Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

про проект
допомогти проекту
soft law

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
ПЄКП / PECL

> Принципи європейського договірного (контрактного) права | "комісія Ландо", 2002 р.


CHAPTER 8: NON-PERFORMANCE AND REMEDIES IN GENERAL
ГЛАВА 8: НЕВИКОНАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

Article 8:101: Remedies Available Стаття 8:101: Доступні засоби правового захисту
(1) Whenever a party does not perform an obligation under the contract and the non-performance is not excused under Article 8:108, the aggrieved party may resort to any of the remedies set out in Chapter 9.
(2) Where a party's non-performance is excused under Article 8:108, the aggrieved party may resort to any of the remedies set out in Chapter 9 except claiming performance and damages.
(3) A party may not resort to any of the remedies set out in Chapter 9 to the extent that its own act caused the other party's non-performance.
(1) Якщо сторона не виконує зобов’язання за контрактом і відсутні підстави для звільнення її від відповідальності згідно зі статтею 8:108, потерпіла сторона може застосувати будь-який із засобів захисту, визначених у главі 9.
(2) Якщо існують підстави для звільнення сторони від відповідальності згідно зі статтею 8:108, потерпіла сторона може застосувати будь-який із засобів захисту, визначених у главі 9, за винятком вимоги щодо виконання та відшкодування збитків.
(3) Сторона не може застосувати засоби захисту, визначені в главі 9, в тій мірі, в якій її власні дії призвели до невиконання другою стороною.
Article 8:102: Cumulation of Remedies Стаття 8:102: Поєднання засобів захисту
Remedies which are not incompatible may be cumulated. In particular, a party is not deprived of its right to damages by exercising its right to any other remedy. Засоби захисту, які не є несумісними, можуть бути поєднані. Зокрема, сторона не позбавляється ​​права на відшкодування збитків в разі реалізації свого права на будь-який інший засіб захисту.
Article 8:103: Fundamental Non-Performance Стаття 8:103: Суттєве невиконання
A non-performance of an obligation is fundamental to the contract if:
(a) strict compliance with the obligation is of the essence of the contract; or
(b) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was entitled to expect under the contract, unless the other party did not foresee and could not reasonably have foreseen that result; or
(c) the non-performance is intentional and gives the aggrieved party reason to believe that it cannot rely on the other party's future performance.
Невиконання зобов’язання є суттєвим для контракту, якщо:
(а) суворе дотримання зобов’язання становить саму сутність контракту; або
(b) невиконання фактично позбавляє потерпілу сторону того, що вона мала очікувати за контрактом, за винятком, якщо друга сторона не передбачала і обгрунтовано не могла передбачити такий результат; або
(c) невиконання є навмисним і дає потерпілій стороні підстави вважати, що вона не може покладатися на виконання другою стороною у подальшому.
Article 8:104: Cure by Non-Performing Party Стаття 8:104: Засоби врегулювання з боку сторони, що не виконує зобовʼязання
A party whose tender of performance is not accepted by the other party because it does not conform to the contract may make a new and conforming tender where the time for performance has not yet arrived or the delay would not be such as to constitute a fundamental non-performance. Сторона, виконання якої не приймається другою стороною оскільки воно не відповідає контракту, може здійснити нове виконання належного змісту та якості в разі, якщо строк виконання не сплив, або якщо затримка у виконанні не є такою, що становитиме суттєве невиконання.
Article 8:105: Assurance of Performance Стаття 8:105: Забезпечення виконання
(1) A party who reasonably believes that there will be a fundamental non-performance by the other party may demand adequate assurance of due performance and meanwhile may withhold performance of its own obligations so long as such reasonable belief continues.
(2) Where this assurance is not provided within a reasonable time, the party demanding it may terminate the contract if it still reasonably believes that there will be a fundamental non-performance by the other party and gives notice of termination without delay.
(1) Сторона, яка обгрунтовано вважає, що з боку другої сторони станеться суттєве невиконання, може вимагати відповідного забезпечення належного виконання, а також притримати виконання власних зобов'язань допоки триває така обгрунтована переконаність.
(2) Якщо таке забезпечення не надане протягом розумного строку, сторона, яка його вимагає, може припинити контракт в разі, якщо вона все ще обгрунтовано вважає, що з боку другої сторони станеться суттєве невиконання, та повідомить про припинення контракту негайно.
Article 8:106: Notice Fixing Additional Period for Performance Стаття 8:106: Повідомлення, яким встановлюється додатковий строк для виконання
(1) In any case of non-performance the aggrieved party may by notice to the other party allow an additional period of time for performance.
(2) During the additional period the aggrieved party may withhold performance of its own reciprocal obligations and may claim damages, but it may not resort to any other remedy. If it receives notice from the other party that the latter will not perform within that period, or if upon expiry of that period due performance has not been made, the aggrieved party may resort to any of the remedies that may be available under chapter 9.
(3) If in a case of delay in performance which is not fundamental the aggrieved party has given a notice fixing an additional period of time of reasonable length, it may terminate the contract at the end of the period of notice. The aggrieved party may in its notice provide that if the other party does not perform within the period fixed by the notice the contract shall terminate automatically. If the period stated is too short, the aggrieved party may terminate, or, as the case may be, the contract shall terminate automatically, only after a reasonable period from the time of the notice.
(1) В кожному випадку невиконання потерпіла сторона може, шляхом повідомлення іншої сторони, надати додатковий строк для виконання.
(2) Протягом додаткового строку потерпіла сторона може притримати виконання власних зустрічних зобов'язань та вимагати відшкодування збитків, але вона не може застосувати будь-які інші засоби захисту. Якщо потерпіла сторона отримає повідомлення від другої сторони про те, що остання не здійснить виконання протягом такого строку, або якщо зі спливом строку належне виконання не здійснене, потерпіла сторона може застосувати будь-який із засобів захисту, доступних згідно до глави 9.
(3) Якщо у випадку затримки виконання, яка не є суттєвою, потерпіла сторона повідомляє про встановлення додаткового строку обгрунтованої тривалості, вона має право припинити контракт зі спливом вказаного строку. Потерпіла сторона в повідомленні може передбачити, що в разі нездійснення виконання другою стороною протягом визначеного строку контракт припиняється автоматично. Якщо зазначений строк є занадто коротким, потерпіла сторона матиме право припинити контракт або, у відповідному випадку, контракт припиняється автоматично лише зі спливом обгрунтованого строку з моменту повідомлення.
Article 8:107: Performance Entrusted to Another Стаття 8:107: Виконання, доручене іншій стороні
A party who entrusts performance of the contract to another person remains responsible for performance. Сторона, яка доручає виконання контракту іншій особі, залишається відповідальною за виконання.
Article 8:108: Excuse Due to an Impediment Стаття 8:108: Звільнення від відповідальності через перешкоду
(1) A party's non-performance is excused if it proves that it is due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably have been expected to take the impediment into account at the time of the conclusion of the contract, or to have avoided or overcome the impediment or its consequences.
(2) Where the impediment is only temporary the excuse provided by this article has effect for the period during which the impediment exists. However, if the delay amounts to a fundamental non-performance, the obligee may treat it as such.
(3) The non-performing party must ensure that notice of the impediment and of its effect on its ability to perform is received by the other party within a reasonable time after the non-performing party knew or ought to have known of these circumstances. The other party is entitled to damages for any loss resulting from the non-receipt of such notice.
(1) Сторона звільняється від відповідальності за невиконання, якщо доведе, що невиконання пов'язане із перешкодою, яка знаходиться поза її контролем, і таку перешкоду обгрунтовано не можна було передбачити під час укладення контракту, або уникнути чи подолали перешкоду чи її наслідки.
(2) Якщо перешкода існує лише тимчасово, звільнення від відповідальності, передбачене цією статтею, діє лише на період, протягом якого перешкода існує. Однак, якщо затримка є такою, що становить суттєве невиконання, кредитор може діяти відповідно.
(3) Сторона, яка не виконує зобовʼязання, повинна забезпечити, щоб повідомлення про виникнення перешкоди та її вплив на можливість сторони виконати зобовʼязання, друга сторона отримала протягом обгрунтованого часу після того, як сторона, яка не виконує зобов'язання, дізналася або повинна була дізнатися про такі обставини. Друга сторона має право на відшкодування будь-яких збитків внаслідок втрат, спричинених через неотримання такого повідомлення.
Article 8:109: Clause Excluding or Restricting Remedies Стаття 8:109: Положення, що виключає або обмежує засоби захисту
Remedies for non-performance may be excluded or restricted unless it would be contrary to good faith and fair dealing to invoke the exclusion or restriction. Засоби захисту у звʼязку із невиконанням зобов'язань можуть бути виключені або обмежені лише якщо це не суперечить принципам добросовісності та чесного ведення справ.
зміст
^
зворотній зв`язок
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting