Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Авторизація
підписатися опції

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія проти дії
Roman

ПРИНЦИПИ УНІДРУА 2016

> Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, в редакції 2016 р.


Chapter 1 General provisions
Глава 1 Загальні умови

ARTICLE 1.1 (Freedom of contract) СТАТТЯ 1.1 (Свобода контракту)
The parties are free to enter into a contract and to determine its content. Сторони вільні укладати контракт та визначати його умови.
ARTICLE 1.2 (No form required) СТАТТЯ 1.2 (Відсутність вимоги щодо форми)
Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including witnesses. Ніщо в цих Принципах не вимагає аби контракт, заява чи будь-яка інша дія були зроблені в певній формі чи підтверджені певною формою. Такі дії можуть бути підтверджені будь-якими засобами, включаючи свідків.
ARTICLE 1.3 (Binding character of contract) СТАТТЯ 1.3 (Зобовʼязальний характер контракту)
A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in these Principles. Контракт, укладений у належний спосіб, є зобовʼязальним для сторін. Контракт може бути змінений чи припинений лише у відповідності з його умовами, або за згодою, або іншим чином, передбаченим цими Принципами.
ARTICLE 1.4 (Mandatory rules) СТАТТЯ 1.4 (Обовʼязкові правила)
Nothing in these Principles shall restrict the application of mandatory rules, whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private international law. Ніщо в цих Принципах не обмежує застосування обовʼязкових правил національного, міжнародного чи наднаціонального походження, які застосовуються у відповідності із належними правилами приватного міжнародного права.
ARTICLE 1.5 (Exclusion or modification by the parties) СТАТТЯ 1.5 (Виключення або зміна сторонами)
The parties may exclude the application of these Principles or derogate from or vary the effect of any of their provisions, except as otherwise provided in the Principles. Сторони можуть виключити застосування цих Принципів або обмежити чи змінити наслідки застосування їх положень, за винятком випадку коли зворотнє прямо передбачено Принципами.
ARTICLE 1.6 (Interpretation and supplementation of the Principles) СТАТТЯ 1.6 (Тлумачення та доповнення Принципів)
(1) In the interpretation of these Principles, regard is to be had to their international character and to their purposes including the need to promote uniformity in their application.
(2) Issues within the scope of these Principles but not expressly settled by them are as far as possible to be settled in accordance with their underlying general principles.
(1) При тлумаченні цих Принципів потрібно брати до уваги їх міжнародний характер, а також їх мету, включаючи потребу поширення одноманітності їх застосування.
(2) Питання, що входять до предмету цих Принципів, проте прямо ними не врегульовані, повинні, наскільки це можливо, регулюватися у відповідності із їх загальними та основоположними принципами.
ARTICLE 1.7 (Good faith and fair dealing) СТАТТЯ 1.7 (Добросовісність та чесна поведінка)
(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.
(2) The parties may not exclude or limit this duty.
(1) Кожна сторона повинна діяти відповідно до принципів добросовісності та чесного ведення справ в міжнародній торгівлі.
(2) Сторони не можуть виключити або обмежити цей обовʼязок.
ARTICLE 1.8 (Inconsistent behaviour) СТАТТЯ 1.8 (Непослідовна поведінка)
A party cannot act inconsistently with an understanding it has caused the other party to have and upon which that other party reasonably has acted in reliance to its detriment. Сторона не може діяти непослідовно, тобто у спосіб, що не відповідає розумінню, яке вона надала іншій стороні, спираючись на яке ця інша сторона обгрунтовано діє, й як наслідок отримує збитки.
ARTICLE 1.9 (Usages and practices) СТАТТЯ 1.9 (Звичаї та практика)
(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves.
(2) The parties are bound by a usage that is widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned except where the application of such a usage would be unreasonable.
(1) Сторони повʼязані звичаями, яких вони погодились дотримуватись, та практикою, яку вони встановили у відносинах між собою.
(2) Сторони повʼязані звичаями, які є загально відомими й звичайно використовуються в міжнародній торгівлі між сторонами саме в цій сфері, за виключенням, якщо застосування таких звичаїв буде необгрунтованим.
ARTICLE 1.10 (Notice) СТАТТЯ 1.10 (Повідомлення)
(1) Where notice is required it may be given by any means appropriate to the circumstances.
(2) A notice is effective when it reaches the person to whom it is given.
(3) For the purpose of paragraph (2) a notice “reaches” a person when given to that person orally or delivered at that person’s place of business or mailing address.
(4) For the purpose of this Article “notice” includes a declaration, demand, request or any other communication of intention.
(1) Повідомлення можуть бути надіслані в будь-який спосіб, відповідно до обставин.
(2) Повідомлення є здійсненим коли воно досягло адресата.
(3) Для цілей параграфу (2) повідомлення “досягає” особи, коли є переданим цій особі усно або є доставленим за адресою ведення цією особою бізнесу чи на поштову адресу.
(4) Для цілей цієї статті “повідомлення” включає декларацію, вимогу, запит чи будь-яке інше виявлення наміру.
ARTICLE 1.11 (Definitions) СТАТТЯ 1.11 (Визначення)
In these Principles
– “court” includes an arbitral tribunal;
– where a party has more than one place of business the relevant “place of business” is that which has the closest relationship to the contract and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract;
– “long-term contract” refers to a contract which is to be performed over a period of time and which normally involves, to a varying degree, complexity of the transaction and an ongoing relationship between the parties;
– “obligor” refers to the party who is to perform an obligation and “obligee” refers to the party who is entitled to performance of that obligation;
– “writing” means any mode of communication that preserves a record of the information contained therein and is capable of being reproduced in tangible form.
В цих Принципах:
- “суд” включає арбітражний трибунал;
- коли сторона має більше одного місця ведення бізнесу відповідним “місцем ведення бізнесу” буде вважатися те, яке має найтісніший звʼязок із контрактом та його виконанням відповідно до обставин, відомих чи очікуваних сторонами в будь-який момент до або під час укладення контракту;
- “довготерміновий контракт” – контракт, який виконуватиметься протягом періоду часу та звичайно передбачає, в певній мірі, складність транзакції та тривалі відносини між сторонами;
- “боржник” – сторона, яка має зобовʼязання, “кредитор” – сторона, на користь якої зобовʼязання має бути виконане;
- “письмова форма” означає будь-який спосіб комунікації, який передбачає запис комунікованої інформації і може бути відтворений для сприйняття.
ARTICLE 1.12 (Computation of time set by parties) СТАТТЯ 1.12 (Обчислення періодів часу, визначених сторонами)
(1) Official holidays or non-business days occurring during a period set by parties for an act to be performed are included in calculating the period.
(2) However, if the last day of the period is an official holiday or a non-business day at the place of business of the party to perform the act, the period is extended until the first business day which follows, unless the circumstances indicate otherwise.
(3) The relevant time zone is that of the place of business of the party setting the time, unless the circumstances indicate otherwise.
(1) Офіційні свята чи неробочі дні, що припадають в межах періоду, встановленого сторонами для вчинення дії, враховуються при обчисленні періоду.
(2) Проте, якщо останній день періоду є офіційним святковим або неробочим днем в місці ведення бізнесу стороною, яка має вчинити дію, період подовжується до найближчого робочого дня, за винятком, якщо обставини вказують про інше.
(3) Застосовуваним є часовий пояс, в якому сторона, що встановлює час, веде бізнес, за винятком, якщо обставини вказують про інше.
Зміст
Free Web Hosting