якщо не узгоджено інше, всі права як продавця так і покупця можуть бути відступлені, за винятком, коли відступлення суттєво змінює обов'язок іншої сторони або суттєво збільшує тягар чи ризик, покладений на неї за контрактом, або суттєво погіршує вірогідність для неї отримати виконання назустріч.
Право на отримання відшкодування збитків за порушення контракту в цілому або право, що виникає внаслідок належного виконання цедентом свого зобов'язання в цілому, може бути відступлено, незважаючи на угоду про інше.
(3) Якщо обставини не свідчать про інше, заборона відступлення "контракту" повинна тлумачитися як така, що забороняє лише делегування виконання зобов'язань цедентом іншій особі.
(4) Відступлення "контракту" або "всіх прав за контрактом" або відступлення із подібними загальними формулюваннями є відступленням прав, і якщо зі змісту або за обставинами (як у випадку відступлення задля забезпечення) не витікає інше, є делегуванням виконання обов'язків цедента, і прийняття такого відступлення набувачем є обіцянкою з його боку виконати такі обов'язки. Ця обіцянка може бути забезпечена примусово як цедентом, так і іншою стороною первісного контракту.
(5) Інша сторона може вважати відступлення, яким делегується виконання, таким, що обгрунтовано створює ненадійність, і може без шкоди для своїх прав відносно цедента, вимагати від набувача запевнень (параграф 2-609).

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

Part 3. GENERAL OBLIGATION AND CONSTRUCTION OF CONTRACT Частина 3. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Й ТЛУМАЧЕННЯ КОНТРАКТУ
§ 2-301. General Obligations of Parties. § 2-301. Загальні зобов'язання сторін.
The obligation of the seller is to transfer and deliver and that of the buyer is to accept and pay in accordance with the contract.
Продавець зобов'язується передати і доставити, а покупець зобов'язується прийняти і оплатити у відповідності із контрактом.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-302. Unconscionable contract or Clause. § 2-302. Недобросовісний контракт чи положення.
(1) If the court as a matter of law finds the contractor any clause of the contract to have been unconscionable at the time it was made the court may refuse to enforce the contract, or it may enforce the remainder of the contract without the unconscionable clause, or it may so limit the application of any unconscionable clause as to avoid any unconscionable result.
(2) When it is claimed or appears to the court that the contractor any clause thereof may be unconscionable the parties shall be afforded a reasonable opportunity to present evidence as to its commercial setting, purpose and effect to aid the court in making the determination.
(1) Якщо суд, як питання права, визнає, що контракт чи будь-яке положення контракту були недобросовісними в момент його укладення, суд може відмовити у примусовому забезпеченню контракту, або може здійснити примусове забезпечення інших положень контракту крім недобросовісного, або може обмежити застосування недобросовісного положення таким чином, аби уникнути будь-який недобросовісний наслідок.
(2) Якщо в суді стверджується або постає питання відносно можливої недобросовісності контракту чи будь-якого його положення, сторонам має бути надана обгрунтована можливість надати докази стосовно його комерційного підгрунтя, мети й наслідку, аби сприяти суду в прийнятті рішення.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-303. Allocation or Division of Risks. § 2-303. Розподіл чи поділ ризиків.
Where this Article allocates a risk or a burden as between the parties "unless otherwise agreed", the agreementmay not only shift the allocation but may also divide the risk or burden.
Якщо цією Статтею ризик або тягар між сторонами розподіляється "за умови, що не узгоджено інше", така угода може не лише перерозподіляти, але також і поділяти ризик чи тягар.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-304. Price Payable in Money, Goods, Realty, or Otherwise. § 2-304. Сплата ціни грошима, товарами, нерухомістю чи в інший спосіб.
(1) The price can be made payable in money or otherwise. If it is payable in whole or in part in goods each party is a seller of the goods which he is to transfer.
(2) Even though all or part of the price is payable in an interest in realty the transfer of the goods and the seller's obligations with reference to them are subject to this Article, but not the transfer of the interest in realty or the transferor's obligations in connection therewith.
(1) Ціна може бути сплачена грошима чи в інший спосіб. Якщо ціна підлягає сплаті в цілому або в частині товарами, кожна сторона є продавцем товарів, які ця сторона має передати.
(2) Якщо ціна підлягає сплаті в цілому або в частині за рахунок передання прав у нерухомості, передання товарів та зобов'язання продавця у зв'язку із товарами регулюються цією Статтею, водночас передання прав у нерухомості чи зобов'язання відчужувача у зв'язку із такими правами - ні.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-305. Open Price Term. § 2-305. Невизначення ціни.
(1) The parties if they so intend can conclude a contract for sale even though the price is not settled. In such a case the price is a reasonable price at the time for delivery if
	(a) nothing is said as to price; or
	(b) the price is left to be agreed by the parties and they fail to agree; or
	(c) the price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as set or recorded by a third person or agency and it is not so set or recorded.
(2) A price to be fixed by the seller or by the buyer means a price for him to fix in good faith.
(3) When a price left to be fixed otherwise than by agreement of the parties fails to be fixed through fault of one party the other may at his option treat the contract as cancelled or himself fix a reasonable price.
(4) Where, however, the parties intend not to be bound unless the price be fixed or agreed and it is not fixed or agreed there is no contract. In such a case the buyer must return any goods already received or if unable so to do must pay their reasonable value at the time of delivery and the seller must return any portion of the price paid on account.
(1) Сторони, якщо вони мають такий намір, можуть укласти контракт купівлі-продажу, навіть якщо ціна не визначена. В такому разі ціною є обгрунтована ціна на момент поставки, якщо:
	(а) про ціну нічого не зазначено;
	(b) визначення ціни залишено для узгодження сторін, і вони не досягли угоди; чи
	(c) ціна повинна бути визначена з огляду на певний узгоджений ринковий чи інший стандарт, який визначається або фіксується третьою особою або органом, і такий стандарт не визначений або не зафіксований.
(2) Якщо ціна повинна бути визначена продавцем або покупцем, така ціна повинна бути визначена ним добросовісно.
(3) Якщо ціну, яка повинна бути визначена інакше ніж за угодою сторін, з вини однієї зі сторін не визначено, інша сторона вправі на власний розсуд вважати контракт розірваним або самостійно визначити обгрунтовану ціну.
(4) Якщо, однак, сторони не мають наміру бути пов'язаними допоки ціна не буде визначена або узгоджена, і ціна не є визначеною або узгодженою, контракт не є укладеним. У такому випадку покупець повинен повернути будь-які товари, що вже були отримані, або, якщо він не в змозі це зробити, сплатити їх обгрунтовану на момент поставки вартість, а продавець повинен повернути будь-який платіж, отриманий у рахунок ціни.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-306. Output, Requirements and Exclusive Dealings. § 2-306. Спроможність, потреби та ексклюзивна торгівля.
(1) A term which measures the quantity by the output of the seller or the requirements of the buyer means such actual output or requirements as may occur in good faith, except that no quantity unreasonably disproportionate to any stated estimate or in the absence of a stated estimate to any normal or otherwise comparable prior output or requirements may be tendered or demanded.
(2) A lawful agreement by either the seller or the buyer for exclusive dealing in the kind of goods concerned imposes unless otherwise agreed an obligation by the seller to use best efforts to supply the goods and by the buyer to use best efforts to promote their sale.
(1) Положення, за яким обсяг вимірюється спроможністю продавця чи потребами покупця, означає таку дійсну спроможність чи потреби, які існують за добросовісного ставлення, однак не може пропонуватися чи вимагатися обсяг, що є необгрунтовано непропорційним до заявленої оцінки, чи, за відсутності заявленої оцінки, непропорційний до звичайних чи подібних попередніх спроможності чи потреб.
(2) Правомірна згода, як з боку продавця, так і з боку покупця, на ексклюзивну торгівлю у відношенні визначеного виду товарів, накладає, якщо не домовлено інше, зобов'язання на продавця докласти всіх зусиль для постачання товарів, та на покупця - докласти всіх зусиль для сприяння їх продажу.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-307. Delivery in Single Lot or Several Lots. § 2-307. Передання товарів однією або кількома партіями.
Unless otherwise agreed all goods called for by a contract for sale must be tendered in a single delivery and payment is due only on such tender but where the circumstances give either party the right to make or demand delivery in lots the price if it can be apportioned may be demanded for each lot.
Якщо не узгоджено інше, товари, що є предметом контракту купівлі-продажу, повинні бути надані в межах єдиної поставки, й зобов'язання зі сплати настає лише після такої поставки; проте, якщо за обставинами кожній стороні надане право здійснювати або вимагати поставку партіями, оплата ціни, за умови можливості поділу, може вимагатися за кожну партію.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-308. Absence of Speciffied Place for Delivery. § 2-308. Невизначення місця поставки.
Unless otherwise agreed
	(a) the place for delivery of goods is the seller's place of business or if he has none his residence; but
	(b) in a contract for sale of identified goods which to the knowledge of the parties at the time of contracting are in some other place, that place is the place for their delivery; and
	(c) documents of title may be delivered through customary banking channels.
Якщо не узгоджено інше:
	(а) місцем поставки товару є місце провадження продавцем комерційної діяльності або, за відсутності такого місця, його місце проживання; однак
	(b) за контрактом купівлі-продажу ідентифікованих товарів, які, наскільки відомо сторонам в момент укладення контракту, знаходяться в іншому місці, це місце є місцем їх поставки; крім того
	(c) документи щодо титулу чи права можуть бути передані через звичайні банківські канали.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-309. Absence of Speciffic Time Provisions; Notice of Termination. § 2-309. Відсутність положень про визначення строку; Повідомлення про припинення.
(1) The time for shipment or delivery or any other action under a contract if not provided in this Article or agreed upon shall be a reasonable time.
(2) Where the contract provides for successive performances but is indefinite in duration it is valid for a reasonable time but unless otherwise agreed may be terminated at any time by either party.
(3) Termination of a contract by one party except on the happening of an agreed event requires that reasonable notification be received by the other party and an agreement dispensing with notification is invalid if its operation would be unconscionable.
(1) У разі не визначення цією Статтею чи його не узгодження, строком відвантаження, поставки або будь-якої іншої дії за контрактом є розумний строк.
(2) Якщо контракт передбачає послідовне виконання, але є безстроковим за тривалістю, він є дійсним протягом розумного строку, однак, якщо не узгоджено інше, може бути припинений в будь-який момент будь-якою зі сторін.
(3) Припинення контракту однією зі сторін не у зв'язку із його порушенням, за винятком випадку настання узгодженої події, вимагає, щоб іншою стороною було отримано обгрунтоване повідомлення, та угода, якою скасовується необхідність такого повідомлення, є недійсною, якщо вона матиме недобросовісну юридичну дію.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-310. Open Time for Payment or Running of Credit; Authority to Ship Under Reservation. § 2-310. Строк оплати чи початок перебігу строку кредитування; Повноваження відвантажити із застереженням щодо прав.
Unless otherwise agreed
	(a) payment is due at the time and place at which the buyer is to receive the goods even though the place of shipment is the place of delivery; and
	(b) if the seller is authorized to send the goods he may ship them under reservation, and may tender the documents of title, but the buyer may inspect the goods after their arrival before payment is due unless such inspection is inconsistent with the terms of the contract (Section 2-513); and
	(c) if delivery is authorized and made by way of documents of title otherwise than by subsection (b) then payment is due at the time and place at which the buyer is to receive the documents regardless of where the goods are to be received; and
	(d) where the seller is required or authorized to ship the goods on credit the credit period runs from the time of shipment but post-dating the invoice or delaying its dispatch will correspondingly delay the starting of the credit period.
Якщо не узгоджено інше:
	(а) платіж підлягає сплаті в той момент і в тому місці, в якому покупець повинен отримати товари, навіть якщо місцем поставки є місце відвантаження для перевезення; та
	(b) якщо продавець уповноважений відправити товари, продавець вправі відвантажити їх із застереженням щодо притримання прав, а також забезпечити пропозицію документів щодо правового титулу, проте покупець після прибуття товарів, перед виникненням зобов'язання щодо оплати, вправі оглянути товари, за винятком, якщо такий огляд суперечить положенням контракту (параграф 2-513); та 
	(c) якщо погоджено, що поставка має бути здійснена шляхом передання документів щодо правового титулу в інший спосіб, ніж передбачений у абзаці (b), тоді платіж підлягає оплаті в момент і в тому місці, в якому покупець повинен отримати документи, незалежно від того, де мають бути отримані товари; та
	(d) якщо продавець зобов'язаний або уповноважений відвантажити товар у кредит, перебіг строку кредитування починається з моменту відвантаження, однак виставлення рахунку-фактури у пізнішу дату або затримка його відправлення відповідно відсуває початок перебігу строку кредитування.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-311. Options and Cooperation Respecting Performance. § 2-311. Визначення та сприяння у виконанні.
(1) An agreement for sale which is otherwise sufficiently definite (subsection (3) of Section 2-204) to be a contract is not made invalid by the fact that it leaves particulars of performance to be specified by one of the parties. Any such specification must be made in good faith and within limits set by commercial reasonableness.
(2) Unless otherwise agreed specifications relating to assortment of the goods are at the buyer's option and except as otherwise provided in subsections (1)(c) and (3) of Section 2-319 specifications or arrangements relating to shipment are at the seller's option.
(3)Where such specification would materially affect the other party's performance but is not seasonably made or where one party's cooperation is necessary to the agreed performance of the other but is not seasonably forthcoming, the other party in addition to all other remedies
	(a) is excused for any resulting delay in his own performance; and
	(b) may also either proceed to perform in any reasonable manner or after the time for a material part of his own performance treat the failure to specify or to cooperate as a breach by failure to deliver or accept the goods.
(1) Угода стосовно купівлі-продажу, яка в усьому іншому достатньо визначена (підпункт (3) параграфу 2-204) щоб вважатися контрактом, не є недійсною з тієї причини, що передбачені нею детальні положення стосовно виконання має визначити одна зі сторін. Таке детальне визначення повинно бути здійснено добросовісно та в межах, як того вимагає комерційна обгрунтованість.
(2) Якщо не узгоджено інше, деталізацію відносно асортименту товарів визначає покупець, а деталізацію та регулювання відносно відвантаження, за винятками передбаченими підпунктами (1)(с) та (3) параграфу 2-319, - продавець.
(3) Якщо таке детальне визначення може суттєво вплинути на виконання з боку іншої сторони, проте воно своєчасно не здійснене, або якщо сприяння сторони є необхідним для погодженого виконання з боку іншої й це сприяння своєчасно не надане, інша сторона, на додаток до інших засобів правового захисту:
	(а) звільняється від відповідальності за будь-яку пов'язану затримку у виконанні з її боку; та
	(b) вправі або здійснити виконання у будь-який обгрунтований спосіб, або, після настання строку основного виконання з боку цієї сторони, вважати відсутність детального визначення або не надання сприяння порушенням зобов'язань щодо поставки чи прийняття товарів.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-312. Warranty of Title and Against Infringement; Buyer's Obligation Against Infringement. § 2-312. Запевнення щодо правового титулу та щодо відсутності порушень; Зобов'язання покупця стосовно відсутності порушень.
(1) Subject to subsection (2) there is in a contract for sale a warranty by the seller that
	(a) the title conveyed shall be good, and its transfer rightful; and
	(b) the goods shall be delivered free from any security interest or other lien or encumbrance of which the buyer at the time of contracting has no knowledge.
(2) A warranty under subsection (1) will be excluded or modified only by specific language or by circumstances which give the buyer reason to know that the person selling does not claim title in himself or that he is purporting to sell only such right or title as he or a third person may have.
(3) Unless otherwise agreed a seller who is a merchant regularly dealing in goods of the kind warrants that the goods shall be delivered free of the rightful claim of any third person by way of infringement or the like but a buyer who furnishes specifications to the seller must hold the seller harmless against any such claim which arises out of compliance with the specifications.
(1) З урахуванням підпункту (2), в контракті купівлі-продажу продавець надає запевнення, що:
	(a) переданий правовий титул є дійсним, і його передання є правомірним; а також
	(b) товари будуть поставлені вільними від будь-якого забезпечувального інтересу, інших прав утримання чи інших обтяжень, про які покупцю не відомо на момент укладення контракту.
(2) Запевнення згідно із підпунктом (1) заперечується або змінюється лише шляхом прямої вказівки про це або наявністю обставин, внаслідок яких в покупця є обгрунтовані підстави бути обізнаним, що особа, яка продає, не стверджує про наявність в неї правового титулу, або що вона має намір продати лише те право чи правовий титул, яке вона чи третя особа може мати.
(3) Якщо не узгоджено інше, продавець, який є торговцем і регулярно укладає угоди із товарами такого виду, надає запевнення, що товари будуть поставлені вільними від правомірних вимог будь-якої третьої особи стосовно порушення або подібних, проте покупець, якщо він здійнює визначення детальних положень виконання з боку продавця, повинен забезпечити відсутність будь-яких вказаних вимог до продавця у зв'язку із дотриманням з такими визначеннями.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-313. Express Warranties by Affirmation, Promise, Description, Sample. § 2-313. Виражені запевнення шляхом ствердження, обіцянки, опису, надання зразку.
(1) Express warranties by the seller are created as follows:
	(a) Any affirmation of fact or promise made by the seller to the buyer which relates to the goodsand becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the affirmation or promise.
	(b) Any description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the description.
	(c) Any sample or model which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that the whole of the goods shall conform to the sample or model.
(2) It is not necessary to the creation of an express warranty that the seller use formal words such as "warrant" or "guarantee" or that he have a specific intention to make a warranty, but an affirmation merely of the value of the goods or a statement purporting to be merely the seller's opinion or commendation of the goods does not create a warranty.
(1) Виражені запевнення з боку продавця виникають наступним чином:
	(а) Будь-яке ствердження факту або обіцянка, висловлені продавцем покупцю стосовно товарів і які стають частиною базису для укладення угоди, становлять виражене запевнення, що товари будуть відповідати ствердженню або обіцянці.
	(b) Будь-який опис товарів, який стає частиною базису для укладення угоди, становить виражене запевнення, що товари будуть відповідати опису.
	(c) Будь-який зразок чи модель, яка стає частиною базису для укладення угоди, становить виражене запевнення, що товари в цілому будуть відповідати зразку чи моделі.
(2) Для виникнення вираженого запевнення не є необхідним, щоб продавець використовував формальні вирази на кшталт "запевнення" чи "гарантія", або щоб продавець мав намір саме надати запевнення, однак саме лише ствердження цінності товарів чи заява, яка має на меті лише висловлення думки продавця, або його рекомендація товарів не створюють запевнення.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-314. Implied Warranty: Merchantability; Usage of Trade. § 2-314. Імпліцитне запевнення: товарна придатність; Торгівельний звичай.
(1) Unless excluded or modified (Section 2-316), a warranty that the goods shall be merchantable is implied in a contract for their sale if the seller is a merchant with respect to goods of that kind. Under this section the serving for value of food or drink to be consumed either on the premises or elsewhere is a sale.
(2) Goods to be merchantable must be at least such as
	(a) pass without objection in the trade under the contract description; and
	(b) in the case of fungible goods, are of fair average quality within the description; and
	(c) are fit for the ordinary purposes for which such goods are used; and
	(d) run, within the variations permitted by the agreement, of even kind, quality and quantity within each unit and among all units involved; and
	(e) are adequately contained, packaged, and labeled as the agreement may require; and
	(f) conform to the promise or affirmations of fact made on the container or label if any.
(3) Unless excluded or modified (Section 2-316) other implied warranties may arise from course of dealing or usage of trade.
(1) За винятком випадку його виключенння або зміни (параграф 2-316), запевнення, що товари матимуть товарну придатність є імпліцитним у контракті щодо їх купівлі-продажу, якщо продавець є торговцем по відношенню до товарів такого виду. Для цілей цього параграфу, подання, із оплатою вартості, їжі або напоїв для вживання як в межах приміщення, так і деінде, є купівлею-продажем.
(2) Товарна придатність передбачає, що товари повинні принаймні:
	(а) прийматися без заперечень в межах торгівлі за описом, вказаним у контракті;
	(b) товари, визначені родовими ознаками, - мати справедливу середню якість в межах опису;
	(c) бути придатними для звичайних цілей, для яких товари із таким описом використовуються;
	(d) в межах дозволених угодою відхилень, мати однаковий вид, якість, кількість, - у відношенні до кожної товарної одиниці та серед усіх залучених товарних одиниць;
	(e) бути належним чином розфасованими, упакованими та промаркованими, як того вимагатиме угода; та
	(f) відповідати обіцянці чи ствердженням, нанесеним на пакуванні, або етикетці, за наявності.
(3) За винятком випадку виключення або зміни (параграф 2-316), інші імпліцитні запевнення можуть мати силу внаслідок застосування усталеної практики або торгівельного звичаю.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-315. Implied Warranty: Fitness for Particular Purpose. § 2-315. Імпліцитне запевнення: придатність для певної мети.
Where the seller at the time of contracting has reason to know any particular purpose for which the goods are required and that the buyer is relying on the seller's skill or judgment to select or furnish suitable goods, there is unless excluded or modified under the next section an implied warranty that the goods shall be fit for such purpose.
Якщо продавець в момент укладення контракту має підстави знати про певну мету, для якої потрібні товари, й що покупець покладатиметься на кваліфікацію чи судження продавця обрати чи надати відповідні товари, за винятком випадку його виключенння або зміни згідно наступного параграфу, існує імпліцитне запевнення, що товари будуть придатними для такої мети.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-316. Exclusion or Modiffication of Warranties. § 2-316. Виключення або зміна запевнень.
(1) Words or conduct relevant to the creation of an express warranty and words or conduct tending to negate or limit warranty shall be construed wherever reasonable as consistent with each other; but subject to the provisions of this Article on parol or extrinsic evidence (Section 2-202) negation or limitation is inoperative to the extent that such construction is unreasonable.
(2) Subject to subsection (3), to exclude or modify the implied warranty of merchantability or any part of it the language must mention merchantability and in case of a writing must be conspicuous, and to exclude or modify any implied warranty of fitness the exclusion must be by a writing and conspicuous. Language to exclude all implied warranties of fitness is sufficient if it states, for example, that "There are no warranties which extend beyond the description on the face hereof."
(3) Notwithstanding subsection (2)
	(a) unless the circumstances indicate otherwise, all implied warranties are excluded by expressions like "as is", "with all faults" or other language which in common understanding calls the buyer's attention to the exclusion of warranties and makes plain that there is no implied warranty; and
	(b) when the buyer before entering into the contract has examined the goods or the sample or model as fully as he desired or has refused to examine the goods there is no implied warranty with regard to defects which an examination ought in the circumstances to have revealed to him; and
	(c) an implied warranty can also be excluded or modified by course of dealing or course of performance or usage of trade.
(4) Remedies for breach of warranty can be limited in accordance with the provisions of this Article on liquidation or limitation of damages and on contractual modification of remedy (Sections 2-718 and 2-719).
(1) Формулювання чи поведінка, якими надається виражене запевнення, та формулювання чи поведінка, якими заперечується або обмежується запевнення, повинні, наскільки це є обгрунтованим, розумітися сумісно одне з одним; проте, з урахуванням положень цієї Статті щодо усного чи зовнішнього свідчення (параграф 2-202), заперечення чи обмеження є нечинним, якщо їх таке розуміння є необгрунтованим.
(2) З урахуванням підпункту (3), для того, щоб виключити або змінити імпліцитне запевнення стосовно товарної придатності чи будь-яку його частину, відповідне формулювання повинно мати згадку про товарну придатність та, якщо воно викладене письмово, повинно бути явним, а для того, щоб виключити або змінити імпліцитне запевнення стосовно придатності меті, виключення повинно бути викладене письмово та бути явним. Формулювання, яким виключаються всі імпліцитні запевнення стосовно придатності меті, є достатнім, якщо воно містить, наприклад, що "Жодних запевнень, окрім вказаних у описі на лицевому боці, не надається." 
(3) Незалежно від підпункту (2): 
	(а) якщо обставини не свідчать про інше, всі імпліцитні запевнення виключаються виразами на кшталт "як є", "з усіма дефектами" чи подібними формулюваннями, які, за загальним розумінням, привертають увагу покупця до виключення запевнень, дають зрозуміти, що імпліцитного запевнення в цьому випадку не надається; та
	(b) якщо покупець до укладення контракту перевірив товари, або зразок чи модель в бажаному ним обсязі, або відмовився перевірити товари, у відношенні дефектів, що мали бути виявленими покупцем під час перевірки в наявних обставинах, імпліцитне запевнення не діє; та
	(c) імпліцитне запевнення може також бути виключено чи змінено усталеною практикою, практикою виконання або торгівельним звичаєм.
(4) Засоби правового захисту в разі порушення запевнення можуть бути обмежені відповідно до положень цієї Статті щодо погашення чи обмеження відшкодування збитків, а також щодо зміни в контракті засобу правового захисту (параграфи 2-718 та 2-719).

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-317. Cumulation and Conflict of Warranties Express or Implied. § 2-317. Кумуляція та конфлікт виражених чи імпліцитних запевнень.
Warranties whether express or implied shall be construed as consistent with each other and as cumulative, but if such construction is unreasonable the intention of the parties shall determine which warranty is dominant. In ascertaining that intention the following rules apply:
	(a) Exact or technical specifications displace an inconsistent sample or model or general language of description.
	(b) A sample from an existing bulk displaces inconsistent general language of description.
	(c) Express warranties displace inconsistent implied warranties other than an implied warranty of fitness for a particular purpose.
Запевнення, як виражені так і імпліцитні, повинні розумітися сумісно одне з одним та кумулятивно, однак, якщо таке розуміння є необгрунтованим, те яке запевнення є вирішальним має визначатися з огляду на намір сторін. При визначенні такого наміру застосовуються наступні правила:
	(a) Точне визначення чи технічна специфікація мають пріоритет перед несумісними з ними зразком, моделлю чи загальними формулюваннями в описі.
	(b) Зразок з існуючої в дійсності маси має пріоритет перед несумісними з ним загальними формулюваннями в описі.
	(c) Виражені запевнення мають пріоритет перед несумісними з ними імпліцитними запевненнями, окрім імпліцитного запевнення щодо придатності для певної мети.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-318. Third Party Beneficiaries of Warranties Express or Implied. § 2-318. Треті сторони, на користь яких поширюються виражені чи імпліцитні запевнення.
[Note: If this Act is introduced in the Congress of the United States this section should be omitted. (States to select one alternative.)]

Alternative A
A seller's warranty whether express or implied extends to any natural person who is in the family or household of his buyer or who is a guest in his home if it is reasonable to expect that such person may use, consume or be affected by the goods and who is injured in person by breach of the warranty. A seller may not exclude or limit the operation of this section.

Alternative B
A seller's warranty whether express or implied extends to any natural person who may reasonably be expected to use, consume or be affected by the goods and who is injured in person by breach of the warranty. A seller may not exclude or limit the operation of this section.

Alternative C
A seller's warranty whether express or implied extends to any person who may reasonably be expected to use, consume or be affected by the goods and who is injured by breach of the warranty. A seller may not exclude or limit the operation of this section with respect to injury to the person of an individual to whom the warranty extends.
[Примітка: Якщо цей Акт вноситься в Конгрес Сполучених Штатів, цей параграф слід виключити. (Штат повинен обрати одну альтернативу.)]

Альтернатива А
Запевнення з боку продавця, як виражене так й імпліцитне, поширюється на фізичну особу - члена сім'ї покупця, чи фізичну особу, яка є відвідувачем у його домоволодінні, якщо можна обгрунтовано очікувати, що така особа буде використовувати, споживати чи зазнавати вплив з боку товарів, та якій особисто завдано фізичної шкоди з причин порушення запевнення. Продавець не може виключити або обмежити дію цього параграфу.

Альтернатива B
Запевнення з боку продавця, як виражене так й імпліцитне, поширюється на будь-яку фізичну особу, коли можна обгрунтовано очікувати, що така особа буде використовувати, споживати чи зазнавати вплив з боку товарів, і їй особисто завдано фізичної шкоди з причин порушення запевнення. Продавець не може виключити або обмежити дію цього параграфу.

Альтернатива C
Запевнення з боку продавця, як виражене так й імпліцитне, поширюється на будь-яку фізичну особу, коли можна обгрунтовано очікувати, що така особа буде використовувати, споживати чи зазнавати вплив з боку товарів, і їй завдано фізичної шкоди з причин порушення запевнення. Продавець не може виключити або обмежити дію цього параграфу у відношенні до фізичної шкоди, завданої особі, на яку поширюється запевнення.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-319. F.O.B. and F.A.S. Terms. § 2-319. Умови F.O.B. та F.A.S.
(1) Unless otherwise agreed the term F.O.B. (which means "free on board") at a named place, even though used only in connection with the stated price, is a delivery term under which
	(a) when the term is F.O.B. the place of shipment, the seller must at that place ship the goods in the manner provided in this Article (Section 2-504) and bear the expense and risk of putting them into the possession of the carrier; or
	(b) when the term is F.O.B. the place of destination, the seller must at his own expense and risk transport the goods to that place and there tender delivery of them in the manner provided in this Article (Section 2-503);
	(c) when under either (a) or (b) the term is also F.O.B. vessel, car or other vehicle, the seller must in addition at his own expense and risk load the goods on board. If the term is F.O.B. vessel the buyer must name the vessel and in an appropriate case the seller must comply with the provisions of this Article on the form of bill of lading (Section 2-323).
(2) Unless otherwise agreed the term F.A.S. vessel (which means "free alongside") at a named port, even though used only in connection with the stated price, is a delivery term under which the seller must
	(a) at his own expense and risk deliver the goods alongside the vessel in the manner usual in that port or on a dock designated and provided by the buyer; and
	(b) obtain and tender a receipt for the goods in exchange for which the carrier is under a duty to issue a bill of lading.
(3) Unless otherwise agreed in any case falling within subsection (1)(a) or (c) or subsection (2) the buyer must seasonably give any needed instructions for making delivery, including when the term is F.A.S. or F.O.B. the loading berth of the vessel and in an appropriate case its name and sailing date. The seller may treat the failure of needed instructions as a failure of cooperation under this Article (Section 2-311). He may also at his option move the goods in any reasonable manner preparatory to delivery or shipment.
(4) Under the term F.O.B. vessel or F.A.S. unless otherwise agreed the buyer must make payment against tender of the required documents and the seller may not tender nor the buyer demand delivery of the goods in substitution for the documents.
(1) Якщо не узгоджено інше, умова F.O.B. (досл. "вільний на борту") у вказаному місці, навіть якщо використовується тільки в зв'язку із зазначенням ціни, є умовою поставки, за якою
	(а) для умови F.O.B. місце відвантаження, - продавець у вказаному місці зобов'язаний відвантажити товари у порядку, передбаченому цією Статтею (параграф 2-504), і нести витрати, а також ризик передання товарів у володіння перевізника;
	(b) для умови F.O.B. місце призначення, - продавець, за власний рахунок та на власний ризик зобов'язаний перевезти товари у вказане місце, та запропонувати здійснену поставку товарів в цьому місці, відповідно до порядку, передбаченому цією Статтею (параграф 2-503); 
	(c) для випадків (a) чи (b), якщо умова F.O.B. містить додатково судно, автомобіль чи інший транспортний засіб, - продавець, на додаток, зобов'язаний за власний рахунок та на власний ризик завантажити товари на борт. Для умови F.O.B. судно - покупець зобов'язаний назвати судно та у відповідному випадку продавець зобов'язаний виконати положення цієї Статті щодо форми коносаменту (параграф 2-323). 
(2) Якщо не узгоджено інше умова F.A.S. судно ("вільний вздовж борту") у названому порту, навіть якщо використовується тільки в зв 'язку із зазначенням ціни, є умовою поставки, за якою продавець зобов'язаний 
	(a) за власний рахунок та на свій ризик поставити товар вздовж борту судна у спосіб, який є прийнятим у цьому порту або на доці, визначеному та забезпеченому покупцем; і
	(b) отримати та запропонувати розписку щодо товарів, в обмін на яку перевізник зобов'язаний видати коносамент.
(3) Якщо не узгоджено інше, в будь-якому випадку, що підпадає під дію підпункту (1) (a) чи (c) або підпункту (2), покупець зобов'язаний вчасно надавати необхідні інструкції для здійснення поставки, в тому числі, для умов F.A.S. чи F.O.B. завантажувальний причал судна та, у відповідному випадку, його назву та дату відправлення. Продавець може вважати ненадання необхідних інструкцій відсутністю сприяння відповідно до цієї Статті (параграф 2-311). Він також за власним вибором може переміщувати товари у будь-який розумний спосіб під час підготовки до поставки або відвантаження.
(4) За умовою F.O.B. судно або F.A.S., якщо не узгоджено інше, покупець зобов'язаний здійснити оплату проти виставлення необхідних документів, та продавець не вправі здійснити запропонування поставки товарів, а покупець - вимагати такої поставки, замість документів.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-320. C.I.F. and C.&F. Terms. § 2-320. Умови C.I.F. та C.&F.
(1) The term C.I.F. means that the price includes in a lump sum the cost of the goods and the insurance and freight to the named destination. The term C.&F. or C.F. means that the price so includes cost and freight to the named destination.
(2) Unless otherwise agreed and even though used only in connection with the stated price and destination, the term C.I.F. destination or its equivalent requires the seller at his own expense and risk to
	(a) put the goods into the possession of a carrier at the port for shipment and obtain a negotiable bill or bills of lading covering the entire transportation to the named destination; and
	(b) load the goods and obtain a receipt from the carrier (which may be contained in the bill of lading) showing that the freight has been paid or provided for; and
	(c) obtain a policy or certificate of insurance, including any war risk insurance, of a kind and on terms then current at the port of shipment in the usual amount, in the currency of the contract, shown to cover the same goods covered by the bill of lading and providing for payment of loss to the order of the buyer or for the account of whom it may concern; but the seller may add to the price the amount of the premium for any such war risk insurance; and
	(d) prepare an invoice of the goods and procure any other documents required to effect shipment or to comply with the contract; and
	(e) forward and tender with commercial promptness all the documents in due form and with any indorsement necessary to perfect the buyer's rights.
(3) Unless otherwise agreed the term C.&F. or its equivalent has the same effect and imposes upon the seller the same obligations and risks as a C.I.F. term except the obligation as to insurance.
(4) Under the term C.I.F. or C.&F. unless otherwise agreed the buyer must make payment against tender of the required documents and the seller may not tender nor the buyer demand delivery of the goods in substitution for the documents.
(1) Умова C.I.F. означає, що ціна включає загалом вартість товарів, страхування та фрахту до названого місця призначення. Умова C.&F. або C.F. означає, що ціна включає вартість товарів і фрахт до названого місця призначення.
(2) Якщо не узгоджено інше, навіть якщо використовується тільки в зв'язку із зазначенням ціни, умова C.I.F. місце призначення, або її еквівалент, вимагає, щоб продавець за власний рахунок та на власний ризик 
	(a) надав товари у володіння перевізника в порту завантаження й отримав обіговий документ чи коносамент, якими охоплюється перевезення в назване місце призначення в цілому; та
	(b) завантажив товари і отримав розписку від перевізника (може міститися в коносаменті), якою підтверджується, що фрахт був сплачений або забезпечений; та
	(c) отримав поліс або сертифікат страхування, включаючи будь-яке страхування від військових ризиків, того виду та на таких умовах, які діють у порту завантаження, на звичайну суму, у валюті контракту, із покриттям тих самих товарів, що охоплюються коносаментом, та якими передбачено виплату відшкодування збитків за ордером покупця або у рахунок того, кого це може стосуватися; при тому, продавець може додати до ціни суму премії за таке страхування від військових ризиків; та
	(d) підготував рахунок-фактуру на товари та забезпечив отримання будь-яких інших документів, необхідних для здійснення завантаження або для дотримання контракту; та
	(e) переслав та запропонував з комерційною оперативністю всі документи в належній формі та з індосаментом, необхідним для реалізації прав покупцем.
(3) Якщо не узгоджено інше, умова C.&F. або її еквівалент, має те саме значення та накладає на продавця ті самі зобов'язання і ризики, що й умова C.I.F., окрім зобов'язання стосовно страхування.
(4) За умовою C.I.F. або C.&F., якщо не узгоджено інше, покупець зобов'язаний здійснити оплату проти виставлення необхідних документів, та продавець не вправі здійснити запропонування поставки товарів, а покупець - вимагати такої поставки, замість документів.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-321. C.I.F. or C.&F.: "Net Landed Weights"; "Payment on Arrival"; Warranty of Condition on Arrival. § 2-321. Умови C.I.F. або C.&F.: "Чиста доставлена вага"; "Оплата після прибуття"; Запевнення щодо стану після прибуття.
Under a contract containing a term C.I.F. or C.& F.
(1) Where the price is based on or is to be adjusted according to "net landed weights", "delivered weights", "out turn" quantity or quality or the like, unless otherwise agreed the seller must reasonably estimate the price. The payment due on tender of the documents called for by the contract is the amount so estimated, but after final adjustment of the price a settlement must be made with commercial promptness.
(2) An agreement described in subsection (1) or any warranty of quality or condition of the goods on arrival places upon the seller the risk of ordinary deterioration, shrinkage and the like in transportation but has no effect on the place or time of identification to the contract for sale or delivery or on the passing of the risk of loss.
(3) Unless otherwise agreed where the contract provides for payment on or after arrival of the goods the seller must before payment allow such preliminary inspection as is feasible; but if the goods are lost delivery of the documents and payment are due when the goods should have arrived.
За контрактом, що містить умови C.I.F. чи C.&F. 
(1) Якщо ціна визначається або повинна бути скоригована відповідно до "чистої доставленої ваги", "доставленої ваги", "вихідної" кількості або якості тощо, якщо не узгоджено інше, продавець зобов'язаний здійснити обґрунтоване визначення ціни. Платіж, що підлягає сплаті проти виставлених документів, передбачених контрактом, - сума за таким визначенням, при тому, після остаточного коригування ціни остаточний розрахунок повинен бути здійснений із комерційною оперативністю.
(2) Домовленість, вказана в підпункті (1), або будь-яке запевнення щодо якості або стану товарів після прибуття покладає на продавця ризик звичайного зносу, усушки тощо при транспортуванні, однак вона не впливає на місце й час ідентифікації за контрактом купівлі-продажу або на місце й час поставки, чи на перехід ризику втрати.
(3) Якщо не узгоджено інше, в разі коли контрактом передбачається оплата із прибуттям чи після прибуття товарів, продавець до оплати зобов'язаний, наскільки це можливо, дозволити попередню перевірку; проте, в разі втрати товарів, надання документів і оплата повинні бути здійснені коли товари мали прибути.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-322. Delivery "Ex-Ship". § 2-322. Поставка "Ex-Ship".
(1) Unless otherwise agreed a term for delivery of goods"ex-ship" (which means from the carrying vessel) or in equivalent language is not restricted to a particular ship and requires delivery from a ship which has reached a place at the named port of destination where goods of the kind are usually discharged.
(2) Under such a term unless otherwise agreed
	(a) the seller must discharge all liens arising out of the carriage and furnish the buyer with a direction which puts the carrier under a duty to deliver the goods; and
	(b) the risk of loss does not pass to the buyer until the goods leave the ship's tackle or are otherwise properly unloaded.
(1) Якщо інше не узгоджено, умова поставки товарів "ex-ship" (тобто "з судна", що перевозило) або з подібним формулюванням, не обмежена певним судном та вимагає поставку з судна, яке досягло місця у названому порті призначення, де такого виду товари зазвичай розвантажуються.
(2) За такою умовою, якщо інше не узгоджено,
	(а) продавець повинен припинити всі права утримання, що виникають із перевезення, та передати покупцеві розпорядження, за яким перевізник несе зобов'язання поставити товари; та
	(b) ризик втрати переходить до покупця лише коли товари залишають обладнання судна або іншим чином належно вивантажуються.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-323. Form of Bill of Lading Required in Overseas Shipment; "Overseas". § 2-323. Форма коносаменту, необхідного при іноземному відправленні; "Іноземне" відправлення.
(1) Where the contract contemplates overseas shipment and contains a term C.I.F. or C.& F. or F.O.B. vessel, the seller unless otherwise agreed must obtain a negotiable bill of lading stating that the goods have been loaded in board or, in the case of a term C.I.F. or C.& F., received for shipment.
(2) Where in a case within subsection (1) a bill of lading has been issued in a set of parts, unless otherwise agreed if the documents are not to be sent from abroad the buyer may demand tender of the full set; otherwise only one part of the bill of lading need be tendered. Even if the agreement expressly requires a full set
	(a) due tender of a single part is acceptable within the provisions of this Article on cure of improper delivery (subsection (1) of Section 2-508); and
	(b) even though the full set is demanded, if the documents are sent from abroad the person tendering an incomplete set may nevertheless require payment upon furnishing an indemnity which the buyer in good faith deems adequate.
(3) A shipment by water or by air or a contract contemplating such shipment is "overseas" insofar as by usage of trade or agreement it is subject to the commercial, financing or shipping practices characteristic of international deep water commerce.
(1) Якщо контракт передбачає іноземне відвантаження і містить умову C.I.F., C.&F. або F.O.B. судно, продавець, якщо не узгоджено інше, зобов'язаний отримати обіговий коносамент, в якому зазначається, що товари були завантажені на борт або, у випадку умов C.I.F. чи C.&F., отримані для завантаження.
(2) Якщо у випадку, передбаченому підунктом (1), коносамент був виданий як певна сукупність окремих пов'язаних частин, та якщо не узгоджено інше, покупець вправі вимагати пропонування всієї сукупності в разі коли документи не надсилатимуться з-за кордону; або лише однієї частини коносаменту - в іншому випадку. Навіть якщо домовленістю прямо вимагається вся сукупність:
	(a) належне пропонування однієї частини є прийнятним відповідно до положень цієї Статті щодо усунення наслідків неналежної поставки (підпункт (1) параграфу 2-508); та
	(b) навіть якщо вимагається вся сукупність, в разі коли документи надсилатимуться з-за кордону, особа, яка пропонує частину коносаменту, може, тим не менш, вимагати оплати, із наданням гарантії, яку добросовісний покупець вважатиме адекватною.
(3) Відправлення водним чи повітряним транспортом або контракт, що передбачає таке відправлення, є "іноземним" в тій мірі, в якій, відповідно до торгівельних звичаїв чи домовленості, вони повинні регулюватися комерційною, фінансовою або судноплавною практикою, характерною для міжнародної морської торгівлі.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-324. "No Arrival, No sale" Term. § 2-324. Умова "No Arrival, No sale".
Under a term, "no sale no arrival" or terms of like meaning, unless otherwise agreed,
	(a) the seller must properly ship conforming goods and if they arrive by any means he must tender them on arrival but he assumes no obligation that the goods will arrive unless he has caused the non-arrival; and
	(b) where without fault of the seller the goods are in part lost or have so deteriorated as no longer to conform to the contract or arrive after the contract time, the buyer may proceed as if there had been casualty to identified goods (Section 2-613).
За умовою "no arrival, no sale" (досл. "немає прибуття, немає продажу") чи умовами подібного значення, якщо не узгоджено інше,
	(a) продавець зобов'язаний належним чином відправити відповідні товари, й якщо вони прибувають у будь-який спосіб, - запропонувати їх із прибуттям, - однак продавець не несе відповідальності щодо того, що товари прибудуть, за винятком коли він сам спричинив їх неприбуття; та
	(b) якщо за відсутності вини продавця товари частково втрачено або їх стан погіршився таким чином, що більше не відповідає контракту, або товари прибувають поза встановленого контрактом строку, покупець вправі діяти так, як передбачено для нещасного випадку із ідентифікованими товарами (параграф 2-613).

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-325. "Letter of Credit" Term; "Confirmed Credit". § 2-325. Визначення "Акредитив"; "Підтверджений акредитив".
(1) Failure of the buyer seasonably to furnish an agreed letter of credit is a breach of the contract for sale.
(2) The delivery to seller of a proper letter of credit suspends the buyer's obligation to pay. If the letter of credit is dishonored, the seller may on seasonable notification to the buyer require payment directly from him.
(3) Unless otherwise agreed the term "letter of credit" or "banker's credit" in a contract for sale means an irrevocable credit issued by a financing agency of good repute and, where the shipment is overseas, of good international repute. The term "confirmed credit" means that the credit must also carry the direct obligation of such an agency which does business in the seller's financial market.
(1) Не надання у встановлений строк покупцем домовленого акредитиву є порушенням контракту купівлі-продажу.
(2) Передання продавцю належного акредитива призупиняє зобов'язання покупця щодо сплати. Якщо в акцептуванні акредитиву було відмовлено, продавець вправі із своєчасним повідомленням покупцю вимагати оплати безпосередньо від нього.
(3) Якщо не узгоджено інше, термін "акредитив" або "банківський кредит" у контракті купівлі-продажу означає безвідкличний кредит, виданий фінансовим посередником з доброю репутацією, а у випадку іноземного відправлення, - з доброю міжнародною репутацією. Термін "підтверджений кредит" означає, що кредит також несе пряме зобов'язання посередника, який здійснює діяльність на фінансовому ринку продавця.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-326. Sale on Approval and Sale or Return; Consignment Sales and Rights of Creditors. § 2-326. Продаж із подальшим схваленням та "продаж або повернення"; Комісійна купівля-продаж та права кредиторів.
(1) Unless otherwise agreed, if delivered goods may be returned by the buyer even though they conform to the contract, the transaction is
	(a) a "sale on approval" if the goods are delivered primarily for use, and
	(b) a "sale or return" if the goods are delivered primarily for resale.
(2) Except as provided in subsection (3), goods held on approval are not subject to the claims of the buyer's creditors until acceptance; goods held on sale or return are subject to such claims while in the buyer's possession.
(3) Where goods are delivered to a person for sale and such person maintains a place of business at which he deals in goods of the kind involved, under a name other than the name of the person making delivery, then with respect to claims of creditors of the person conducting the business the goods are deemed to be on sale or return. The provisions of this subsection are applicable even though an agreement purports to reserve title to the person making delivery until payment or resale or uses such words as "on consignment" or "on memorandum". However, this subsection is not applicable if the person making delivery
	(a) complies with an applicable law providing for a consignor's interest or the like to be evidenced by a sign, or
	(b) establishes that the person conducting the business is generally known by his creditors to be substantially engaged in selling the goods of others, or
	(c) complies with the filing provisions of the Article on Secured Transactions (Article 9).
(4) Any "or return" term of a contract for sale is to be treated as a separate contract for sale within the statute of frauds section of this Article (Section 2-201) and as contradicting the sale aspect of the contract within the provisions of this Article on parol or extrinsic evidence (Section 2-202).
(1) Якщо не узгоджено інше, в разі коли поставлені товари можуть бути повернені покупцем навіть якщо відповідатимуть контрактові, транзакція є: 
	(а) "продажем із подальшим схваленням", якщо товари постачаються переважно для використання;
	(b) "продажем або поверненням", якщо товари постачаються переважно для перепродажу.
(2) За винятком випадків, передбачених підпунктом (3), товари, що набуті із подальшим схваленням, не можуть бути предметом вимог кредиторів покупця до моменту приймання; товари, набуті на умовах "продажу або повернення", можуть бути предметом таких вимог якщо перебувають у володінні покупця.
(3) Якщо товари передаються особі для продажу, і така особа утримує місце діяльності, в якому проводить операції із товарами такого роду не від імені особи, яка передала їй товари, з точки зору вимог кредиторів особи, що проводить такі операції, товари вважаються переданими їй на умовах "продажу або повернення". Положення цього підпункту застосовуються навіть якщо домовленістю передбачено резервування правового титулу за особою, яка передає товари, до моменту оплати чи перепродажу, або використовуються формулювання на кшталт "on consignment" ("на комісію") чи "on memorandum" (досл. "під запис"). Цей підпункт, однак, не застосовується, якщо особа, яка передає товари,
	(а) підпадає під вимоги застосовуваного права щодо того, що права комітента чи подібні повинні бути засвідчені підписом, чи
	(b) з'ясовує, що особа, яка проводить операції, має серед кредиторів загальну репутацію особи, що в основному здійснює діяльність з продажу товарів, належних іншим, або
	(c) підпадає під вимоги положень щодо реєстрації, які містяться в Статті Про операції із забезпеченням (Стаття 9).
(4) Будь-яке положення контракту купівлі-продажу, що відноситься до "або повернення", має вважатися окремим контрактом купівлі-продажу для цілей параграфу щодо статуту про шахрайство цієї Статті (параграф 2-201), а також запереченням положень контракту щодо "продажу" для цілей положень цієї Статті стосовно усного чи зовнішнього свідчення (параграф 2-202).

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-327. Special Incidents of Sale on Approval and Sale or Return. § 2-327. Особливості продажу із подальшим схваленням та "продажу або повернення".
(1) Under a sale on approval unless otherwise agreed
	(a) although the goods are identified to the contract the risk of loss and the title do not pass to the buyer until acceptance; and
	(b) use of the goods consistent with the purpose of trial is not acceptance but failure seasonably to notify the seller of election to return the goods is acceptance, and if the goods conform to the contract acceptance of any part is acceptance of the whole; and
	(c) after due notification of election to return, the return is at the seller's risk and expense but a merchant buyer must follow any reasonable instructions.
(2) Under a sale or return unless otherwise agreed
	(a) the option to return extends to the whole or any commercial unit of the goods while in substantially their original condition, but must be exercised seasonably; and
	(b) the return is at the buyer's risk and expense.
(1) За контрактом щодо продажу із подальшим схваленням, якщо не узгоджено інше,
	(а) хоча товари є ідентифікованими відповідно до контракту, ризик втрати і правовий титул не переходять до покупця допоки не відбудеться приймання; та
	(b) використання товарів у відповідності до мети випробування не є їх прийманням, однак не повідомлення продавцю своєчасно про рішення повернути товари є їх прийманням, і крім того, якщо товари відповідають контрактові, приймання будь-якої їх частини є прийманням в цілому; а також
	(c) після належного повідомлення про рішення повернути товари, повернення здійснюється на ризик та за рахунок продавця, однак покупець, який є торговцем, повинен виконувати будь-які обгрунтовані вказівки.
(2) За контрактом "продажу або повернення", якщо не узгоджено інше,
	(a) можливість повернення поширюється на товари в цілому або на будь-яку комерційну одиницю товарів, за умов збереження в основному їх первісного стану, проте, повернення повинно бути здійснено своєчасно; та
	(b) повернення здійснюється на ризик та за рахунок покупця.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-328. Sale by Auction. § 2-328. Продаж на аукціоні.
(1) In a sale by auction if goods are put up in lots each lot is the subject of a separate sale.
(2) A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by the fall of the hammer or in other customary manner. Where a bid is made while the hammer is falling in acceptance of a prior bid the auctioneer may in his discretion reopen the bidding or declare the goods sold under the bid on which the hammer was falling.
(3) Such a sale is with reserve unless the goods are in explicit terms put up without reserve. In an auction with reserve the auctioneer may withdraw the goods at any time until he announces completion of the sale. In an auction without reserve, after the auctioneer calls for bids on an article or lot, that article or lot cannot be withdrawn unless no bid is made within a reasonable time. In either case a bidder may retract his bid until the auctioneer's announcement of completion of the sale, but a bidder's retraction does not revive any previous bid.
(4) If the auctioneer knowingly receives a bid on the seller's behalf or the seller makes or procures such a bid, and notice has not been given that liberty for such bidding is reserved, the buyer may at his option avoid the sale or take the goods at the price of the last good faith bid prior to the completion of the sale. This subsection shall not apply to any bid at a forced sale.
(1) В разі продажу на аукціоні, якщо товари виставлені для продажу в лотах, кожний лот є предметом окремої купівлі-продажу. 
(2) Продаж на аукціоні є завершеним, коли аукціоніст сповіщає про це ударом молотку чи в інший прийнятий спосіб. Якщо пропозиція ціни зроблена в момент опускання молотку для прийняття попередньої пропозиції, аукціоніст має повноваження на власний розсуд перевідкрити торги для пропонування цін або оголосити товари проданими за пропозицією щодо якої молоток опускався. 
(3) Такий продаж здійснюється із резервуванням, за винятком випадків, коли прямо зазначається, що товари виставлені на продаж без резервування. На аукціоні із резервуванням аукціоніст може відкликати товари в будь-який момент до сповіщення ним про завершення продажу. На аукціоні без резервування після того як аукціоніст запросив до пропонування ціни стосовно предмету чи лоту, такі предмет чи лот не можуть бути відкликані, за винятком випадку коли жодної пропозиції не зроблено протягом обгрунтованого часу. В обох випадках особа, яка робить пропозицію, вправі її скасувати до моменту сповіщення аукціоністом про завершення продажу, однак таке скасування не поновлює будь-яку попередню пропозицію.
(4) Якщо аукціоніст свідомо враховує пропозицію ціни, зроблену в інтересах продавця, або продавець надає чи забезпечує надання такої пропозиції, й про передбачення такої свободи надання пропозицій не було повідомлено, покупець вправі на власний розсуд або оскаржити продаж, або набути товари за ціною останньої добросовісної пропозиції, наданої перед завершенням продажу. Цей підпункт не застосовується до пропозиції, якщо продаж проводиться у примусовому порядку.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

Part 4. TITLE, CREDITORS, AND GOOD-FAITH PURCHASERS Частина 4. ПРАВОВИЙ ТИТУЛ, КРЕДИТОРИ ТА ДОБРОСОВІСНІ НАБУВАЧІ
§ 2-401. Passing of Title; Reservation for Security; Limited Application of This Section. § 2-401. Перехід правового титулу; Збереження права в якості забезпечення; Обмежене застосування цього параграфу.
Each provision of this Article with regard to the rights, obligations and remedies of the seller, the buyer, purchasers or other third parties applies irrespective of title to the goods except where the provision refers to such title. Insofar as situations are not covered by the other provisions of this Article and matters concerning title become material the following rules apply:
(1) Title to goods cannot pass under a contract for sale prior to their identification to the contract (Section 2-501), and unless otherwise explicitly agreed the buyer acquires by their identification a special property as limited by this Act. Any retention or reservation by the seller of the title (property) in goods shipped or delivered to the buyer is limited in effect to a reservation of a security interest. Subject to these provisions and to the provisions of the Article on Secured Transactions (Article 9), title to goods passes from the seller to the buyer in any manner and on any conditions explicitly agreed on by the parties.
(2) Unless otherwise explicitly agreed title passes to the buyer at the time and place at which the seller completes his performance with reference to the physical delivery of the goods, despite any reservation of a security interest and even though a document of title is to be delivered at a different time or place; and in particular and despite any reservation of a security interest by the bill of lading
	(a) if the contract requires or authorizes the seller to send the goods to the buyer but does not require him to deliver them at destination, title passes to the buyer at the time and place of shipment; but
	(b) if the contract requires delivery at destination, title passes on tender there.
(3) Unless otherwise explicitly agreed where delivery is to be made without moving the goods,
	(a) if the seller is to deliver a document of title, title passes at the time when and the place where he delivers such documents; or
	(b) if the goods are at the time of contracting already identified and no documents are to be delivered, title passes at the time and place of contracting.
(4) A rejection or other refusal by the buyer to receive or retain the goods, whether or not justified, or a justified revocation of acceptance revests title to the goods in the seller. Such revesting occurs by operation of law and is not a "sale".
Кожне положення цієї Статті у відношенні прав, зобов'язань та засобів правового захисту продавця, покупця, набувачів чи інших третіх осіб застосовується безвідносно до правового титулу на товари, за винятком, якщо в самому положенні передбачене посилання на такий правовий титул. Якщо та чи інша ситуація не врегульована іншими положеннями цієї Статті, й постають питання щодо правового титулу, застосовуються наступні правила:
(1) Правовий титул на товари не може переходити за контрактом купівлі-продажу до моменту їх ідентифікації для контракту (параграф 2-501), та, якщо не узгоджено інше, покупець із ідентифікацією набуває права спеціальної власності, як визначено цим Актом. Будь-яке притримання чи збереження продавцем за собою правового титулу (права власності) на товари, відвантажені або поставлені покупцю, обмежено таким чином, що воно має ефект збереження забезпечувального інтересу. З урахуванням цих положень та положень Статті щодо операцій із забезпеченням (Стаття 9), правовий титул на товари переходить від продавця до покупця у будь-який спосіб та на будь-яких умовах, що були прямо узгоджені сторонами.
(2) Якщо прямо не узгоджено інше, правовий титул переходить покупцю в момент та у місці, в яких продавець завершує своє виконання у відношенні фактичної поставки товарів, незалежно від будь-якого збереження забезпечувального інтересу, і навіть якщо документ щодо правового титулу повинен бути переданий у інший час чи в іншому місці; зокрема, незалежно від збереження забезпечувального інтересу за коносаментом:
	(a) якщо контрактом вимагається від продавця чи продавцю доручається відправити товари покупцю і не вимагається, щоб саме продавець доставив їх до місця призначення, правовий титул переходить до покупця в момент та у місці завантаження товарів; проте
	(b) якщо контрактом вимагається поставка до місця призначення, правовий титул переходить із запропонуванням поставки в цьому місці.
(3) Якщо прямо не узгоджено інше, в разі поставки без переміщення товарів:
	(а) якщо продавець повинен надати документ щодо правового титулу, правовий титул переходить в момент та у місці, в які продавець надає такі документи; або
	(b) якщо товари на момент укладання контракту вже ідентифіковані та надання документів щодо правового титулу не передбачається, правовий титул переходить в момент та у місці укладання контракту.
(4) Відхилення або інша відмова з боку покупця отримати чи набути товари, обгрунтована чи ні, або обгрунтоване скасування приймання відновлює правовий титул щодо товарів за продавцем. Таке відновлення здійснюється внаслідок дії права і не є "купівлею-продажем".

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-402. Rights of Seller's Creditors Against Sold Goods. § 2-402. Права кредиторів продавця стосовно проданих товарів.
(1) Except as provided in subsections (2) and (3), rights of unsecured creditors of the seller with respect to goods which have been identified to a contract for sale are subject to the buyer's rights to recover the goods under this Article (Sections 2-502 and 2-716).
(2) A creditor of the seller may treat a sale or an identification of goods to a contract for sale as void if as against him a retention of possession by the seller is fraudulent under any rule of law of the state where the goods are situated, except that retention of possession in good faith and current course of trade by a merchant-seller for a commercially reasonable time after a sale or identification is not fraudulent.
(3) Nothing in this Article shall be deemed to impair the rights of creditors of the seller
	(a) under the provisions of the Article on Secured Transactions (Article 9); or
	(b) where identification to the contract or delivery is made not in current course of trade but in satisfaction of or as security for a pre-existing claim for money, security or the like and is made under circumstances which under any rule of law of the state where the goods are situated would apart from this Article constitute the transaction a fraudulent transfer or voidable preference.
(1) За винятками, передбаченими в підпункті (2) та (3), права незабезпечених кредиторів продавця у відношенні товарів, що були ідентифіковані для контракту купівлі-продажу, мають нижчий пріоритет ніж права покупця стягнути товари відповідно до цієї Статті (параграфи 2-502 та 2-716). 
(2) Кредитор покупця вправі вважати купівлю-продаж або ідентифікацію товарів для контракту купівлі-продажу недійсною, якщо утримання продавцем володіння всупереч вимозі кредитора є зловмисним за правом штату, в якому товари знаходяться, 
проте, не є зловмисним добросовісне утримання володіння в межах поточної практики торгівлі продавцем-торговцем на протязі комерційно обгрунтованого часу після купівлі-продажу чи ідентифікації.
(3) Положення цієї Статті не можуть шкодити правам кредиторів продавця
	(a) визначеним Статтею щодо операцій із забезпеченням (Стаття 9); або
	(b) якщо ідентифікація для контракту чи поставка здійснені не в межах поточної практики торгівлі, а в задоволення чи в якості забезпечення вже існуючої грошової вимоги, забезпечення чи подібного, і вони здійснені у обставинах, за яких будь-який правовий припис штату, в якому товари знаходяться, безвідносно до цієї Статті, визнає транзакцію зловмисним трансфером чи спірним відчуженням.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-403. Power to Transfer; Good Faith Purchase of Goods; "Entrusting". § 2-403. Правомочність відчужувати; Добросовісне придбання товарів; "Доручення".
(1) A purchaser of goods acquires all title which his transferor had or had power to transfer except that a purchaser of a limited interest acquires rights only to the extent of the interest purchased. A person with voidable title has power to transfer a good title to a good faith purchaser for value. When goods have been delivered under a transaction of purchase the purchaser has such power even though
	(a) the transferor was deceived as to the identity of the purchaser, or
	(b) the delivery was in exchange for a check which is later dishonored, or
	(c) it was agreed that the transaction was to be a "cash sale", or
	(d) the delivery was procured through fraud punishable as larcenous under the criminal law.
(2) Any entrusting of possession of goods to a merchant who deals in goods of that kind gives him power to transfer all rights of the entruster to a buyer in ordinary course of business.
(3) "Entrusting" includes any delivery and any acquiescence in retention of possession regardless of any condition expressed between the parties to the delivery or acquiescence and regardless of whether the procurement of the entrusting or the possessor's disposition of the goods have been such as to be larcenous under the criminal law.

[Note: If a state adopts the repealer of Article 6-Bulk Transfers (Alternative A), subsec. (4) should read as follows:]

(4) The rights of other purchasers of goods and of lien creditors are governed by the Articles on Secured Transactions (Article 9) and Documents of Title (Article 7).

[Note: If a state adopts Revised Article 6-Bulk Sales (Alternative B), subsec. (4) should read as follows:]

(4) The rights of other purchasers of goods and of lien creditors are governed by the Articles on Secured Transactions (Article 9), Bulk Sales (Article 6) and Documents of Title (Article 7).
(1) Набувач товарів набуває всі правові титули, які мав відчужувач, або які відчужувач мав правомочність передати, проте набувач обмеженої частки набуває права лише в межах придбаної частки. Особа із правовим титулом, що може бути визнаний недійсним, має правомочність відчужувати правовий титул добросовісному набувачу за відшкодування, із набуттям останнім внаслідок цього дійсного титулу. Якщо товари були поставлені в межах транзакції щодо придбання, набувач має вказану правомочність навіть якщо:
	(а) відчужувач був введений в оману щодо особи набувача; або
	(b) поставка була здійснена в обмін на чек, який пізніше було відмовлено акцептувати; або
	(c) було узгоджено, що транзакцію буде здійснено як "готівкову купівлю-продаж"; або
	(d) поставка була забезпечена застосуванням шахрайства, що має ознаки кримінального злочину привласнення.
(2) Доручення із переданням володіння товарами, надане торгівцю, який здійснює торгівлю товарами такого виду, наділяє торгівця правомочністю відчужувати всі права довірителя покупцю в межах звичної практики ділових операцій.
(3) "Доручення" включає будь-яку поставку, а також мовчазну згоду із утриманням володіння, незалежно від умов, виражених сторонами таких поставки або мовчазної згоди, та незалежно від того, чи спосіб отримання доручення або здобуття перебування товарів у володінні є таким, що має ознаки кримінального злочину привласнення.

[Примітка законотворця: Якщо штатом прийнята редакція Статті 6 - Відчуження в масі (Альтернатива А), підпункт (4) потрібно читати:]

(4) Права інших набувачів товарів, а також кредиторів із заставним забезпеченням регулюються Статтями щодо операцій із забезпеченням (Стаття 9) та документів щодо правового титулу (Стаття 7).

[Примітка законотворця: Якщо штатом прийнята змінена редакція Статті 6 - Розпродаж (Альтернатива B), підпункт (4) потрібно читати:]

(4) Права інших набувачів товарів, а також кредиторів із заставним забезпеченням регулюються Статтями щодо операцій із забезпеченням (Стаття 9), щодо розпродажів (Стаття 6) та документів щодо правового титулу (Стаття 7).

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

Part 5. PERFORMANCE Частина 5. ВИКОНАННЯ
§ 2-501. Insurable Interest in Goods; Manner of Identification of Goods. § 2-501. Страховий інтерес щодо товарів; Спосіб ідентифікації товарів.
(1) The buyer obtains a special property and an insurable interest in goods by identification of existing goods as goods to which the contract refers even though the goods so identified are non-conforming and he has an option to return or reject them. Such identification can be made at any time and in any manner explicitly agreed to by the parties.
In the absence of explicit agreement identification occurs
	(a) when the contract is made if it is for the sale of goods already existing and identified;
	(b) if the contract is for the sale of future goods other than those described in paragraph (c), when goods are shipped, marked or otherwise designated by the seller as goods to which the contract refers;
	(c) when the crops are planted or otherwise become growing crops or the young are conceived if the contract is for the sale of unborn young to be born within twelve months after contracting or for the sale of crops to be harvested within twelve months or the next normal harvest reason after contracting whichever is longer.
(2) The seller retains an insurable interest in goods so long as title to or any security interest in the goods remains in him and where the identification is by the seller alone he may until default or insolvency or notification to the buyer that the identification is final substitute other goods for those identified.
(3) Nothing in this section impairs any insurable interest recognized under any other statute or rule of law.
(1) Покупець отримує право спеціальної власності, а також страховий інтерес щодо товарів із здійсненням ідентифікації існуючих товарів в якості товарів, що є предметом контракту, навіть якщо ідентифіковані товари є невідповідними та він має право повернути їх чи відмовитись у їх прийнятті. Така ідентифікація може бути здійснена в будь-який момент та в будь-який спосіб, прямо узгоджений сторонами.
За відсутності прямого узгодження, ідентифікація є здійсненою:
	(a) в момент укладення контракту, якщо його предметом є купівля-продаж існуючих та вже ідентифікованих товарів;
	(b) в момент, коли товари є завантаженими, промаркованими або іншим чином визначені продавцем як товари, що є предметом контракту - в разі якщо контракт укладено стосовно купівлі-продажу майбутніх товарів інших, ніж зазначені у абзаці (с);
	(с) в момент, коли сільськогосподарські культури висаджуються чи в інший спосіб стають врожаєм, або в момент започаткування молодняка, якщо контракт укладено стосовно купівлі-продажу ненародженого молодняка, який має бути народжений протягом дванадцяти місяців після укладення контракту, чи стосовно купівлі-продажу врожаю, що має бути зібраний протягом дванадцяти місяців або у наступному сезоні збору після укладення контракту, в залежності від того, який строк є більш тривалим.
(2) Продавець зберігає за собою страховий інтерес щодо товарів допоки правовий титул чи будь-який забезпечувальний інтерес щодо товарів залишаються у нього, та якщо ідентифікація здійснюється продавцем самостійно, він може до виникнення невиконання зобов'язання, власного банкрутства або надіслання повідомлення покупцеві про те, що ідентифікація є остаточною, замінити ідентифіковані товари на інші.
(3) Положеннями цього параграфу не може завдаватися шкоди будь-якому страховому інтересу, визнаному згідно до іншого статуту чи правового припису.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-502. Buyer's Right to Goods on Seller's Insolvency. § 2-502. Право покупця щодо товарів в разі банкрутства продавця.
(1) Subject to subsection (2) and even though the goods have not been shipped a buyer who has paid a part or all of the price of goods in which he has a special property under the provisions of the immediately preceding section may on making and keeping good a tender of any unpaid portion of their price recover them from the seller if the seller becomes insolvent within ten days after receipt of the first installment on their price.
(2) If the identification creating his special property has been made by the buyer he acquires the right to recover the goods only if they conform to the contract for sale.
(1) З урахуванням підпункту (2) та навіть якщо товари не були завантажені, покупець, який сплатив частину або повну вартість товарів, стосовно яких він має право спеціальної власності відповідно до попереднього параграфу, може, із наданням та підтриманням чинною пропозиції щодо оплати несплаченої вартості, стягнути їх у продавця якщо продавець банкрутує протягом 10 днів після отримання першого платежу в рахунок сплати їх вартості.
(2) Якщо ідентифікація, внаслідок якої виникло його право спеціальної власності, була проведена покупцем, він набуває право на стягнення товарів лише якщо вони відповідають контракту купівлі-продажу.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-503. Manner of Seller's Tender of Delivery. § 2-503. Спосіб запропонування здійсненої поставки продавцем.
(1) Tender of delivery requires that the seller put and hold conforming goods at the buyer's disposition and give the buyer any notification reasonably necessary to enable him to take delivery. The manner, time and place for tender are determined by the agreement and this Article, and in particular
	(a) tender must be at a reasonable hour, and if it is of goods they must be kept available for the period reasonably necessary to enable the buyer to take possession; but
	(b) unless otherwise agreed the buyer must furnish facilities reasonably suited to the receipt of the goods.
(2) Where the case is within the next section respecting shipment tender requires that the seller comply with its provisions.
(3) Where the seller is required to deliver at a particular destination tender requires that he comply with subsection (1) and also in any appropriate case tender documents as described in subsections (4) and (5) of this section.
(4) Where goods are in the possession of a bailee and are to be delivered without being moved
	(a) tender requires that the seller either tender a negotiable document of title covering such goods or procure acknowledgment by the bailee of the buyer's right to possession of the goods; but
	(b) tender to the buyer of a non-negotiable document of title or of a written direction to the bailee to deliver is sufficient tender unless the buyer seasonably objects, and receipt by the bailee of notification of the buyer's rights fixes those rights as against the bailee and all third persons; but risk of loss of the goods and of any failure by the bailee to honor the non-negotiable document of title or to obey the direction remains on the seller until the buyer has had a reasonable time to present the document or direction, and a refusal by the bailee to honor the document or to obey the direction defeats the tender.
(5) Where the contract requires the seller to deliver documents
	(a) he must tender all such documents in correct form, except as provided in this Article with respect to bills of lading in a set (subsection (2) of Section 2-323); and
	(b) tender through customary banking channels is sufficient and dishonor of a draft accompanying the documents constitutes non-acceptance or rejection.
(1) Запропонування здійсненої поставки передбачає, що продавець надав та забезпечив утримання відповідних товарів у місці згідно розпорядженню покупця, а також надіслав покупцю повідомлення, обгрунтовано необхідне для того, щоб він міг прийняти поставку. Спосіб, час і місце такого запропонування визначаються угодою та цією Статтею, зокрема:
	(a) запропонування повинно бути здійснено у розумний час доби, і якщо воно має відношення до товарів, вони повинні бути в наявності протягом строку, обґрунтовано необхідного для того, щоб покупець міг їх прийняти; однак
	(b) якщо не узгоджено інше, покупець повинен забезпечити наявність умов, обгрунтовано задовільних для отримання товарів.
(2) У випадку, вказаному в наступному параграфі стосовно завантаження, запропонування передбачає, що продавець виконав положення, передбачені зазначеним параграфом.
(3) Якщо продавець зобов'язаний здійснити поставку в певне місце призначення, запропонування поставки передбачає виконання ним положень підпункту (1), а також, у належному випадку, запропонування ним документів у спосіб, наведений у підпунктах (4) та (5) цього параграфу.
(4) Якщо товари перебувають у володінні зберігача, й повинні бути поставлені без фактичного переміщення
	(а) запропонування передбачає, що продавець або запропонував надання обігового документу щодо правового титулу, яким охоплюються товари, або забезпечив отримання підтвердження від зберігача про право покупця набути товари у володіння; проте
	(b) запропонування покупцеві необігового документу щодо правового титулу або письмового розпорядження зберігачу стосовно поставки, є достатнім запропонуванням якщо з боку покупця не буде вчасно висловлене заперечення, та отримання зберігачем повідомлення щодо прав покупця закріплює такі права у відносинах із зберігачем та всіма третіми особами; однак, ризик втрати товарів, а також ризик будь-якої неспроможності з боку зберігача прийняти до виконання такий необіговий документ щодо правового титулу або виконати розпорядження несе продавець протягом строку обгрунтовано необхідного покупцю для пред'явлення документу чи розпорядження, а відмова зберігача прийняти документ чи розпорядження до виконання робить запропонування нездійсненим.
(5) Якщо контрактом від продавця вимагається здійснити передання документів:
	(а) він повинен запропонувати всі такі документи в належній формі, за винятками, зазначеними в цій Статті щодо коносаменту, складеного як сукупність частин (підпункт (2) параграфу 2-323); та
	(b) запропонування через звичайні банківські канали є достатнім, і відхилення драфту, що супроводжує документи, становить неприйняття або відмову.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-504. Shipment by Seller. § 2-504. Завантаження продавцем.
Where the seller is required or authorized to send the goods to the buyer and the contract does not require him to deliver them at a particular destination, then unless otherwise agreed he must
	(a) put the goods in the possession of such a carrier and make such a contract for their transportation as may be reasonable having regard to the nature of the goods and other circumstances of the case; and
	(b) obtain and promptly deliver or tender in due form any document necessary to enable the buyer to obtain possession of the goods or otherwise required by the agreement or by usage of trade; and
	(c) promptly notify the buyer of the shipment.
Failure to notify the buyer under paragraph (c) or to make a proper contract under paragraph (a) is a ground for rejection only if material delay or loss ensues.
Якщо продавець зобов'язаний або уповноважений відправити товари покупцеві й контрактом від продавця не вимагається поставити їх у певне місце призначення, то, якщо не узгоджено інше, він повинен
	(а) передати товари у володіння перевізнику та укласти контракт стосовно їх перевезення, обгрунтований із урахуванням характеру товарів й інших наявних обставин справи; та
	(b) отримати та негайно передати чи запропонувати в належній формі будь-який документ, необхідний для того, щоб покупець набув товари у володіння, або які вимагаються з інших підстав за угодою чи торгівельним звичаєм; та
	(c) негайно повідомити покупця про завантаження.
Неповідомлення покупця відповідно до абзацу (c) або неукладення належного контракту відповідно до абзацу (а) є підставою для неприйняття лише в разі виникнення істотної затримки або втрат.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-505. Seller's Shipment under Reservation. § 2-505. Завантаження продавцем із застереженням щодо прав.
(1) Where the seller has identified goods to the contract by or before shipment:
	(a) his procurement of a negotiable bill of lading to his own order or otherwise reserves in him a security interest in the goods. His procurement of the bill to the order of a financing agency or of the buyer indicates in addition only the seller's expectation of transferring that interest to the person named.
	(b) a non-negotiable bill of lading to himself or his nominee reserves possession of the goods as security but except in a case of conditional delivery (subsection (2) of Section 2-507) a non-negotiable bill of lading naming the buyer as consignee reserves no security interest even though the seller retains possession of the bill of lading.
(2) When shipment by the seller with reservation of a security interest is in violation of the contract for sale it constitutes an improper contract for transportation within the preceding section but impairs neither the rights given to the buyer by shipment and identification of the goods to the contract nor the seller's powers as a holder of a negotiable document.
(1) Якщо продавець здійснив ідентифікацію товарів для контракту до або під час завантаження:
	(а) набутий ним обіговий коносамент із виконанням за ордером його самого, чи подібний, створює забезпечувальний інтерес щодо товарів на його користь. Набуття ним коносаменту із виконанням за ордером фінансового посередника чи за ордером покупця лише вказує, на додаток, що продавець передбачає передання цього інтересу до вказаної особи.
	(b) за необіговим коносаментом на користь його самого або уповноваженої ним особи володіння товарами залишається як забезпечення, проте, за винятком випадку поставки із умовою (підпункт (2) параграфу 2-507), необіговий коносамент, в якому покупець вказаний як вантажоодержувач, не створює забезпечувального інтересу навіть якщо продавець залишає за собою володіння чи контроль за коносаментом.
(2) Якщо здійснення завантаження Продавцем із створенням забезпечувального інтересу суперечить контракту купівлі-продажу, контракт щодо перевезення не є належним для цілей попереднього параграфу, однак це не впливає на права, надані покупцю внаслідок завантаження та ідентифікації товарів для контракту, а також на повноваження продавця як тримача обігового документу.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-506. Rights of Financing Agency. § 2-506. Права фінансового посередника.
(1) A financing agency by paying or purchasing for value a draft which relates to a shipment of goods acquires to the extent of the payment or purchase and in addition to its own rights under the draft and any document of title securing it any rights of the shipper in the goods including the right to stop delivery and the shipper's right to have the draft honored by the buyer.
(2) The right to reimbursement of a financing agency which has in good faith honored or purchased the draft under commitment to or authority from the buyer is not impaired by subsequent discovery of defects with reference to any relevant document which was apparently regular on its face.
(1) Фінансовий посередник із оплатою або з відплатним придбанням драфту, пов'язаного із завантаженням товарів, набуває, в межах оплати чи придбання, на додаток до його власних прав за драфтом та будь-яким документом щодо правового титулу, що їх забезпечує, права вантажовідправника щодо товарів, включаючи право зупинити поставку й право вантажовідправника на те, щоб драфт був прийнятий до оплати покупцем.
(2) Право фінансового посередника, який добросовісно прийняв до оплати чи придбав драфт для виконання зобов'язання перед покупцем або за дорученням покупця, на отримання відшкодування не втрачається в разі виявлення в подальшому дефектів у зв'язку із пов'язаним документом, який за зовнішнім виглядом був вірним.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-507. Effect of Seller's Tender; Delivery on Condition. § 2-507. Наслідки здійснення запропонування з боку продавця; Поставка із умовою.
(1) Tender of delivery is a condition to the buyer's duty to accept the goods and, unless otherwise agreed, to his duty to pay for them. Tender entitles the seller to acceptance of the goods and to payment according to the contract.
(2) Where payment is due and demanded on the delivery to the buyer of goods or documents of title, his right as against the seller to retain or dispose of them is conditional upon his making the payment due.
(1) Запропонування здійсненої поставки є умовою для виникнення обов'язку покупця прийняти товари, а також, якщо не узгоджено інше, його обов'язку їх оплатити. Запропонування надає продавцю право стосовно приймання товарів і здійснення платежу відповідно до контракту.
(2) Якщо платіж є належним до сплати й вимагається із здійсненням покупцю поставки товарів чи переданням документів щодо правового титулу, виникнення його права набути від продавця чи розпорядитися товарами залежить від здійснення оплати.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-508. Cure by Seller of Improper Tender or Delivery; Replacement. § 2-508. Виправлення продавцем неналежного запропонування або поставки; Заміна.
(1) Where any tender or delivery by the seller is rejected because non-conforming and the time for performance has not yet expired, the seller may seasonably notify the buyer of his intention to cure and may then within the contract time make a conforming delivery.
(2) Where the buyer rejects a non-conforming tender which the seller had reasonable grounds to believe would be acceptable with or without money allowance the seller may if he seasonably notifies the buyer have a further reasonable time to substitute a conforming tender.
(1) Якщо запропонування чи поставка продавцем відхилена в зв'язку із невідповідністю та строк виконання ще не сплив, продавець вправі своєчасно повідомити покупця про свій намір виправити недоліки та вправі здійснити належну поставку у встановлений контрактом строк. 
(2) Якщо покупець відхиляє невідповідне запропонування, щодо якого продавець мав обгрунтовані підстави вважати, що воно буде прийняте з чи без грошового розрахунку, продавець, за умови своєчасного повідомлення покупцеві, матиме додатковий обгрунтований строк для здійснення відповідного запропонування на заміну.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-509. Risk of Loss in the Absence of Breach. § 2-509. Ризик втрати за відсутності порушення.
(1) Where the contract requires or authorizes the seller to ship the goods by carrier
	(a) if it does not require him to deliver them at a particular destination, the risk of loss passes to the buyer when the goods are duly delivered to the carrier even though the shipment is under reservation (Section 2-505); but
	(b) if it does require him to deliver them at a particular destination and the goods are there duly tendered while in the possession of the carrier, the risk of loss passes to the buyer when the goods are there duly so tendered as to enable the buyer to take delivery.
(2) Where the goods are held by a bailee to be delivered without being moved, the risk of loss passes to the buyer
	(a) on his receipt of a negotiable document of title covering the goods; or
	(b) on acknowledgment by the bailee of the buyer's right to possession of the goods; or
	(c) after his receipt of a non-negotiable document of title or other written direction to deliver, as provided in subsection (4)(b) of Section 2-503.
(3) In any case not within subsection (1) or (2), the risk of loss passes to the buyer on his receipt of the goods if the seller is a merchant; otherwise the risk passes to the buyer on tender of delivery.
(4) The provisions of this section are subject to contrary agreement of the parties and to the provisions of this Article on sale on approval (Section 2-327) and on effect of breach on risk of loss (Section 2-510).
(1) Якщо контрактом від продавця вимагається або продавець уповноважений залучити перевізника для постачання товарів:
	(а) якщо при цьому від нього не вимагається доставити їх до певного місця призначення - ризик втрати переходить до покупця коли товари належним чином доставлені перевізнику, навіть якщо завантаження здійснюється із застереженням щодо прав (параграф 2-505); проте
	(b) якщо від нього вимагається доставити їх до певного місця призначення, й товари належним чином запропоновані в цьому місці й знаходяться у володінні перевізника - ризик втрати переходить до покупця коли товари запропоновані у належний спосіб, який надає покупцю можливість прийняти поставку.
(2) Якщо товари перебувають у зберігача, й повинні бути поставлені без переміщення, ризик втрати переходить до покупця
	(а) з набуттям ним обігового документу щодо правового титулу, який покриває товари; чи
	(b) із визнанням зберігачем права покупця набути товари у володіння; чи
	(c) після набуття ним необігового документу щодо правового титулу або іншого письмового розпорядження щодо поставки, відповідно до підпункту (4)(b) параграфу 2-503.
(3) В інших випадках, не передбачених підпунктами (1) чи (2), ризик втрати переходить до покупця з моменту отримання товарів якщо покупець є торгівцем, або з моменту запропонування здійсненої поставки, якщо не є.
(4) Застосування положень цього параграфу обмежується угодою сторін про інше, а також положеннями цієї Статті щодо продажу із подальшим схваленням (параграф 2-327) та щодо ризику втрати в разі порушення (параграф 2-510).

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-510. Effect of Breach on Risk of Loss. § 2-510. Ризик втрати в разі порушення.
(1) Where a tender or delivery of goods so fails to conform to the contract as to give a right of rejection the risk of their loss remains on the seller until cure or acceptance.
(2) Where the buyer rightfully revokes acceptance he may to the extent of any deficiency in his effective insurance coverage treat the risk of loss as having rested on the seller from the beginning.
(3) Where the buyer as to conforming goods already identified to the contract for sale repudiates or is otherwise in breach before risk of their loss has passed to him, the seller may to the extent of any deficiency in his effective insurance coverage treat the risk of loss as resting on the buyer for a commercially reasonable time.
(1) Якщо запропонування або поставка товарів не відповідає контрактові настільки, що надає право відмовитись від приймання, ризик втрати товарів залишається у продавця до моменту усуненення недоліків чи приймання.
(2) Якщо покупець правомірно скасовує приймання, він вправі в межах, що не охоплюються наявним в нього чинним страховим покриттям, вважати ризик втрати таким, що залишається у продавця із самого початку.
(3) Якщо покупець відмовляється приймати ідентифіковані для контракту купівлі-продажу товари, які є відповідними, або іншим чином порушує зобов'язання до моменту переходу ризику втрати до нього, продавець може в межах, що не охоплюються наявним в нього чинним страховим покриттям, вважати ризик втрати таким, що покладений на покупця протягом комерційно обгрунтованого строку.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-511. Tender of Payment by Buyer; Payment by Check. § 2-511. Запропонування платежу покупцем; оплата чеком.
(1) Unless otherwise agreed tender of payment is a condition to the seller's duty to tender and complete any delivery.
(2) Tender of payment is sufficient when made by any means or in any manner current in the ordinary course of business unless the seller demands payment in legal tender and gives any extension of time reasonably necessary to procure it.
(3) Subject to the provisions of this Act on the effect of an instrument on an obligation (Section 3-802), payment by check is conditional and is defeated as between the parties by dishonor of the check on due presentment.
(1) Якщо не узгоджено інше, запропонування платежу є умовою для виникнення обов'язку продавця запропонувати та здійснити поставку.
(2) Достатнім є пропонування платежу в спосіб та засобами, відповідними для звичної практики ділових операцій, якщо продавець не вимагатиме здійснення платежу саме в юридично належній формі (legal tender), з наданням додаткового строку, обгрунтовано необхідного для забезпечення такого платежу.
(3) З урахуванням положень цього Акту стосовно дії боргового документа (параграф 3-802), оплата чеком є умовною і стає нездійсненою між сторонами в разі відмови акцептувати належно пред'явлений чек.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-512. Payment by Buyer Before Inspection. § 2-512. Здійснення Покупцем оплати до проведення огляду.
(1) Where the contract requires payment before inspection non-conformity of the goods does not excuse the buyer from so making payment unless
	(a) the non-conformity appears without inspection; or
	(b) despite tender of the required documents the circumstances would justify injunction against honor under the provisions of this Act (Section 5-114).
(2) Payment pursuant to subsection (1) does not constitute an acceptance of goods or impair the buyer's right to inspect or any of his remedies.
(1) Якщо контрактом вимагається здійснення оплати до проведення огляду, невідповідність товару не звільняє Покупця від відповідальності за нездійснення такої оплати, крім випадків, коли:
	(а) невідповідність є очевидною без проведення огляду; або
	(b) незважаючи на запропонування необхідних документів, у наявних обставинах буде правомірним застосування судової заборони приймати до оплати відповідно до цього Акту (параграф 5-114).
(2) Здійснення оплати відповідно до підпункту (1) не свідчить про приймання товарів та не позбавляє покупця права на здійснення огляду чи будь-яких засобів правового захисту.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-513. Buyer's Right to Inspection of Goods. § 2-513. Право покупця на огляд товарів.
(1) Unless otherwise agreed and subject to subsection (3), where goods are tendered or delivered or identified to the contract for sale, the buyer has a right before payment or acceptance to inspect them at any reasonable place and time and in any reasonable manner. When the seller is required or authorized to send the goods to the buyer, the inspection may be after their arrival.
(2) Expenses of inspection must be borne by the buyer but may be recovered from the seller if the goods do not conform and are rejected.
(3) Unless otherwise agreed and subject to the provisions of this Article on C.I.F. contracts (subsection (3) of Section 2-321), the buyer is not entitled to inspect the goods before payment of the price when the contract provides
	(a) for delivery "C.O.D." or on other like terms; or
	(b) for payment against documents of title, except where such payment is due only after the goods are to become available for inspection.
(4) A place or method of inspection fixed by the parties is presumed to be exclusive but unless otherwise expressly agreed it does not postpone identification or shift the place for delivery or for passing the risk of loss. If compliance becomes impossible, inspection shall be as provided in this section unless the place or method fixed was clearly intended as an indispensable condition failure of which avoids the contract.
(1) Якщо не узгоджено інше та за винятками вказаними у підпункті (3), якщо товари запропоновані чи поставлені, або ідентифіковані для контракту купівлі-продажу, покупець, перед здійсненням оплати чи прийманням, має право оглянути їх у будь-якому обгрунтованому місці та в будь-який обгрунтований час, а також в будь-який обгрунтований спосіб. Якщо продавець зобов'язаний або уповноважений відправити товари покупцеві, огляд може бути проведений після їх прибуття.
(2) Витрати на проведення огляду повинен нести покупець, однак в разі, якщо товари є невідповідними та в їх прийнятті буде відмовлено, такі витрати можуть бути покладені на продавця.
(3) Якщо не узоджено інше та з урахуванням положень цієї Статті щодо контрактів C.I.F. (підпункт (3) параграфу 2-321), покупець не має права на огляд товарів перед здійсненням оплати ціни коли контрактом передбачено:
	(a) поставку із умовою "C.O.D." ("cash on delivery", досл. "оплата готівкою по прибутті" ) чи подібні умови; або
	(b) здійснення оплати проти документів щодо правового титулу, за винятком, коли оплату належить здійснити лише після того, як товари стають доступні для проведення огляду.
(4) Місце або спосіб огляду, визначений сторонами, вважається виключним, проте, якщо інше не узгоджено прямо, це не відкладає ідентифікацію та не змінює місце поставки чи переходу ризику втрати. Якщо додержання стає неможливим, огляд має проводитись за правилами цього параграфу, за винятком якщо сторони чітко передбачили, що визначені місце чи спосіб є необхідною умовою, недотримання якої тягне за собою розірвання контракту.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-514. When Documents Deliverable on Acceptance; When on Payment. § 2-514. Передання документів із прийманням; із оплатою.
Unless otherwise agreed documents against which a draft is drawn are to be delivered to the drawee on acceptance of the draft if it is payable more than three days after presentment; otherwise, only on payment.
Якщо не узгоджено інше, документи проти яких виписаний драфт мають бути передані особі, якій драфт адресований, - із прийманням драфту до оплати, якщо він підлягає оплаті протягом більше трьох днів з моменту пред'явлення; або в іншому разі - безпосередньо із оплатою.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

§ 2-515. Preserving Evidence of Goods in Dispute. § 2-515. Збереження доказів щодо товарів в спорі.
In furtherance of the adjustment of any claim or dispute
(a) either party on reasonable notification to the other and for the purpose of ascertaining the facts and preserving evidence has the right to inspect, test and sample the goods including such of them as may be in the possession or control of the other; and
(b) the parties may agree to a third party inspection or survey to determine the conformity or condition of the goods and may agree that the findings shall be binding upon them in any subsequent litigation or adjustment.
Задля сприяння врегулюванню будь-якої вимоги або спору
	(a) кожна зі сторін, із обгрунтованим повідомленням іншої сторони та з метою з'ясування фактів і збереження доказів, має право здійснювати огляд, випробування та відбір зразків товарів, в тому рахунку з числа тих, які можуть перебувати у володінні чи під контролем іншої сторони; та
	(b) сторони можуть дійти згоди стосовно проведення третьою особою огляду чи дослідження для визначення відповідності або стану товарів, та можуть узгодити, що її висновки будуть обов'язковими для них в межах будь-яких подальших судових процесів або врегулювань.

[прим.: редакція станом на 2002 р.]

зміст
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting