Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
ПЄКП / PECL

> Принципи європейського договірного (контрактного) права | "комісія Ландо", 2002 р.


CHAPTER 9: PARTICULAR REMEDIES FOR NON-PERFORMANCE
ГЛАВА 9: ЗАСОБИ ЗАХИСТУ У ВИПАДКУ НЕВИКОНАННЯ

Section 1: Right to Performance Розділ 1: Право на виконання
Article 9:101: Monetary Obligations Стаття 9:101: Грошові зобов’язання
(1) The creditor is entitled to recover money which is due.
(2) Where the creditor has not yet performed its obligation and it is clear that the debtor will be unwilling to receive performance, the creditor may nonetheless proceed with its performance and may recover any sum due under the contract unless:
(a) it could have made a reasonable substitute transaction without significant effort or expense; or
(b) performance would be unreasonable in the circumstances.
(1) Кредитор має право на стягнення належних грошових коштів.
(2) Якщо кредитор ще не виконав своє зобов'язання, і стає очевидним, що боржник не бажає отримати виконання, кредитор, тим не менше, може здійснити виконання та стягнути будь-яку суму, належну до сплати за контрактом, за винятком якщо:
(а) він має можливість здійснити іншу дію, що була б обгрунтованою заміною, без значних зусиль чи витрат; або
(b) виконання за даних обставин не є доцільним.
Article 9:102: Non-monetary Obligations Стаття 9:102: Негрошові зобов'язання
(1) The aggrieved party is entitled to specific performance of an obligation other than one to pay money, including the remedying of a defective performance.
(2) Specific performance cannot, however, be obtained where:
(a) performance would be unlawful or impossible; or
(b) performance would cause the obligor unreasonable effort or expense; or
(c) the performance consists in the provision of services or work of a personal character or depends upon a personal relationship, or
(d) the aggrieved party may reasonably obtain performance from another source.
(3) The aggrieved party will lose the right to specific performance if it fails to seek it within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-performance.
(1) Потерпіла сторона має право на виконання зобов'язання, іншого ніж зобов'язання щодо сплати грошей, - як воно визначене контрактом, включаючи усунення дефектів виконання.
(2) Проте, виконання як воно визначене контрактом не може бути застосовано в якості засобу захисту, в разі, якщо:
(a) виконання є незаконним чи неможливим; або
(b) виконання вимагатиме від боржника надзвичайних зусиль чи витрат; або
(c) виконання полягає у наданні послуг чи виконанні роботи особистого характеру або залежить від особистих відносин, або
(d) потерпіла сторона обгрунтовано може отримати виконання з іншого джерела.
(3) Потерпіла сторона втрачає право на виконання як воно визначене контрактом, якщо протягом обгрунтованого часу після того, як їй стало відомим або мало стати відомим про невиконання, вона не зможе його здобути.
Article 9:103: Damages Not Precluded Стаття 9:103: Збереження відшкодування збитків
The fact that a right to performance is excluded under this Section does not preclude a claim for damages. Той факт, що право на виконання виключається згідно з цим розділом, не виключає вимоги про відшкодування збитків.
Section 2: Withholding Performance Розділ 2: Утримання від виконання
Article 9:201: Right to Withhold Performance Стаття 9:201: Право утриматись від виконання
(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may withhold performance until the other has tendered performance or has performed. The first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable in the circumstances.
(2) A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-performance by the other party when the other party's performance becomes due.
(1) Сторона, яка зобовʼязана здійснити виконання одночасно або після другої сторони, може утриматись від виконання допоки друга сторона не запропонувала виконання або не здійснила його. Перша сторона може утриматись від здійснення виконання повністю або в частині, в залежності від доцільності в обставинах, що склалися.
(2) Сторона також може утримуватись від здійснення виконання коли є очевидним, що друга сторона не здійснить власне виконання належним чином у встановлений строк.
Section 3: Termination Of The Contract Розділ 3: Розірвання контракту
Article 9:301: Right to Terminate the Contract Стаття 9:301: Право на розірвання контракту
(1) A party may terminate the contract if the other party's non-performance is fundamental.
(2) In the case of delay the aggrieved party may also terminate the contract under Article 8:106(3).
(1) Сторона має право розірвати контракт в разі, якщо невиконання з боку другої сторони є суттєвим.
(2) У випадку затримки виконання потерпіла сторона має право розірвати контракт також, відповідно до статті 8:106(3).
Article 9:302: Contract to be Performed in Parts Стаття 9:302: Контракт, який має бути виконаний частинами
If the contract is to be performed in separate parts and in relation to a part to which a counter-performance can be apportioned, there is a fundamental non-performance, the aggrieved party may exercise its right to terminate under this Section in relation to the part concerned. It may terminate the contract as a whole only if the non-performance is fundamental to the contract as a whole. Якщо контракт має виконуватися окремими частинами, та відносно частини, щодо якої передбачено зустрічне виконання, допущене суттєве невиконання, потерпіла сторона може реалізувати своє право на розірвання, передбачене цим розділом, стосовно відповідної частини. Розірвати контракт у цілому вона може лише в тому випадку, якщо невиконання є суттєвим для контракту в цілому.
Article 9:303: Notice of Termination Стаття 9:303: Повідомлення про розірвання
(1) A party's right to terminate the contract is to be exercised by notice to the other party.
(2) The aggrieved party loses its right to terminate the contract unless it gives notice within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-performance.
(3)
(a) When performance has not been tendered by the time it was due, the aggrieved party need not give notice of termination before a tender has been made. If a tender is later made it loses its right to terminate if it does not give such notice within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the tender.
(b) If, however, the aggrieved party knows or has reason to know that the other party still intends to tender within a reasonable time, and the aggrieved party unreasonably fails to notify the other party that it will not accept performance, it loses its right to terminate if the other party in fact tenders within a reasonable time.
(4) If a party is excused under Article 8:108 through an impediment which is total and permanent, the contract is terminated automatically and without notice at the time the impediment arises.
(1) Право сторони на розірвання контракту здійснюється шляхом направлення повідомлення іншій стороні.
(2) Потерпіла сторона втрачає своє право на розірвання контракту, якщо вона не повідомить про це протягом розумного часу після того, як їй стало відомим або мало стати відомим про невиконання.
(3)
(а) Якщо виконання не було запропоновано у належний час, потерпіла сторона не має повідомляти про розірвання до того, як пропозицію буде зроблено. Якщо пізніше виконання буде запропоновано, потерпіла сторона втрачає своє право на розірвання контракту, якщо вона не повідомить про це протягом розумного часу після того, як їй стало відомим або мало стати відомим про пропозицію щодо виконання.
(b) Якщо, однак, потерпілій стороні відомо або є підстави для того, щоб це їй було відомим, що друга сторона все ще має намір запропонувати виконання протягом розумного строку, та потерпіла сторона безпідставно не повідомляє другу сторону про те, що вона не прийме виконання, вона втрачає своє право на розірвання, якщо друга сторона дійсно запропонує виконання протягом розумного строку.
(4) Якщо сторону, згідно зі статтею 8:108, звільнено від відповідальності через перешкоду, яка є всеосяжною та постійною, контракт припиняється автоматично та без повідомлення, з моменту виникнення перешкоди.
Article 9:304: Anticipatory Non-Performance Стаття 9:304: Передбачуване невиконання
Where prior to the time for performance by a party it is clear that there will be a fundamental non-performance by it the other party may terminate the contract. У випадку, коли до настання строку виконання стороною стає очевидним, що з її боку станеться суттєве невиконання, друга сторона може розірвати контракт.
Article 9:305: Effects of Termination in General Стаття 9:305: Наслідки розірвання в цілому
(1) Termination of the contract releases both parties from their obligation to effect and to receive future performance, but, subject to Articles 9:306 to 9:308, does not affect the rights and liabilities that have accrued up to the time of termination.
(2) Termination does not affect any provision of the contract for the settlement of disputes or any other provision which is to operate even after termination.
(1) Розірвання контракту звільняє обидві сторони від зобов’язань щодо вчинення дій та отримання майбутнього виконання, але, з урахуванням статей 9:306–9:308, не впливає на права та відповідальність, набуті на момент розірвання.
(2) Розірвання не впливає на будь-яке положення контракту стосовно врегулювання суперечок або будь-яке інше положення, яке має діяти навіть після розірвання.
Article 9:306: Property Reduced in Value Стаття 9:306: Майно, яке втратило цінність
A party who terminates the contract may reject property previously received from the other party if its value to the first party has been fundamentally reduced as a result of the other party's non-performance. Сторона, яка розриває контракт, може повернути майно, раніше отримане від другої сторони, якщо його цінність для першої сторони суттєво зменшилася внаслідок невиконання другої сторони.
Article 9:307: Recovery of Money Paid Стаття 9:307: Стягнення сплачених грошових коштів
On termination of the contract a party may recover money paid for a performance which it did not receive or which it properly rejected. Після розірвання контракту сторона може стягнути грошові кошти, сплачені за виконання, яке вона не отримала або яке вона належним чином не прийняла.
Article 9:308: Recovery of Property Стаття 9:308: Стягнення майна
On termination of the contract a party who has supplied property which can be returned and for which it has not received payment or other counter-performance may recover the property. Після розірвання контракту сторона, яка передала майно, яке може бути повернуте, і за яке вона не отримала плату або інше зустрічне виконання, може стягнути це майно.
Article 9:309: Recovery for Performance that Cannot be Returned Стаття 9:309: Стягнення за виконання, яке не може бути повернуто
On termination of the contract a party who has rendered a performance which cannot be returned and for which it has not received payment or other counter-performance may recover a reasonable amount for the value of the performance to the other party. Після розірвання контракту сторона, яка здійснила виконання, що не може бути повернуто, та за яке вона не отримала сплату або інше зустрічне виконання, може стягнути з другої сторони обгрунтовану вартість такого виконання.
Section 4: Price Reduction Розділ 4: Зниження ціни
Article 9:401: Right to Reduce Price Стаття 9:401: Право на зниження ціни
(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce the price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value of the performance at the time this was tendered compared to the value which a conforming tender would have had at that time.
(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other party.
(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of the performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as these are recoverable under Section 5 of this Chapter.
(1) Сторона, яка приймає пропозицію щодо виконання, яка не відповідає контракту, має право на зниження ціни. Це зниження має бути пропорційним зменшенню вартості виконання на момент здійснення пропозиції порівняно із вартістю, яку мало би виконання, якби пропозиція відповідала контракту.
(2) Сторона, яка має право на зниження ціни згідно з попереднім пунктом, та яка вже сплатила суму, що перевищує знижену ціну, може стягнути перевищення з другої сторони.
(3) Сторона, яка отримує зниження ціни, не може стягнути, крім того, і відшкодування збитків, повʼязаних із зменшенням вартості виконання, але зберігає право на відшкодування збитків за будь-які подальші збитки, яких вона зазнала, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до розділу 5 цієї глави.
Section 5: Damages and Interest Розділ 5: Збитки та відсотки
Article 9:501: Right to Damages Стаття 9:501: Право на відшкодування збитків
(1) The aggrieved party is entitled to damages for loss caused by the other party's non-performance which is not excused under Article 8:108.
(2) The loss for which damages are recoverable includes:
(a) non-pecuniary loss ; and
(b) future loss which is reasonably likely to occur.
(1) Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків, спричинених невиконанням другої сторони, за умови, що відсутні підстави для звільнення її від відповідальності згідно до статті 8:108.
(2) Втрати, відносно яких може бути відшкодовані збитки, включають:
(а) немайнову шкоду; та
(b) майбутні втрати, які мають достатню ймовірність настання.
Article 9:502: General Measure of Damages Стаття 9:502: Загальний обсяг відшкодування збитків
The general measure of damages is such sum as will put the aggrieved party as nearly as possible into the position in which it would have been if the contract had been duly performed. Such damages cover the loss which the aggrieved party has suffered and the gain of which it has been deprived. Загальним обсягом відшкодування збитків є така грошова сума, отримання якої поставить потерпілу сторону якомога ближче до того становища, в якому вона перебувала б, якби контракт був належним чином виконаний. Такі збитки покривають втрати, які зазнала потерпіла сторона, та дохід, якого вона була позбавлена.
Article 9:503: Foreseeability Стаття 9:503: Передбачуваність
The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably have foreseen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its non-performance, unless the non-performance was intentional or grossly negligent. Невиконуюча сторона несе відповідальність лише за збитки, які вона передбачала або обгрунтовано могла передбачити на момент укладення контракту як ймовірний результат невиконання, за винятком, якщо невиконання було вчинене навмисно або з грубої необережності.
Article 9:504: Loss Attributable to Aggrieved Party Стаття 9:504: Втрати, які відносяться на потерпілу сторону
The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the extent that the aggrieved party contributed to the non-performance or its effects. Невиконуюча сторона не несе відповідальності за втрати, понесені потерпілою стороною, в тій мірі, в якій потерпіла сторона сприяла невиконанню або його наслідкам.
Article 9:505: Reduction of Loss Стаття 9:505: Зменшення втрат
(1) The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the extent that the aggrieved party could have reduced the loss by taking reasonable steps.
(2) The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred in attempting to reduce the loss.
(1) Невиконуюча сторона не несе відповідальності за втрати, понесені потерпілою стороною, в тій мірі, в якій постраждала сторона могла зменшити втрати, вживаючи для цього розумні заходи.
(2) Потерпіла сторона має право на відшкодування будь-яких обгрунтовано понесених витрат, спрямованих на зменшення втрат.
Article 9:506: Substitute Transaction Стаття 9:506: Замінна операція
Where the aggrieved party has terminated the contract and has made a substitute transaction within a reasonable time and in a reasonable manner, it may recover the difference between the contract price and the price of the substitute transaction as well as damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section. Якщо потерпіла сторона розірвала контракт і здійснила протягом обгрунтованого часу та в обгрунтований спосіб замінну операцію, вона має право стягнути різницю між ціною контракту та ціною замінної операції, а також збитки за будь-які подальші втрати, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до цього розділу.
Article 9:507: Current Price Стаття 9:507: Поточна ціна
Where the aggrieved party has terminated the contract and has not made a substitute transaction but there is a current price for the performance contracted for, it may recover the difference between the contract price and the price current at the time the contract is terminated as well as damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section. Якщо потерпіла сторона розірвала контракт і не здійснила замінної операції, але існує поточна ціна виконання, щодо якого укладено контракт, вона має право стягнути різницю між ціною контракту та поточною ціною, чинною на момент розірвання контракту, а також збитки за будь-які подальші втрати, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до цього розділу.
Article 9:508: Delay in Payment of Money Стаття 9:508: Затримка сплати грошової суми
(1) If payment of a sum of money is delayed, the aggrieved party is entitled to interest on that sum from the time when payment is due to the time of payment at the average commercial bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the contractual currency of payment at the place where payment is due.
(2) The aggrieved party may in addition recover damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section.
(1) Якщо сплата грошової суми затримується, потерпіла сторона має право на відсотки на цю суму з моменту настання строку сплати і до моменту сплати, за середньою короткостроковою ставкою позики комерційного банку основним позичальникам, яка є найбільш поширеною в місці, де має бути здійснено сплату, щодо валюти платежу за контрактом.
(2) Потерпіла сторона має право додатково стягнути збитки за будь-які подальші втрати, якщо такі підлягають відшкодуванню відповідно до цього розділу.
Article 9:509: Agreed Payment for Non-performance Стаття 9:509: Узгоджений платіж за невиконання
(1) Where the contract provides that a party who fails to perform is to pay a specified sum to the aggrieved party for such non-performance, the aggrieved party shall be awarded that sum irrespective of its actual loss.
(2) However, despite any agreement to the contrary the specified sum may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss resulting from the non-performance and the other circumstances.
(1) Якщо контрактом передбачено, що сторона, яка не виконує зобов'язання, повинна сплатити потерпілій стороні визначену суму в разі такого невиконання, ця сума потерпілій стороні присуджується незалежно від фактичних втрат.
(2) Проте, незважаючи на будь-яку домовленість про інше, визначена сума може бути зменшена до обгрунтованого розміру, якщо вона є надмірно великою в порівнянні зі спричиненими невиконанням втратами, та у інших обставинах.
Article 9:510: Currency by which Damages to be Measured Стаття 9:510: Валюта, в якій розраховуються збитки
Damages are to be measured by the currency which most appropriately reflects the aggrieved party's loss. Збитки повинні розраховуватися у валюті, яка найбільш належним чином відображає втрати потерпілої сторони.
зміст
^
зворотній зв`язок
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting